Genealogie Krook » Verhalen » 5. Prominenten met de Naam Croock, Krok, Krook en Kroock

Prominenten met de Naam Croock, Krok, Krook en Kroock

1. Harmen Croock
Burgemeester van Utrecht in 1454

2. Cornelius Crocus, Krok of Krook
Priester en leermeester en opzichter der Latijnsche school in Amsterdam. (1530). Hij was een overtuigde Rooms Katholiek en verzette zich erg tegen de Luthersche stroming. In het begin van 1531 schreef hij naar de Bisschop van Utrecht: “Ik fmeek u, op ’t ernftigft, dat het my geoorlofd zy, de Gebeden, die ik verpligt ben te leezen, omdat ik tot de mindere Orden ben ingewyd, flegts voor ééne maand, na te laten. Ik ben begeerig, om my, in dien tyd, met heilig werk bezig te houden, en iet te fchryven, waardoor de gemoeden van eenigen van de Lutherfsche en Oecolampadifche Kettery afgetrokken of tegen dezelfde gewapend konnen worden, op dat de opregten nog voor ’t bederf mogen bewaard blijven. En daar is haaft by ’t werk, want ik meen, dat ik het heil van eenigen, die ten deele myyne maagen, ten deele myne goede bekenden zyn, ten deele, voorheen, myne Leerlingen waren, in dit opzigt, zal konnen bevorderen, en ’t is nooduig dat ik zulks ten fpoedigfte onderneeme, omdat eenigen hunner, in de aanftaande maand, te fchepe naar Ooftland ftaan te vertrekken, gelijk hier, te Amfterdam de gewoonte is”.
Of Kroks verzoek toegesfaan wordt, is niets gebleken. Doch ‘t is zeker, dat hy verfcheiden Godgeleerde en taalkundige Werkjes, tegen de zogenaamde Onregtzinnigen, in ’t licht gegeven heeft.
Op ’t laatft van zyn leeven, en na de dood van zyner Moeder, die hy, tot in zyn hoogen ouderdom, ondergouden hadt, deedt hij eene reis te voet naar Rome, waar hy door Ignatius Loyala zelven, in de Orde der Jezuiten, aangenomen wordt. Kort daarna, overleedt hy, in ’t jaar 1550.

3. Jan Bruyn Jacobsz Kroock
Schepen van Amsterdam in 1530, vader van Hendrick Jansz, Croock.

4. Hendrik Jansz Swaard Kroock
Deze was schepen van Amsterdam in 1549 - 1567. Lid van de Raad in 1568.

5. Willem Hendriks Croock
Willem Hendriks Croock was Amsterdamsche stadsfabriekmeester, schilder en cartograaf in de eerste helft 16e eeuw.

6. Jan Claesz Croock
Goudsmid in Amsterdam rond 1550. Was zeer rijk. Jan Claesn Croock heeft samen met Dirk van Os en enkele andere kapitaalkrachtige zakenlieden de drooglegging van de Beemster gefinancierd. Het octrooi werd hen op 21 oktober 1607 door de Staten van Holland verleend.
Voor die tijd moest men het kapitale bedrag van twee miljoen bijeen brengen. Er waren eenenveertig molens nodig om het water uit het Beemstermeer uit te slaan in de boezems. In 1565 was Jan Claesz reeds ingelande van de Zijpe. In 1601 kreeg hij samen met anderen octrooi om enige uiterwaarden van Terschellingen te bedijken. Hij was ook deelnemer van de V.O.C.

7. Pieter Sebastiaan Krook
Schepen te Middelburg in 1572 en 1573. Hij werd gedurende het bezet dier stad op 28 Dec. 1573 naar Brabant gezonden om den grooten nood der stad aan Requesens bekend te maken. Den 15 febr. 1574 werd hij mede gezonden aan den laatsten, om te helpen raaden en consulteeren op de toekomende appointementen, die men met den Prins van Oranje, op de conservatie der stad en gemeente derzelver, zoo geestelijk als wereldlijke, zoude moogen doen, en daarom de beste en bekwaamste middelen mogelijk zijnde te helpen raamen en van alles Rapport te doen aan wet en raad. (Bron Gravenzande, Tweede eeuwgetijde Middelb. Vrijheid, bladz. 265, 273, 406, 407 en 515.)

8. Jacob Sebastiaan Mr. Krook
Lid van de regering en kwartiermeester te Middelburg, die deze stad in 1572 en 1573 gewigtige diensten bewees en meermalen in gevaarlijke commissie werd gebruikt. Zo werd hij den 22e augustus 1572 met anderen gelast, om ten eerste te trekken en te vaaren aan de schepen tusschen Arnemuiden en Rammekens, om aldaar op te schrijven de namen en toenamen van de leggers van elk van dezelve scheepen, en dezelve te bedwingen met straffigheid om te moeten zeggen en noemen, wie op de scheepen particulierlijk kwaamen logeeren en slaapen, met scherp verbod, dat zij niemant meer op dezelve scheepen, bij nacht of bij dage ofte laante logeeren slaapen zouden, op poene van de galg. Den 15 den december 1573 werd hij met den secretaris, Mr Laurentius Mock, naar Brabant gezonden, om den gouveneur mondeling de benauwheid, waarin de stad bij gebrek aan hulpe was, te berigten met verklaring, dat indien de vereischte naarstigheid ware gebruikt, de stad wel had kunnen worden geholpen worden, en met betuiging dat zij alleen zoude verlooren gaan door gebrek aan onderstand. Bron ‘s Gravenzande, Tweede eeuwget. Der Middelb. Frijheid, bladz. 261, 313, 369 en 515.

9. Volkert Gerritszn Croock
Volkert Gerritsz Croock, geboren ca. 1592, had octrooi verworven van ‘s lands staten, om een gracht te maken uit de Vecht in ‘t Gein ter gerieve der brouwers te Amsterdam. Dit octrooi stond hij later aan de stad af. De kosten werden begroot op 72 duizend gulden.

10. Abraham Pieters Croock
kruidfabrikant, geb. Amsterdam ca. 1597, begr. Amsterdam 29 Mei 1658.

11. Pieter Matthijs Croock
Zoon van: Matthijs Pieterzn Croock en Soetken Arnoult. Kleinzoon van Pieter Croock en N.N. Pieter Matthijs is geboren in Middelburg. Hij was secretaris van de stad Middelburg en Gecommiteerde van de Heeren Staten. Hij huwt eerst op 01-08-1608 met Maria Gruterus van Middelburg, die waarschijnlijk kinderloos komt te overlijden. Hij huwt daarna op 31-01-1618 met Cornelia Meersen of Maertsen, van Middelburg. Uit dit huwelijk had hij een dochter Jacoba Croock gehuwd met Ambrosius Martini, commissaris generaal van de ammunitie van oorlog anno 16… Zij hertrouwt met Jean Paul Wolfson, weduwnaar, colonel der infanterie, geattacheerd bij koning Willem. Pieters derde huwelijk is met Geertruid van Rijsoort, dochter van NN van Rijsoort en Magdalena Martini, zuster van voornoemde Ambrosius Martini en schoonzuster van Jacoba Croock. Na ten derde male weduwnaar te zijn geweest komt hij anno 1742 te overlijden. (Bron: De Navorscher 1866)

12. Arnaudina Croock
Arnaudina Croock was de eerste echtgenote van Marcus de La Palma de San Fuentes, heer van Arnemuiden, lid van de Raad en Secretaris van Middelburg en ordinaris leenman van de grafelijkheid van Zeeland Bewesterschelde. Ze werd op
16-03-1668 in Middelburg begraven.

13. Paulus Matthijsz Croock
Commandeur te Soeratte 1640 – 1644.Waarschijnlijk de derde zoon van Matthijs Pietersz Croock en Soetken Arnoult. Broer van Pieter en Jacob.

Paulus Croock schijnt reeds vroeg in Indië te zijn geweest. Zo was hij in 1621 (ondercoopman) op de Son. Vóór 1638 werd hij lid van de Raad van Justitie te Batavia. Op 16 januari 1638 was hij president van Weesmeesteren. Op 29 april 1638 wordt hij als Commissaris naar Cambodja gestuurd en wordt op 31 maart 1640 Commandeur te Soeratte genoemd en in 1643 directeur. In juni 1642 verzoekt hij, aangezien zijn tijd in september te expireeren staat tot mei 1644 te mogen continueeren. Dit wordt verleend met een goede verbetering van zijn gage. Hij neemt de maentelijckse 30 gld verbeteringhe sijner gage danckelijck aan. Op 29 november komt zijn vrouw te overlijden en wordt daar begraven In Suratte is op een grafsteen vermeld: “Hier leijt Begraven de Eerbaere Deugtsame Juffrouw Magdalena Hayers. In Haar Leven Huisvrouw van D.E. Hr. Directeur Paulus Croocq, overl. AD 29 th November Ao 1642 sijnde oud 27 jaren.” In 1644 verzoekt hij vervangen te worden om in Batavia te zijn. Inderdaad arriveert hij daar met het schip “Oliphant” op 18 juli 1644. Hij wordt president van Schepenen 25 juni 1644, provisioneel geassumeerd als raad van Indië 9 juli 1644; extra-ordinair raad op 17 juli d.a.v. De zuivere winsten van Soeratte bedroegen onder zijn bewind in het jaar 1643 f 80.238,-- Bij Kaapstad is een Posklip waarop “Die Hollandse opskrif lui: Hier onder leggen brieven van D. Command D.v. Lee en Vice Vomdr. P. Croock met de schepen Nasau, Frederik Hendrik, Nimwegen Weselen de Gallias Adeler den 9 april 1632 van Batavia gearriveert v. Troncken den 15 ditto.” Paulus is waarschijnlijk in Middelburg geboren. Het rouwbord van zijn vrouw, Magdalena Hayers is daar nog aanwezig. Het wordt door Maurits Wagenvoort vermeld in diens boek “In het voetspoor der vaderen”.
(Bron: De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie van W.Wijnaendts van Resandt.)

14. Georgius (Joris) Croock
Gregorius Croock, Regent van het Spin- en Werkhuis, geboren in 1630 te Amsterdam en zoon van Abraham Pieters Croock en Immetje Jorisdr. Eenhoorn. 
Heeft in 1652/1653 als secretaris voor onze Staat een bijzondere opdracht vervuld bij de Ambassade in Engeland. Legde de eed als advocaat en procureur voor de Hooge Raad van Holland en Zweeland af op 4 of 7 februari 1653. 
Ingeschreven als advocaat en procureur voor het Hof van Holland 12 april 1655. Werd Regent in 1662 in Amsterdam.
Hij ging in ondertrouw op 11 december 1665 te Amsterdam en trouwde trouwde 11 december te 's-Gravenhage met Anna Comans, dochter van Mr.Johan Comans (advocaat bij het Hof van Holland) en Cornelia Hulshout.
Op 25-09-1665 werd hij door de Staten van Holland voorgedragen als Resident Generaal bij de Hoge Porte te Constantinopel.
Mede door goed werk van hem, werd hij in 1665 bestemd tot consul in Smyrna. Wegens sterven van resident Warnerus te Constantinopel werd hij tot diens opvolger benoemd op 30 sept. 1665.
Hij kwam met zijn gezin om op 6 april 1667 bij een hevige aardbeving te Ragusa (Debrovnic). 

15. Jacob Croock
Eerste burgemeester (Schepen) van Middelburg in 1635. Tweede zoon van Matthijs Pietersz Croock en Soetken Arnout en kleinzoon van Pieter Croock en NN. Broer van Pieter Croock, zie verder.

Mr. Jacob Croock, geboren te Middelburg anno 1591. Hij is den 21-01-1628 in trouwbelofte gekomen en den 10-03-1628 gehuwd met Maria Fortsen, geboren 1607, van Middelburg, dochter van Joris Fortsen en van Susanna Jolijts (n.b. deze is bloedverwant, misschien zelfs schoonzuster of schoonmoeder van Mr. Johan van Knuijt, raad ordinaris van den Prins van Oranje enz. En zuster van Christina Jolijts, huisvrouw van Adriaan ten Haef, burgemeester te Middelburg).
- Op den 14-04-1633 donderdag voor Paschen sterft Maria Fortsen (3388), den 19-04-1633 begraven in de oude kerk te Middelburg.

Augustus 1636 komt Jacob Croock ten tweeden malen in trouwbelofte en hertrouwt den 01-10-1636 met Catharina van Bell, geboren te Amsterdam, weduwe van jonkheer Willem van der Mijden (Muijden), in leven ridder commandeur van den eilande van Casant, (zij stond door zich zelven of haren man in familiebetrekking tot Mr Cornelis Stavenisse, secretaris van de Staten van Zeeland en tot Jacob van der Burcht). Jacob was achtereenvolgende tresorier, raadspensioon en zes jaar schepen en wethouder der stad Middelburg en is in augustus 1635 door Frederik Hendrik benoemd (gecosen) tot eerste burgemeester. (Bron: De Navorscher 1866)

16. Kornelis Laurenszn Krook
Sinds 1652 toneelspeler aan de Amsterdamsche Schouwburg. Hij speelde in verschillende grote rollen. Een lofdicht voor “Den grooten Timelon” 1661 is van zijn hand.

17. Enoch Krook
Enoch kwam in 1677 aan de Amsterdamsche Schouwburg en bleef er waarschijnlijk tot zijn dood. Zijn speelloon bedroeg 1 tot 3 gulden. Hij werd leermeester van jonge toneellisten en later in 1719 toneelmeester (regisseur). Hij schreef veel toneelstukken. Zijn zinspreuk was: “Door ijver bloeit de kunst”.

18. Abraham Croock
Achterkleinzoon van Abraham Pieters Croock, geb. Amsterdam 13 Mrt. 1705 en begr. Amsterdam 14 mrt. 1768 trouwde:

1. met Maria Margaretha Lespaul, dochter van Piet Anthonie, heer van Ossewaard, (Abraham heeft door dit huwelijk de heerlijkheid “Oostwaard” in bezit verkregen.) Hij trouwde

2. Barbara Nicolette Six, dochter van Mr. Willem Six., Abraham was o.a. Excijnsmeesteren of Commissarissen van den Grooten Excijns (1753 - 1758), Schepen van Amsterdam (1762), Tesaurieren Extra Ordinaris (1760 - 1766), Commissarissen van Zeemanszaken (1759). In het midden van de 17e eeuw was hij o.a. eigenaar van de heerlijkheid: Oostwaard (Oostweerd).

Verder was hij met zijn familie eigenaar van de buskruitmolen “Sollenburg” aan de Overtoom. Deze molen met alle bijgebouwen is 14 augustus 1758 “onder een schrikwekkend gedruis” in de lucht gevlogen met zeer dramatische gevolgen. Trouwens dit was niet de eerste keer dat op de Overtoomsche weg een kruitmolen in de lucht vloog. Reeds in juni 1622, 14 november 1624, juni 1625, 12 september 1650 en juni 1709 werd door het springen van een kruitmolen veel schade geleden. Op de plaats van de kruidmolen “Sollenburg” verrees in 1888 naar het ontwerp van architect A. Salm de Keizersgrachtkerk, een kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente. De heerlijkheid “Oostwaardna” kwam, na het overlijden van Abraham in het bezit van de familie Six

19. Gijsbert Krook
Geboren te Loenen op 30-11-1814 en overleden in 1851 te ’s Gravenhage; hij werd slechts 37 jaar oud.
In 1850 werd door hem een ‘Theoretisch en practisch molenboek voor ingenieurs, aannemers, molenmakers en verdere bouwkundigen’ uitgegeven met 21 in detail uitgewerkte bouwplaten van diverse molens. Waaronder een stenen windkorenmolen, een zeskante en achtkante houtzaagmolen, een achtkante staand-scheprat watermolen, een grutterij met een beneden- en bovenwerk (rosmolen) en een achtkante vijzelwatermolen.
Dit werk dat in 1981 is herdrukt, is technisch zo uitgebreid en bevat zulke, tot in details uitgewerkte tekeningen, dat het in het midden van de 19e eeuw, maar ook nu als een standaardwerk mag worden gezien voor het bouwen van met name de genoemde belangrijke categorieën windmolens. Deze dienden voor polderbemaling.

20. Lourens Krook
Lourens Krook werd op 13 oktober 1865 in Zwolle geboren als zoon van de bekende Zwolse aannemer R. Krook. In 1896 kwam Krook in Lübeck waar hij ging werken voor de overheid, de zogenaamde 'Baudeputation'. In december 1896 was Krook werkzaam bij de aanleg van het Elbe-Trabekanaal. Dit kanaal loopt vanaf de Elbe bij Lauenburg naar Lübeck, het verbindt de Lübecker Bucht in de Oostzee en de Elbe.
Na een korte periode in Amsterdam te hebben gewerkt, kwam Krook in mei 1904 naar Zwolle, waar hij tot met 1930 werkte als directeur van het Bureau Gemeentewerken. Hij ontwierp voor zichzelf een villa aan de Veerallee 31 (1904-1905). Hij maakte diverse ontwerpen, waaronder een nieuw stadhuis, enkele scholen, de IJsselcentrale, enkele bruggen en uitbreidingsplannen van Zwolle.

Andere verhalen


De publicatie Genealogie Krook is samengesteld door (neem contact op).