Genealogie Krook

Picture of Tjitze Krook en Mart Krook

The publication Genealogie Krook has been compiled by (contact the author) and consists of 6,365 persons. Because of privacy, 1,668 persons are not made visible. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Het kroost der menschen is der bla’dren lot gelijk.
Het barre najaar drijft die loovren neer in ‘t slijk. 
Maar jeugdig groen schiet op, wanneer de lente nadert. 
Zoo bloeit hier de eene stam, de andre sterft  ontbladerd.
Uit Homorus Ilias VII: 146 B 148 vert. Mr J. van ‘s Gravenweert (P.J. Ritsema voor Groninger tak).

          

Tjitze Krook           Mart Krook


Genealogie Krook  
Helaas moet ik u meedelen dat mijn vader Tjitze Krook op 23-01-2022 op ruim 101-jarige leeftijd is overleden. Echt een pater familias met 8 kinderen, 23 kleinkinderen en 31 achterkleinkinderen. 25 jaar geleden is hij begonnen met het opzetten van de stamboom Krook en nu telt deze ruim 8300 familieleden.
We kijken met dankbaarheid terug op alles wat hij voor ons heeft betekend. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 31-01-2022.


Sinds 1990 is Tjitze Krook (Zwagerveen, 1920) op zoek gegaan naar naamgenoten. In het begin ging de belangstelling uit naar de tak, waartoe de familie behoorde. Dat is de Groninger tak met de toenmalige oudste stamvader Pieter de Crocq, geboren rond 1655. Deze Pieter vinden we als soldaat in het garnizoen Lieroort bij Emden (BRD).
Nadat het lastig bleek verder te komen met de Groninger tak, richtte Tjitze zich op alle Krook-en, die zover bekend hun wortels in Nederland hadden.
Zijn onderzoek vond hoofdzakelijk plaats door contacten per telefoon, brief en het regelmatige bezoek van archieven.

Alle gegevens van de stamboom zijn te vinden op de website www.krook.nl 
Niet alle Krook-en die de laatste eeuwen in Nederland woonden, zult u hier vinden. Hier en daar ontbreekt informatie, zodat nog geen koppeling gemaakt kan worden met een familie.

De in 2018 wettelijke afscherming van de wet Privacy & bescherming persoonsgegevens, maakt het bijzonder lastig nog informatie te krijgen over de laatste decennia. Gegevens van nog levende personen mogen wettelijk niet worden gepubliceerd. Ze kunnen wel aanwezig zijn, maar zijn online niet zichtbaar.
Mist u gegevens of wilt u graag informatie over nog levende personen?  U kunt dan reageren via het contactformulier.

Op 97-jarige leeftijd, na 27 jaar gedegen onderzoek, heeft Tjitze Krook in 2017 het beheer van de genealogie Krook overgedragen aan zijn zoon Mart Krook (Doetinchem, 1949). De technische ondersteuning vindt plaats door Jan Hendrik Krook.
In 2017 bleek, dat inmiddels veel informatie van archieven via internet beschikbaar waren. En nog steeds worden veel archieven gedigitaliseerd en zijn daardoor gemakkelijker toegankelijk.

Sinds 2017 zijn er veel Krook-en en is andere informatie aan de genealogie toegevoegd. Bovendien was 25 jaar geleden het vermelden van bronnen nog niet gebruikelijk, zodat er op dit terrein nog flink wat werk te doen viel. Inmiddels vordert dit al behoorlijk.

De naam Krook
Pas in de eerste helft van de 19e eeuw werd door toedoen van de Franse overheersing de schrijfwijze van namen eenduidig vastgelegd. In de periode daarvoor werd er vaak op het gehoor een naam opgeschreven. Omdat veel mensen niet konden schrijven, kon men niet bevestigen wat opgeschreven was. Zo komen we sinds de 17e eeuw vaak binnen gezinnen met geboorteakten of doopakten varianten tegen als de Crocq, du Croix, du Cró, du Krooe, de la Croock, Croij, Crock en Crook.

Vanaf 2017 wordt eraan gewerkt in deze genealogie de uiteenlopend schrijfwijze van namen in akten te laten zien. Het kiezen van één naam geeft rust, maar is wel kunstmatig. Bij genealogie is het gebruikelijk namen over te nemen, zoals deze in bronnen voor komen.
Toch komt ook de naam Krook in de 17e en 18e eeuw geregeld voor in de provincies Utrecht, Zuid- en  Noord Holland en Zeeland.
In heel Noord-West Europa, van Frankrijk tot Finland, zien we de verspreiding van de naam Krook. Dit wordt bevestigd door DNA-onderzoek bij de Groninger tak naar etniciteit.

Als we naar varianten kijken, zoals Ducrocq, dan komt deze naam nu nog veel voor in het Noorden van Frankrijk, de vroegere Zuidelijke Nederlanden. Veel Hugenoten uit de Franstalige Zuidelijke Nederlanden ontvuchtten vanaf het midden van de 16e eeuw naar het noorden en kwamen terecht in steden als Leiden, Amsterdam, Delft en Haarlem. Veel van hun namen werden na verloop van tijd aangepast aan de taal van de nieuwe omgeving.

In 2020, het jaar dat Tjitze Krook de leeftijd van 100 bereikte, is verder onderzoek gedaan naar de Pieter de Crocq. de stamvader van de Groninger tak. Pieter trouwde in 1679 met Anneke Bottin in Emden.
Er zijn daarbij meerdere personen met de naam Pierre du Crocq of varianten onder de loep genomen. 
Wanneer gekeken wordt naar leeftijd en naam, ligt het meest voor de hand:
Pierre du Crocq, gedoopt te Leiden (Waalse Kerk) op 02-11-1659, zoon van Jaques du Crocq en Steveotte de le Becq.

Argumenten die ervoor spreken zijn:

De vader van Pierre in Leiden is Jaques Du Crocq (geboren ±1630 Bolcingien, FRA). In 1651 getrouwd in de Waalse kerk (Leiden) met Stevenotte de le Becq, (geboren ±1632, St. Amand, FRA) Het gezin bestaat uit 10 kinderen.

Zekerheid m.b.t. deze relatie moet blijken uit nader onderzoek in het Archief in Leiden en Groningen. De archieven zijn vanaf maart 2020 i.v.m. corona gesloten en recentelijk tot september nog slechts beperkt toegankelijk.
Heeft u op dit gebied aanvullende informatie, dan hoor ik dat graag!

Bij deze genealogie zijn tien verhalen geschreven over o.a. de herkomst van de naam Krook, prominenten met de naam Krook en diverse takken met de naam Krook. In november 2021 zijn deze gereviseerd en uitgebreid tot 15 verhalen met o.a. de schrijfwijze van de naam, de oorsprong en verspreiding, de Oostzeehandel, de relatie van 'du Crocq' met Leiden en drie generaties Krook tussen 1659 en 1813 in Groningen.

Tot slot:
Deze website is met de meeste zorg samengesteld. Iedereen die met informatie weer een stukje verder hielp, hartelijk dank!
Heeft u aanvullingen of ziet u onjuiste vermeldingen, dan kunt u reageren via het contactformulier.

Mart Krook, 2 februari 2022, Zuidwolde
 

Die zijn voorgeslacht niet eert, is zijn naam niet weerd.
Copyright: 
Deze gegevens zijn uitdrukkelijk alleen bedoeld voor niet commercieel en persoonlijk gebruik om tot uitwisseling van gegevens te komen met andere genealogen. In dit geval graag de bron vermelden. Onder geen beding mogen deze gegevens in zijn geheel of gedeeltelijk voor commercieel gebruik worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook worden verspreid via Cd-rom, BBS of internet zonder uitdrukkelijke toestemming van de samensteller van deze genealogieën. Volgens de wet op de privacy hebt U het recht te eisen dat uw persoonsgegevens uit deze website worden geschrapt. Als U opmerkingen hebt neem dan contact met de beheerder. 

With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.


Index of surnames


Starting points in this publication


StoriesToday in the past
Found online scans Scans zoeken

Found matches Aanknopingspunten tussen stambomen

View the statistics

Second World War victimsAccess to the images of the publication is limited by the author.

If you are invited by the author, you can log in and see the private area.


Try the service without any obligation

more than 10 thousand genealogists preceded you!