genealogyonline

ús heit en ús mem Ti(g)chelaar en Westra

Picture of Jos Tichelaar

The publication ús heit en ús mem Ti(g)chelaar en Westra has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 7,448 persons. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Veel basisinformatie is verkregen uit het boek "Tigchelaars van Kimswerd" geschreven door Eibert J.C. Tigchelaar, Assen 1992. In dit boekje geen enkele opmerking over het tweede huwelijk van stammoeder Trijntje Everts met Ate Klazes (de Jong) (1804). Ook de duidelijk aangegeven geboorteplaats in de overlijdensakte van Trijntje Everts, Koningsbergen in Oost-Pruisen wordt niet genoemd of fout gelezen. Dit blijkt wel juist te zijn en is zeker een succes story te noemen. Haar ouders, Evert Aukes en Johanna Sophia van Straussen zijn op 14 augustus 1756 in Koningsbergen getrouwd. Johanna Sophia is volgens haar overlijdensakte ook in Koningsbergen geboren in 1733. Evert was zeeman en zal Johanna wel in Koningsbergen (Königsberg, nu Kaliningrad) hebben ontmoet toen hij op de Baltische staten voer na zijn VOC reis in 1750, via kaap "De Goede Hoop" naar Oost Indië. Zo'n tweehonderd jaren later werd ik daar (Batavia) geboren.

We mogen wel van geluk spreken dat heel veel voorouders van Ti(g)chelaars en Westra's geboren en getogen zijn in de voormalige gemeente Hennaarderadeel. Over de bewoners van deze gemeente tussen 1511 en 1698, is een schitterend en uniek boek verschenen, Boerderijenboek Hennaarderadeel van D.J. van der Meer. Hierin heb ik zeer veel informatie gevonden.

Iedere Tigchelaar (Tichelaar) uit dit geslacht heeft een code. Het eerste getal verwijst naar de generatie, het tweede getal naar de plaats binnen de generatie. Vanaf de vijfde generatie is hieraan nog een letter toegevoegd. De letters R, K, E, S, A en J geven aan van welke voorvader uit de vierde generatie men afstamt, resp. Rinse*, Klaas*, Eibert*, Sjoerd*, Auke*, en Jacob*. De tak van Sjoerd en de tak van Auke zijn in de mannelijke lijn uitgestorven.
Tigchelaars of Tichelaars zonder deze code zijn geen bloedverwanten, maar er is soms wel een relatie door huwelijk. Johannes Feddes (1635-1695) is de verbinding tussen de drie families Tigchelaar (Kimswerd, Makkum en Harlingen). Allen hebben Mintye Walpert *1415 als voorvader, die ook directe paternale voorvader is van mijn pake Taekele Klaezes Westra.

We may be lucky that many ancestors of Ti(g)chelaars and Westra's were born and raised in the former municipality of Hennaarderadeel. About the residents of this municipality between 1511 and 1698, a beautiful and unique book has appeared, Farm Book Hennaarderadeel written by D.J. van der Meer. In this book I've found a lot of information.

Much basic information is obtained from the book "Tigchelaars van Kimswerd" written by Eibert J.C. Tigchelaar, Assen 1992. In this booklet there is no remark about the second marriage of the progenitor Trijntje Everts with Ate Klazes (de Jong) (1804). Also the clearly indicated birthplace in the death certificate of Trijntje Everts, Koningsbergen in East Prussia is not mentioned or wrongly read. This turns out to be correct and can certainly be called a success story. Her parents, Evert Aukes and Johanna Sophia van Straussen were married in Koningsbergen on August 14, 1756. Johanna Sophia is also born in Koningsbergen * 1733, according to her death certificate. Evert was a sailor and will have met Johanna in Konigsbergen (Königsberg, now Kaliningrad) when he sailed on the Baltic states after his VOC voyage, via cape "De Goede Hoop" to the East Indies in 1750. About two hundred years later I was born there in Batavia.

Every Tigchelaar (Tichelaar) in this family has a code. The first number refers to the generation, the second number to the place within the generation. A letter has been added to this from the fifth generation. The letters R, K, E, S, A and J indicate which ancestor from the fourth generation one descends, resp. Rinse *, Klaas *, Eibert *, Sjoerd *, Auke *, and Jacob *. The branch of Sjoerd and the branch of Auke are extinct in the male line.
Tigchelaars or Tichelaars without this code are not blood relatives, but there is sometimes a relationship through marriage between the Tigchelaars from Harlingen, Kimswerd and the Tichelaars from Makkum. Johannes Feddes (1635-1695) is the connection between the three families. All are connected by Mintye Walpert born ca.1415, who's also a direct paternal ancestor of my grandfather (pake) Taekele Klaezes Westra.


Index of surnames


Starting points in this publication


StoriesToday in the past


Connections


WW2 victims in this publicationAccess to the content of the publication is restricted by the author.

If you are invited by the author, you can log in and see the private area.


This publication contains 2,004 images!


View the image gallery


Try the service without any obligation

over 7000 genealogists
preceded you!


The login to the private area of this
publication is available only to those who
are invited by the author!

   Cancel


Did you forget your password?