genealogieonline

Stamboom Dijst » Dina Dijst

Persoonlijke gegevens Dina Dijst Vrouwelijk


Verwantschap Dina Dijst


Afbeelding(en) Dina Dijst


Aanknopingspunten in andere publicaties

Aanknopingspunten tussen stambomenDeze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Dina Dijst


Gezin van Dina Dijst

Zij is getrouwd met Willem Kruijt op 15 juni 1814 te 's Gravenhage.Bron 2

Getuigen zijn Johanna Jacobus Dieben, 46 jaar, tapper; Arie Frijsenman, 57 jaar, klompenmaker; Philip Carel la Tours, 52 jaar, verver; Jacobus Thierry, 36 jaar, timmerman; allen wonende te Den Haag. In de kantlijn van de huwelijksakte is een aantekening gemaakt, verwijzend naar de notariële akte vóór het huwelijk, waarbij Dina en Willem hun eerst geboren kind Willem erkennen als hun kind. Bij het huwelijk wordt een notariële akte toegevoegd (huwelijkse bijlage) van de ouders van Willem Kruijt. Zijn ouders wonende "onder Uithoorn" en zij zijn niet in de gelegenheid om bij zijn huwelijk in Den Haag aanwezig te zijn. Zij geven in de akte toestemming tot het aangaan van het huwelijk met Dina Deijst, dienstbode bij de heer Faber van Riemsdijk te Den Haag.

Kind(eren):

  1. Willem Kruijt  1811-1899
  2. Alida Johanna Kruijt  1815-1901
  3. Lambertus Kruijt  1819-????
  4. Diena Kruijt  1825-1826


Notities bij Dina Dijst

Uit de relatie van Dina Dijst en Willem Kruijt raakt Dina kennelijk in verwachting. Het moment is erg ongunstig, want Willem Kruijt moet onder dienst. Er wordt besloten een huwelijkscontract op te stellen, waarin Willem aangeeft met Dina te zullen trouwen en het kind waarvan Dina in verwachting is zijn kind is. Ook wordt in het huwelijkscontract de naam van het kind al vastgesteld Het huwelijkscontract wordt opgesteld op 20 mei 1811. Het kind wordt geboren op 23 oktober 1811 Pas op 30 november 1831 (!) wordt het huwelijkscontract overgenomen in het geboorteregister van Den Haag bij de geboorte aantekening van Willem Kruijt (23/10/1811).

Dina maakt kennis met Willem Kruijt. Volgens de inschrijvingslijst van de Militie voor Zeevarenden, dd.1811:
"Willem Kruijt, geboren 16-6-1782 te Nieuweveen. Schipper op het
vaartuig van zijn vader, zijnde een IJkerschip houdende 12 lasten,
varen over de Meer. Ongehuwd, is zelfstandig, wint het brood voor
zijn ouders: vader 76 jaar, moeder 68 jaar. Woont bij zijn ouders
Pieter Kruijt en Gerritje van Elswijk."

Op 20 mei 1811 wordt door hen beiden ten overstaan van de keizerlijke notaris Cornelis Gerlings, residerende te Haarlem, arrondissement Haarlem, departement van de Zuiderzee een huwelijkscontract opgemaakt. Dina is namelijk in verwachting. Zij verklaren dat zij "uit echte liefde en genegenheid" zijn overeengekomen in het huwelijk te treden. Echter "het dadelijk en onverwagt vertrek" van Willem Kruijt "naar boord van den opgeschrevene voor den Zeedienst waarvan het lot op hem gevallen is" is hij niet in staat het voorgenomen huwelijk aan te gaan. Willem verklaart plechtig dat wanneer hij uit de dienst wordt ontslagen hij het huwelijk met Dina zal aangaan. Wanneer het huwelijk niet binnen zeven maanden zal plaatsvinden en Dina inmiddels mocht bevallen van een of meer kinderen verklaart Willem, dat hij die zal erkennen als zijn kind of kinderen. De plaats van de doop (gereformeerde kerk in Den Haag) en de naam van het kind wordt ook al vastgesteld. Bij een zoon Willem en een dochter Wilhelmina. Willem woont met zijn ouders in Haarlem.
Dina woont als dienstbode bij mejuffrouw Carnet in Den Haag.

Op de notariële akte wordt op het voorblad een tweede datum aangetroffen: 2 november 1831. Het huwelijk vond plaats op 15 juni 1814 in Den Haag.

Transcriptie van het huwelijkscontract van Dina Dijst en Willem Kruijt, opgemaakt 20 mei 1811.

Compareerden voor mij Cornelis Gerlings Keizerlijk Notaris, resideerende te Haarlem in het Arrondissement van denzelven naam, Departement van de Zuiderzee.
Willem Kruijt oud circa Negen en Twintig Jaren Schipperknegt wonende ten huijze van zijn ouders Pieter Kruijt en Gerritje van Elswijk Echtelieden dewelke ten dezen voor zoo veel des noods mede Compareren, de vrouw met gemelden haren man geadvisteerd en door hem tot het tekenen en passeeren dezes Speciaal geauthoriseerd, en binnen deze Stad woonachtig in Wijk 4 No 415 ter Eenne
Ende
Dina Dijst, meerderjarige ongehuwde dochter mede circa Negen twintig Jaren oud, wonende als dienstmeid Mejuffrouw Carn(r)et in den Haag, achter de Clooster ten oven de Manège, doch thans alhier present ter andere Zijde.
Te kennen gevende dat de Eerste Comparant ter Eenne en de Comparante ter andere Zijde uit echte liefde en genegenheid, met malkander waren overeengekomen en verdragen een wettig huwelijk aantegaan, waar toe zij zich bereids onderling hadden verbonden, met voornemen omme hetzelve plechtig en naar de tegenwoordige wetten gebruiken te doen en te laten voltrekken, dan, dat het dadelijk en onverwacht vertrek van den Comparant ter Eenne naar boord als opgeschrevene voor den Zeedienst, waar van het Lot op hem gevallen is, hem buiten staat stelt, dit hun voorgenomen huwelijk voor dien tijd te voltrekken.
Dat de Comperant ter Eenne echter aan de Comparante ter andere zijde alle mogelijke verzekeringen van zijn genegenheid en trouw willende geven, bij dezen plechtig belooft en aanneemt, omme wanneer hij te eeniger tijd uit den dienst mogt worden ontslagen, gelijk zij Comparante ter andere Zijde zich daar toe wederkerig bij dezen verbindt, met den anderen een wettig huwelijk aan te gaan; en bij aldien zulks onverhoopt niet mogt plaats hebben binnen den tijd van zeven maanden en de Comparante inmiddels mogt bevallen van een of meer kinderen waar van zij zwanger is, zoo werdde hij Comparant ter Eenne dezelve kind of kindren voor de zijnen wettig te erkennen en de Comparante aan d"er Zijde dezen te verzoeken en te qualifiseeren, gemelde kind of kinderen bij de geboorte als het zijne of dezijnen aantegeven, en, daar van in geboorteregister aantekening te laten doen.
Terwijl de wederzijdse Comparanten als verder hebben gestipuleerd en bepaald, dat het kind of de kinderen waar van zij Comparante ter andere zijde thans zwanger is, zal of zullen worden gedoopt in de Gereformeerde Kerk in den Haag, en indien het een zoon is, genaamd zal worden Willem Kruijt en indien het eene dochter Willemina Kruijt.
Met welke vorenstaande Conditiën de Comparanten verklaarden te nemen volkomen genoegen en Contentement, bekend elkander den inhoud daar van ten alle tijde te zullen doen en laten genieten, en voor de prestatie en naar koming daar van te verbinden derzelve Cinsonen en geven dezen, roerende en onroerende gene uitgezonderd als naar rechten.
En verklaarden andelijk nog de tweede en derde comparanten ter Eenne voor zoo veel desnoods en de voltrekking van het voorgenomen huwelijk van hunnen zoon in der tijd te Consenteeren, ende bepalingen in bovenstaande acte voormeld te appobeeren van waarde te houden, en de kind of kinderen waar van de Comparante ten andere zijde binnen den getipuleerden tijd moge bevallen alsdien wettig detandent of desandenten te erkennen.
Gepasseerd in Haarlem op den Twintigsten May Achttien Honderd en Elf, ten huize van de Comparanten ter Eenne, in tegenwoordigheid van Jan Ernst Brinkman en Andries Walewijn Nicolaasz, Burgers en Inwoonders dezes Stad, als Getuigen hier toe verzocht, die de Minute dezes benevens Comparanten en mij Notaris hebben ondertekend na gedane voorlezing.

was getekend: Willem Kruijt
Pieter Kruijt
Gerritje van Elswijk
Dina Dijst
J.E.Brinkman
C.Gerlings Notaris

NB: Andries Walewijn Nicolaasz heeft niet getekend.

In de kantlijn van blad 4 is verticaal en met een ander handschrift de navolgende tekst bijgeschreven:
Op Speciaal verzoek geregistreerd te Haarlem den tweeden November 1800 Een......
Deel Vierentwintig fo honderd drieenzestig No na dezen, ontvangen r(z)icht lagte...
mwet de 35 procenten Een Gulden agt centen

was getekend: onleesbaar.

Er zijn niet meer gegevens gevonden in de archieven dan de vermelde kinderen. Daarom is het voorzichtig te concluderen dat Willem Kruijt tussen 1815 en 1819 zijn dienstplicht bij de Militie als zeevarende heeft vervuld en blijkbaar niet tot een huwelijk in staat was. Daarna heeft hij het varen op de Zuiderzee opgegeven en een baan aan de wal gezocht. Hij is gaan wonen bij Amsterdam (Nieuwer Amstel). Dina krijgt haar eerste kind dus waarschijnlijk in haar ouderlijk huis in 's-Gravenhage.

Bronnen

  1. Gemeentearchief Den Haag, DTB 378-blz.24
  2. BS Den Haag, folio 91

Tijdbalk Dina Dijst

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Dijst

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Dijst.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Dijst.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Dijst (onder)zoekt.

Historische context (op basis van trouwdag 15 juni 1814)


    ?


De publicatie Stamboom Dijst is samengesteld door (neem contact op).