Stamboom Van de Ven » Hr. Mr. Jan Jan Goossens (± 1530-± 1607)

Persoonlijke gegevens Hr. Mr. Jan Jan Goossens 


Voorouders (en nakomelingen) van Hr. Mr. Jan Jan Goossens

Jan Jan Goossens
± 1455-± 1520
Jan Jan Goossens
± 1485-1551

Hr. Mr. Jan Jan Goossens
± 1530-± 1607


Gezin van Hr. Mr. Jan Jan Goossens


Notities over Hr. Mr. Jan Jan Goossens

Krijgt een huis in Spoordonk samen met zijn broer Peter en een beemd de Postdonk op de herdgang Hedel te Audenhoven.
Op 23-2-1550 ingeschreven in de universiteit van Leuven.
Promovendi op 26-3-1552 als 7e van 177.
Kannunnik en priester in Boxtel.
Nov. 1561 vermeld bij de Bossche Protocollen: dms en mgr Johannes z.w. Jan Goossens pbr en kanunnik kerk van Bocxtel. Heeft land in Boxtel en Haaren tpl. Luyssel.
Testamentair geeft hij aan de Bonefanten geld voor kledij van de studenten. Ook beurs voor studeren in Den Bosch.
Sch. v. O. d.d.: 22-5-1557 ==================337=======================
Heer Peter Peelmans priester en Gijsbert Willems van den Huevel als uitvoerders van het testament van wijlen heer en meester Jacop van Geldrop deken van de St. Peterskerk toen hij leefde, die daartoe gemachtigd zijn zoals ons is gebleken, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. meester Daniels van Hersel, heer Jan Bock, de kinderen van Aerts van der Ameijden, conform een schepenbrief van Den Bosch. Dit huis werd eerder verkregen van meester Aelbrecht, Johannenen Frans, broers en kinderen van wijlen Jan van Vlierden en van Daniel zoon meester Aerts van der Ameijden als man van Geertruid dochter van genoemde Jan van Vlierden. Ze verkopen dit huis nu aan heer en meester Jan zoon wijlen Jan Goessens licentiaat in de rechten en kanunnik te Oirschot en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van twee mudden rogge Bossche maat en in den Bosch te leveren aan het klooster te Oisterwijk, nog 11 lopen rogge Oirschotse maat aan de erfgenamen van Evert Rutgers, nog de dorpslasten, nog 6 gulden per jaar aan meester Henrick Hooze, nog 6 gulden per jaar aan Jan natuurlijke zoon van meester Pauwels Brouwers, nog 12 gulden per jaar aan diverse personen te St. Oedenrode. De eerste termijn voor rekening van de koper vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag. Datum 22 mei 1557, getuigen P. Schoot en Esch.
Sch. v. O. d.d.: 17-5-1558 ==================203=======================
Jan zoon wijlen Jan Goessens namens zijn broer meester Jan (Er is dus een Jan junior en Jan senior), baccalaureus, heeft aan Aerden van Hobbelen een huis, tuin etc. verhuurd, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck. Ook verhuurt hij hem een beemd genoemd de Posdonck, die eigendom is van genoemde meester Jan Goessens. De huurperiode is4 jaar, waarbij die na twee jaar mag worden beeindigd door diegene die dat wil en dan moet er met Kerstmis daaraan voorafgaand zijn opgezegd. De periode begint voor wat betreft het huis en de boomgaard en de kanten van het land per a.s. Pinksteren, wat betreft het land in de oogsstijd daarna stoppelbloot en de beemd per afgelopen Kerstmis. Bij het verlaten moet alles worden achtergelaten zoals het is aanvaard. De huur bedraagt 11 gulden per jaar en nog 4 en een halve mudde rogge Oirschotse maat. Het geld moet met Pinksteren worden betaald en de rogge op Maria Lichtmisdag ten huize van de deken van Oirschot ( dat is broer Jan, broer van de hierboven genoemde twee Goosen-broers, er is dus blijkbaar nog een derde Jan in een en hetzelfde gezin, JT ) danwel in Boxtel waar die dat wil. De eerste huurtermijn van het geld vervalt per a.s. Pinksteren over een jaar en de rogge per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. De huurder is verplicht te zorgen voor het onderhoud van het huis wat betreft de ramen en de russen. Hij moet op het huis elk jaar een vijm dakstro legen zonder kosten voor de verhuurder, verder moet de huurder de grondchijns en de pachten die op het huis en de grond drukken behalve die van de beemd betalen, die de huurder op de gezette tijd dient te voldoen, maar mag dat wel in mindering op de huur brengen. Verder moet de pachter de halve boomgaard aan de verhuurder geven en moet daarnaast 3 dagen lang een greppel graven of zolang de verhuurder dat wenst aan de genoemde beemd. Datum 17 mei 1558, getuigen Eekerschot en Vlueten.
Sch. v. O. d.d.: 1569 Ook moet er nog 3 gulden per jaar worden betaald aan meester Jan Goossens kannunik te Boxtel
Sch. v. O. d.d.: 27-4-1573 (118) nog 10 gulden per jaar te ontvangen van Niclaes Jan Goessens en diens broer meester Jan Goessens
Sch. v. O. d.d.: 1579 Nog 10 gulden per jaar te vorderen van Claes Jan Goossens en meester Jan Goossens, zijn broer te Boxtel, geschat op 200 gulden
Sch. v. O. d.d.: 1580 Uit dit erfdeel moet jaarlijks 6 gulden worden betaald aan heer Jan Goossens
Sch. v. O. d.d.: 1580 nog twee gulden per jaar aan meester Jan Goessens
Sch. v. O. d.d.: 1580 (079) Uit dit erfdeel moet jaarlijks 6 gulden worden betaald aan heer Jan Goossens
Sch. v. O. d.d.: 1-2-1581 ==================047=======================
Peter zoon wijlen Jan Goessens heeft beloofd om aan Roelanden van der Ameijden ten behoeve van heer en meester Jan Goessens, kanunnik te Boxtel, diens broer, voortaan een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per heden 1 februari op onderpand van een beemd geneomd D'Elsdonck, groot ca. 2 bunders, gelegen in Oirschot herdgang Straten, b,.p. de heeren van Frens, de gemeijnte, de kinderen van Gijsbert Goijaert Hoppenbrouwers, de kinderen van Henrick Gijsbert Vlemmincks. Genoemde Peter belooft dit onderpand in voldoende goede staat te houden voor de betaling van de rente van 6 gulden per jaar. Datum 1 februari 1581, getuigen Verhoeven en Vleuten.
Roeland van der Ameijden namens heer en meester Jan Goossens, kanunnik te Boxtel staat aflossing van deze rente toe op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 100 gulden en de achterstallige termijnen.Datum en getuigen als boven.
Sch. v. O. d.d.: 24-3-1582 ==================056====================
Peter zoon Jan Goessens als gemachtigde voor zijn broer heer en meester Jan Goessens priester en kannunnik te Boxtel zoals blijkt uit een machtiging opgemaakt voor schepenen en notaris te Boxtel d.d. 23 augustus 1581, verkoopt een beemd genoemd de Soeperdonck of ook wel Banisveld, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Adriaen Danels, de gemeijnte. Hij verkoopt dit perceel nu aan Jan zoon Peter Simons de Cort en de verkoper belooft alle lasten van zijn kant in zijn hoedanigheid af te handelen. Datum 24 maart 1582, getuigen M. Vlueten en W. Ostaden.
==================057====================
Jan zoon wijlen Peter Simons de Cort heeft beloofd om aan Peter Jan Goossens ten behoeve van heer en meester Jan Goossens, zijn broer een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer pera.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een beemd genoemd de Soeperdonck of ook wel Banisveld, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck, b.p. Adriaen Danels, de gemeijnte. Datum en getuigen als boven.
De rente is altijd aflosbaar op Maria Lichtmisdag van elk jaar, mits er3 maanden vooraf is opgezegd tegen betaling van 100 gulden en de achterstallige pachten. Datum en getuigen als boven.
In marge : Met instemming van partijen doorgehaald op 19 juni 1641, getuigen Velde en Stockelmans.
Sch. v. O. d.d.: 5-12-1583 ( 052) Verder heffen zij zelf op hun beurt 3 kleine hoenderen en 5 penningen chijns op het erf van heer en meester Jan Goessens.
Sch. v. O. d.d.; 29-2-1584 ==================059=======================
Jan zoon wijlen Ariens van Hobbelen heeft beloofd om voortaan aan Peter Jan Goossens, ten behoeve van heer en meester Jan Goossens, zijn broer, een jaarlijkse rente van 3 gulden en tien stuivers te gaan betalen. De rente vervalt steeds op St. Jansdag en voor de eerste keer op a.s. St. Jansdag op onderpand van een akker groot ca. anderhalf lopenzaad, genoemd het Breed Stuk, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck. b.p. Danel Schellekens, Geraerts van der Hoeven, Cathelijn Ghijsbert Danels, Danel Ghijsbert Danelsn. Ook nog op onderpand van een weiland genoemd het Eeuwsel groot ca. 8 lopenzaad, ter zelfder plaatse gelegen aan de Vloet, b.p. Aerden van Hobbelen de jonge, de kinderen van Daniel Schellekens, Niclaes Dielissen, de gemeijnte genoemd de Vloet. Jan Aerts van Hobbelen belooft de onderpanden in goede staat te houden voor de betaling van de rente. Datum 29 februari 1584, getuigen Kerkoerle en G. Hoeven.
Peter Jan Goossens in naam van zijn broer staat aflossing van de rente toe op St. Jansdag indien Jan die een kwartaal vooraf opzegt, tegen betaling van 50 gulden en de achterstallige termijnen. Datum en getuigen als boven.
Sch. v. O. d.d.: 1585 Adriaen moet hieruit jaarlijks 3 gulden en tien stuivers betalen aan meester Jan Goossens ende grondchijns
Sch. v. O. d.d.: 1587 nog twee gulden per jaar aan meester Jan Goessens
Sch. v. O. d.d.: 1589 (018) nog 2 gulden per jaar aan heer en meester Jan Goossens, kanunnik in Boxtel
Sch. v. O. d.d.: 1590 nog 2 gulden per jaar aan heer en meester Jan Goossens, kanunnik in Boxtel
Sch. v. O. d.d.: 1592 Uit dit erfdeel moet jaarlijks 7 gulden worden betaald aan Meester Jan Goossens
Sch. v. O. d.d.: 12-6-1595 (189) een rente van 4 gulden per jaar aan heer en meester Jan Goossens
Sch. v. O. d.d.: 1595 behoudens een jaarlijkse rente van 3 gulden en tien stuivers aan heer Jan Goossens
Sch. v. O. d.d.: 1595 uit een rente van vier gulden per jaar aan meester Jan Goossens te Boxtel
Sch. v. O. d.d.: 1595 een jaarlijkse rente van 3 gulden en tien stuivers aan heer Jan Goossens.
Sch. v. O. d.d.: 5-7-1595 ==================214=======================
Jenneke dochter wijlen Geerlicx de Hoppenbrouwer, weduwe van Jan Jan Goossens, geassisteerd door Jan Jan Liberts ( van Den Bosch, JT ) haar man, doet hierbij afstand van haar recht van vruchtgebruik inzake een akker groot ca. 5 lopenzaad, genoemd het Soerland, gelegen in Oirschot herdgang Verrenbest, b.p. Corsten Goijaerts van Ham, Adriaen Everts de Harnismaker, Aelbrecht Henricks, de gemeenschappelijke straat. Ze doet er afstand van ten behoeve van Jan, Gerard, Geerlick en ten behoeve van JanHenrick Geraerts als man van Elisabeth, haar kinderen zijnde en ten behoeve van Dirck Goijaert Willems ( van Loon, JT ) en Aerden Rutgers van der Hoeven ( als voogden is doorgestreept, JT ) om daarvoor geld op te kunnen nemen zijnde een rente van 7 gulden per jaar om daarmee een rente af te kunnen lossen die Aechtken dochter van Thomas van Kerkoerle heft op het bezit van heer en meester Jan Goossens, kanunnik te Boxtel, welke rente diens broer Jan Jan Goossens eerder voor hem heeft opgenomen. Jenneken belooft alle lasten hierin van haar kant af te handelen. Daarna zijn hier verschenen Jan Henrik Gerarts als echtgenoot en Dirk Goijaert Willems, en Aert Rutgers van der Hoeven als voogden over genoemde Geerlick en Gerard en hebben genoemde Jan Jan Goossens hierbij gemachtigd om voor schepenen in Den Bosch daar een rente van 7 gulden te beloven ten behoeve van Aechtken dochter van Thomas van Kerkoerle, ter kwijting van de andere rente van 7 gulden en daarvoor bovenvermeld stuk grond te belasten zoals dat dient te gebeuren volgens de regels van die secretarie aldaar, ook al zou het nodig zijn om verdere machtigingen te verlenen. Zij belooft al hetgene de gemachtigde voor haar doet te zullen nakomen. Hiermee is ook de eerste brief vande 7 gulden per jaar komen te vervallen die genoemde Achtken op de onderpanden heeft geheven van genoemde heer en meester Jan Goossens in Boxtel. Datum 5 juli 1595, getuigen H. Hoppenbrouwers en Nistelroij die het aandroegen.
Sch. v. O. d.d.: apr. 1599 ==================162=======================
Henrick Goijaert Vogels heeft zich verplicht om voortaan de jaarlijkse rente van 3 gulden en tien stuivers te gaan betalen, welke rente de kinderen van Danel Janssn. van de Laeck tot nu toe betaalden aan heer en meester Jan Goossens en welke rente deze kinderen bij het verkopen van een akker hadden vermeld om die voortaan door Peter Janssn. van de Laeck te laten betalen, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 9 november 1595. Henrick Vogels zal de rente voortaan zodanig aan heer en meester Jan Goossens betalen dat Peter van de Laeck en de kinderen van Danels van de Laeck daarvoor verder gevrijwaard zullen blijven. Datum en getuigen als boven.
Sch. v. O. d.d.: 19-3-1600 ==================162=======================
Henrick Goijaert Vogels heeft zich verplicht om voortaan de jaarlijkse rente van 3 gulden en tien stuivers te gaan betalen, welke rente de kinderen van Danel Janssn. van de Laeck tot nu toe betaalden aan heer en meester Jan Goossens en welke rente deze kinderen bij het verkopen van een akker hadden vermeld om die voortaan door Peter Janssn. van de Laeck te laten betalen, conform een schepenbrief van Oirschot d.d. 9 november 1595. Henrick Vogels zal de rente voortaan zodanig aan heer en meester Jan Goossens betalen dat Peter van de Laeck en de kinderen van Danels van de Laeck daarvoor verder gevrijwaard zullen blijven. Datum en getuigen als boven.
Sch. v. O. d.d.: 1601 nog 6 gulden per jaar aan heer Jan Goossens
Sch.v. O. d.d.: 1605 nog 10 stuivers aan heer Jan Goessens te Boxtel.
Sch. v. O. d.d.: 22-1-1608 ==================023=======================
Heer Goossen Gerits en heer en meester Peter de Bresser als uitvoerders van het testament van wijlen heer en meester Jan Goossens, priester en kanunnik tijdens zijn leven van de St. Peterskerk in Boxtel, welk testament werd opgemaakt voor heer en meester Willem Cuijpers, deken en pastoor in Boxtel d.d. 28 augustus ( geen jaartal vernoemd, JT), zoals ons schepenen is gebleken, verkopen een huis met tuin en daarbij gelegen erven ca.9 lopenzaad groot, gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonk, b.p. de erfgenamen van Wouter Corsten Oomen, de gemeenschappelijke straat, Peter Henrik Oerlemans, Jan Gijsberts van der Achter, en de kinderen Adriaan Gijsbert Hoppenbrouwers. Zij verkopen deze goederen aan Andries zoon wijlen Gerit Goossens. Genoemde heer Goossen en heer en meester Peter de Bresser beloven op grond van hun bevoegdheid en op onderpand van de goederen van wijlen heer en meester Jan Goossens, alle lasten af te handelen, behalve dat de koper hieruit jaarlijks bepaalde hoenderen moet betalen aan Jan Janszoon van der Lusdonk met de zijnen die gewoonlijk worden betaald met 12 stuivers met een achterstallige en een lopende termijn en de koper moet de gemeentelijke belastingen betalen en zorgen voor het onderhoud van wegen en waterlopen. Datum als boven, getuigen Scheijntgens en Verachter.
Sch. v. O. d.d.: 27-6-1608 ==================181=======================
Jan Andriessen van Boxtel heeft de eerwaarde vicedeken en de heren kanunikken van de St. Peterskerk in Oirschot een rente beloofd van f. 1.-- per jaar die eerder Andries zoon wijlen Gerit Goossens aan hen afbetaald had vanwege een jaargetijde voor een vigilie en requiemmis, welke rente heer en meester Jan Goossens als deken van het genoemde kapittel vermaakt had t.b.v. zijn zieleheil. De rente wordt geheven elk jaar op St. Jans Baptistdag en voor de eerste keer anno 1609 uit een huis, tuin, hofstede en erbij gelegen erven, gelegen in Oirschot, herdgang Spoordonk te Boterwijk, b.p. de weduwe en kinderen wijlen Henrik Dirk Simons, het erf van Jan van Bourgoigne waarvan het afgedeeld is, de gemeenschappelijke straat. Genoemde Jan Andriessen belooft om zijn onderpand in goede staat en van voldoende waarde te houden ter betaling van deze rente. Datum 27 juni 1608, getuigen Crom en Verachter.
De heer vicedeken en de heren kanunikken zijn akkoord met de aflossing van deze rente met een bedrag van f. 16.-- en de achterstallige termijnen, mits er een opzegtermijn van 3 maanden in acht wordt genomen. Datum en getuigen als boven.
Sch. v. O. d.d.: 14-7-1608 ==================185=======================
Dirck Rutgers van Kerkoerle als man van Aleit dochter Wouter Gijsbert Hoppenbrouwers, verkoopt zijn recht en legaat dat hij met het testament van wijlen heer en meester Jan Goossens heeft verkregen, zowel renten, schulden, huisraad, gronden etc. Hijverkoopt het aan Henrik Gijsbert Hoppenbrouwers en genoemde Dirk belooft alle lasten af te handelen. Datum 14 juli 1608, getuigen Dielen en Crom die het aandroegen.
==================186=======================
Verder heeft genoemde Dirk voor deze datum m.b.t. dit transport al vanwege de uitvoering van het testament van heer en meester Jan Goossens een bedrag van f. 35.-- ontvangen. Genoemde Dirck in zijn hoedanigheid belooft om aan genoemde Henrik Gijsberts al datgene te betalen wat Dirk uit de genoemde goederen al meer ontvangen zou blijken te hebben. Datum en getuigen als boven.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Hr. Mr. Jan Jan Goossens?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Hr. Mr. Jan Jan Goossens

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Goossens

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Goossens.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Goossens.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Goossens (onder)zoekt.

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


De publicatie Stamboom Van de Ven is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Geert van Vugt, "Stamboom Van de Ven", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-de-ven-orthen/I49450.php : benaderd 24 februari 2024), "Hr. Mr. Jan Jan Goossens (± 1530-± 1607)".