Genealogie Krook » Verhalen » 6A. De tak Groningen (Krook)

6A. De tak Groningen (Krook)

Aan deze genealogie werd bovenstaande naam gegeven, omdat de aanvankelijk oudst bekende stamvader Pieter de Crocq na een korte tijd in het garnizoen Lieroord te zijn gelegerd, zich in Groningen vestigde. Ook nakomelingen van hem zijn lange tijd deze stad trouw gebleven.

In eerste instantie werd deze genealogie van Pieter Croock en Jan Jacobs Krook uitgewerkt door P.J.Ritsema in “De Marne” nr.3/1969. Deze werd in hetzelfde blad in 1970 aangevuld met de gegevens van W.F.H. Speller. Het bovenstaande is gebruikt en verder aangevuld met het resultaat van veel zoekwerk in diverse archieven of andere ter beschikking gekomen gegevens. Bovendien hebben veel familieleden geholpen. Zonder tekort te doen aan anderen, willen we twee personen noemen, die veel onderzoek hebben gedaan en aan wie we veel dank verschuldigd zijn: dhr. H. Hoenkamp uit Utrecht en mevr. H. Wolf-Krook uit Katlijk (FR).

De 1e stamlijn

Vanaf 2020 beschouwen we Jaques du Crocq als oudste stamvader van de Groningse tak, geboren ±1630 in Bolcingien (FRA) en getrouwd met Stevenotte de le Becq, geboren ±1632, St. Amand, (FRA).
Geboren in de Zuidelijke Nederlanden, het tegenwoordige Noord-Frankrijk en waarschijnlijk als gevolg van de economische malaise in zijn geboortestreek en/of de vervolging van de Hugenoten in deze regio, vluchtte hij naar Leiden waar hij het beroep van greinwerker oppakte. (zie voor verdere informatie de titelpagina van de Genealogie Krook)
Bolcingien is waarschijnlijk het tegenwoordige Boulogne, in het Franse departement Pas-de-Calais. Verder onderzoek naar Jaques in zijn geboortestreek heeft niets opgeleverd. Verder weten we weinig van hem, behalve dan dat hij ‘greijnwercker’ was en 1651 in Leiden trouwde met Stevenotte de le Becq, waarna ze samen 10 kinderen kregen, waaronder Pieter.

De 2e stamlijn

Jaques is de vader van Pieter de Crocq, die op 02-11-1659 werd gedoopt te Leiden (Waalse Kerk). Tot 2020 hebben we hem als stamvader beschouwd.
Pieter werd bij zijn trouwen in 1679 Pieter de Crocq genoemd en heeft daarna officieel drie verschillende achternamen gebruikt: ‘de Crock’, ‘Crooij’ en ‘La Croock’

Rond 1680 wordt geboren Johannes Pieters Kroock, een zoon van Pieter de Crock. Bij de doop van de drie kinderen ThomasPieter en Albert wordt vader Johannes Pieters Krook vermeld als Jannes Kroock, terwijl hij bij de doop van Thomas Hoflander weer Jannes Krook wordt genoemd.
In 1683 vinden we Jacob, die in 1710 trouwt als Jacob Kroock. Omstreeks 1688 wordt Joost Pieterse geboren. Hij verhuist later naar Geertruidenberg en wordt daar ingeschreven als Joost Pieterse Crock. In 1717 wordt Joost Krock van Groeningen ingeschreven in het Poorstersboek van Geertruidenberg. Bij het dopen van zijn kinderen Elsebeth, Pieter, Cornelia, Roedolph, Anna en Helena zijn respectievelijk Lena Crock, Helena Crock, Helena Krook en bij de laatste twee Jacob Crock getuige.

Kanttekening 3e stamlijn

Door W.F.H. Speller werd Jacob Pieters Kroock als vader gekoppeld aan Jan Jacobs Krook (*1718). Dit is zeer waarschijnlijk niet juist. De doopdatum werd in tegenstelling tot die van de andere kinderen van Jacob Pieters, van Jan Jacobs niet in Groningen gevonden. Jan Jacobs kwam vanuit Hoorn naar Groningen. Bij het huwelijk van hem in Hoorn werd vermeld: ‘uit Amsterdam’. De koppeling is daarom ongedaan gemaakt. Omdat er toch een kleine kans bestaat, dat Jan Jacobs wél een zoon is van genoemde Jacob en veel nakomelingen in Groningen zijn gebleven, heb ik de genealogie in deze uitgave afzonderlijk vermeld (Jan Jacobs Krook *1718).
 
De familie van Pieter Croock is overwegend protestant gebleven. Van Jan Jacobs Krook zijn veel nakomelingen Rooms-Katholiek gedoopt.

Andere verhalen


De publicatie Genealogie Krook is samengesteld door (neem contact op).