genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Jan Reinhard van Rechteren

Persoonlijke gegevens Jan Reinhard van Rechteren 


Voorouders (en nakomelingen) van Jan Reinhard van Rechteren

Joachima van Wijhe
± 1590-????

Jan Reinhard van Rechteren
????-1649


Notities bij Jan Reinhard van Rechteren

http://www.archive.org/stream/denederlandsche00wapegoog/denederlandsche00wapegoog_djvu.txt

Voor Agnes van den Clooster wordt de afstamming
uit Reint van den Clooster en Anna de Vcs van Steen-
wijk zeer aannemelijk gemaakt door uitwerking
der kwartieren, waarmede Jan Reinhard van Rech-
teren, gedoopt te Zwolle 4 Nov. 1628, overleden
6 Mei 1649 ten gevolge van een val met het
paard op de markt te Oldenzaal, te Almelo begraven
werd. Onder de in „De Nederl. Heraut"', deel I
blz. 176, gepubliceerde afschriften van grafzerken
en wapenborden, genomen door A C. baron Snouc-
kaert van Schauburg, worden, onder Almelo, n©. 10,
de volgende kwartieren vermeld van bovenge-
noemden Jan Reinhard van Rechteren: rechts:

1. Rechteren, 2. Monster, 3. Klooster, 4 Onsta,
6. Opijnen, 6. Selbach, 7. Vos van Steenuijk,
8. CampAuysen; links: 9. Wijhe van Hemen,
10. Bongert, 11. Egeren, 12. Asewijn, 13. Vijgh,
14. Torck, 15. van Swartsenherg [Vos van Sic artsen-
berg), 16. Broeihuyzen. Bij uitwerking zal men
ervaren, dat genoemde Jan Reinhard van Rechteren
moet zijn een zoon van Jan xan Rechteren, Heer
van Almelo, en van Joachima van Wijhe van Hernen,
en kleinzoon van Zeger van Rechteren, Heer van
Rechteren en Bredenhorst, en van Margaretha van
Monster, een achterkleinzoon van Johan van Hekeren
genaamd van Rechteren en van Agnes van den
Clooster en een achter-achterkleinzoon van de ouders
van deze Agnes van den Clooster, genaamd Reint
van den Clooster tot de Havixhorst en Anna de
Vos imn Steenmjk tot Batingen.

Johan van den Clooster zal echter m. i. geen zoon
kunnen zijn van Anna de Vos van Steenwijk tot
Batingen, want in 't bovenaangehaald hs. Doys
wordt gezegd: „Anno 1500 leefde Reynolt vanden
y,Clooster met zijne vrouw Agnes van Ittersum,

drost toe Lage end " (lees Maria) ,Mom

dochter, quae obiit 1519'\\ terwijl ook Jhr. Mr
R. O. van Holthe tot Echten in zijne genealogie
der familie van Echten (Nederl. Heraut III, blz 7
tot blz. 94) zelfs de jongste dochter Elizabeth van
den Clooster, sedert 1530 echtgenoote van Roelof
van Echten tot Echten, noemt eene dochter van
Reint van den Clooster en van diens tweede
(moet echter zijn e e r s t e vrouw, daar Agnes van
Ittersum, blijkens 't hs. Doys, stierf in 1519,
terwijl Reint van den Clooster tot 1550 en Anna
de Vos van Steenwijk, haren echtgenoot over-
levende, nog tot 1560 of 1561 heeft geleefd) vrouw
Agnes van Ittersum, ligt het voor de hand dat
Anna de Vos van Steenwijk nooit de moeder ge-
weest kan zgn van Johan van den Cloosler tot de
Havixhorst, die in 1591 op 90-jarigen leeftijd is
gestorven en dus geboren moet zijn staande het
huwelijk van zijn vader Reint van den Clooster met
Jgnes van Ittersum, de eerste vrouw

Dat men voorzichtig moet wezen bij het trekken
van genealogische conclusiën uit kwartierwapens op
wapenborden en grafmonumenten kan ons o a.
leeren grafschrift no. 420 (Vorden), waarbij deze
kwartieren worden opgeheven: rechts 1. Westerholt,

2. Raesvelt, 3. Fos van Steenwijk, 4. Mulerty

263

264

5 Keppely 6. Hackfortj 7. Smisink, 8. Baeck;
links: 9. Klooster, 10. Onstüj 11. Steenwijk gen.
Tos, 12. lUersunij 13 Fos van Steenwijk, 14. FoorsU

15. La^, 16. ^(foWecfc^. WelgafdeheerSnouckaert
reeds een veel verbeterde lezing aan de hand,
namelijk: 9 Clooster, 10. Onsta^ II, vos van Steenwijk^

12. Voorst, 13. >^os van Steentoijk, 14. La^r, 15.
Ittersumy 16. Ster.he\\ maar ook in deze opgave
schuilen fouten. Met het oog op bet door mij aan-
gevoerde in dit opstel , houd ik de volgende
kwartieren voor de juiste :

9. Clooster.

10. Chista.

11. Ittersum (niet de Vos van Steenwijk).
12 Voorst

13. Vos van Steenwijk,

14. Renyers (niet Laer).
15- Mom (niet Ittersum),

16. S^ie.

Bij uitwerking verkrggt men dan :


o

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Jan Reinhard van Rechteren?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam Rechteren