Stamboom Snoeij-van den Donker-Elich-Sundermeijer-Martens » Adrianus Martens (1864-1922)

Persoonlijke gegevens Adrianus Martens 


Afbeelding(en) Adrianus Martens


Verwantschap Adrianus Martens


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Adrianus Martens


Gezin van Adrianus Martens

Hij is getrouwd met Huiberdina Maria Schenkels.

Zij zijn getrouwd op 3 augustus 1897 te Waspik, hij was toen 33 jaar oud.Bron 1

De notites uit het bevolkingsregister vermelden het volgende: op 4 mei 1908 schrijft het gezin (RK) zich in, in Rotterdam komend uit Waspik en woont achtereenvolgend op de Lange Warande 58, Lange Kade 123, Persoonshaven w/z 67a en Rozenspoorstraat 22b. Op 25 oktober 1911 verhuist het gezin naar Schiedam en woont daar in de Vriendschapsstraat 15ben en Westmolenstraat 11. Op 5 juli 1913 zijn allen terug in Rotterdam in de Corverstraat 16b en Hudsonstraat 191a (1914), gevolgd door een nieuwe verhuizing naar de Mariastraat 60a in Schiedam op 17 november 1915.

Huiberdina Schenkels, inmiddels weduwe woont nog in Rotterdam in de Zwaardecroonstraat 35 (1924), Nieuwe Binnenweg 111 (1929), Hoflaan 109 (1937) en Ochterveltstraat 43b (1940); op 21 november 1941 is zij in Raamsdonk en vanaf 27 juli 1942 tot haar overlijden, inwonend bij haar dochter Clasina Maria Anna Helena in de Saftlevenstraat 4b in Rotterdam.
[308 - Bron: Publicatie: Genealogie van de families Schenkels in Nederland door mw C & dhr MJJM Schenkels.]

Kind(eren):

 1. Jan Baptist Martinus Martens  1898-1980 
 2. Maria Clasina Elisabeth Martens  1899-1986 
 3. Martinus Wilhelmus Adrianus Martens  1900-1901
 4. Clasina Maria Anna Helena Martens  1902-1996
 5. Elisabeth Maria Cornelia Martens  1904-1996 
 6. Cornelia Catharina Anna Helena Martens  1905-1909
 7. Martina Cornelia Maria Martens  1906-1992 
 8. Wilhelmus Adrianus Joseph Martens  1908-1965 
 9. Cornelia Catharina Adriana Martens  1909-1910
 10. Antonius Cornelis Martens  1911-1996 
 11. Adrianus Leonardus Martens  1914-1914
 12. Adrianus Cornelis Martens  1916-1949


Notities over Adrianus Martens

11 augustus 1897: Adrianus Martens verklaart ten overstaan van de notaris te Capelle dat hij een geldlening is aangegaan bij Johan Anton Schutte, koopman te 's-Hertogenbosch, ter grootte van f 7.000,=, tegen een rente van 4% per jaar. Tot zekerheid wordt verbonden bouwland, huis, schuur en erf, molen met erf alsmede weiland, samen groot 43 are 80 ca en alles gelegen onder Waspik.
[301 - Bron: Gemeente Archief Waalwijk, Capelle, Notarieel Archief, inv no 350, acte 170, dd 11 augustus 1897.]

12 maart 1908: voor de notaris te Raamsdonk bevestigt Adrianus Martens dat hij aan Petrus Martens, houder van sleepboten te Rotterdam, een bedrag schuldig is wegens geleend geld van f 5000.=, tegen een rente van 4,5% per jaar. Tot zekerheid wordt verbonden bovengenoemd vastgoed.
[302 - Bron: Regionaal Archief West-Brabant, Raamsdonk, Notarieel Archief, inv no 4, acte 55, dd 12 maart 1908.]

14 april 1908: in zijn woonhuis wordt een publieke veiling gehouden van roerende goederen. Tot de verkochte voorwerpen behoren o.a. hout, gereedschappen, meubilair, schilderij en een varken. De opbrengst is f 221,30. Kennelijk houdt deze verkoop verband met de verhuizing naar Rotterdam, waarover hierna meer.
[303 - Bron: Gemeente Archief Waalwijk, Capelle, Notarieel Archief, inv no 364, acte 68, dd 14 april 1908.]

14 oktober 1908: Adrianus Martens wordt failliet verklaard (bron: gezinskaart).

De molen van Adrianus Martens in Waspik
In 1888, na het overlijden van zijn vader Jan Baptist Martens, wordt het molenbedrijf door Adrianus Martens overgenomen en voortgezet. Hij ziet in dat de concurrentie in de graanmalerij en de afhankelijkheid van de wisselvalligheid van windkracht het hoofd geboden kan worden met aanvullende motorische energie. In april 1900 dient Adrianus een verzoekschrift in om een petroleummotor van 19 pk te mogen plaatsen in zijn graan- en schorsmolen, welke vergunning wordt verleend. Om onbekende reden verhuurt hij echter in 1908 de molen en het molenhuis aan Johannes Hubertus van der Heijden, bakker uit Nijmegen. Deze transactie is krachtens de hypotheekvoorwaarden niet toegestaan en wordt enige tijd daarna alsnog omgezet in koop en verkoop. Adrianus verhuist met vrouw en kinderen naar Rotterdam aan de Lange Warande 58, waar hij een logement annex koffiehuis gaat exploiteren. De ontwikkelingen nadien zijn, dat de molen toegerust wordt met maalstenen voor de bewerking van schors tot run voor de leerlooierijen. Een elektromotor vervangt de petroleummotor. In 1912 wordt de molen opnieuw verkocht en de nieuwe eigenaar is Gerardus Timmers, die in 1918 nog een houtzagerij aan de molen verbindt, waarvoor een zuig-gasmotor wordt geinstalleerd. Bij een storm in november 1921 worden de kap en de wieken van de molen afgerukt. In mei van het jaar 1923 koopt Arnoldus van Gorp de molen en op 3 oktober 1923 breekt 's nachts brand uit. Van de molen is niets overgebleven dan kale muren en is later tot op de helft afgebroken. De romp van de molen bestaat nog en is mede ingericht tot een moderne graanmalerij. Zij is het restant van één van de hoogste( 23,5 meter) Brabantse stellingmolens. Ten Bruggencatenummer 04146 h
[304 - Bron: Tijdschrift De Klopkei, Heemkundekring De Erstelinghe in Waalwijk jaargang 20, 2e kwartaal 1996.]

Al aangegeven is dat Adrianus Martens in 1908 verhuist naar Rotterdam om in die plaats een logement met koffiehuis te gaan exploiteren. Op zich is dat werk hem niet vreemd, immers bij de molen is een door hem uitgebate herberg. Maar waarom juist naar Rotterdam aan de Lange Warande? Uit overleverring valt het volgende verhaal te reconstrueren. Het koffiehuis ligt in een gedeelte van Rotterdam waar vanaf circa 1890 vrijwel jaarlijks de kermis gehouden wordt. Aanvankelijk is de Veemarkt het middelpunt van de feestelijkheden. Maar jaar na jaar krijgt de kermis een grotere omvang. Niet alleen de hele Veemarkt wordt in beslag genomen, maar gaande weg strekt het vertier zich uit over de Boezemsingel, Hugo de Grootstraat en de Lange Warande. De groei van de kermis gaat samen met toenemend gebruik van hoeveelheden drank en eten. Uit een oogpunt van omzet is de locatie dus zo gek niet, de kermisweek maakt voor de middenstand het hele jaar financieel goed. Echter het aanzienlijk groter worden van de jaar-kermis heeft uiterst nadelige effecten: dronkenschap, vechtpartijen, bandeloosheid, en in dat opzicht wordt de Rotterdamse kermis zelfs berucht. Dit tot groot verdriet van het gemeentebestuur, dat dan ook in meerderheid besluit om drastische maatregelen te treffen teneinde de excessen tegen te gaan. De kermis wordt teruggebrachttot een eenvoudig festijn, waarvan het effect al in 1908 zichtbaar moet zijn. Juist het jaar dat Adrianus Martens het logement en koffiehuis koopt, waarbij de vraag of hij die ontwikkeling kent dan wel aan hem onthouden is, onbeantwoord is gebleven. In elk geval blijft de opbrengst uit koffiehuis en logement ver achter bij zijn verwachtingen. Hij verdient te weinig en reeds in het eerste jaar van de overname moet hij een dramatische stap zetten. Op 10 oktober 1908 machtigt hij J.A. Meijeren, van beroep practizijn, om namens hem zijn faillissement bij de rechtbank in Rotterdam aan te vragen, omdat hij niet in staat is zijn crediteuren te betalen bij gebrek aan geld en bovendien met de executie van een vonnis van de rechtbank in 's-Hertogenbosch van 3 januari1 908 tot inbeslagneming van zijn goederen bedreigd wordt. De staat van baten bedraagt f 12.200,99 1/2, waaronder f 12.000.= van de molen in Waspik. De staat van schulden is f 14.474,09 1/2, waaronder van beduidende omvang zijn geldleningen van de Centraal Nederlandsche Hypotheek-bank (f 7.600,=), van Petrus Martens in Rotterdam (f 5.000,=) en een betwiste vordering van Klaasen in Waspik voor geleverde goederen. Het faillissement is uitgesproken op 14 oktober 1908 en opgeheven op 13 februari 1911.
[305 - Bron: Rijksarchief Zuid-Holland, Arrondissementsrechtbank Rotterdam, toegang 3.03.17.01, inv no 3028, faillissement no 2150.]

Om een bron van inkomsten te verkrijgen neemt Adrianus Martens zijn beroep van molenaar weer op. Op 25 februari 1909 dient hij bij het gemeentebestuur van Rotterdam een verzoek in tot het mogen huren van de molen Het Lam aan de Langekade 123. Na de nodige reparaties aan de molen wordt via de gemeenteraad op 10 mei 1909 het besluit tot verhuring bevestigd. De bouwkundige toestand van de molen is dermate slecht dat Adrianus reeds in februari 1910 om ontbinding van de huurovereenkomst vraagt. Hierin wordt toegestemd onder gelijktijdig voorstel aan de gemeenteraad om tot sloop van de molen over te gaan.
[306-Gemeentearchief Rotterdam, Stukken aan de Raad, inv no 3970 en 3975, folio 224 en 226, fiche 1711 en 1736]

Molendatabase Nr - 3641
Naam - Het Lam
Ligging - aan de Langekade, aan de Kralingse Plas
Plaats - Kralingen-Crooswijk (v/h Rotterdam-Kralingen), Rotterdam
1916 gesloopt
Stellingmolen, windmolen, korenmolen
Romp Zeskantig, Kruiwerk Bovenkruier
Ten Bruggencatenummer 01763 a

Op de tekening (ingezonden door D. van Asperen) Molen 't Lam aan de westzijde van de Kralingse Plas, achterzijde van de Langekade, nabij Het Baarsje. De molen stond aan de Langekade, aan de westzijde van de Kralingse plas, tegenover de Sichemstraat. Gebouwd als snuifmolen, later ook verfmolen. Bouwjaar in de 19e eeuw, als snuifmolen al in 1773 aanwezig. Gesloopt 1916, wegens graven van Waalhaven, waarbij men de grond stortte langs de Kralingse Plas. De molen was van H. Windau.
[bron: http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&formpw=&session=&nummer=3641]

Adrianus Martens is bij een ongeluk om het leven gekomen. De krant beschrijft dit zo: Gisteravond om 7 uur reed de 58-jarige molenaar, A. Martens, wonende aan de Mariastraat, langs de trambaan van Rotterdam naar Schiedam. Bij het naderen van een tram uit Schiedam, week Martens naar rechts uit op de trambaan, waarop helaas een andere tram naderde, die reeds dichtbij was, doch door M. niet bemerkt was. Wel remde de bestuurder, die plotseling den fietser voor zich zag, met alle macht. M. sprong toen van de fiets, in plaats van weer naar de andere baan, die weer vrij was, over te gaan en kreeg nog een stoot van de tram, waardoor hij tegen de grond sloeg. Hij werd opgenomenen met en met de tram naar de politiepost gebracht, waar dr. Koenen een dijbreuk constateerde. Per brancard is M. naar het ziekenhuis gebracht, waar hij hedennacht is overleden.
[307 - Bron: Schiedamsche Courant, jaargang 75, editie woensdag 1 november 1922, kolom Stadsnieuws.]

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Adrianus Martens?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. aktenummer: 18

Tijdbalk Adrianus Martens

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Martens

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Martens.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Martens.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Martens (onder)zoekt.

Historische gebeurtenissen


 • De temperatuur op 28 mei 1864 lag rond de 9,2 °C. Er was 2 mm neerslag. De winddruk was 2 kgf/m2 en kwam overheersend uit het noord-noord-westen. De luchtdruk bedroeg 76 cm kwik. De relatieve luchtvochtigheid was 64%. Bron: KNMI
 • Koning Willem III (Huis van Oranje-Nassau) was van 1849 tot 1890 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 1 februari 1862 tot 10 februari 1866 was er in Nederland het kabinet Thorbecke II met als eerste minister Mr. J.R. Thorbecke (liberaal).
 • In het jaar 1864: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 3,6 miljoen inwoners.
  • 15 februari » De 22-jarige Gerard Adriaan Heineken koopt brouwerij 'De Hooiberg' in Amsterdam. Dit is het begin van de firma Heineken.
  • 10 maart » Lodewijk II wordt koning van Beieren.
  • 22 april » Het Amerikaans Congres bepaalt bij wet dat op alle in de Verenigde Staten geslagen munten de inscriptie In God We Trust moet staan.
  • 7 september » Amerikaanse Burgeroorlog: Overgave van Atlanta na beleg door William T. Sherman.
  • 4 december » Roemenië neemt een wet aan die joden uitsluit van juridische functies.
  • 8 december » Encycliek Quanta Cura van Paus Pius IX, waarin hij gewetensvrijheid, godsdienstvrijheid en scheiding van kerk en staat veroordeelt. Toegevoegd is een lijst van 80 dwalingen, de Syllabus Errorum.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 3 augustus 1897 lag rond de 26,9 °C. De luchtdruk bedroeg 77 cm kwik. De relatieve luchtvochtigheid was 55%. Bron: KNMI
 • Koningin Wilhelmina (Huis van Oranje-Nassau) was van 1890 tot 1948 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Regentes Emma (Huis van Oranje-Nassau) was van 1890 tot 1898 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 9 mei 1894 tot 27 juli 1897 was er in Nederland het kabinet Roëll met als eerste minister Jonkheer mr. J. Roëll (oud-liberaal).
 • Van 27 juli 1897 tot 1 augustus 1901 was er in Nederland het kabinet Pierson met als eerste minister Mr. N.G. Pierson (unie-liberaal).
 • In het jaar 1897: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 5,1 miljoen inwoners.
  • 18 mei » Oprichting van de Chileense voetbalclub Unión Española
  • 19 mei » Oscar Wilde wordt vrijgelaten uit de gevangenis.
  • 12 juni » Karl Elsener vraagt octrooi aan op het Zwitsers zakmes (Original Offiziersmesser).
  • 18 juli » In Parijs wordt het Parc des Princes officieel geopend.
  • 31 oktober » Oprichting van de Eerste Groninger Tramway-Maatschappij.
  • 28 december » Het toneelstuk Cyrano de Bergerac van Edmond Rostand gaat in première.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 31 oktober 1922 lag tussen -0,2 °C en 8,1 °C en was gemiddeld 3,7 °C. Er was 0,2 mm neerslag. Er was 5,4 uur zonneschijn (56%). De gemiddelde windsnelheid was 3 Bft (matige wind) en kwam overheersend uit het noorden. Bron: KNMI
 • Koningin Wilhelmina (Huis van Oranje-Nassau) was van 1890 tot 1948 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 9 september 1918 tot 18 september 1922 was er in Nederland het kabinet Ruys de Beerenbrouck I met als eerste minister Jonkheer mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck (RKSP).
 • Van 19 september 1922 tot 4 augustus 1925 was er in Nederland het kabinet Ruys de Beerenbrouck II met als eerste minister Jonkheer mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck (RKSP).
 • In het jaar 1922: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 7,0 miljoen inwoners.
  • 12 februari » Kroning van paus Pius XI in Rome.
  • 25 februari » Henri Landru, beter bekend als blauwbaard wordt geëxecuteerd.
  • 29 juni » Bisschopswijding van Johannes Olav Smit, Nederlands apostolisch vicaris van Noorwegen, in de Sint Lebuïnuskerk in Deventer.
  • 14 augustus » In de regio Velsen wordt voetbalclub RKVV Velsen opgericht.
  • 23 augustus » Oprichting van de Peruaanse voetbalbond ("Federación Peruana de Fútbol").
  • 22 december » Oprichting van de Zweedse voetbalclub Jönköpings Södra IF.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.Bron: Wikipedia


Bron: Wikipedia
Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Paul Snoeij, "Stamboom Snoeij-van den Donker-Elich-Sundermeijer-Martens", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboomonderzoek-snoeij/I17332.php : benaderd 4 december 2023), "Adrianus Martens (1864-1922)".