genealogieonline

Genealogische data Golse Genen » Reijnier Moonen

Persoonlijke gegevens Reijnier Moonen Mannelijk


Voorouders (en nakomelingen) van Reijnier Moonen


StamboomStamboom
Hendrick Moonen
< 1685-< 1713
Catharina Risthoven
± 1685-????
Reijnerus Aerts
± 1690-1731
Anna Jan Cuijlen
± 1690-????
StamboomStamboom
Stamboom
Reijnier Moonen
1744-1806
(1) x (1)
1768
Catharina Elisabetha Hoeben
1733-????
Stamboom
Johanna Moonen
1770-1827
Tree 5
Maria Henrica Moonen
1772-1772
Henricus Franciscus Moonen
1773-1845
Tree 5

(2) x (2)
1776
Joanna van Stratum
1744-1815
Stamboom
Arnoldus Moonen
1778-1778
Anna Elisabeth Moonen
1779-1779
Maria Mechtildis Moonen
1781-1852
Tree 1
StamboomJoannes Moonen
1783-1784
Arnoldus Moonen
1783-1783
Catharina Elisabeth Moonen
± 1785-1846
Tree 3
Stamboom
Joannes Moonen
1785-1860
Tree 5


Gezin van Reijnier Moonen

Hij is getrouwd met (1) Catharina Elisabetha Hoeben op 7 februari 1768 te Leende.

Bruidegom Reijnerus Monen
Bruid Catharina Hoeben
Datum huwelijk 07-02-1768
Plaats huwelijk Leende
Religie Rooms-Katholiek

Bron Rooms-Katholiek trouwboek 1751-1783
Plaats Leende
Toegangsnr. 8068
Inv.nr. 7
Folio/pagina 69

Kind(eren):

 1. Johanna Moonen  1770-1827 Tree 8
 2. Maria Henrica Moonen  1772-1772
 3. Henricus Franciscus Moonen  1773-1845 Tree 8


Hij is getrouwd met (2) Joanna van Stratum op 5 mei 1776 te Eindhoven.

Bruidegom Reijnier Moonen
Geboorteplaats Gestel
Woonplaats Gestel
Opmerkingen weduwnaar
Bruid Johanna van Stratum
Geboorteplaats eindhoven
Woonplaats Eindhoven
Eerdere vrouw Catharina Hoeben
Datum huwelijk 05-05-1776
Plaats huwelijk Eindhoven
Datum ondertrouw 20-04-1776
Religie Schepenbank

Bron Schepenbank trouwboek 1762-1800
Plaats Eindhoven
Toegangsnr. 8036
Inv.nr. 11
Folio/pagina 36v
--------------------------------------------

Bruidegom Reijnier Moonen , weduwnaar van Catharina Hoeben , Gestel
Bruid Johanna van Stratum ,

Plaats Eindhoven
Datum ondertrouw 20-04-1776
Datum trouwen 05-05-1776

Opmerkingen Huwelijksafkkondiging te Eindhoven op 21 en 28 april en 5 mei 1776. Bruidegom komt uit Gestel.
Zie ook folio 263

DTB Eindhoven inv.nr. 14.13 , folio 262
========================================

Kind(eren):

 1. Arnoldus Moonen  1778-1778
 2. Anna Elisabeth Moonen  1779-1779
 3. Maria Mechtildis Moonen  1781-1852 Tree 7
 4. Joannes Moonen  1783-1784
 5. Arnoldus Moonen  1783-1783
 6. Catharina Elisabeth Moonen  ± 1785-1846 Tree 7
 7. Joannes Moonen  1785-1860 Tree 8


Notities bij Reijnier Moonen

Reijnie (Renier Of Raynerus)r Moonen werd te Bladel gedoopt op 28 april 1744 in aanwezigheid van de doopheffers Josephus Jansen, de man van Catharina Moonen, en Catharina Helsemans. Dit was Catharina Aerts de zus van Joanna en getrouwd met Joannes Helsemans. Ook dit echtpaar had een zoon Reijnerus en de naam stamt ongetwijfeld van grootvader Reijnerus Franck Aerts.
Hij trouwde te Leende op 7 februarie 1768 met Catharina Hoeben (ook: Houben), dochter van Arnoldus Hoeben en Johanna Pompen, geboren te Leende. Uit dit huwelijk. dat maar kort duurde, werden drie kinderen geboren. Catharina Hoeben stierf in het kraambed, samen met het vierde kind, op 22 mei 1775 en werd met het kind begraven in de St. Lambertuskerk te Blaarthem bij Eindhoven.
Reijnier besluit een jaar later opnieuw te trouwen.
Op 5 mei 1776 trouwt Reijnier Moonen te Eindhoven met Joanna van Stratum. Deze werd op 6 februari 1744 te Eindhoven geboren als dochter van Arnoldus van Stratum en Maria Mechtildis Bruijnaers. Vóór hun huwelijk gaan Reijnier en Johanna op 19 april 1776 voor notaris J. de With te Eindhoven huwelijkse voorwaarden aan. Reijnier wordt dan genoemd: wdnr. van Catharina Hoeba. Johanna van Stratum overleed te Gestel op 3 februari 1815. Uit dit tweede huwelijk van Reijnier Moonen werden nog 7 kinderen geboren.
Reijnier Moonen was een belangrijk en druk bezet man. Hij evenaarde zijn vader in de functies en had hetzelfde beroep. Ook hij was voerman, herbergier, schepen en Deken in het gilde.
Het eerst komen we Reijnier tegen in de Ridderlijke Gilde van St. Sebastiaan te Eindhoven; te kermis anno 1776 wordt Dhr. Reijnier Moonen `gedoopt` als gildebroeder. Hij is dan 22 jaarb oud.
Kort daarna, in 1777, en zeker mede dank zij het aanzien van zijn vader, wordt Reijnier kandidaat voor de functie van Deken. Hij verliest maar net: en voor den tweeden heer deken te kiesen werden de drie onderstaande heeren geproponeert, welken de meeste stemmen of schrapkens zal hebben, sal deken sijn.
D'heer Hendricus Dirx ///
D'heer Gerardus Thomasse ////
D'heer Reijnier Moonen ///
Met meerderheijt van stemmen is verkooren tot deken d'heer Gerardus Thomasse.
Dan in 1768 betaalt confrere Moonen aan de Deken van het gilde f5-0-0 voor het trouwen. Deze cofrere is dus Reijnier: hij trouwde in dat jaar met Catharina Hoeben.
In 1770 is Reijnier opnieuw kandidaat voor de functie van Deken, maar ook nu haalt hij het niet.
In 1772 betaalt Reijnier aan de Deken f1-0-0 voor het afsterven van het kind van dhr. Reijnerus Moonen. Het betreft hier zijn dochter Maria Henrica.
Als herbergier, wat Reijnier volgens de lijst der belasting op drank al was vanaf 1769, toen hij de herberg van zijn vader overnam, werd hij in 1775 door Deken J. van Mierlo betaald: aan Monsieur Renier Moonen betaelt voor een kan bier gedronken door Hendrik op den dag wanneer de russen gexamineert zijn of dezelve bequam waaren tot 't formeeren van de nuwe doelen f0-2-0.
Dus knecht Hendrik kreeg een kan bier (à 2 stuivers) voor het controleren van de russen (plaggen) die voor de nieuwe doelen geleverd waren. Het bier werd gedronken ter herberge van Renier Moonen. Aangezien de 480 russen volgens een andere aantekening franco op den Berg waren geleverd (de doelen lagen op de Grote Berg), moet de herberg van Renier vlak bij den Berg gelegen hebben.
In datzelfde jaar wordt weer f5-0-0 ontvangen van monsieur Reinier Moonen voor het afsterven van zijn vrouw zaliger, zoals bekend, Catharina Hoeben. Het jaar daarop betaald Renier voor zijn tweede huwelijk.
Dan betaald Reenier Moonne ook boete: In 1777 ontbreekt hij op de begraffenis van komfreer Adriaen de Baer en ook op de begraeffenis van 't kind van komfreer Johan van Boeckel. In beide gevallen kost hem dat 3 stuivers.
Het overlijden van Reijniers vader had een belangrijke verandering tot gevolg: Reijnier verlaat de Ridderlijke Gilde en de gilderekening vermeldt: (in het jaar 1780) Voor uijtgaan der gilde van R. Moonen (en boetens) f1-10-0.
Zijn herberg blijkt echter bij dat gilde nog in de belangstelling te blijven; Op 22 september 1780 schrijft de vrouw van R. Moonen de volgende rekening: De heere guldebroeders van S. Sebastiaen met het inhaelen van den heer caputeijn Raasens alhier vertert in wijn, limonade en bier en kockiens in alles samen 17-14-0. 'n Mooie omzet dus; Renier zelf was kennelijk elders.
Dit was zeker niet het einde van Reijnier Moonen als gildebroeder. Hij blijkt, eveneens in 1780, lid te zijn (en zelfs deken) van het St. Catharinagilde te Gestel (nu: St. Catharinagilde tot Blortem en Gestel). Hierover verderop meer.
Als herbergier was Reijnier ook bij de Dingbank bekend, evenals zijn vader, want buit een rekening uit 1771 blijkt dat de Dingbank hem betaalt wegens gebruik van deszelfs kamer tot Regtkamer.
In datzelfde jaar zien we in Gestel twee nieuwe borgemeesters: Reijnier Moonen en Willem van Duijnhoven.
Op 15 februari 1779 verzoekt Reijnier Moonen aan de Heeren Borgemeesters, Schepenen en Raden der Stad Eijndhoven, dat hij sigh gaarne tot Beëdigt voerman op den voorsz. Steden (d.i. Eindhoven - 's Bosch v.v.) sag aangesteld (in plaats van zijn vader, die enige dagen daarvoor was komen te overlijden).
Reijnier versoekt ootmoedelijk, dat haer Ed.Agtb. den Suppliant (dus hem) tot Voerman van desen Stad op s' Bosch en andere Steden van de Generaliteijt en vice versa geliefden aan te stellen en aggreëren, ten effecte om, ingevolge de voorsz. Concessie, de Linnens, Garens en Lakenen....te mogen transporteren...etc. Reinier's verzoek wordt ingewilligd en op dezelfde dag word hij aangesteld en beëdigdals voerman.
Inmiddels had Reijnier al geruime tijd ervaring met vrachten, al waren dat geen lakens en garens; in 1771 wordt hij betaald voor 1400 klod voor de schoolkinderen (te Gestel) in de Peel gehaald,en ook nog voor karvragt van sieke armpassant na de naast aangelegene plaats en (ook nog) voor geleverde jenever aan de wagt.
Reijnier was dus ijverig (en was dus wel eens weg als het gilde vergaderde) en intussen liep de herberg goed, want (1780) betaalt aan Reijnier Moonen weegens te sijnen huise gedaane verteringe van 14 soldaten van 't Regiment Britsers van den Heere Hurler (en inkwartiering).
Eveneens in 1780 doet Reijnier Moonen zaken: Hij koopt te Gestel het huis (met hof en bakhuis) waarin hij sinds 1766 woont voor f1500. De verkoper is de Eerw. Heer Hendrikus van Helmont, althans wonende tot Hamond.
Dit huis werd begrensd door een perceel van Godefridus Hurks, een stuk van de Overhof, het land achter de hof en de Regtestraast.
In een volgende akte ("Custingbrief") van dezelfde datum belooft Reijnier de 1500 gulden te betalen. In margine wordt dan vermeld dat op 24 juli 1796 Hendrikus van Helmont, r.k. pastor van Borkel en Schaft, een kwitantie heeft getekend waarin hij verklaart van de betaling van f1500 voldaan te zijn.
Tot zover lijkt alles normaal te zijn verlopen, maar op 28 april 1781 ziet Reijnier af van de koop (af te gaan en te resilieeren van de coop) en hij retrocedeert de f1500. Dan wordt in de marginde vandezelfde akte op 15 april 1788 deze resiliatie weer teniet gedaan: geconsenteerd in de roijering en cassatie van nevenstaande acte van resiliatie). Reijnier had dus kennelijk in 1780/1781 problemen. Had hij geen geld of waren er familiebeslommeringen? In ieder geval heeft hij het huis dan toch gekocht en er tot zijn dood gewoond.
Als later (in 1815) de bezittingen van Reijnier door zijn kinderen worden verkocht, wordt vermeld dat dit huis, groot één Lopense en dertig Roeden, gelegen is te Gestel aan de Hoog- of Regtestraat.
In 1792 wordt in Gestel het land opgemeten en worden de grondbezitters genoteerd. Dan blijkt dat Reijnier en Peter Moonen samen ruim 58 Lopense (ca 10 ha.) grond bezitten, waarvan het merendeel aan Reijnier toebehoort. De grondstukken variëren van groesveldjes (o.a. aan de Gender en aan de bleijck) tot land waarin klaver en land, tans hof.
In 1795 blijken Reijnier Moonen en C. van Mierlo schepenen te zijn in Gestel.
Ook Reijnier was dus een gewichtig man en hij wist zijn ambten en zijn belangen goed te vermengen.
In 1798 wordt aan hem als herbergier betaalt voor verteeringen (bieren) verstrekt aan de inwoners van Gestel bij gelegenheid van het Nationaal Vreugden Feest op 19 mei 1798.
Reijnier zat dus midden in de naweeën van de oorlog van 1794, maar hij zal het, gezien het bovenstaande, niet erg gevonden hebben.
Op 3 maart 1798 krijgt Reijnier Moonen volmacht van zijn kinderen Hendrik en Johanna uit zijn eerste huwelijk om de erfgoederen van die kinderen uit Leende, afkomstig van hun grootouders Arnoldus Hoeben en Johanna Pompen, te verkopen.
Als Reijnier Moonen op 27 april 1798 tot borgemeester wordt verkozen legt hij de eed af en tevens de volgende verklaring: Ik verklaar te hebben eenen onveranderlijken afkeer tegen het Stadhouderschap,de Aristrocratie, de Regeeringloosheid en het Federalisme. Deze verklaring moest onder de Franse heerschappij worden afgelegd.
Als op 10 april 1802 zoon Hendrik geld leent (een duizend vijffhonderd Carolij Guldens van twintig Stuivers het stuk goed hard, Hollans zilver Geld), zijn Reijnier Moonen en Nicolaas van Mierlo borg. Zo ook op 19 april 1802: Dan leent Hendrik nog eens zeshonderdvijfenzeventig gulden, waarbij wederom Reijnier en Nicolaas borg zijn.
Inmiddels is Reijnier Moonen sinds 1780 lid van het St. Catharinagilde te Gestel. Met dit gilde zijn hij en zijn nazaten tot op de dag van vandaag zeer verbonden.
Het staat wel vast dat Reijnier bij dit gilde met genoegen werd ontvangen: het St. Catharinagilde, dat vele Gestelse notabelen en zakenlieden tot zijn leden telde, kon een welgesteld herbergier goed gebruiken, zeker omdat die lid was geweest van de Ridderlijke Gilde van St. Sebastiaan, en verhoogde daarmee zij aanzien. Het bewijs hiervoor was wel, dat Reijnier meteen tot Deken in het St. Catharinagilde werd benoemd en onmiddellijk belangrijke handelingen namens het gilde verrichtte.
Hij was een van de Dekens die op 5 december 1780 een nieuwe Gildebrief (een Reglement of "Caerte") aanvroegen aan Willem, Prins van Oranje Nassau etc.
In 1781 is er in Gestel ruzie tussen Gerrit Valkenburgh en David van Houtert. Deze laatste was speelman, violist en had gespeeld op de teeravond van het St. Catharinagilde in het huis en de herberg van Reijnier Moonen.
Reijnier was dus, wat men noemt, een gildehuisheer voor het gilde, waarvan hij inmiddels lid was. Zeker hebben er in 1780 bij Reijnier zakelijke motieven een rol gespeeld: een herbergier die lid is van het gilde, gaat het niet slecht!
Op 6 juni 1797 verliet Reijnier het St. Catharinagilde; mogelijk had hij het te druk. In ieder geval was hij in 1796 geen Deken meer..
Op 13 november 1806 overleed Reijnier Moonen. Hij was toen 62 jaar oud en had een druk leven achter de rug. Hij liet 5 kinderen na. Zijn echtgenote Johanna van Stratum overleefde hem 9 jaar. Zij had nog lange tijd de touwtjes in handen. In 1808 wordt de wed. R. Moonen biertapperse genoemd en op 14 oktober 1813 betaalt de gemeente Gestel aan de wed. R. Moonen 15 Frs. en 68 centimes voor geleverde bieren en kaarsen op den Feestdag van den Keijser. De kwitantie wordt dan voor ontvangst ondertekend: voor moeders, Johannes Moonen. (N.B. 2,10 Frs = f1).
Zoon Hendrik uit het eerste huwelijk volgde de voetsporen van zijn vader en grootvader: ook hij werd voerman en herbergier, en in het gilde werd hij zelfs koning. Johannes, de jongste zoon uit het tweede huwelijk werd linnenfabrikant, en ging later het groeiende dorp Gestel besturen als secretaris en burgemeester. In het St. Catharinagilde werd Johannes Deken.
Bruidegom Reijnier Moonen , weduwnaar van Catharina Hoeben , Gestel
Bruid Johanna van Stratum ,

Plaats Eindhoven
Datum ondertrouw 20-04-1776
Datum trouwen 05-05-1776

Opmerkingen Huwelijksafkkondiging te Eindhoven op 21 en 28 april en 5 mei 1776. Bruidegom komt uit Gestel. Zie ook folio 263

DTB Eindhoven inv.nr. 14.13 , folio 262
========================================
Overledene Rijnier Moonen

Plaats Gestel
Datum begraven 13-11-1806

Opmerkingen Laat vrouw en kinderen na

DTB Gestel inv.nr. 19.10 , folio 8v

Tijdbalk Reijnier Moonen

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Moonen

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Moonen.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Moonen.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Moonen (onder)zoekt.

Historische context (op basis van trouwdag 7 februari 1768)


    ?


De publicatie Genealogische data Golse Genen is samengesteld door (neem contact op).