genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Vincent van (Vincent van) Lokhorst van Heemsteede bij Utrecht; Jonkheer

Persoonlijke gegevens Vincent van (Vincent van) Lokhorst van Heemsteede bij Utrecht; Jonkheer 

Bron 1

Voorouders (en nakomelingen) van Vincent van Lokhorst


Gezin van Vincent van (Vincent van) Lokhorst van Heemsteede bij Utrecht; Jonkheer

Hij is getrouwd met Anna van Aerschot van Schoonhoven rond 1560.

Uit hun huwelijk sproten ook eenige zeer jong gestorven zoons.

Kind(eren):

  1. Anna van Lockhorst  ± 1560-1592 
  2. Geertruida van Lokhorst  ± 1560-1630 
  3. Cornelia van Lockhorst  ????-1591


Notities bij Vincent van (Vincent van) Lokhorst van Heemsteede bij Utrecht; Jonkheer

E: aantekeningen van De Haen in de Schatkamer.htm

Deezen gesturven zijnde, volgde zijn zoon Vin= // cent van Lokhorst in 't bezit deezer heerlijkheid, hij was // ook heer van Heemsteede bij Utrecht, en liet maar eene erf= // dogter naa joffr Geertruijde van Lokhorst.
Deeze gehuwd // aan Claas van Mathenesse woonde met hem op Oud Teilingen // heer Claas overleed in den jaare 1617.

======================

Jonkheer.
Na doode van zijn broeder Willem met Lockhorst beleend.
Heer van Lockhorst, Heemstede, Lievendael en Slydrecht, werd 2 december 1578 na dode zijner moeder Cornelia van Abcoude van Bergen, beleend met Lievendael, Heemraad van Rijnland na doode van zijn broeder 23 aug. 1564, als Spaanschgezind daarvan ontzet in 1572, beschreven in de Ridderschap van Utrecht 19 juni 1568. Overleden als laatste mansoir van zijn tak en waarschijnlijk ook van zijn geslacht. Bron: Bijdrage tot de geschiedenis der Utrechtse ridderhofsteden (uitgave 1909).

Heer van Lockhorst, Heemstede, Sliedrecht. Heemraad van Rijnland 1564. In 1572 Gedeputeerde.  Beschreven in de Ridderschap van Utrecht 1580. Na zijn doode in 1595 ging Heemstede over in handen van Anna van Arckel. Bron: CBG, collectie Regt.

Archief van het (Burger)weeshuis, (1462) 1552-1804 (1850)
Tiend
48.Akte van belening van de Vuijdijkertiend door Vincent van Lockhorst, knaap, van Goort Andriesz. als rentmeester van het weeshuis, en waarbij eerstgenoemde verklaart deze tiend te hebben ontvangen uit handen van Amell Aertsz., 1588, met dorsale aantekening inzake leenverhef, 1597, met retroacta, 1462-1569. 7 charters

49.Akten van belening van de Vuijdijkertiend door verschillende heren van Lokhorst aan rentmeesters en regenten van het weeshuis, 1619, 1663, 1691, 1711, 1740, 1744, 1754, 1760, 1793. 9 charters

Kasteel Lockhorst
Ligging
Lag ten oosten van de Heiligenbergerweg in de gemeente Leusden.
Ontstaan
Lockhorst wordt voor het eerst genoemd in 1254.
Geschiedenis
In 1595 sterft de familie Lockhorst in mannelijke lijn uit, met het sterven van Vincent van Lockhorst. Waarschijnlijk is het kasteel daarna in verval geraakt en in 1641 is het al zo goed als verdwenen. Door verkoop gaat het landgoed over in handen van verschillende families: Van Arkel, van Mathenesse en Van Beyeren Schagen. In 1702 koopt Johan Adolph van Renesse het landgoed voor 5000 gulden. In de 18e eeuw wordt in de archieven gesproken over een boerderij met heerschapskamer. Hier verbleef de familie waarschijnlijk als ze op het landgoed overnachten. Het landgoed was niet meer permanent bewoond. Op een kaart uit 1832 is het eiland waarop het kasteel gestaan heeft nog aanwezig.
In 1885 wordt er een nieuwe buitenplaats gebouwd. Deze wordt in 1928 gekocht door Elisabeth Bikker, die er het huidige landhuis laat bouwen. Het Lockhorster Bos wordt in 1928 aangekocht door de Stichting Het Utrechts Landschap.
Bewoners
- 1595 Vincent van Lockhorst
1702 Johan Adolph van Renesse
1928 Elisabeth Bikker

RA-NH: 133 Schagen, heerlijkheid
300 Testament van Vincent van Lockhorst, heer van Heemstede etc., weduwnaar van Anna van Schoonhoven, 1593, afschrift z.j. (17e eeuw).

Archief Hoogheemraadschap Rijnland, Inv. nr. 612
Briefnummer: 409 (Correspondentie Willem van Oranje)
Datum brief: 5-8-1564
Correspondent: Aan Vincent van Lockhorst
Verzendplaats: Breda
Inhoud: Benoeming van Vincent van Lockhorst tot heemraad van Rijnland.
Incipit: Den Prince ... gesien hebbende die nominatie van den heemraeden van Rynlant
Briefnummer 411
Datum brief: 5-8-1564
Correspondent: Aan hoogheemraden van Rijnland
Verzendplaats: Breda
Inhoud: Benoeming van Vincent van Lockhorst tot heemraad van Rijnland.
Incipit: Navolgende u lieden nominatie van de drie persoenen om heemraedt te wesen
Briefnummer: 417
Datum brief: 7-6-1577
Correspondent: Van hoogheemraden van Rijnland
Verzendplaats: Leiden
Inhoud:Voordracht voor benoeming van een heemraad vanwege het aftreden van Vincent van Lockhorst.
Incipit:Alzoe overmits de resignatie van joncheere Vincent van Lochorst geweest
Lenen van het huis van Abcoude:
AMERONGEN
1. Het steenhuis (1453: de hofstede; 1408: met timmering; 1638: nederwerf, boomgaarden en stegen, samen groot 2 morgen 673/4 roeden, zijnde een ridderhofstede, genaamd Lievendaal), in Amerongen en 10 morgen daarnaast, (1453: strekkend van de Spijkdijk tot de gemene straat van Amerongen), boven (1408: de leenman; 1453: erven Elias van Amerongen), beneden (1408: Elias van Amerongen), (1638: zijnde 10 morgen 5 hont 73 roeden hoog en laagland, zijnde 7 morgen 3 hont 15 roeden weiland, strekkend van de gemene heerweg van Amerongen tot de Jacobinisten te Wijk, waar de Spijkdijk lag, boven: Cornelis van Zijl, beneden: Govert van Rheede, ridder, 4 hont noord daaraan, genaamd Buyruskampje, oost en zuid: het Jacobinistenconvent te Wijk, een stuk engeland op de Eng, groot 3 morgen 3 hont 471/2 roeden, oost en noord: de gemene weg,
west: Tonis Adriaansz. Quint, zuid: weduwe Gijsbert Dirksz., een stuk engeland, groot 1 morgen 3 hont 1/4 roeden, zuid: de gemene weg, een stuk engeland op de Berg, groot 3 hont 16 roeden, oost: de heren van St. Katherijne te Utrecht, west: de gemene weg, zuid: het klooster te Wijk, 1 morgen 5 hont 411/2 roeden, eertijds bos, oost: de Berg of het gemene bos, west en zuid: St. Barbarabroederschap te Amerongen, samen bij meting eertijds van Bruno van Cuyk, landmeter, 20 morgen 3 hont 82 roeden, en 10 hont op de Eng, genaamd Meden, oost en west: de gemene Veenweg, zuid: de juffers van Driebergen, noord: het klooster van Wijk).
2-12-1578: Vincent van Lokhorst bij dode van Cornelia van Driebergen, zijn moeder, 98 fol. 34.
16-8-1595: Bernard uten Eng voor Geertruida van Lokhorst, gehuwd met Nikolaas van Matenesse, bij dode van Vincent, haar vader, 135 fol. 26, 136 fol. 83v-84.

32. Akte van transport door Quirijn Pietersz aan Vincent van Lockhorst van een perceel land gelegen te Bennebroek in de ban van Heemstede, groot omtrent 2 morgen (belend aan de oostzijde Cornelis Jan Mathijsz. met de weduwe van Scramade, aan de zuidzijde Cornelis Jan Ghijsbrechtsz., aan de westzijde de duinen of wildernis van de vrouwe van Heemstede en aan de noordzijde Adriaen Claesz), onder voorwaarde dat Cornelis Jan Mathijsz en Symon Jansz Horreman en hun nakomelingen ten eeuwigen dagen recht van overpad over dit land zullen behouden; verleden voor schout en schepenen van Heemstede. Datering: 20 december 1564.
nb Op perkament met uithangend zegel van de schout
(Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Kennemerland)

33. Akte van transport door Cornelia van Driebergen, weduwe van Gheryt van Lochorst, aan haar zoon Vincent van Lockhorst van de Heerlijkheid van Heemstede met toebehoren, zoals zij daarmee op 17 januari 1553 beleend was; verleden voor Jacob van der Does en Cornelis van Noorde, leenmannen van Holland, 6 september 1565.
nb Op perkament met uithangende zegels van de leenmannen. Getransfigeerd met akte van belening door de Graaf van Holland van Vincent van Lochorst, door overdracht van zijn moeder, met de volgende lenen: 1e het huis Heem-stede met de ambachtsheerlijkheid van het dorp Heemstede; 2e de hoge heerlijkheid binnen de uiterste grachten; 3e tweedeel van de tienden van Heemstedervelt en tweedeel van de Cleyne Geesttienden te Heemstede met de vlastiende, henneptiende en raping daartoe behorende; 4e negen maden en zeven maden land, gelegen achter het huis Heemstede; 5e tweedeel van de Groote Geesttiende en tweedeel van de veentiende met de hennep- en vlastiende, gekomen van de Heer van Brederode; 6e een rente van 50 gl. jaarlijks sprekende op de stad Haarlem; 11 september 1565. 1 charter  Op perkament met uithangend zegel.
(Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

'Lockhorst van Heemstede', register van alle akten aangetroffen in het sterfhuis van Vincent van Lockhorst, opgemaakt door Splinter van Hamersfelt, notaris te Utrecht, begonnen 28 augustus 1592
nbIn perkamenten band, met het wapen van Lockhorst. De akten betreffende de bezittingen te Heemstede zijn geheel afgeschreven en gewaarmerkt door de genoemde notaris. Van de akten die betrekking hebben op bezittingen elders (Overmaas, Lokhorst, Schuttershoef, Wijk en Werkhoven, Bunnik, Jutphaas, Vleuten en Oegstgeest) is alleen de korte inhoud vermeld.

HEEMSTEDE
111. Het ambacht van Heemstede met recht van ambachtsheren van Kennemerland; het huis (1462: en hofstede) aldaar en alle land daarbij (1358: met hofsteden daarbij en alle geest tussen Zantsel en het huis van Hugo Verdeboutsz. tussen Spaarne en geest; 1382: vermeerderd met de Kleine waard, Ver Machtelden kamp en Ver Aagten made, tesamen groot 14 maden, oost: het Spaarne, zuid en west: Geerden kamp, noord: de geest; 1384: vermeerderd met Ver Lisen made en Ver Machtelden kamp, enerzijds: het Spaarne, anderzijds: de leenman met geest, 12 maden ten oosten van het Spaarne, anderzijds: Hugo Verdeboutsz. met geest, de Swademade, die de leenheer aankwam van Jacob Arnoutsz., en de Amerkamp naast de Dwarswerf). â€Â¦
17-1-1555: Willem van Lokhorst voor Cornelia van Driebergen, weduwe Gerard van Lokhorst, zijn moeder, zoals Roeland van Heemstede, LRK 128 c.Kenn. fo 3-4.
11-9-1565: Vincent van Lokhorst, ridder bij overdracht door Cornelia van Driebergen, weduwe, zijn moeder, met lijftocht van Katharina van Assendelft, weduwe Willem van Lokhorst, ridder, op het huis, LRK 130 c.Kenn. fo 18-19.
24-8-1595: Amelis van Hogeveen Gerardsz. voor wijlen George van Arkel, heer van Ammerzode, Well, Wordragen enz., weduwnaar van Anna van Lokhorst, voor Anna van Arkel, hun dochter, bij dode van Vincent van Lokhorst en Heemstede, haar grootvader, LRK 138 fo 354-356.
6-1-1608: Hendrik Hovyne te Leiden bij overdracht door Amelis van Hogeveen voor Anna van Arkel, gehuwd met Walraven van Gent, jongheer van Oyen, LRK 140 fo 315-317~.

138. Een halve hoeve, (1469: vermeerderd tot een hele hoeve; 1549: veld of veen) in Maarsseveen in het gerecht van de heer van Abcoude
21-3-1565: Vincent van Lokhorst heer Gerardsz., ridder, bij dode van Willem van Lokhorst, raad van het leenhof, ridder, zijn broer, LRK 130 c.Sticht fo 8v-9.

33. Het ambacht van Oversliedrecht (1569: Sliedrecht), gelegen tussen de kerk en Matena, met tienden
11-7-1565: Johan Doeys, rentmeester, voor Vincent van Lokhorst bij dode van Willem, ridder, diens broer, charter Byland.
. .-.-1569: Vincent van Lokhorst vermeld, LRK 340 fo. 171.

158. 2 morgen land in Oudshoorn
15-9-1565: Johan van Schoten voor Vincent van Lokhorst, zijn zwager, bij dode van Willem van Lokhorst, ridder, diens broer, fo. 457v-458~.
. :. . -1569: Vincent van Lokhorst vermeld, LRK 340 fo. 106.
2-11-1583: Willem Michielsz., schout van Heemstede, voor Vincent van Lokhorst, fo. 458~.

180.  3 morgen land in Leiderdorp
21-3-1565: Vincent van Lokhorst heer Gerardsz., ridder, bij dode van Willem, zijn broer, LRK 130 c.Nd.Holland fo 3Ov-31.

47. De tiende te Sliedrecht en Oversliedrecht aan beide zijden van de Merwede, (1521: zijnde de helft van de tienden van Sliedrecht boven de kerk; 1569: waarvan de vrouwe van Dranouter de andere helft heeft), in het ambacht van heer Nikolaas van de Merwede en Nikolaas van den Kortenambacht
enerzijds en in het ambacht van Floris heer Danielsz. van de Merwede en heer Herbaren, zoon van wijlen Herbaren Florekensz., en van Herbaren van Kraaiestein anderzijds, (1569: jaarlijks 3 à 4 pond waardig).
9-2-1569: Vincent van Lokhorst, die aankwam van Willem van Lokhorst, ridder, zijn broer, vermeld, LRK 340 fo lv-3.
12-4-1581: Vincent van Lokhorst, die beleend was -3-1565, toen hij geen akte kreeg, Familie Van Bylandt, inv. 286.

6 morgen land te Warmond. 1565: gelegen over de Zijll; 1730: in de Butterhuijspolder.
Belendingen: (wegens de vreemde vorm van dit perceel, zijn de belendingen niet geheel duidelijk) N.
1421: Henrick v. d. Does met het land dat hii in leen houdt van de Grafelijkheid van Holland;
1554: Jhr. Vincent van Lokhorst met het land dat hij in leen houdt van de Grafelijkheid van Holland;

98. Het huis te Warmond, de heemwerf
8-10-1557: Jacob van Duvenvoorde bij overdracht door Vincent van Lokhorst voor Maria van Matenesse, zijn moeder, LRK 128 c. Nd.-Holland fo. 43v-44~.

89. 6 morgen land in Warmond
20-7-1565: Vincent van Lokhorst, neef van de leenheer, bij dode van Willem, zijn broer, 570 fo. 346~ en fo. 355.

102. 3 morgen veenland op de Mors, gemeen in 7 morgen land met de heilige geest te Leyden en Willem Jan Kerstensz (Oegstgeest)
10-11-1565: Jonkheer Vincent van Lockhorst, zwager van Nicolaes, heer van Assendelft, van Eemskerck en van Cralingen, bij dode van zijn broer jonkheer Willem van Lockhorst.

2 Morgen land, gelegen in de ,,negen koevenneâ€Â, te Warmond.
20- 7- 1565 (570/355): Anno 1565 verlijt aan Vincent van Lockhorst.

18. Een, uitgors genaamd de Rietbrouck, vanaf de sluis van Oudevliet noordwestwaarts tot aan een uitgors, dat bij het landeke Engeland behoort.
21-3-1565: Vincent van Lochorst heer Gerritsz. bij dode van zijn broer heer Willem van Lochorst, ridder (1.h. 130, cap. Arckel, f 21).

129. Een, kamp land van 8 hond, achter Wouter Blocx over de Lee (Warmond)
23-3-1565: Vincent van Lochorst bij dode van zijn broer heer Willem van Lochorst, ridder.
De beleningen zijn tot 6-5-1650 gelijk aan die van het leen 128.

98. 4 morgen land te Outshoorn (1554: in een weer van 9 morgen 2 hond 86 roede land), gemeen met de zusters van Leyden (1554: tussen de Rijn en de Outshorender weg)
5-9-1565: Vincent van Lochorst, hulde door Claes Jansz. Oem, rentmeester, bij dode van zijn broer heer Willem van Lochorst, ridder (D, blz. 42).
12-5-1584: Vincent van Lochorst, hulde door Allert Muys volgens procuratie d.d. 22-2-1581 (D, blz. 42).

17. Een uitland genaamd de rietbroeck van de uitslag van Rughesande met de erbij gelegen cleyne schair, ten noorden van het Oude land van Poortegale voor Rughesant tussen de oude zeedijk en de Maes, met de koren- en lammertiende, de droge dijk, het recht tot benoeming van schout en schepenen en het maken, van keuren tot een hoogte van 27 schelling hollands. Het buitendijkse land blijft als riet liggen, ,dat niet vroeger dan elders mag worden gesneden
24-3-1565: Vrouwe Cornelia van Driebergen, weduwe van heer Gerrit van Lochorst, ridder, hulde door haar zoon Vincent van Lochorst, bij dode van haar zoon heer Willem van Lochorst, ridder
(1.h. 130, cap. Arckel, f 21~).
10-12-1578: Vincent van Lochorst, hulde door meester Gerrit van Hoogeveen, pensionaris van Leyden, volgens procuratie d.d. 3-11-1578, bij dode van zijn moeder vrouwe Cornelia van Drieberghen (1.h. 134, f 209v).

18.  Een, uitgors genaamd de Rietbrouck, vanaf de sluis van Oudevliet noordwestwaarts tot aan een uitgors, dat bij het landeke Engeland behoort.
21-3-1565: Vincent van Lochorst heer Gerritsz. bij dode van zijn broer heer Willem van Lochorst, ridder (1.h. 130, cap. Arckel, f 21).

128. De hofstad van Oud Teylingen met de boomgaard, grachten, landen en renten, met de er van ouds toebehorende zwanen en de zwanen, die bij de hofstad van Zassenen behoren, maar zonder de leenmannen.
23-3-1565: Vincent van Lochorst bij dode van zijn broer heer Willem van Lochorst, ridder.

132. 10 hond land in twee percelen, het eerste genaamd Hollanders acker met een hofstede, die van Hollander was, het tweede groot 1 morgen, genaamd Coppers morgen.
23-3-1565: Vincent van Lochorst bij dode van zijn broer heer Willem van Lochorst.

300.  Testament van Vincent van Lockhorst, heer van Heemstede etc., weduwnaar van Anna van Schoonhoven, 1593, afschrift z.j. (17e eeuw). Datering 1593. (Toegangsnummer: 133, Archieftitel: Schagen, heerlijkheid, Noord-Hollands Archief, locatie Rijksarchief in Noord-Holland)

162.  Accoord tussen Vincent van Lockhorst, Heer van Heemstede en de Gasthuismeesters van het St. Elisabetgasthuis te Haarlem over de grenzen van het duin door het gasthuis in erfpacht gehouden van de grafelijkheid van Holland. Datering 16 september 1590. (Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

466.  'Lockhorst van Heemstede', register van alle akten aangetroffen in het sterfhuis van Vincent van Lockhorst, opgemaakt door Splinter van Hamersfelt, notaris te Utrecht, begonnen 28 augustus 1592
NB In perkamenten band, met het wapen van Lockhorst. De akten betreffende de bezittingen te Heemstede zijn geheel afgeschreven en gewaarmerkt door de genoemde notaris. Van de akten die betrekking hebben op bezittingen elders (Overmaas, Lokhorst, Schuttershoef, Wijk en Werkhoven, Bunnik, Jutphaas, Vleuten en Oegstgeest) is alleen de korte inhoud vermeld. (Toegangsnummer: 862 Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

35.  Akte van transport door Jan en Cornelis Bartholomeeuszonen, poorters te Haarlem, tevens optredende voor hun zusters, erfgenamen van hun ouders Bartholomeeus Jacobsz en Duyff Hanrixdr, aan Vincent van Lockhorst, ambachtsheer van Heemstede, van ongeveer 5,5 hont teelland, gelegen in de Kleine Geest te Heemstede, belend ten oosten de Leidweg van de Kleine Geest, en ten westen de Achterweg; verleden voor schout en schepenen van Heemstede. Datering 29 mei 1582.
NB Op perkament met uithangend zegel van de schout, ondertekend door de schepenen. Achterop staat: 5,5 hont in de Cleijne Croft
(Toegangsnummer: 862 Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

37.  Akte van transport door Anna Symonsdochter van Overveen, vrouw van Geryt Henrix, kuiper, aan Vincent, Heer van Lockhorst en Heemstede, van een vervallen huis met erf, groot 1,5 hont, gelegen bij de kapel te Heemstede; verleden voor schout en schepenen van Heemstede
Datering 5 maart 1584
NB Op perkament met uithangend zegel van de schout, ondertekend door de schepenen
(Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

48.  Akte van belening van de Vuijdijkertiend door Vincent van Lockhorst, knaap, van Goort Andriesz. als rentmeester van het weeshuis, en waarbij eerstgenoemde verklaart deze tiend te hebben ontvangen uit handen van Amell Aertsz., 1588, met dorsale aantekening inzake leenverhef, 1597, met retroacta, 1462-1569.  (Toegangsnummer: 0101, Archieftitel: (Burger)weeshuis, Archief Eemland)

179.  Kaart van de landen die toebehoren aan jonkheer Vincent van Lochorst, liggende in de ban van Heemstede en Hillegom, door Pieter Bruynsz, landmeter van Rijnland en Kennemerland
Datering oktober 1589
NB Drie vellen folio, bijeengevoegd met een perkamenten rug. Op de laatste bladzijde ondertekend door de landmeter. Zie nr. 39. Op deze kaart staat afgebeeld het huis Heemstede met omliggende gebouwen, waaronder de gedeeltelijk verwoeste kapel. De totale oppervlakte van het bouw- en weiland was 74 morgen, 5 hont en 212 roede
(Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

257.  Akte van aanstelling door Vincent van Lochorst, Heer van Heemstede, voor Willem Michielsz tot baljuw, schout, klerk en bode van Heemstede
Datering 10 juni 1577
NB Op perkament, ondertekend door en met uithangend zegel (geschonden) van Vincent van Lochorst
(Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

271.  Accoord tussen Arent van Reynesteyn, houtvester generaal van Holland, en Vincent van Lochorst, Heer van Heemstede, betreffende de 'berechting van de duinen en wildernis' te Heemstede
Datering 10 januari 1566
NB Ondertekend door partijen. De houtvester zal de duinen berechten en de helft van de boeten aan de heer van Heemstede uitkeren
(Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

33.  Akte van transport door Cornelia van Driebergen, weduwe van Gheryt van Lochorst, aan haar zoon Vincent van Lockhorst van de Heerlijkheid van Heemstede met toebehoren, zoals zij daarmee op 17 januari 1553 beleend was; verleden voor Jacob van der Does en Cornelis van Noorde, leenmannen van Holland, 6 september 1565
NB Op perkament met uithangende zegels van de leenmannen. Getransfigeerd met akte van belening door de Graaf van Holland van Vincent van Lochorst, door overdracht van zijn moeder, met de volgende lenen: 1e het huis Heem-stede met de ambachtsheerlijkheid van het dorp Heemstede; 2e de hoge heerlijkheid binnen de uiterste grachten; 3e tweedeel van de tienden van Heemstedervelt en tweedeel van de Cleyne Geesttienden te Heemstede met de vlastiende, henneptiende en raping daartoe behorende; 4e negen maden en zeven maden land, gelegen achter het huis Heemstede; 5e tweedeel van de Groote Geesttiende en tweedeel van de veentiende met de hennep- en vlastiende, gekomen van de Heer van Brederode; 6e een rente van 50 gl. jaarlijks sprekende op de stad Haarlem; 11 september 1565. 1 charter Op perkament met uithangend zegel
(Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

34.  Akte van transport door Adriaan Claesz, tresorier van de stad Haarlem, aan Vincent van Lochorst van een stuk weiland, groot omtrent 8 hont, gelegen te Bennebroek naast de duinen of wildernis van de Heer van Heemstede; verleden voor schout en schepen van Heemstede
Datering 3 januari 1566
NB Op perkament met uithangend zegel van de schout
(Toegangsnummer: 862, Archieftitel: Heerlijkheid Heemstede, Noord-Hollands Archief, locatie Archiefdienst voor Kennemerland)

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Vincent van (Vincent van) Lokhorst van Heemsteede bij Utrecht; Jonkheer?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. lockhorst.ged, downloaded 08 Feb 2007

Tijdbalk Vincent van (Vincent van) Lokhorst van Heemsteede bij Utrecht; Jonkheer

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Lokhorst

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Lokhorst.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Lokhorst.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Lokhorst (onder)zoekt.