genealogieonline

Stamboom Dijst » Joseph Dijst

Persoonlijke gegevens Joseph Dijst Mannelijk

Verwantschap Joseph Dijst


Afbeelding(en) Joseph Dijst


Voorouders (en nakomelingen) van Joseph Dijst


    
Stamboom
Joseph Dijst
1737-1824

(1) x (1)
178
Angenita Kuijper
1733-1795

(2) x (2)
1767
Alida Joanna van Noord
1737-1783
Stamboom
Emerentiana Henrica Dijst
1768-1815
Tree
Petronilla Maria Dijst
1769-1773
Gerardus (Jacobus) Dijst
1772-1826
Tree
StamboomRodolphus Dijst
1774-1779
Josephus Joannes Dijst
1777-1777
Petronilla Dijst
1778-1846
Stamboom
Maria Dijst
1780-1788
Rudolphus Dijst
1780-????
Dina Dijst
1782-1851
Tree

(3) x (3)
1801
Alida Hillebrink
1752-1812
Stamboom
Christina Maria Dijst
1789-1854
Tree

(4) x (4)
1817
Maria Charlotta van Soest
1778-1818

(5) x (5)
1819
Anna Cadarina Reinholts
1770-1847


Gezin van Joseph Dijst

Hij is getrouwd met (1) Angenita Kuijper op 26 april 178 te R.k Assendelftstraat 's Gravenhage.Bronnen 10, 11

Bij zijn huwelijk met Agnieta Kuijper in 1783 heeft Joseph 6 kinderen en Agnieta 3 kinderen. Zij is weduwe van Johannes Picaar.

Transcriptie van de akte tot aanvraag van echtscheiding.
Pro Deo
Volgens acte van den Ed. Agtb Geregte van 's Gravenhage van dato 21 july 1789 mij Notaris
geërhibeert.
No 206
Procuratie ad Lites

Den 25 july 1789 compareerde voor mij Abraham Mosset, Notaris bij den Hove van Holland geadmitteerd in 's Gravenhage residerende ter presentis van de nagenoemde getuijgen Agnita Kuijper getrouwd met Joseph Deijst woonende alhier in den Hage als bij den Edele agtbare Geregte dezer Stad bij opgemelde acte Pro Deo geobtimeert hebben de Venia agendi teegens haaren voornoemde man.

Dewelke verklaarde te constituëeren en magtig te maken de Heer Albertus van den Sanden Procureur voor wel gemelden Ed. Agtbaare Geregte Specialijk tot het waarneemen van zodanige zaak of Proces als zij constituante genoodzaakt werd voor meer gem. Edelen Agtb. Geregte te moeten entameeren als Eijssesse in cas van dit solutie van den band des Huwelijks tusschen haar constituante en haaren voornoemde man . Substeerende daar in te doen en handelen Zoo als naar Stijle en Practijcque gebruijkelijk is en gerequireerd werden zal met belofte van approbatie en ratificatie onder Verband als naar regten.

Aldus gepasseert ter presentie van Adrianus Koppelman en Gerrit Peereboom als Getuijgens.

A. Koppelman dit + merk is gesteld door Agnieta Kuijper getrouwd met Joseph Deijst verklaarende niet te kunnen schrijven.
Peereboom
A. Mosset
Notaris

Toestemming voor dit huwelijk is 13 april 1783 verkregen te 's Gravenhage.

Het echtpaar is 21 juli 1789 te 's Gravenhage gescheidenBron 12.

Oorzaak: Overspel


Hij is getrouwd met (2) Alida Joanna van Noord op 9 augustus 1767 te 's Gravenhage.Bron 13


Toestemming voor dit huwelijk is 26 juli 1767 verkregen te 's Gravenhage.Bron 13

Kind(eren):

 1. Emerentiana Henrica Dijst  1768-1815 Tree
 2. Petronilla Maria Dijst  1769-1773
 3. Gerardus (Jacobus) Dijst  1772-1826 Tree
 4. Rodolphus Dijst  1774-1779
 5. Josephus Joannes Dijst  1777-1777
 6. Petronilla Dijst  1778-1846
 7. Maria Dijst  1780-1788
 8. Rudolphus Dijst  1780-????
 9. Dina Dijst  1782-1851 Tree


Hij is in de kerk getrouwd met (3) Alida Hillebrink op 25 oktober 1801 te Amsterdam, Krijtberg.Bron 14

Bij de ondertrouwakte wordt vermeld, dat Joseph weduwnaar is van Alida Joanna van Noord. Dat hij gescheiding is van Agnieta Kuijper wordt niet vermeld. Het huwelijks Het kerkelijk huwelijk werd gesloten in de RK kerk de Krijtberg, Singel 448 te Amsterdam. Getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn de weduwe Catharina de Warin en Anna Keijzer.

Toestemming voor dit huwelijk is 2 oktober 1801 verkregen te Amsterdam.Bron 15

Kind(eren):

 1. Christina Maria Dijst  1789-1854 Tree


Hij is getrouwd met (4) Maria Charlotta van Soest op 6 augustus 1817 te Amsterdam.Bron 16

De namen van zijn ouders worden geschreven als "Ludolf Dijst" en "Maria Amerentia Leenders". Getuigen zijn Hendrik Heijmansz, Aanspreker, oud 70 jaar; Willem Delling zonder beroep, oud 25 jaar; Johannes Bokker, uitdrager oud 22 jaar; Johannes de Bruijn buiten beroep oud 64 jaar. Allen wonende in Amsterdam.

Hij is getrouwd met (5) Anna Cadarina Reinholts op 10 maart 1819 te Amsterdam.Bron 17

Getuigen zijn Cornelis van Kaamelaar, schoenmaker, 48 jaar; Gerrit Bosch, behanger, 23 jaar; Jacob Kanneman, turfdrager, 60 jaar; Johannes Coebergh, sjouwerman, 46 jaar; allen wonende te Amsterdam. De huwelijksakte is door de bruid niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven. In de huwelijksakte van zijn 5e huwelijk wordt de achternaam van Joseph geschreven als "Deijst". De achternaam van zijn vader wordt echter geschreven als "Dijst". De ambtenaar maakt duidelijk een vergissing met de leeftijd. Hij schrijft in de akte, dat Joseph 22 jaar is in plaats van 82 jaar. De naam van zijn moeder wordt geschreven als "Maria Amerentia Leenders". De tweede voornaam van de bruid wordt geschreven als "Cadarina". Anna Catharina is weduwe van Jan Hendrik Koring, overleden 01-01-1813. Van haar vader wordt niet vermeld, dat hij is overleden, maar "sedert lange jaren absent".
Bij de huwelijksbijlage is een verklaring van onvermogen gevoegd ten name van "Catharina Rijnhout", geboren/gedoopt 6-12-1777, wonende Boomstraat 39 te Amsterdam. Alle andere documenten van de huwelijkse bijlage hebben betrekking op Anna Catharina Reinholst, geboren 09-12-1770. Catharina Reinholst is "vernederlands" in Catharina Rijnhout.

Notities bij Joseph Dijst

Joseph Dijst is geboren in 's Gravenhage. Geboorte-/woonadressen in 's Gravenhage zijn niet bekend. Waar Joseph gedoopt is, is niet bekend. Bij zijn 4e huwelijk met Maria Charlotta van Soest op 06-08-1817, moest hij een extract van de doop overleggen. Dit kon hij niet. Joseph weet wel zijn doopdatum en dat hij gedoopt is in een RK Kerk. Welke kerk weet hij niet. Voor het vaststellen van zijn identiteit heeft de Vrederechter op 10 juli 1817 na het horen van vier getuigen, allen buren van Joseph en na overlegging van een in 1801 afgegeven paspoort van ontslag uit het Bataafse leger, heeft de rechter zijn doopdatum zoals Joseph dit opgaf aangenomen. Het paspoort vermeld zij identiteit en zijn functie van fuselier in de bezoldigde guardes van de compagnie van wijlen kapitein M. Bax. Het paspoort is afgegeven door de toenmalige commandant van de guardes, kapitein wijlen Benjamin Roelofswaart.

Het beroep van Joseph Dijst is gedurende zijn leven schoenmaker. Omdat zijn geboorte in de Stad 's Gravenhage niet kon worden vastgesteld, heeft hij op 2 mei 1774 de burgereed van de Stad 's Gravenhage afgelegd. Hierdoor werd hij poorter van de stad 's Gravenhage en maakte voor hem ook de weg vrij om toe te treden tot het schoenmakersgilde. Op 14 augustus 1774 treedt hij toe tot het schoenmakersgilde en werd hij ingeschreven het Boek van Deken en Hoofdmannen van het Schoenmakers-, Looijers- en Leerkopersgilde. Bij de inschrijvingen over de periode medio oktober 1773 tot eind september 1774 staat zij naam onder de opsomming van schoenmakers.

De achternaam werd in die periode voornamelijk geschreven als "Deijst". Een wijze van schrijven dat door de ambtenarij nog lang woerd volgehouden. In 1777 treedt Joseph op als een getuige in een notariële akte. Hoewel de notaris de achternaam van Joseph schrijft als "Deijst", ondertekend Joseph de akte met "Dijst". Dit is het eerste schriftelijke bewijs over de schrijfwijze van de achternaam door 'n Dijst zelf. Bij latere aktes werd de achternaam door de ambtenaar geschreven als "Deijst", terwijl Joseph steeds ondertekende met "Dijst".

Op 25-01-1783 overlijdt Alida van Noord. Joseph heeft dan de zorg voor 6 minderjarige kinderen tot hij in april 1783 hertrouwt met Agenita Kuiper. De Staatscourant van 11-04-1856 en 19-08-1856 heeft als bijlage het volledige grootboek van de voormalige Weeskamer van ’s Gravenhage. Hierin staat het echtpaar Dijst-van Noord met hun kinderen van januari 1783 tot en met april 1783. Hieruit is te concluderen, dat na het overlijden van Alida van Noord één of meerdere minderjarige kinderen zijn ondergebracht in de Weeskamer van 's Gravenhage. In het register van de Weeskamer in de Staatscourant blijkt, dat Alida van Noord erflater is. Op 18 april 1783 wordt de inboedel van de kinderen verkocht en levert een opbrengst op van f. 8,165. Volgens het register is de erfgenaam of ten behoeve van wie de boedel in de weeskamer is opgebracht Rudolphus Dijst. Dit moet zijn Rudolphus Dijst van 1780, kind van Alida en Joseph. In de kolom “Aanmerking” staat, dat het gaat om het moederlijk erfdeel. De overige kinderen zijn Amerentia (=Emerentiana Henrica) gehuwd met Hendrik Tornet, Gerardus Jacobus, Dina en Petronella (=Petronilla Maria), gehuwd met Willem van Horssen hebben hun aandeel ontvangen, terwijl Maria Dijst in 1786 (moet zijn 1788) is overleden en haar aandeel wordt verdeeld tussen haar broer (Gerardus Jacobus) en haar zuster (Dina). Wanneer de uitbetaling heeft plaatsgevonden wordt niet vermeld. Amerantie is in 1791 getrouwd. Gerardus Jacobus trouwt in 1798. De conclusie kan zijn, dat de afronding heeft plaatsgevonden tussen 1791 en 1798.

Zijn vrouw Alida overlijdt één maand na de geboorte van het 9e kind. Drie maanden later trouwt Joseph met Ag(e)nita Kuijper. Ag(e)nita is weduwe van Johannes Picaar en heeft drie kinderen. Volgens de ondertrouwakte brengt Joseph 6 kinderen mee. Dit moeten dan zijn:
Emerentia Hendrica, 14 jaar
Gerardus Jacobus, 11 jaar
Petronilla, 5 jaar
Maria, 2 jaar
Rudolphus, 2 jaar
Dina, 1/2 jaar.

Het is mogelijk, dat vader Joseph met zijn zoon Gerardus meerdere malen naar Amsterdam is geweest. Het waarom hij naar Amsterdam is vertrokken blijft onbekend. Er zijn wel enkele mogelijkheden.
- Het huwelijk met Agnieta Kuijper verliep niet goed. Om hieraan te onttrekken trok hij, mogelijk met zijn zoon Gerardus Jacobus in 1788/1789 naar Amsterdam. Op 10-01-1789 werd zijn dochter Christina Maria in Amsterdam geboren.
- In Europa is rumoer. In Frankrijk komt het volk in opstand. Het gevolg is de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789. Ook in de Nederlander is onrust. De patriotten (zij noemen zich vaderlanders) zijn in opstand gekomen tegen de rijken en de orangisten (aanhangers van de stadhouder). Woningen op de grachten in Amsterdam worden bestormd en de huisraad wordt naar beneden gegooid. In 1795 lukte het Franse Leger Amsterdam binnen te trekken en de Nederlanden te veroveren. Voor de patriotten is dit het sein tot het stichting van de Bataafse Republiek. De stadhouder ontvlucht het land. Was Joseph patriot en werd hij aangetrokken door de onlusten. Hij trad in elk geval in dienst van het leger van de Bataafse Republiek. Uit overtuiging of het hebben van een betaalde betrekking. In 1801 weer hij uit het leger van de Bataafse Republiek ontslagen en trouwde hij met Alida Hillebrink. Na het ontslag als fuselier wordt Joseph weer schoenmaker

Tijdens het verblijf groeit er een verhouding met de in Amsterdam wonende Alida Hillebrink. Op 10 januari 1789 wordt daaruit een kind geboren, Christina, terwijl het huwelijk van Joseph met Agenita nog bestaat. De geboorte van Christina Maria blijft niet onopgemerkt bij Agenita. Zij besluit echtscheiding aan te vragen. Op 25 juli 1789 wordt de echtscheiding door haar gevolmachtigde Albert van der Sanden aangevraagd bij de notaris bij het hof van Holland. Ag(e)nita kan niet schrijven en ondertekent de akte met een kruisje. In 1790 wordt door de rechter in Den Haag het huwelijk ontbonden. Reden: overspel. Joseph is bij de rechtspraak afwezig.

Pas in 1801 trouwt Joseph op 65 jarige leeftijd met de dan 49 jarige Alida Hillebrink. Zijn dochter Christina Maria is dan 12 jaar. Een maand voor de trouwdatum wordt Joseph ontslagen als fuselier bij de Compagnie van de Stad Amsterdam. Enige weken na het huwelijk wordt dochter Christina Maria als wettig kind door Joseph erkend.

Als Joseph 79 jaar is, in 1817, vijf jaar na het overlijden van Alida Hillebrink, trouwt Joseph voor de vierde keer met de 38 jarige Maria Charlotta van Soest. Het beroep van Joseph is schoenmakersknecht. Zijn ouders worden vermeld als Ludolf Dijst en Maria Amerentia Leenders. Charlotta is schoonmaakster. Er zijn voor dit huwelijk een groot aantal documenten overlegd. Ook de akte voor identiteitsonderzoek (zie hierboven). Lang heeft dit huwelijk niet geduurd. Op 28 september 1818 komt Maria Charlotta van Soest te overlijden.

Een half jaar na het overlijden van Maria Charlotta van Soest trouwt Joseph, oud 81 jaar, met Anna Catharina van Soest, 48 jaar oud.

Op 25-03-1824 wordt Joseph opgenomen in het Buitengasthuis aan de Overtoom (de voorloper van het Wilhelminagasthuis). Volgens patiëntenregister is hij dan 87 jaar. Op 15-04-1824 wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis. Anderhalve maand later overlijdt hij.(Bron: Gemeentearchief Amsterdam, Patiëntenregister)
Bij het overlijden van Joseph in 1824, oud 86 jaar, wordt als echtgenote vermeld Catharina Rijnhout. De naam van zijn 5e echtgenote is echter Anna Catharina Reinholst. Hoewel hij zijn hele leven schoenmaker is geweest en ook ingeschreven is in het schoenmakersgilde van Den Haag, wordt bij zijn 5e huwelijk als beroep vermeld schoenmakerknecht.

Joseph trouwt 5x.
1. Trouwt Alida Joanna van Noord. Beiden zijn 30 jaar.
2. Trouwt drie maanden na het overlijden van Alida Joanna van Noord met Agnieta Kuijper. Joseph is 46 jaar en Agnieta is 50 jaar
3. Trouwt Alida Hillebrink. !2 jaar na de geboorte van hun dochter Christina Maria trouwt Joseph met Alida. Hij is dan 62 jaar en Alida is 49 jaar.
4. Trouwt 6 jaar na het overlijden van Alida Hillebrink met Maria Charlotta van Soest. Joseph is 81 jaar. Maria Charlotta is 39 jaar. Volgens de huwelijkse bijlagen is Joseph 79 jaar.
5. Trouwt 6 maanden na het overlijden van Maria Charlotta met Anna Catharina Reinholts (Rijnhotlz). Joseph is 82 jaar. Anna Catharina is 49 jaar.

Bronnen

 1. Huwelijksakte 5e huwelijk
 2. Gemeentearchief Amsterdam, Patientenregister
 3. Daaopaantekening
 4. Ondertrouwakte zoon Gerardus (Jacobus)
 5. Huwelijksakte met Alida Hillebrink
 6. Overlijdensakte Alida Hillebrink
 7. Huwelijkse bijlagen 4e huwelijk met van Soest
 8. Overlijdensakte maria Charlotta van Soest
 9. Huwelijkse bijlagen 5e huwelijk
 10. Gemeentearchief Den Haag, DTB,Trouwaantekening
 11. Gemeentearchief Den Haag, DTB, Trouwaantekening
 12. Notariële akte; uitspraak rechtbank
 13. BS Den Haag, DTB 1767 - fo. 25vo
 14. DTB Amsterdam, RK Krijtberg, boek 366-369
 15. Gemeentearchief Amsterdam, DTB
 16. BS Amsterdam, register 4, folio 18v
 17. BS Amsterdam, 2-49v

Tijdbalk Joseph Dijst

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Dijst

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Dijst.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Dijst.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Dijst (onder)zoekt.

Historische context (op basis van trouwdag 9 augustus 1767)


    ?


De publicatie Stamboom Dijst is samengesteld door (neem contact op).