Stamboom De Koning/Koningen » Cornelis de Koning (1863-1954)

Persoonlijke gegevens Cornelis de Koning 


Afbeelding(en) Cornelis de Koning


Verwantschap Cornelis de Koning


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Cornelis de Koning


Gezin van Cornelis de Koning

(1) Hij is getrouwd met Petronella Schrama.

Zij zijn getrouwd op 12 augustus 1886 te Aalsmeer, hij was toen 23 jaar oud.Bron 4

De moeder van de bruidegom, Hendrika Broekhuizen, is op zijn huwelijk met Petronnella Schrama niet aanwezig. Zijn vader, Franciscus Gerardus de Koning, verklaart dat aan de moeder toestemming is gevraagd en verkregen is.
Getuigen zijn Adrianus Wilhelmus Schrama, 32 jaar, veehouder te Leimuiden, broer van de bruid, Abraham Stefanus Wegbrans. 30 jaar, veehouder, zwager van de bruid, Jan Lindenaar, 60 jaar, klompenmaker en Peter Vermeer, 35 jaar, veldwachter.

Kind(eren):

 1. Hendrika Maria de Koning  1886-1964
 2. Margaretha Maria de Koning  1888-1926
 3. Maria de Koning  1890-1890


(2) Hij is getrouwd met Catharina Krauwer.

Zij zijn getrouwd op 30 september 1891 te Nieuwer-Amstel, hij was toen 28 jaar oud.Bron 5

Ook bij dit huwelijk is zijn moeder Hendrika Broekhuizen niet aanwezig. Zijn vader verklaart, dat aan de moeder toestemming is gevraagd en verkregen voor dit huwelijk. Getuigen zijn Hendrikus Johannes Theodorus van Aron, 38 jaar, Willem Tekke, 66 jaar, Jasper Tekke, 38 jaar, bode en Willem Arie van Wingerden, 26 jaar, ambtenaar. De naam van de moeder van de bruid wordt geschreven als "Looze". De moeder van de bruid heeft de akte niet ondertekend, omdat zij niet kon schrijven. De vader van de bruid is inmiddels overleden.

Kind(eren):

 1. Cornelia de Koning  1892-1893
 2. Franciscus Gerardus de Koning  1894-1894
 3. Cornelia Maria de Koning  1894-1993
 4. Franciscus Gerardus de Koning  1896-1968 
 5. Petronella de Koning  1897-1897
 6. Maria Petronella de Koning  1898-1917
 7. Francisca Gerarda de Koning  1899-1924
 8. Anna Maria de Koning  1900-1937


(3) Hij is getrouwd met Jakoba van der Meer.

Zij zijn getrouwd op 22 mei 1901 te Zevenhoven, hij was toen 37 jaar oud.Bron 6

De moeder van de bruid is bij het huwelijk niet aanwezig. De vader van de bruid verklaart, dat de moeder toestemming geeft tot dit huwelijk. Getuigen zijn Hendricus Casparus Beuk, 49 jaar, broodbakker te Zevenhoven, Hendricus Franciscus Kool, 38 jaar, schoenmaker te Zevenhoven, Gerardus van Rossenberg, 41 jaar, machinist te Zevenhoven en Teunis de Bruin, 48 jaar, veldwachter te Zevenhoven.

Kind(eren):

 1. Johannes de Koning  1902-1970 
 2. Jakoba de Koning  1903-1975
 3. Hubertus de Koning  1904-1991 
 4. Marinus de Koning  1905-1979 
 5. Suzanna de Koning  1906-1982
 6. Cornelis Jacobus de Koning  1907-1993 
 7. Hermanus de Koning  1909-1932
 8. Jacobus de Koning  1911-1959 
 9. Adrianus de Koning  1912-1977
 10. Wilhelmus de Koning  1914-1982 
 11. Petronella Maria de Koning  1916-2006
 12. Johannes Maria de Koning  1917-1986 
 13. Catharina Jacoba de Koning  1918-1918


Notities over Cornelis de Koning

Bij de keuring voor de nationale militie was Cornelis 1.65 meter. Op 20 maart 1833 werd hij voor de Nationale Militie goedgekeurd. Op 7 mei 1883 werd hij ingedeeld bij het 7e regiment infanterie. Op 9 maart 1885 werd hem verlof verleend voor de duur van 6 maanden om naar Duitsland te gaan.
Cornelis de Koning gaat in Nieuwer Amstel naar de Openbare Gemeenteschool. Hij krijgt op 30 maart 1971 een "Ereprijs voor trouw schoolbezoek". De tekst van de toekenning is: "Burgemeester en Wethouders van Nieuwer Amstel, in overleg met de Plaatselijke Schoolcommissie hebben aan C. de Koning leerling van de Openbare Gemeenteschool alhier, tot een vereerend bewijs van hunne goedkeuring en ter verdere aanmoeding dit GETUIGSCHRIFT en bijgevoegde EREPRIJS toegewezen." Was getekend Burgemeester en Wethouders, de Hoofdonderwijzer en der Plaatselijke Schoolcommissie, Nieuwer-Amstel, 30 maart 1872. De ereprijs was een boekwerkje met de titel "De Spinter", waarin vertellingen van C. Schmid met gekleurde platen.
Cornelis de Koning krijgt ook orgelles. Op 4 juni 1884, 23 jaar oud, wordt hij benoemd tot organist in de oude kerk van Bovenkerk. Deze functie blijft hij vervullen tot en met 1944. Vanwege de oorlog wordt hem pas in 1948 voor zijn diamanten organistenjubileum de pauselijke onderscheiding van het Ere-Kruis "Pro Ecclesia et Pontifice" verleend.

In 1871 werd Joannes Wilhelmus Brouwers benoemd tot pastoor van Bovenkerk. Binnen twee jaar had hij voldoende geld bij elkaar om een grote kerk in Bovenkerk te bouwen ter vervanging van de oude kerk. Het ontwerp was van een goede vriend P.Cuypers. Zijn vader, Franciscus Gerardus de Koning, heeft een aandeel gehad in de bouw van de St. Urbanus te Bovenkerk. De pastorie van de kerk is in 1875 al klaar. Blijkbaar heeft Franciscus Gerardus pastoor Brouwer verhuisd van de oude naar de nieuwe pastorie. Zijn zoon, Cornelis, heeft in ieder geval flink geholpen. Een stichtelijk boekwerkje met voorin de tekst: "Voor Cornelis de Koning als dank voor het helpen verhuizen". Op 20 augustus 1888 wordt de St. Urbanuskerk te Bovenkerk ingewijd. De kast van het orgel, waar Cornelis aan speelt, is door hemzelf gemaakt. Uit deze periode dateert de vriendschap met pastoor J.W. Brouwers. Na de dood van J.W. Brouwer kreeg Cornelis het fotoboek met de portretten van alle koorleden, dat hij bij zijn 25-jarig priesterjubileum als aandenken ontving. Ook bleef een bidprentje in het kerkboek van Cornelis de herinnering aan deze grote man levend houden. Cornelis was kennelijk zeer geïnteresseerd in de kerkgeschiedenis van Amstelveen. Van zijn hand is nog een met de hand geschreven boekwerkje bewaard gebleven met alle namen van pastoors uit de parochie van Amstelveen vanaf het jaar 1586.

Cornelis de Koning moest voor de vervulling van zijn dienstplicht in dienst treden bij de Nationale Militie. Hij behoorde tot de lichting 1883. Hij heeft echter voor de vervulling van de dienstplicht een plaatsvervanger gevonden/gekocht. Deze plaatsvervanger heeft voor hem dienst gedaan van 7 mei 1883 tot 30 april 1889.

Op 12 augustus 1886 trouwt Cornelis met Petronella (Pietje) Schrama. Ze gaan wonen in de Dorpstraat naast het café " Het Dorstige Hert". Dit pand wordt in 1920 afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. Cornelis begint voor zichzelf. Voornamelijk als heibaas. Toen rond 1920 de Ouderkerkerlaan in Amstelveen bebouwd werd, merkte Cornelis op:" Mijn kinderen zullen hier later nog veel werk aan krijgen". Anno 1992 blijkt hoezeer hij gelijk gekregen heeft. Het heiwerk was op een enkele uitzondering na van uitzonderlijk slechte kwaliteit. Op de Ouderkerkerlaan is vrijwel geen huis meer te vinden met de originele fundering.
Hoe lang Cornelis in het huis aan de Dorpstraat gewoond heeft is niet bekend. Veel ruimte heeft het waarschijnlijk niet gehad.

Op 16 mei 1890 overlijdt Maria de Koning, de derde dochter uit zijn huwelijk met Petronella Schrama. Zij zelf overlijdt op 11 juni van hetzelfde jaar. Ruim een jaar later trouwt hij met Catharina Krauwer. Uit dit huwelijk worden 8 kinderen geboren, waarvan er 3 op jonge leeftijd komen te overlijden. Dat Cornelis veel tragiek in zijn leven heeft gekend mag zonder meer duidelijk zijn. Op 24 februari 1899 overlijdt zijn vader op 71 jarige leeftijd. Zijn moeder Hendrika Broekhuizen een half jaar later op 3 oktober. Ze was een zwaar astma patiënt en in haar leven heeft ze zeven maal de sacramenten der stervenden ontvangen. Een jaar later overlijdt zijn tweede vrouw, Catharina Krauwer, op 27 september 1900. Na de dood van zijn ouders vestigt Cornelis zijn bedrijf in de Dorpstraat 69 en trouwt op 22 mei 1901 voor de derde maal met Jakoba van der Meer. Een zeer gelukkig huwelijk dat 42 jaar geduurd heeft. Jakoba was daarvoor dienstmeid in zijn gezin. Na het overlijden van Catharina Krauwer vertrekt zij naar haar geboorteplaats Zevenhoven en heeft 6 maanden voor haar huwelijk met Cornelis in Sassenheim gewoond.
Cornelis was een man van vroeg naar bed en vroeg uit de veren. In de tijd dat hij pas begon, stond hij om 5 uur `s ochtends op. Later werd dit 6 uur, dan stak hij het fornuis aan en zette zijn vrouw thee. Om 9 uur `s avonds ging hij al naar bed.

In 1896 besloot het gemeentebestuur van Nieuwer-Amstel een nieuw stadhuis te bouwen. Op de plaats waar het nieuwe stadhuis moest komen, stond toen het Algemeen Wees- en Armenhuis, dat gesloopt zou worden. De bouw werd openbaar aanbesteed. Er waren 14 inschrijvingen. De laagste inschrijving was van W. Kroon en C. de Koning uit Amstelveen, beiden voor fl. 14.445,-. B en W besloot de bouw van het nieuwe stadhuis te gunnen aan W. Kroon voor fl. 14.445,- met de toevoeging "....met welke gunning echter plaats heeft in het vertrouwen, dat hij het werk met den heer C. de Koning voor gezamenlijke rekening uitvoert, terwijl in dien het tegendeel mocht blijken, de gunning op nieuw zal plaats hebben en wel bij loting omdat beiden even hoog hebben ingeschreven." Cornelis noteerde in een boekje iedere 1/2 cent die aan de bouw besteed werd. Van een strengetje touw van 2 cent tot en met een bezoek aan de stad van 1 gulden en 12 cent. Cornelis heeft op de bouw van het gemeentehuis toegelegd. Naar verluidt niet zozeer door een verkeerde calculatie maar door de bijzonder lastige opzichter uit die dagen. Volgens een boekje met uitgaven, die door Cornelis de Koning tijdens de bouw van het stadhuis heeft bijgehouden, werd met de bouw begonnen op 22 augustus 1896 en was de bouw klaar op 15 oktober 1897. Dat houdt in, dat het stadhuis gebouwd zou zjin na de officiële annexatie. Voor de bouw was uitgegeven f. 16.395,35 terwijl was ingeschreven voor een bedrag van f. 14.445,-. Er werd een verlies geleden van f. 1950,35

Diverse notulen van Burgemeester en Wethouders van Nieuwer-Amstel tussen 18 Juni 1896-28 Juli 1898, die betrekking hebben C. de Koning en F.G. de Koning en de bouw van het stadhuis in Amstelveen.

Vergadering 16 en 17 Juli 1896
Missive dd. 14 Juli 1896 (IS 530) van de Maatschappij voor Gemeente-crediet, waarbij onder dankbetuiging voor de inlichtingen door ons verstrekt, wordt medegedeeld dat die Maatschappij gaarne bereid is de lening ad F.13.000,= voor de Raadhuisbouw af te sluiten op de voorwaarden, genoemd in haren brief van 7 Juli te voren. Wordt besloten aan die Instelling te berichten, dat wij met de voorwaarden accoord gaan en ter zake het noodige raadsbesluit zullen uitlokken, waarvan afschrift zal worden gezonden, ter opmaking van de contracten, zoodra dit door Ged.Staten is goedgekeurd.

Vergadering 24 Juli 1896
een schrijven dd. 21 Juli 1896 (IS) 582) D.Dedduit, uitgegeven van de Nieuwe Meerboden te Aalsmeer, daarbij verzoekende de advertentie aanbesteding Raadhuisbouw ook in zijn blad te mogen plaatsen. Wordt besloten voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering 13 Augustus 1896
een schrijven van W.Kroon en C.de Koning dd.4 Augustus 1896 (IS 696) waarbij mededeling wordt gedaan, dat het werk waarop door ieder hunner is ingeschreven voor F.14.445,1- voor gezamelijke rekening zal worden uitgevoerd. Wordt besloten ter kennisgeving aan te nemen.

Vergadering 20 Augustus 2896
een schrijven van Anton N.Bouvij te Amsterdam dd.14 Augustus (IS 737) waarbij hij zich aanbeveelt voor de levering van marmerglas, eventueel benoodigd ter gelegenheid van den bouw van een nieuw Raadhuis, waarin wellicht een gedenksteen zal worden geplaatst.
Wordt besloten voor kennisgeving aan te nemen, na gehouden bespreking der vraag, of eene zoogenaamde eerste steenlegging zal plaats hebben doch waaromtrent nog geen beslissing wordt genomen.

Vergadering 10 September 1896
een schrijven van den heer R.Kuipers dd.6 September 1896 (IS 881) houdende verklaring dat door de aannemer C.de Koning de ziekenbarak is vernieuwd enz. zooals vooruit ter zake is overeengekomen, en dat mitsdien de uitbetaling van bedrag waarvoor het werk is aangenomen, kan plaats hebben. Besloten voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering 10 Juni 1897
C.de Koning heeft ingeschreven voor schoolbanken voor de school in Bovenkerk ad.F.222,50. H.Kroon F.175,= J.van Swiff F.185,= L.H.de Boer F.199,89 W.Kroon F.225,75

Vergadering 24 Juni 1897
Vijf inschrijvingsbilletten op het, in verband met den Raadhuisbouw te verrichten timmerwerk volgens gemaakten bestek en teekening (IS 1307) resp.van C.de Koning F.498,= J.van Dam Czn. F.509,= H.Kroon F.564,= W.Kroon 570,= en H.de Boer F.574,30
Wordt besloten te gunnen aan den laagst en inschrijver, C.de Koning voornoemd, en daarvan tevens mededeeling te doen aan den adviseur der gmeente.

Vergadering 15 Juli 1897
een schrijven van .F.G.de Koning alhier, dd..13 Juli (IS 1442) daarbij bezwaren inbrengende tegen zijn aanslag in den hoofdelijken aanslag dienst 1897. met aanbod , onder eede te willen verklaren van niet neer dan F.900,= inkomen te hebben. Wordt besloten in aanmerking nemende dat adressant in zijn eigen huis woont, aan den Raad voor te stellen, zijn aanslag naar inkomen van F. 2000,= tot F.1200,= terug te brengen.

Vergadering 9 September 1897
een schrijven van den Adviseur der gemeente dd. 2 September (IS 1745) waarbij wordt medegedeeld, dat het door den heer C.de Koning aangenomen timmerwerk enz. is opgenomen en geheel volgens bestek en teekening is opgeleverd, met uitzondering van de paaltjes onder het hek voor het Raadhuis te plaatsen, waarmede gewacht zal worden, tot het hek gesteld kan worden, met voorstel, ter zake F.25,= op de aannemerssom, groot F.498,= in te houden.

Op 20 mei 1897 komen de burgemeester en wethouders in vergadering bijeen. Op de agenda staan onder andere enkele verzoeken van ouders tot vermindering van het schoolgeld. Ook Cornelis heeft een verzoek hiertoe ingediend. De vergadering besluit dat Cornelis met "......ingang van 1 juni as [1897] vol schoolgeld moet betalen...."
Het was in die tijd een bloeiend bedrijf met gemiddeld 5 à 6 timmerlieden in dienst. Cornelis had veel werk, niet alleen in Amstelveen, maar ook in de regio. Aan het einde van een rijk leven raakte hij tenslotte gedementeerd. Hij werd opgenomen in de inrichting " Groot Warnsveld" te Warnsveld vlakbij Zwolle. Voor veel van zijn kinderen een lange reis om vader te bezoeken. Hij is op 91 jarige leeftijd gestorven en na opgebaard te zijn geweest in de Dorpstraat 69, begraven op het kerkhof van Bovenkerk.

Koop en verkoop van onroerend goed.
14-8-1890 verkoopt Franciscus Gerardus "Poel en Polderzicht " aan zijn zoon, Cornelis voor een bedrag van f. 2.000,-.
(Zie voor bijzonderheden de notitie bij zijn vader). In dit huis met erf en schuur heeft Cornelis ook zijn bedrijf gehad. Geleidelijk aan zal hij het bedrijf van zijn vader overgenomen hebben. In 1887 koopt zijn vader Franciscus Gerardus de Koning aan de Handweg sectie G 717 'huis, werkplaats, erf en schuur groot 6 are en 10 ca". In 1891 verkoopt hij dit aan zijn zoon Cornelis de Koning. Cornelis de Koning begint hier een aannemersbedrijf, maar blijft op de Bovenkerkerweg wonen.
Op 13 augustus 1893 koopt Cornelis een huis met erve en tuintje, groot 3 are, in de Oosteinder Poelpolder in Aalsmeer (mogelijkadres Oosteinder weg 12 of 14) voor een bedrag van f. 500,-. Op 12-6-1912 koopt hij het naast gelegenperceel voor een bedrag van f. 80,-
Op 6 mei 1912 koopt Cornelis een perceel grond in de Noordammerlegmeerpolder aan de Bovenkerkerweg, groot 3 are en 97 centiaren. Hij betaalt hiervoor f. 400,-. In een aanvullende akte van 16-9-1920 wordt vermeld, dat vergeten was te vermelden dat bij de koop ook was begrepen een perceel grond groot 53 centiaren, waarde f. 50,-. Op 28-4-1924 word dit perceel, groot dus 4,5 are, verkocht voor een bedrag van f. 550,-.

Na het overlijden van zijn moeder Hendrika Broekhuizen wordt op 28-12-1899 een boedelscheidingsakte opgemaakt ten behoeve van Hubertus en Cornelis. Hubertus krijgt de hypothecaire cordering en Cornelis krijgt het woonhuis met erf en loods in het dorp Amstelveen (Dorpsstraat 69), groot 5 are en 15 centiaren, waarde f. 2800,-. Dit heeft zijn moeder Hendrika Broekhuizen geërfd van haar ouders en sinds hun huwelijk woonden hebben zijn ouders er gewoond.

Voordat Cornelis kan hertrouwen moet er een "scheidingsakte" worden opgemaakt. In een scheidingsakte wordt een opsomming gemaakt van alle roerende en onroerende goederen ten behoeve van de ervenisverdeling onder de kinderen uit zijn voorgaande huwelijk(en). Bij het overlijden van zijn eerste echtgenoot, Petronella Schrama, was op 29-9-1890 een scheidingsakte opgemaakt ten behoeve van zijn nog levende twee minderjareige kinderen uit dit eerste huwelijk, namelijk Hendrika Maria en Margaretha Maria. In dze scheidingakte wordt alleen gesproken over het huis "Poel en Polderzicht".
Na het overlijden van Catharina Krauwer en voor zijn derde huwelijk wordt op 21 mei 1901 een scheidingsakte opgemaakt. Voor het overlijden van Catharine Krauwer heeft zij op 7-7-1892 een testament laten opmaken, waarbij Cornelis de begunstigde is. In 1901 zijn dan 7 minderjarige kinderen, twee uit zijn eerste huwelijk en vijf uit zijn tweede huwelijk. Een van de taxateurs voor de onroerende goederen is Hubertus de Koning (29-7-1864), een neef van Cornelis uit Leimuiden. Als toeziendvoogd en zaakwaarnemer voor de minderenjarige kinderen wordt aangewezen Bernardus van Casteren. De scheidingsakte heeft alleen betrekking op de vijf minderjarige kinderen uit he tweede huwelijk. Na inventaris blijkt:
1. onroerend goed, Dorpsstraat 69, Poel en Polderzicht en pand in Aalsmeer f. 4000,-
2. roerende goederen f. 300,-
3. effecten en obligaties f. 4893,17
4. contacten f. 3137,37
5. vordering f. 1947, 38
Totaal een waarde van f. 14.610.33. Hier gaan de lasten en de mkosten voor de begrafenis waar, waardoor voor verdeling tussen Cornelis en zijn vijf minderjarige kinderen overblijft f. 10.022,-. Cornelis krijgt de helft van de waarde f. 5011,20. Naast een toebedoeling uit de contactnen wordt in de scheidingsakte ook een rgeling opgenomen voor het vruchtgebruik uit de onroerende goederen. Globaal heeft elk kind uit het tweede huwelijk dan recht op een waarde van ongeveer f. 1500,-. Ter vergelijking: in 1894 had een meubelmaker in een meubelmakerij in Amstelveen een jaarsalaris van f. 1040,- en in de bierbrouwerij in Amstelveen was het hoogste jaarsalaris f. 1196,-.

Na het overlijden van cornelis werd op 20 maart 1955 de laatste scheidingsakte opgemaakt. Er waren op dat moment 15 personen die voor de verdeling van de erfenis in aanmerking kwamen (14 kinderen en 1 kleinzoon). De verdeling is een wiskundige opname. Zo krijgen de kinderen/erfgenamen uit het eerste huwelijk zeve/honderzestigste deel en de overife erfgenamen twaalf/honderzestigste deel. Aan zijn dochter Susanne de Koning wordt het woonhuis Dorpstraat 69 overgedaan.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Cornelis de Koning?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Geboorteakte
 2. Overlijdensakte
 3. Rouwkaart
 4. BS Aalsmeer, aktenummer 26
 5. BS Nieuwer-Amstel, aktenummer 167
 6. BS Zevenhoven, aktenummer 3

Tijdbalk Cornelis de Koning

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam De Koning


Historische gebeurtenissen


 • De temperatuur op 25 mei 1863 lag rond de 14,0 °C. De winddruk was 3 kgf/m2 en kwam overheersend uit het noord-noord-oosten. De luchtdruk bedroeg 76 cm kwik. De relatieve luchtvochtigheid was 43%. Bron: KNMI
 • Koning Willem III (Huis van Oranje-Nassau) was van 1849 tot 1890 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 1 februari 1862 tot 10 februari 1866 was er in Nederland het kabinet Thorbecke II met als eerste minister Mr. J.R. Thorbecke (liberaal).
 • In het jaar 1863: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 3,6 miljoen inwoners.
  • 4 januari » James L. Plimpton maakt zijn nieuwe vervoermiddel wereldkundig: de rolschaats. Hij vraagt er meteen octrooi op aan.
  • 10 februari » Alanson Crane verkrijgt patent op de brandblusser.
  • 21 april » Stichting van het Bahá'í-geloof (dag van Ridván).
  • 1 juli » Afschaffing van de slavernij in Suriname, viering Ketikoti.
  • 4 juli » In de Verenigde Staten geeft de belegerde stad Vicksburg zich over aan het leger van Ulysses S. Grant; tegelijkertijd begint Robert E. Lee aan zijn aftocht, na verslagen te zijn bij Gettysburg
  • 8 december » Brand in de Iglesia de la Compañia de Jesus in Santiago, Chile. Dodelijkste gebouwbrand in de moderne geschiedenis. Tussen 2000 en 3000 doden.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 22 mei 1901 lag tussen 6,5 °C en 21,0 °C en was gemiddeld 14,6 °C. Er was 13,6 uur zonneschijn (85%). Bron: KNMI
 • Koningin Wilhelmina (Huis van Oranje-Nassau) was van 1890 tot 1948 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 27 juli 1897 tot 1 augustus 1901 was er in Nederland het kabinet Pierson met als eerste minister Mr. N.G. Pierson (unie-liberaal).
 • Van 1 augustus 1901 tot 16 augustus 1905 was er in Nederland het kabinet Kuijper met als eerste minister Dr. A. Kuijper (AR).
 • In het jaar 1901: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 5,2 miljoen inwoners.
  • 1 januari » Nigeria wordt een protectoraat van het Verenigd Koninkrijk.
  • 7 februari » Koningin Wilhelmina trouwt met Prins Hendrik. De Gouden Koets wordt daarbij voor het eerst gebruikt.
  • 1 maart » De Wuppertaler Schwebebahn wordt geopend.
  • 21 maart » Op de rede van Vlissingen wordt het Engelse schip Tay aangevaren door het Duitse Chemnitz, 14 doden.
  • 1 juni » De Ongevallenwet treedt in werking. De wet is de eerste markering van de verzorgingsstaat die in Nederland gestalte gaat krijgen.
  • 6 oktober » Oprichting van de Franse voetbalclub Amiens SC.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 24 december 1954 lag tussen 0,9 °C en 5,8 °C en was gemiddeld 3,4 °C. Er was 4,2 mm neerslag gedurende 2,7 uur. Er was 2,4 uur zonneschijn (31%). Het was half bewolkt. De gemiddelde windsnelheid was 5 Bft (vrij krachtige wind) en kwam overheersend uit het west-noord-westen. Bron: KNMI
 • Koningin Juliana (Huis van Oranje-Nassau) was van 4 september 1948 tot 30 april 1980 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 2 september 1952 tot 13 oktober 1956 was er in Nederland het kabinet Drees II met als eerste minister Dr. W. Drees (PvdA).
 • In het jaar 1954: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 10,6 miljoen inwoners.
  • 1 maart » De Verenigde Staten brengen de waterstofbom Castle Bravo tot ontploffing tijdens een kernproef.
  • 12 juni » De Friese Siamese tweeling Tjitske en Folkje de Vries wordt met succes operatief van elkaar gescheiden.
  • 27 juni » In Obninsk, Rusland, wordt de eerste energieproducerende kerncentrale opgestart.
  • 4 september » Het standbeeld van Bartje wordt onthuld in Assen.
  • 20 oktober » Hoofdcommissaris H.A.J.G. Kaasjager van Amsterdam lanceert het plan een flink deel van de grachten te dempen om van het parkeerprobleem af te komen.
  • 18 december » Oprichting van de Colombiaanse voetbalclub Deportes Tolima.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 28 december 1954 lag tussen 7,9 °C en 10,9 °C en was gemiddeld 9,7 °C. Het was zwaar bewolkt. De gemiddelde windsnelheid was 4 Bft (matige wind) en kwam overheersend uit het west-zuid-westen. Bron: KNMI
 • Koningin Juliana (Huis van Oranje-Nassau) was van 4 september 1948 tot 30 april 1980 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 2 september 1952 tot 13 oktober 1956 was er in Nederland het kabinet Drees II met als eerste minister Dr. W. Drees (PvdA).
 • In het jaar 1954: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 10,6 miljoen inwoners.
  • 1 februari » In Doetinchem wordt profvoetbalclub De Graafschap opgericht.
  • 17 mei » Het Amerikaanse Hooggerechtshof geeft een arrest in de zaak Brown vs. The Board of Education waardoor de Amerikaanse middelbare scholen gedesegregeerd worden.
  • 6 juni » Standard Luik wint voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de Belgische voetbalbeker door RC Mechelen KM in de finale met 3-1 te verslaan.
  • 22 juni » De Parker-Hulme zaak: in Christchurch (Nieuw-Zeeland) vindt op deze dag een moord plaats die voor die tijd wereldnieuws is: twee tienermeisjes, Pauline Parker en Juliet Hulme, vermoorden de moeder van een van beiden omdat die hun vriendschap in de weg staat (onderwerp van de film Heavenly Creatures uit 1994). Ze krijgen 5 jaar gevangenisstraf.
  • 1 november » Benoeming van Giovanni Battista Montini tot aartsbisschop van Milaan.
  • 15 december » De status van de Nederlandse Antillen en Suriname als deel van het Koninkrijk der Nederlanden wordt vastgelegd in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.Bron: Wikipedia


Bron: Wikipedia
Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


De publicatie Stamboom De Koning/Koningen is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
D. Dijst, "Stamboom De Koning/Koningen", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-de-koning-koningen/I172.php : benaderd 21 februari 2024), "Cornelis de Koning (1863-1954)".