genealogyonline

Stamboom Brouwer

Picture of Tjalling Brouwer

The publication Stamboom Brouwer has been compiled by (contact the author). The data collection consists of 40,867 persons. More statistical information about the publication (like numbers and dispersion of genealogical events) can be found on the statistics page. A list with used sources can be found on the sources page.


Al jaren doe ik genealogisch onderzoek naar mijn voorouders. Zij blijken van vaderszijde voor het merendeel afkomstig te zijn uit de Zuidwesthoek van Friesland. Aan moederszijde kom ik meestal in het noorden en oosten van Friesland terecht. In deze publicatie zijn de gegevens opgenomen.


Naast mijn directe familie zijn ook veel op enigerlei wijze aan hen verwante personen weergegeven. Dit zijn dan vaak nazaten van mijn voorouders. Daarnaast blijken sommige families nauw met elkaar verweven en zijn daarom ook uitgewerkt. De genealogie wordt daardoor steeds breder van opzet en geeft nu een ruim overzicht van veel Friese families. Uiteraard is alles nog lang niet compleet.

Vanaf het jaar 1700 tot omstreeks 1920 zijn verreweg de meeste gegevens verkregen uit de archieven van Tresoar in Friesland en het Groninger Archief. Dit door eigen onderzoek. Daarvan is bij de aantekeningen steeds de bron en de gevonden gegevens vermeld. Vóór die tijd zijn zij vaak ontleend aan publicaties van derden, zoals de Genealogyske Jierboekjes, uitgegeven door de Fryske Akademie. Ook van publicaties op het internet is gebruik gemaakt. Omdat het zelf uitzoeken van de gehele familie te veelomvattend en tijdrovend zal zijn, is voor het volgen daarvan gekozen. Ik ben al de onderzoekers zeer dankbaar voor hun werk.

Daar in een aantal gevallen de originele bronvermelding niet meer aanwezig is, dient in dat geval wel de nodige terughoudendheid te worden betracht. Het is zeer raadzaam om bij overname steeds enig voorbehoud aan te houden en onderzoek te verrichten. Dit geldt zeker voor de oudere generaties. Er is overigens geen bezwaar tegen die overname.

Speciale aandacht vraag ik voor de startpunten bij de publicatie. Hier zijn onder anderen een aantal stamvaders genoemd. Daarbij is ook de voorouder Lyeppe Tyallings, waar zowel mijn echtgenote als ikzelf vanaf stam. Tot slot wordt mijn eigen kwartierstaat getoond.

Indien u correcties of aanvullingen heeft, ontvang ik deze graag. Er wordt mijnerzijds steeds gestreefd naar een verbetering van het geheel. Voor het rubriceren van de data heb ik gebruik gemaakt van het programma Aldfaer.

Tjalling Gerben Brouwer

 


Index of surnames


Starting points in this publicationToday in the past

Try the service without any obligation

more than 7,500 genealogists preceded you!