genealogieonline

Stamboom Voet-Evers » Andries Peters van Heeswijck

Persoonlijke gegevens Andries Peters van Heeswijck Mannelijk


Aanknopingspunten in andere publicaties

Aanknopingspunten tussen stambomenDeze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Andries Peters van Heeswijck


Gezin van Andries Peters van Heeswijck

Hij is in de kerk getrouwd met (1) Gertrudis Andree Arnolds Arnoldus op 13 december 1669.

Bij het kerkelijk huwelijk van Andries en Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Henrici (vóór 1655-na 1669) en Joanna Adriani (vóór 1655-na 1669).

Kind(eren):

 1. Petronella van Heeswijck  1670-????


Hij is in de kerk getrouwd met (2) Cornelia Constan de Jongste van Beurden rond 1672.

Kind(eren):

 1. Maria van Heeswijck  ± 1672-± 1704
 2. Peter van Heeswijck | Heesewijck  1674-> 1714
 3. Franciscus van Heeswijck  ± 1675-> 1736
 4. Constans van Heeswijck | Hesewijck  1676-1743
 5. Gerard van Heeswijck  ± 1678-1741
 6. Norbertus van Heeswijck | Heesewijck  ± 1680-1738
 7. Anthonia van Heeswijck  ± 1681-> 1727
 8. Margriet van Heeswijck  ± 1682-????
 9. Jenneke van Heeswijck  ± 1683-> 1727
 10. Wouter Andriesz van Heeswijck  ± 1683-> 1758
 11. Jan Andriesz van Heeswijck  ± 1684-1730


Notities bij Andries Peters van Heeswijck

Hoogeloon R12 f80v, 129: Volgens het molenregister was hij molenaar te Hoogloon van 1677 tot 1698.

Op 7.2.1684 is hij getuige bij de doop in Budel van Gualterus Verbeeck, zoon van zijn zuster Catharina.

RA Vught 49, folio 25 dd. 3 mei 1687
ANDRIES draagt hier zijn wettelijk aandeel uit de erfenis van zijn vader nl. " den wintcoorenmolen tot Vught en in huysinge, landeryen, molewerve met den gerechticheyt van den wint, mitsgaders ap en dependentien van dien, alles gestaen ende gelegen tot Vucht omtrent den voirschreven wintmolen ende op de hooyen" over aan zijn broer Jan Peeters van Heeswijck. Hij doet dit samen met zijn zwager Bartel Verbeeck en zijn broer Wouter.

RA Hoogeloon 12 folio 80 9.10.1687: Andries en Stans kopen een stuk land genaamd "de voorste Haerenbraeck", groot 3 lopensen van Meester Jan Cornelis.

Res. van de Raad van State Reg. 235 folio 654 13.11.1691:
ANDRIES, pachter van "slants wintcoorenmoolen tot Hoogloon", kan zijn op 16 9 November te betalen pacht niet voldoen. Hij mag de molen blijven bemalen als hij de verschuldigde pacht zo snel mogelijk voldoet.

Sch.prot. Hoogeloon, reg.12 folio 129 7.1.1693: Andries en Stans verkopen het in 1687 gekochte stuk land aan Nicolaas Collenburghs.

Op huijden desen 28en september 1694 soo compareerde voor d'Heer L.de Caesteker, drossaert, Jacob goloffs en Jan Daniels van Breij, schepenen deser heerlijckheijt en dinghbanke van Deurne en Liessel......den eersamen Antonij Evert Huerckmans, onsen medeschepen, denwelcken tuyght en verklaert op den eedt.......en versoecke van ANDRIES VAN HEESWIJK, moelenaer in dese heelrijckheijt voorschr. dat ick in Januarij 1694, den preciesen dagh niet onthouden, ben versoght van den voorschr. van Heeswijck om met hem te gaan naar Vechel, dat ick hebbe gedaen ende gecomen bij gijsbert den muelder ofte smit tot Vechel, die aldaer hadde liggen eenen moelensteen en eenen looper van de rosmoelen - die den voorschr. van Heeswijck van den meulenaer van Vechel ofte smet alsaer heeft gecoght voor seven en vijfftich gld. thien stuijvers en den coop gemaeckt dat den voorschr. van Heeswijck den steen op den sommertijt mochte haelen, als hij woude.
Redenen van welweetenheijt allegeert den comparant van coop tusschen beijde selve heeft helpen maecken waarop den voorschr. Gijsbert beloofde sijn pert daetoe voor te spannen, als hij den steen haelden soo hij het selve van doen hadde, naerdien dat recht ende billijck is der waerheijt getuigenisse te doen inzonderheijt daertoe versoght sijnde, als in desen soo hebbe ick het selve niet willen noch konnen weijgeren en naer gedoene voorleesinghe daer bij gepersisteert ende minute deses neffens drossaert en schepenen ondertekent op datum als boven
Was get: Anthonij Evert Hurckmans, L. de Caesteker, Jacob Goloffs, Jan Daniels van Breij

RA 1664 f.68v. 9.7.1696: erfdeling van de familie van Beurden, waarin ANDRIES PETERS VAN HEESWIJCK, gehuwd met CORNELIA DE JONGE VAN BEURDEN.

Eindhoven RA 191 3.4.1698: Een acte waarin hij wordt vermeld als gewezen molenaar van Hoogeloon.

In de Hoofdgeldlijsten van Oostelbeers over 1703 staat het volgende: ANDRIES VAN HEESWIJCK, CORNELI DE VROU, Geraert, Jenneken, Wouter, Stans, Francis, Norbertus en Antonet de kinderen en Hendrick de knecht. (R.A. Oostelbeers inv.nr.236)

Comparerende voor Heren Schepenen der dinghbanke van Vught, ondergenoemd Isach die Cooys, deurwaerder van de Gemeene Landsmiddelen, dewelke verklaerden uyt Crachts authorisatie van den Heer Johan Baron van Leefdael Heer van Deurne, Rentmeester van de Episcopale ende andere geesetelijke goederen, over de stadt ende Meyerye van 's Bos wesende d'dato den .. November 1703 in arrest te hebben genomen, en in hande van de hooge overigheyt gestelt, alle soodanige goedere als syn competerende den mulder tot Vught Jan van Heeswijck en dat omme bij Executie ende vercoopinge omme daer aen te verhaalen eene somme van sestien hondert ses en seventigh gulden darthien stuyvers acht penn ter saake van geblevene borge voor ANDRIES PETER VAN HEESWIJCK, molder van 's lants coore wintmoolen tot Beers, ende dat met d'cosse van executie alrreds gedaen ende noch te doen, actum den 19 may 1704 Coram Johan vandr Meulen en Johan Hartongh, schepenen.

Res. R.v.S., reg.257 folio1170 13.6.1704: ANDRIES, nu "mulder vam slands waatermoolen to Oostelbeers", is door plundering van de vijand en "menigvuldige desastres" niet meer in staat zijn achterstallige pachtpenningen, omtrent duizend rijks- daalders te voldoen. Hij vraagt om een remissie van 2000 gulden. Zijn verzoek wordt in handen gegeven van de rentmeester Johan van Leefdael en krijgt intussen uitstel van betaling voo de periode van 6 weken.

Ditto, reg. 261 folio 205 3.2.1706: De HUISVROUW VAN ANDRIES "geweesen molenaer op 's Lands koorn, wint en watermoolen tot Oostelbeers" treedt namens hem op.
Sedert 5 a 6 jaren, tot " voorkoming van groote schade en ruine" van de molen heeft Andries vele noodzakelijke reparaties verricht, zonder welke de molen
niet alleen stil had gestaan maar ook "swaare ongelukken geschaapen stonden.
In 1699 en 1700 zijn door zware regens en onweer de dijken en kaden van de watermolen twee maal doorbroken en liet het zich aanzien dat de molen weggespoeld zou worden. Maar door vigilantie van Andries en " met kragt van arbeiders, karren en paarden" heeft hij het nog enigszins kunnen redden. Aan arbeidsloon en materiaalen was hij meer dan 500 gulden kwijt. Door dit alles is Andries nu krankzinnig geworden en zij doet nu een verzoek om vermindering van de uitstaande pacht. Het wordt goedgevonden om de pachtpenninge te korten met 300 gulden " en het verder verzoek aff te slaan ".

R.3020 folio 77 Notaris P. de Cassemajor, Den Bosch 3.2.1706: Broer Jan vH en Cornelis Ariens van Beurden staan nu borg voor ANDRIES. Zij verzoeken de molen te Oostelbeers voor de resterende tijd te mogen verpachten wegens wanbetaling van Andries. Dit wordt op 6.10.1705 goedgekeurd en zij verpachten de molen aan Philibert van den Heuvel.1725-03-08: Uit Hoogloon Reg. 34 8.3.1725 is op te maken dat hij tot 1696 in Hoogloon gewoond heeft. Zie tekst onder zoon Jan.

Tijdbalk Andries Peters van Heeswijck

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Van Heeswijck


    ?


De publicatie Stamboom Voet-Evers is samengesteld door (neem contact op).