genealogieonline

Stamboom Dijst » Joseph(us) Dijst

Persoonlijke gegevens Joseph(us) Dijst Mannelijk

Scans zoeken, een service van Genealogie Online

Verwantschap Joseph(us) Dijst


Afbeelding(en) Joseph(us) Dijst


Voorouders (en nakomelingen) van Joseph(us) Dijst


    
Stamboom
Joseph(us) Dijst
1737-1824
(1) x (1)
1767
Alida Joanna van Noord
1737-1783
Stamboom
Emerentiana Henrica Dijst
1768-1815
Tree
Petronilla Maria Dijst
1769-1773
Gerardus (Jacobus) Dijst
1772-1826
Tree
StamboomRudolphus Dijst
1774-1779
Josephus Joannes Dijst
1777-1777
Petronilla Dijst
1778-1846
Stamboom
Maria Dijst
1780-1788
Rudolphus Dijst
1780-????
Dina Dijst
1782-1851
Tree

(2) x (2)
1783
Agenita Kuijper
1733-1795

(3) x (3)
1801
Alida Hillebrink
1752-1812
Stamboom
Christina Maria Dijst
1789-1854
Tree

(4) x (4)
1817
Maria Charlotta van Soest
1778-1818

(5) x (5)
1819
Anna Cadarina Reinholts
1770-1847


Gezin van Joseph(us) Dijst

Hij is getrouwd met (1) Alida Joanna van Noord op 9 augustus 1767 te 's Gravenhage.Bron 5


Toestemming voor dit huwelijk is 26 juli 1767 verkregen te 's Gravenhage.

Kind(eren):

 1. Emerentiana Henrica Dijst  1768-1815 Tree
 2. Petronilla Maria Dijst  1769-1773
 3. Gerardus (Jacobus) Dijst  1772-1826 Tree
 4. Rudolphus Dijst  1774-1779
 5. Josephus Joannes Dijst  1777-1777
 6. Petronilla Dijst  1778-1846
 7. Maria Dijst  1780-1788
 8. Rudolphus Dijst  1780-????
 9. Dina Dijst  1782-1851 Tree


Hij is getrouwd met (2) Agenita Kuijper op 27 april 1783 te 's Gravenhage.Bron 1

Transcriptie van de akte tot aanvraag van echtscheiding.
Pro Deo
Volgens acte van den Ed. Agtb Geregte van 's Gravenhage van dato 21 july 1789 mij Notaris
geërhibeert.
No 206
Procuratie ad Lites

Den 25 july 1789 compareerde voor mij Abraham Mosset, Notaris bij den Hove van Holland
geadmitteerd in 's Gravenhage residerende ter presentis van de nagenoemde getuijgen Agnita
Kuijper getrouwd met Joseph Deijst woonende alhier in den Hage als bij den Edele agtbare Geregte
dezer Stad bij opgemelde acte Pro Deo geobtimeert hebben de Venia agendi teegens haaren
voornoemde man.

Dewelke verklaarde te constituëeren en magtig te maken de Heer Albertus van den Sanden Procureur
voor wel gemelden Ed. Agtbaare Geregte Specialijk tot het waarneemen van zodanige zaak of Proces
als zij constituante genoodzaakt werd voor meer gem. Edelen Agtb. Geregte te moeten entameeren
als Eijssesse in cas van dit solutie van den band des Huwelijks tusschen haar constituante en haaren
voornoemde man . Substeerende daar in te doen en handelen Zoo als naar Stijle en Practijcque
gebruijkelijk is en gerequireerd werden zal met belofte van approbatie en ratificatie onder Verband
als naar regten.

Aldus gepasseert ter presentie van Adrianus Koppelman en Gerrit Peereboom als Getuijgens.

A. Koppelman dit + merk is gesteld door Agnieta Kuijper getrouwd met
Joseph Deijst verklaarende niet te kunnen schrijven.
Peereboom
A. Mosset
Notaris

Toestemming voor dit huwelijk is 13 april 1783 verkregen te 's Gravenhage.

Het echtpaar is 21 juli 1789 te 's Gravenhage gescheiden.

Oorzaak: Overspel


Hij is getrouwd met (3) Alida Hillebrink op 25 oktober 1801 te Amsterdam, Krijtberg.Bronnen 6, 7

Het kerkelijk huwelijk werd gesloten in de RK kerk de Krijtberg, Singel 448 te Amsterdam. Getuigen bij het kerkelijk huwelijk zijn de weduwe Catharina de Warin en Anna Keijzer.

Kind(eren):

 1. Christina Maria Dijst  1789-1854 Tree


Hij is getrouwd met (4) Maria Charlotta van Soest op 6 augustus 1817 te Amsterdam.Bron 8

Getuigen zijn Hendrik Heijmansz, Aanspreker, oud 70 jaar; Willem Delling zonder beroep, oud 25 jaar; Johannes Bokker, uitdrager oud 22 jaar; Johannes de Bruijn buiten beroep oud 64 jaar. Allen wonende in Amsterdam.

Hij is getrouwd met (5) Anna Cadarina Reinholts op 10 maart 1819 te Amsterdam.Bron 9

Getuigen zijn Cornelis van Kaamelaar, schoenmaker, 48 jaar; Gerrit Bosch, behanger, 23 jaar; Jacob Kanneman, turfdrager, 60 jaar; Johannes Coebergh, sjouwerman, 46 jaar; allen wonende te Amsterdam. De huwelijksakte is door de bruid niet ondertekend, omdat zij niet kan schrijven. In de huwelijksakte van zijn 5e huwelijk wordt de achternaam van Joseph geschreven als Deijst. De achternaam van zijn vader wordt echter geschreven als Dijst. De ambtenaar maakt duidelijk een vergissing met de leeftijd. Hij schrijft in de akte, dat Joseph 22 jaar is in plaats van 82 jaar. De naam van zijn moeder wordt geschreven als Maria Amerentia Leenders. Anna Cadarina is weduwe van Jan Hendrik Koring, overleden 01-01-1813. Van haar vader wordt niet vermeld, dat hij is overleden, maar "sedert lange jaren absent".
Bij de huwelijksbijlage is een verklaring van onvermogen gevoegd ten name van Catharina Rijnhout, geboren/gedoopt 6-12-1777, wonende Boomstraat 39 te Amsterdam. Dit is heel opmerkelijk. Alle documenten van de huwelijkse bijlage hebben betrekking op Anna Cadarina Reinholst, geboren 09-12-1770. Wie is dan Catharina Rijnhout, geboren 06-12-1777? Een mogelijkheid is een schrijffout. Cadarina Reinholst is "Vernederlands" in Catharina Rijnhout. De geboortedatum lijkt enigszins op elkaar.

Notities bij Joseph(us) Dijst

Het beroep van Joseph Dijst is Schoenmaker. Omdat zijn geboorte in de Stad 's Gravenhage niet kon worden vastgesteld, heeft hij op 2 mei 1774 de burgereed van de Stad 's Gravenhage afgelegd. Dit maakte voor hem ook de weg vrij om toe te treden tot het schoenmakersgilde. Op 14 augustus 1774 treedt hij toe tot het schoenmakersgilde. De inschrijving is gevonden op een bladzijde van het Boek van Deken en Hoofdmannen van het Schoenmakers-, Looijers- en Leerkopersgilde. Het betreffen de inschrijvingen van medio oktober 1773 tot eind september 1774. Hij staat onder de opsomming van schoenmakers.

Opvallend is wel, dat Joseph tijdens zijn leven geen doop-/geboortebewijs kon overleggen, terwijl ruim 200 jaar later werd het document in het gemeentearchief van Den Haag gevonden.

In 1777 treedt Joseph op als een getuige in een notariële akte. Ook hier schrijft hij zijn achternaam als DIJST, ondanks het feit, dat in de notariële akte zijn naam wordt geschreven als DEIJST. Mogelijk dat Joseph niet kon lezen, maar wel in staat was zijn naam te schrijven.

Zijn vrouw Alida overlijdt één maand na de geboorte van het 9e kind. Drie maanden later trouwt Joseph met Ag(e)nita Kuijper. Ag(e)nita is weduwe van Johannes Picaar en heeft al drie kinderen. Volgens de ondertrouwakte brengt Joseph 6 kinderen mee. Dit moeten dan zijn:
Emerentia Hendrica, 14 jaar
Gerardus Jacobus, 11 jaar
Petronilla, 5 jaar
Maria, 2 jaar
Rudolphus, 2 jaar
Dina, 1/2 jaar.

Op 25-01-1783 overlijdt Alida van Noord. Joseph heeft dan de zorg voor 6 minderjarige kinderen tot hij in april 1783 hertrouwt met Agenita Kuiper. De Staatscourant van 11-04-1856 en 19-08-1856 heeft als bijlage het volledige grootboek van de voormalige Weeskamer van ’s Gravenhage. Hierin staat het echtpaar Dijst-van Noord met hun kinderen van januari 1783 tot en met april 1783. Hieruit is te concluderen, dat na het overlijden van Alida van Noord één of meerdere minderjarige kinderen zijn ondergebracht in de Weeskamer van 's Gravenhage. In het register van de Weeskamer in de Staatscourant blijkt, dat Alida van Noord erflater is. Op 18 april 1783 wordt de inboedel van de kinderen verkocht en levert een opbrengst op van f. 8,165. Volgens het register is de erfgenaam of ten behoeve van wie de boedel in de weeskamer is opgebrach Rudolphus Dijst. Dit moet zijn Rudolphus Dijst van 1780, kind van Alida en Joseph. In de kolom “Aanmerking” staat, dat het gaat om het moederlijk erfdeel. De overige kinderen zijn Amerentia (=Emerentiana Henrica) gehuwd met Hendrik Tornet, Gerardus Jacobus, Dina en Petronella (=Petronilla Maria), gehuwd met Willem van Horssen hebben hun aandeel ontvangen, terwijl Maria Dijst in 1786 (moet zijn 1788) is overleden en haar aandeel wordt verdeeld tussen haar broer (Gerardus Jacobus) en haar zuster (Dina). Wanneer de uitbetaling heeft plaatsgevonden wordt niet vermeld. Amerantie is in 1791 getrouwd. Gerardus Jacobus trouwt in 1798. De conclusie kan zijn, dat de afronding heeft plaatsgevonden tussen 1791 en 1798.

Het is mogelijk, dat vader Joseph met zijn zoon Gerardus meerdere malen naar Amsterdam is geweest. Tijdens het verblijf groeit er een verhouding met de in Amsterdam wonende Alida Hillebrink. Op 10 januari 1789 wordt daaruit een kind geboren, terwijl het huwelijk van Joseph met Agenita nog bestaat. Agenita besluit echtscheiding aan te vragen. Op 25 juli 1789 wordt dit door haar gevolmachtigde Albert van der Sanden aangevraagd bij de notaris bij het hof van Holland. Ag(e)nita kan niet schrijven en ondertekent de akte met een kruisje. In 1790 wordt door de rechter in Den Haag het huwelijk ontbonden. Reden: overspel.
Pas in 1801 trouwt Joseph op 65 jarige leeftijd met de dan 49 jarige Alida Hillebrink. Zijn dochter Christina Maria is dan 12 jaar. Een maand voor de trouwdatum wordt Joseph ontslagen als fuselier bij de Compagnie van de Stad Amsterdam. Het is dus mogelijk, dat Joseph vanuit Den Haag naar Amsterdam ging om daar te gaan werken bij de Compagnie van Amsterdam. Zo heeft hij misschien ook Alida Hillebrink leren kennen. Na het ontslag als fuselier wordt Joseph weer schoenmaker. Enige weken na het huwelijk wordt dochter Christina Maria als wettig kind door Joseph erkend.
In een akte van de Vredesrechter in Amsterdam, dd 8-07-1817, ter vaststelling van zijn identiteit, wordt vermeld, dat hij eerder fuselier was en deel uit maakte van de bezoldigde guardes van de compagnie van wijlen kapitein M. Bax, waaruit hij in 1801 is ontslagen en zijn beroep als schoenmaker weer heeft uitgevoerd. Bij zijn ontslag is hem een paspoort verstrekt door de toenmalige commandant van de guardes, kapitein wijlen Bejamin Roelofswaart, waaruit ook zijn geboorte en ouderdom blijkt.

Als Joseph 79 jaar is, in 1817, vijf jaar na het overlijden van Alida Hillebrink, trouwt Joseph voor de vierde keer met de 38 jarige Maria Charlotta van Soest. Het beroep van Joseph is schoenmakersknecht. Zijn ouders worden vermeld als Ludolf Dijst en Maria Amerentia Leenders. Charlotta is schoonmaakster. Dit huwelijk wordt gesloten ten overstaan van de Vredesrechter. Er zijn voor dit huwelijk een groot aantal documenten overlegd. Ook de akte voor identiteitsonderzoek (zie hierboven). Lang heeft dit huwelijk niet geduurd. Op 28 september 1818 komt Maria Charlotta van Soest te overlijden.
Op 25-03-1824 wordt Joseph opgenomen in het Buitengasthuis aan de Overtoom (de voorloper van het Wilhelminagasthuis). Op 15-04-1824 wordt hij ontslagen uit het ziekenhuis. Anderhalve maand later overlijdt hij.(Bron: Gemeentearchief Amsterdam, Patiëntenregister)
Bij het overlijden van Joseph in 1824, oud 86 jaar, wordt als echtgenote vermeld Catharina Rijnhout. De naam van zijn 5e echtgenote is echter Anna Cadarina Reinholst. Hoewel hij zijn hele leven schoenmaker is geweest en ook ingeschreven is in het schoenmakersgilde van Den Haag, wordt bij zijn 5e huwelijk als beroep vermeld schoenmakerknecht.

Bronnen

 1. Gemeentearchief Den Haag, DTB
 2. Huwelijksakte 5e huwelijk
 3. Gemeentearchief Amsterdam, Patientenregister
 4. Overlijdensakte
 5. BS Den Haag, 1767 - fo. 25vo
 6. DTB Amsterdam, RK Krijtberg, boek 366-369
 7. Gemeentearchief Amsterdam, DTB
 8. BS Amsterdam
 9. BS Amsterdam, 2-49v

Tijdbalk Joseph(us) Dijst

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Dijst


Historische context (op basis van trouwdag 9 augustus 1767)


    ?


De publicatie Stamboom Dijst is samengesteld door (neem contact op).