généalogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Christiaen Jansz. van Dilsen (± 1578-????)

Données personnelles Christiaen Jansz. van Dilsen 


Ancêtres (et descendants) de Christiaen Jansz. van Dilsen


Famille de Christiaen Jansz. van Dilsen

Il est marié avec Susanna Wiltens.

.


Enfant(s):

  1. Joannes van Dilsen  1607-????
  2. Machtel van Dilsen  1609-????
  3. Dionisius van Dilsen  1611-????
  4. Elisabeth (Lijsbeth) van Dilsen  1615-± 1661
  5. Emerentia van Dilsen  1617-????


Notes par Christiaen Jansz. van Dilsen

http://www.uwstamboomonline.nl/passie/sites/index.php?mid=236009&kid=2147&pagina=tekstpagina

III. Christiaen Jansz. van Dilsen, geboren ca. 1578, van Dordrecht (1603), bakker, trouwde NG Dordrecht 16 febr./9 mrt. 1603 (proclamatie Klundert) Susanna Wiltens (Wieltens) *, van Dordrecht

ORA Dordrecht inv. 747, f. 88v: op 8 april 1604 verkoopt Jaecques de Villeers, tafelhouder van de Bank van Lening te Dordrecht, aan Corstiaen [sic] van Dilsen een huis in de Gravenstraat, staande tussen het huis van Jan van Elssen en de gang van verkoper. Bij de koop is bedongen, dat Christiaen van Dilsen naar believen mag "timmeren [bouwen] over den gang beneffens 't voorsz. huijs gelegen". Koper kent schuldig aan verkoper een somma van 1800 gl., te betalen met jaarlijkse termijnen van 130 gl.

ONA Dordrecht inv. 10, f. 434 (oude nummering) e.v.: op 7 jan. 1611 comp. voor notaris P. Eelbo Frans Evertsz. wijnkoper, inwoner van Dordrecht en legt op verzoek van Christiaen van Dilse, zoon van wijlen Jan van Dilse, mede vervangende zijn broers en zusters, en ten behoeve van Willem en Henrick van Dilse, kooplieden en inwoners van Dordrecht [broers van Jan van Dilse: cf. Balen, o.c., p. 1237] een verklaring af. Hij getuigt, dat hij op 4 jan. 1611 is geweest "in seker geselschap, bekennende dat hij deponent met den dranck was bevangen ten tijde hij int selve geselschap is gecomen, ende dat hij onder andere propoosten heeft gesegt sekere injuriuse woorden tot nadeele vande eere en reputatie vanden voorsz. Jan van Dilse saliger, mitsgaders oock van den voorn. Willem van Dilsen, bekennende dat hij comparant ten onrechte de voorsz. personen heeft gecalomnieert sonder eenighe actie ofte redenen daer toe te hebben." De rekwiranten verklaren, dat zij Frans alles vergeven, op voorwaarde dat hij aan de huisarmen van Dordrecht drie dubbele ducaten in specie zal schenken.

ONA Dordrecht inv. 11,. f. 228 e.v.: op 5 dec. 1613 comp. voor notaris P. Eelbo Willem van Dilse koopman, ongeveer 58 jaar oud en Christiaen van Dilse bakker, ongeveer 35 jaar oud. Zij leggen een verklaring af op verzoek van Melchior Diricxsz., schipper van Roermond. Akte door beiden ondertekend.

Kinderen (o.a.; allen NG gedoopt te Dordrecht):

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Christiaen Jansz. van Dilsen?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Christiaen Jansz. van Dilsen

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Dilsen

  • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Dilsen.
  • Afficher des informations sur Dilsen sur le site Archives Ouvertes.
  • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Dilsen.