Stamboom Van de Ven » Hr. Mr. Jan Goossens (± 1515-????)

Persoonlijke gegevens Hr. Mr. Jan Goossens 


Voorouders (en nakomelingen) van Hr. Mr. Jan Goossens

Jan Jan Goossens
± 1455-± 1520
Jan Jan Goossens
± 1485-1551

Hr. Mr. Jan Goossens
± 1515-????


Gezin van Hr. Mr. Jan Goossens


Notities over Hr. Mr. Jan Goossens

Ingeschreven in de universiteit te Leuven op 31-8-1534.
Promovendi op 22-3-1537 als 17e van de 108.
Wordt Kanunnik en daarna Deken van het Kapittel te Oirschot.
Wordt in de verslagen van het dekenaat ook Jacob Goossens genoemd !!
Sch. v. O. d.d.: 22-5-1557 ==================337=======================
Heer Peter Peelmans priester en Gijsbert Willems van den Huevel als uitvoerders van het testament van wijlen heer en meester Jacop van Geldrop deken van de St. Peterskerk toen hij leefde, die daartoe gemachtigd zijn zoals ons is gebleken, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. meester Daniels van Hersel, heer Jan Bock, de kinderen van Aerts van der Ameijden, conform een schepenbrief van Den Bosch. Dit huis werd eerder verkregen van meester Aelbrecht, Johannenen Frans, broers en kinderen van wijlen Jan van Vlierden en van Daniel zoon meester Aerts van der Ameijden als man van Geertruid dochter van genoemde Jan van Vlierden. Ze verkopen dit huis nu aan heer en meester Jan zoon wijlen Jan Goessens licentiaat in de rechten en kanunnik te Oirschot en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van twee mudden rogge Bossche maat en in den Bosch te leveren aan het klooster te Oisterwijk, nog 11 lopen rogge Oirschotse maat aan de erfgenamen van Evert Rutgers, nog de dorpslasten, nog 6 gulden per jaar aan meester Henrick Hooze, nog 6 gulden per jaar aan Jan natuurlijke zoon van meester Pauwels Brouwers, nog 12 gulden per jaar aan diverse personen te St. Oedenrode. De eerste termijn voor rekening van de koper vervalt per a.s. Maria Lichtmisdag. Datum 22 mei 1557, getuigen P. Schoot en Esch.
==================338=======================
Heer en meester Jan Goossens heeft beloofd de uitvoerders van het testament uit de vorige akte een bedrag van 358 gulden te zullen betalen per a.s. St. Jansdag. Datum en getuigen als boven.
==================339=======================
Heer en meester Jan Goossens heeft beloofd om aan de genoemde uitvoerders uit de vorige akte een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand vanhet huis etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. meester Henrick van der Ameijden, heer Jans van der Haegen, de gemeenschappelijke straat. Datum en getuigen als boven.
De rente is altijd aflosbaar op Maria lichtmisdag van elk jaar, mits er3 maanden vooraf is opgezegd, tegen betaling van 100 gulden en de achterstallige termijnen. Datum en getuigen als boven.
Sch. v. O. d.d.: 19-1-1558 ==================250=======================
Onder de navolgende voorwaarden heeft heer en meester Jan Goessens licentiaat in de Godgeleerdheid en deken te Oirschot en met hem zijn broer Jan Goessens aan Jan zoon Emmert Jan Scepens een huis met tuin en grond verhuurd met de groes en het weiland, gelegen in Oirschot herdgang Straten waar nu diens broer Peter in woont. Ook verhuurt hij de helft van een akker genoemd de Moestakker, groot in totaal ca. 8 lopenzaad ter zelfder plekke gelegen. De huurperiode is 6 jaar en elk van de partijen kanna 3 jaar beeindigen maar dan moet er wel met Kerstmis daaraan voorafgaand worden opgezegd. Als genoemde Jan Goessens als verhuurder na die 3 jaar niet op dat bezit komt wonen dan mag Jan als huurder daarop blijven wonen als hij dat wil. De huur begint voor wat betreft het huis en de tuin, boomgaard en de kanten met a.s. Pinksteren, alle ander groesland kan meteen worden aanvaard, het land per a.s. oogsttijd stoppelbloot en bij het verlaten dient alles te worden achtergelaten zoals het is aanvaard, behalve wat betreft een dries die de huurder in het laatste jaar bezaaid zal moeten hebben met rogge en in de stoppeltijd moet verlaten. De huur-som bedraagt per jaar 54 gulden en nog twee steen vlas recht van de zwingelmolen( ontdaan van stengeldelen, JT ) en wel per Maria Lichtmisdag en voor de eerste keer per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. De huurder moet op het huis elk jaar twee vijmen dakstro leggen en de huurder moet elk jaar op diens kosten 6 kapoenen houden vanaf het ogenblik dat ze hem geleverd zullen worden, maar als de kapoenen verongelukken dan moet de huurder zorgen voor andere. Verder krijgt de verhuurder de helft van de vruchten uit de boomgaard die door beide partijen geschud zullen worden, maar de huurder krijgt wel alle gevallen fruit. Emmert Jan Scepens stelt zich garant voor nakoming van de kontrakt. Datum 19 januari 1558, getuigen H. Hoppenbrouwers en Velde.
Sch. v. O. d.d.: 17-5-1558 ==================203=======================
Jan zoon wijlen Jan Goessens namens zijn broer meester Jan (Er is dus een Jan junior en Jan senior), baccalaureus, heeft aan Aerden van Hobbelen een huis, tuin etc. verhuurd, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen in Oirschot herdgang Spoordonck. Ook verhuurt hij hem een beemd genoemd de Posdonck, die eigendom is van genoemde meester Jan Goessens. De huurperiode is4 jaar, waarbij die na twee jaar mag worden beeindigd door diegene die dat wil en dan moet er met Kerstmis daaraan voorafgaand zijn opgezegd. De periode begint voor wat betreft het huis en de boomgaard en de kanten van het land per a.s. Pinksteren, wat betreft het land in de oogsstijd daarna stoppelbloot en de beemd per afgelopen Kerstmis. Bij het verlaten moet alles worden achtergelaten zoals het is aanvaard. De huur bedraagt 11 gulden per jaar en nog 4 en een halve mudde rogge Oirschotse maat. Het geld moet met Pinksteren worden betaald en de rogge op Maria Lichtmisdag ten huize van de deken van Oirschot ( dat is broer Jan, broer van de hierboven genoemde twee Goosen-broers, er is dus blijkbaar nog een derde Jan in een en hetzelfde gezin, JT ) danwel in Boxtel waar die dat wil. De eerste huurtermijn van het geld vervalt per a.s. Pinksteren over een jaar en de rogge per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. De huurder is verplicht te zorgen voor het onderhoud van het huis wat betreft de ramen en de russen. Hij moet op het huis elk jaar een vijm dakstro legen zonder kosten voor de verhuurder, verder moet de huurder de grondchijns en de pachten die op het huis en de grond drukken behalve die van de beemd betalen, die de huurder op de gezette tijd dient te voldoen, maar mag dat wel in mindering op de huur brengen. Verder moet de pachter de halve boomgaard aan de verhuurder geven en moet daarnaast 3 dagen lang een greppel graven of zolang de verhuurder dat wenst aan de genoemde beemd. Datum 17 mei 1558, getuigen Eekerschot en Vlueten.
Sch. v. O. d.d.: 19-9-1559 ==================186=======================
Heer en meester Jan Goessens, deken, verder heer Jan van der Haegen en heer Geraert van der Schout, priesters en kanunikken van de St. Peterskerk te Oirschot als uitvoerders van het testament van heer Amelrijck Boots terzake van bepaalde giften die deze heer Amelrijk heeft gedaan voor een gasthuis ten behoeve van bepaalde arme mensen, waarvan de deken en de 2 oudste kanunikken steeds de administratie en het beheer voeren, verkopen een stuk land, gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. de erfgenamen van heer Joost Belaerts, Eimken dochter van Dirck Hanschoemakers, de gemeenschappelijke straat, de gemeenschappelijke Hedelsche pad. Het perceel wordt tegen het hoogste bod nu verkocht aan Gijsberten van der Schout, waarbij het daaruit vrijkomende geld zal worden aangewend voor de genoemde arme mensen die nu jaarlijks veel meer kosten dan het genoemde stuk grond
waard is. De genoemde verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen. Datum 19 september 1559, getuigen Scoet en Vleuten.
Sch. v. O. d.d.: febr. 1561 ==================152=======================
Heer Embrecht Jacop Hoppenbrouwers, Peeter Henricks van den Schoot en Gijsbrecht van der Schaut als kerkmeesters van de St. Petruskerk te Oirschot, waarbij ze daarvoor zijn gemachtigd door de gezworenen, raadsmannen en inwoners van Oirschot zoals ons dat voldoende is gebleken, hebben met instemming van de deken alhier meester Jan Goessens, beloofd om voortaan aan Geerit van Best die een jaarlijkse rente van 6 gulden te gaan betalen, steeds vervallend op Maria Lichtmisdag en voor de eerste keerper a.s. Maria Lichtmisdag op onderpand van een tiende gelegen in Oirschot herdgang Naastenbest genoemd de St. Peterstiende en verder op onderpand van alle tiendes die in het bezit van genoemde kerk zijn. ( geen datum en geen getuigen vermeld )
De rente is altijd aflosbaar tegen betaling van 100 gulden en de achterstallige termijnen, mits er 3 maanden vooraf is opgezegd. Datum 2 maart 1561, getuigen Goessens en Scheijntkens die het aandroegen.
In marge : Van deze 6 gulden per jaar is door heer Henrick Verbeeck als kerkmeester aan Willem Huijbrecht Goossens in het jaar 1606 twee gulden afgelost en de resterende 4 gulden per jaar heeft Jan van Esch per testament vermaakt voor een helft aan de St. Peterskerk te Oirschot en voor de andere helft aan de H. Geest van Oirschot, welke 2 gulden heer Henrik Verbeeck aan de tafel van de H. Geest heeft afgelost. Datum 5 april 1612, getuigen Gestel en Wintelroij.
Sch. v. O. d.d.: 16-4-1561 ==================235=======================
Heer en meester Jan Goessens, deken van de St. Peterskerk te Oirschot en heer Embrecht Henrik Hoppenbrouwers kantor en beiden uitvoerders van het testament van wijlen heer Aerden Beckers van Dommelen, die daartoe volkomen zijn gemachtigd zoals ons schepenen is gebleken volgens dit testament dat door deze heer Aerden is gemaakt, verder Hoogaert Bartholomeus Hoogaertszoon namens zichzelf en ook vanwege Ansem en Joachim minderjarige kinderen van wijlen Jan Henrick Beckers, verkopen hierbij het huis, tuin, grond etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, dat ze hebben geerfd bij de dood van deze heer Aerden en heer Aerden op zijn beurt had verkregen van heer Jan van Heersel en heer Jan had verkregen van meester Jan Belious, conform diverse schepenbrieven van Den Bosch en van Oirschot, b.p. Willems van Heersel, Joost Leeuwkens, de kinderen van Willem Vos, de gemeenschappelijke straat. Ze verkopen dit bezit nu, na een daarvoor afgegeven schepenbankvonnis van Oirschot, aan Jan zoon wijlenJan Jacop Stockelmans. Het bezit is per a.s. St. Jansdag door de koper te aanvaarden. Genoemde verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van 15 lopen rogge aan de dekanij te Oirschot, nog 18 stuivers perjaar aan de kinderen van Willem Meeuwkens, nog twee en een halve gulden per jaar aan Ijken Stockelmans. De eerste termijn voor rekening van de koper vervalt hiervan per a.s. vervaldag. Datum 16 april 1561, getuigen Lauwer en Schoet.
Sch. v. O. d.d.: 1561 ==================295=======================
Genoemde personen ieder hun hoedanigheid verkopen hierbij aan heer Pauwels Verbeeck, het huis tuin etc., zoals ze dat hebben geerfd bij de dood van meester Daniel van Hersel, gelegen in Oirschot aan de Vrijthof alhier, b.p. de erfgenamen van wijlen heer en meester Jan Goossens, het raadhuis met meer anderen, de gemeenschappelijke straat, de muren van het kerkhof. De verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve de dorpslasten. ( geen datum en geen getuigen vermeld )
Sch. v. O. d.d.: 1563 herdgang de Kerkhof, b.p. het erf van de erfgenamen van wijlen meester Jan Goessens
Sch. v. O. d.d.: 22-1-1566 ==================040=======================
Niclaes, Peter en Jan, broers en kinderen van wijlen Jan Goessens, voor henzelf en ook optredend voor hun broers heer en meester Jan, kanunnik in Boxtel en voor Gerit en Adriaen, verkopen een huis, tuin etc. gelegen in Oirschot herdgang de Kerkhof, b.p. Michiel Henricks van de Schoet en heer Jans van der Haegen, meester Henricks van der Ameijden, de gemeenschappelijke straat, een gemeenschappelijke kerkpad, zoals ze dat hebben geerfd bij het overlijden van heer en meester Jan Goessens, toen hijnog leefde deken van Oirschot en welk bezit deze heer Jan Goossens daarvoor had verkregen van de uitvoerders van het testament van heer en meester Jacop van Geldrop en deze meester Jacop van Geldrop weer van de erfgenamen van Jan van Vlierden conform schepenbrieven daarover. Ze verkopen dit bezit nu aan meester Sixtus Tzarda, doktor in de medicijnen en kanunnik te Oirschot en de verkopers beloven alle lasten van hun kant af te handelen, behalve een jaarlijkse pacht van twee mudde rogge Bosschemaat en in Den Bosch te leveren aan het klooster van Oisterwijk, nog 11 lopen rogge per jaar, Oirschotse maat aan de erfgenamen van Evert Rutgers, nog de gebruikelijke dorpslasten, nog 6 gulden per jaar aan meester Henrick Hooze, nog 6 gulden per jaar aan Jan natuurlijke zoon van meester Pauwels Brouwers, nog 12 gulden per jaar te St. Oedenrode. De eerste termijnen hiervan voor rekening van de koper vervallen per a.s. Maria Lichtmisdag over een jaar. Datum 22 januari 1566, getuigen Schoet en Stockelmans.
==================041=======================
Meester Sixtus Tzarda doctor, uit de voorgaande akte heeft als schuldenaar beloofd om aan de erfgenamen van heer en meester Jan Goossens een bedrag van 250 gulden te zullen betalen per a.s. St. Jansdag zonder rente danwel per a.s. St. Jansdag over een jaar met een rente tegen de penning zestien danwel een jaarlijkse rente van 6 gulden zoals deze heer en meester Jan Goossens eerder had beloofd aan de uitvoerders van het testament van meester Jacop van Geldrop en daarbij nog een bedrag van 150 guldens eens die deze Jan nog was verschuldigd gebleven die betaald moeten worden met de rente daarvan per a.s. St. Jansdag over een jaar. Datum en getuigen als boven.
Kap. v. O.: (385) Eigendomsbewijs van erfrente wegens jaargetijde, voor Johan Goossens , vroeger deken kapittel, uit goederen in Boterwijk in Spoordonk in Oirschot, altaar van Sint-Brigitta in kapel van Onze Lieve Vrouw, 1608

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Hr. Mr. Jan Goossens?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Hr. Mr. Jan Goossens

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Goossens

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Goossens.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Goossens.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Goossens (onder)zoekt.

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


De publicatie Stamboom Van de Ven is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Geert van Vugt, "Stamboom Van de Ven", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-de-ven-orthen/I49448.php : benaderd 23 februari 2024), "Hr. Mr. Jan Goossens (± 1515-????)".