Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Jan Gerritsz. van Amstel (± 1390-< 1465)

Personal data Jan Gerritsz. van Amstel 


Relationship Jan Gerritsz. van Amstel


Ancestors (and descendant) of Jan Gerritsz. van Amstel


Household of Jan Gerritsz. van Amstel

(1) He is married to Elisabeth Geerlings van Nuwelant.

They got married


Child(ren):

  1. Maria van Amstel  ± 1415-> 1487 
  2. Gerrit van Amstel  ± 1425-< 1493 


(2) He is married to Machteld Goyardsdochter Karper.

They got married in the year 1440.


Child(ren):

  1. Henrick van Amstel  
  2. Godefridus (Goyard Goeyart) Heer van Amstel  < 1450-> 1511 


Notes about Jan Gerritsz. van Amstel

Brabantse Leeuw, jaargang 23, no. 1 & 2, jan. feb. 1974
A.F.N. van Asten. Voorzaten van Jan van Amstel, scheepskapitein

i-C.
JAN VAN AMSTEL, vermoedelijk geboren rond 1390-
1395, was gehuwd met jonkvrouw Lysbeth dochter wijlen
Geerlinck van Nuwelant.
Rond 7 augustus 1431 of zoals er stond, op „die Peter
ad vinicula 1431" koopt Jan van Ampstal het vijfde deel
van de goederen met huizing, landen, beemden, eeuselingen,
heijden en weiden geheten „op Espe" en te
Bakel gelegen.
„De alinge erfenis" (- 't gehele goed) op Espe was
afkomstig van Gherit van den Voert. Jan van Ampstal
kocht dat 1 /5 deel van Jan Godertssoen van den Bijstervelt
die gehuwd was met Ida, een kleindochter van
Gherit van den Voert. C26)
Het middelste goed en hoeve van den Espendonck te
Bakel, was vóór 1430 eigendom van Jan van Bruheze
Godartszoon was. (2T) Dezelfde wijlen Jan Godartssoen
van Bruheze bleek oa. ook een huis gehad te hebben
in Helmond, gelegen neven „die Aameij" en verder had
hij te Helmond nog een beemd in de Weert, gelegen
naast de erfenis van Jan die Weert soen wilen Willem
'sWeerts.
(28)
Volgens Den Bosch R 1203; folio 9, verpachten op 4
nov. 1432 Jan en Willem, zonen van wijlen Geerlinck
van Nuwelant en hun schoonbroer Jan van Amstel als
man van jonkvrouw Lysbeth 't goed te Colle voor 72
philippus scilden. De pachter is Hendrik die Meester
zoon wijlen Henrick ; hij pacht de hoeve voor een tijd
van 8 jaren.
De vrouw van Jan van Amstel overleed vóór 1439,
immers op 17-1-1439 n.st. verpachten volgens Den
Bosch R 1209; fol. 155, de twee broers met hun schoonbroer
Jan van Amstel als weduwnaar van Lysbeth
opnieuw de in Nuenen gelegen hoeve Colle. Nu is de

pachtsom 102 philip. scilden ; er zijn in deze akte
uitgebreide en interessante gegevens over allerlei pachtvoorwaarden
te lezen.
In 1443 bezit Jan van Amstel een woonhuis en een
hoeve daarvoor gelegen met nog een vijver ,,dat wyerken",
alles bij de Bredevender op Espe in Bakel. (2Ö)
Weyndelmoet weduwe van Jan van Authoesden en haar
zoon Jan, bezitten in 1456 de hoeve „Papenrijt" gelegen
in Bakel tussen een hoeve van wijlen Jan van Ampstel
en de hoeve „Helacker" van de tafel van de h. geest
te Helmond. (30)
Als kinderen van Jan en Lysbeth vonden we :
t. Gerit van Amstel, (hij volgt onder II-B)
2. Marie van Amstel, geboren rond 1415 en overleden
na 1487. Ze was o.a. in 1448 en nog in 1454 gehuwd
met Frederick Michelinck Jacops zoon en waren
in bezit van de hoeve Espe. Ze hadden een
dochter:
a. Ermgart Michelinck, geboren rond 1440. Ermgart
was in 1469 gehuwd met Jan Rutgers van
Erpe.
Ze kregen de hoeve £spe ook weer in bezit,
de hoeve afkomstig van Jan van Amstel.
Marie overleefde haar man Frederick Michelinck.
hij overleed vóór 1469.
Op 26 juni 1469 heeft Lucas zoon van Marcelis
van der Eijcken,
man van jonkvrouw Maria (weduwe
van Frederick Michelinck) en dochter van Jan van
Amstel,
opgedragen aan Gerit van Amstel zoon van
Jan van Amstel
voornoemd, een lijfpacht van 25
mud rog (Helmondse maat), welke Jan Rutgers van
Erpe, man van jonkvrouw Ermgart (dochter van
wijlen Frederick Michelinck en jonkvrouw Marie
voornoemd) beloofd had aan zijn vrouw Ermgart,
uit alle erven, cijnzen, renten en pachten waarin Frederick
verstorven was. Genoemde pacht moest in
BAKEL geleverd worden.
N.B. Deze brief komt op 4 maart 1474 weer aan Lucas
volgens testament van Gerit. (31)
Marie was dus vóór 1469 hertrouwd met Lucas Marcelis
Ansems van der Eijcken.

Hij werd ook wel genoemd Lucas Marcelis Ansems
of Lucas Celen.
Marie overleed na 1487 en Lucas na 1481.
In 1477 trad Lucas Celen op als vorster tot Bakel ;
dit was naar aanleiding van 'n partij schapen van
Lysbeth weduwe Ghijben Ansems van Bakel. C32)
Jonkvrouw Marie dochter willen Jan van Amstel en
weduwe van Frederick Mychelinc, heeft in 1487 opgedragen
aan Ansem Marcelis van der Eijcken een
lijfrente van 32 peters voor de eerst komende vier
jaren en niet langer, welke lijfrente de commandeur
van de Duitse Orde te Gemert aan jonkvrouw Marie
beloofd had, alsmede een levenslange levering van
tien vrachten droge turf en zes vaten bier uit goederen
in Bakel en Erp; alsmede 32 peters aan haar
beloofd, de eerste te betalen één jaar na haar dood ;
het laatste bedrag zal vervallen als Marie nog vier
jaren leven zou. C33)
Op 23-3-1475 verkrijgt Lucas Celen Ansemssoen als
man van jonkvrouw Marie Jan van Amstel, weduwe
Frederick Michelinck, diverse gronden van Jan Rutgers
van Erpe,
de man van Ermgart Michelinck. De
hoeve op Espe in Bakel, met beemden onder Erpe
en Beke gelegen, werden het eigendom van Lucas.
(34) Niet lang echter, want Heer Willem Rutgers van
Erpe, ridder,
vernadert de hoeve op 5-3-1476 n.st.
C35)
Er schijnt verder over onderhandeld te zijn, immers
op 31-5-1476 geeft Heer Willem de hoeve weer terug
aan Lucas. (3C)
Uit die vernadering (de uiterste termijn was één
jaar) blijkt een bloedverwantschap van Heer Willem
met Jan Rutgers van Erpe. Misschien zijn het wel
broers en het is niet onmogelijk dat ze samen met
Margriet Rutgers van Erpe, kinderen zijn van Rutgers
Wiflems van Erpe,
de man die in 1435 te Lierop
bezitter was van de hoeve d'Oyenbraken. ("

Er staat tegenwoordig in Lierop langs de E3-weg
nog een boerderijtje ; op de muur een bordje met
opschrift: Oeienbraak. Trouwens de eerder genoemde
Margriet heeft ook in Lierop gewoond en wel
op de hoeve en 't slotje „Kreyenstart". Margriet
van Erpe was gehuwd met Jacop Jacop van der
Schaut.
Deze Jacop bezat heerlijke grondcijnzen
met boete en gewin op die hoeve.
Reeds in 1434 waren er 25 cijnsmannen van Kreyenstart
die cijnsplichtig waren aan een Jacop van
der Schaut te Lierop.
Die vijfentwintig cijnsmannen van de „Kreyenstart"
enz. waren in 1434 :
Jan van Heersel - Roelof Smeeds - Hubrecht Jan
Hubrechtss. - Thomas Coens - 't Huis van Postel -
Heilwich van Goerle - Jan Lyben soen - Mathijs nat.
zoon van Lysbeth Mathijs - Philip Hartman - Henric
Weylart - Weyndelmoet van den Eijnde - Jacop van
Kigloe - Jan Gerits - Willem van Heerssel - Hubrecht
van den Otterdijck - Jan Vlemic - Aert Nouden - Henriek
die Ridder - Willem Boyfaes - Gerit van den
Ynden - Met van der Eijcken - Willem van der Eijcken
- Willem Rythovens - Jan Cliffaes - Willem Jan Walscarts.
C8)
Op 27-2-1477 n.st. geeft Jacop Jacop van der Schaut,
weduwnaar van Jonkvrouw Margriet Rutgers van Erpe,
zijn tochtrechten in een huis, hof enz. „den auden
Goer"
gelegen tussen Stipdonc en die Weerdingen
te Lierop, over aan zijn zoon Jan van der Schaut.
C")
Op 7-4-1481 n.st. geeft dezelfde Jacop zijn tochtrechten
in een slotje en in de hoeve „Kreyenstart"
aan zijn twee kinderen, te weten Jan en Geerdoch
Deze
laatste jonkvrouw Geerborch was toen gehuwd
met Jacop van Brede. (40)
De hiervoor reeds meermalen genoemde hoeve „Den
Kreyenstart"
in Lierop, vonden we, dankzij de heer
t F. Smulders, reeds in 1385. Eigenaar van 't goed
,,ten Creyenstert" in Lierop was toen de tafel van
de h. geest in Den Bosch.
Dat goed was eerder afkomstig van Arnt van der

Erpendonc ; er hoorde zelfs een laatbank (cum jurisdictaire
colonorum) bij en verder nog diverse cijnzen,
pachten enz. Zo was er ook een cijns van 40
shillingen die Ghijb Engelen soen placht te betalen
aan Rolof Webel, timmerman, uit „een eusel" in
Li erop. Rolof had die cijns opgedragen aan de h.
geest van Den Bosch.
Op 7-4-1385 gaf Aelbrecht Wael als procurator van
van de tafel v.d. h. geest van Den Bosch het goed
„ten Creyenstert" in erfpacht aan Hoghart Godevarts
van Bruheze.
Hierbij beloofde Hoghart samen met zijn zoon Arnt,
aan Aelbrecht ten gunste van de h. geest in Den
Bosch 45 brab. dobbel op lichtmis a.s. te zullen
betalen. (41)
De Hoeve den Kreyenstart in Lierop omvatte :
- huis, schuur, schaapskooi, groot 3 mudzaad en was
bij het slotje gelegen ;
-
de akker „het wevelsdale", 7 lopensen ;
- een 7 „voer-hooi" grote beemd achter Heersel gelegen;
- een beemd, ook ,,7 voer hooi groot" achter Stipdonc
;
- een beemd, eveneens „7 voer hooi groot" in de
aude Goer;
- een wei-eeussel „het scoetken", 28 scharen en gelegen
op de Diesdonc onder Asten ;
- een SLOTJE of huis, erf, hof, schuur, stallinge,
backhuys en de erven „het aude Goer", samen een
mudzaad groot en gelegen bij het Bercvenne;
-
de Voertbeemd, groot 15 voeren hooi en gelegen
aan die Voertstraat aan de stroom. (42)
Ook de hoeve „die Schaut" in Bakel gelegen, was
voor een deel eigendom van Jacob Jacob van der
Schaut.
In 1479 verkoopt Jacop Peters van Brede,
zijn schoonzoon gehuwd met Gheerwigen (ook Geerborch),
er een rente van 5 mud uit aan Gheriden
Symons soen die Verwer .
Op 15-3-1481 volgt er een deling door de twee kinderen
van Jacob.
Hierbij kreeg Jan van der Schaut het goed fe Schaut
met huising, gronden enz.

De schoonzoon Jacob Peters van Brede als gehuwd
met Gheerwigen kreeg het goed den Molenhoff in
Deurne gelegen, ook met huisinge enz. enz. C43)
In Bakel lagen in die Schaut een aantal hoeven; de
hoeve „die leegh Schaut" was in 1480 bezit van
Jacob Jacob van der Schaut met zijn kinderen Jan
en Gheerwig.
De hoeve „die hoghe Schaut" was in die tijd in het
bezit van Jan van der Schaut en zijn zonen Henrick
en Jorden.

=======================

Deze Jan ???

http://www.heemkundekringgemert.nl/Gemertse%20Bronnen%20deel%2010.pdf

F463 dd 24-7-1412 Jan van Amstel zn w gerit van Amstel verkoopt aan Jan Stockelman de hofstad Diersdonc in de parochie Bakel met alle huizen daarop staande en met alle toebehoren (de hofstad was vroeger van Gerit voornoemd en hangt te leen van de Heren van gemert), behalve een heiveld dat wijlen Gevart Everartsz van Doerne verkregen had van wijlen Gerit van Amstel.
Jan Stockelman en zijn borg, zijn broer Wouter, beloven aan Jan van Amstel te betalen 79 gulden (van 36 gemeijn placken of 9 nu boddregger) binnen een maand en 265 gulden op kerstmis over een jaar.

================

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Jan Gerritsz. van Amstel?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Jan Gerritsz. van Amstel

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Amstel

  • View the information that Genealogie Online has about the surname Amstel.
  • Check the information Open Archives has about Amstel.
  • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Amstel.

With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.

  • You can enter text in lowercase or uppercase.
  • If you are not sure about the first name or exact spelling, you can use an asterisk (*). Example: "*ornelis de b*r" finds both "cornelis de boer" and "kornelis de buur".
  • It is not possible to enter charachters outside the standard alphabet (so no diacritic characters like ö and é).


When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Richard Remmé, "Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-richard-remme/I278626.php : accessed September 29, 2023), "Jan Gerritsz. van Amstel (± 1390-< 1465)".