Généalogie Krook » Histoires » 4. Het verzamelen van de gegevens voor de stamboom.

Het verzamelen en registreren van gegevens

Het verzamelen van de gegevens voor de stamboom.

Personen met de naam Crook komen in ons land al in de 15e eeuw voor, zoals Harmen Crook, burgemeester van Utrecht.
In Amsterdam wilde een zekere Kulker in 1960 onderzoek doen naar Cornelis Crocus, priester en humanist. Zijn doel was een systematisch overzicht te maken van deze Cornelis en diens familiebetrekkingen. Hiervan heeft hij echter afgezien, omdat het rond 1500 in Amsterdam een doolhof was van lieden, die de naam Crook droegen.
In deze genealogie is ook geprobeerd zicht te krijgen op de familienaam Crook. Er zijn zeer veel geboorte- en huwelijksdatums vastgelegd, maar het is bijna onmogelijk daar systeem in aan te brengen.
 
Niet alleen in de omgeving van Amsterdam maar in de 16e en 17e eeuw kwam de naam Crook voor o.a. in en rondom Rotterdam, Oude- en Nieuwe Wetering, Nieuwveen, Alphen aan de Rijn en Nieuwcoop. Er is geprobeerd de familiebetrekkingen enigszins in kaart te brengen en dat is maar ten dele gelukt.
Deze site bevat dus beslist niet alle Crook-en die in ons land hebben gewoond. Hierdoor was het niet mogelijk de juiste familieverbanden boven water te krijgen. Van enkele families waren er genealogieën bekend, o.a. van Pieter Thijs Crook. Deze is overgenomen en aangevuld met later gevonden gegevens.
 
Veel informatie is er door Tjitze Krook eind vorige eeuw verkregen door onderzoek in het Rijksarchief en de Provinciale Archieven. Een abonnement op duplicaten van persoonskaarten, die van 1938/1939 in origineel door de gemeenten worden bijgehouden en na het overlijden van de betreffende persoon naar het Centraal Bureau voor de Genealogie te ’s-Gravenhage worden gezonden, zorgde voor de aanvullingen met de familienaam Krook vanaf het begin in 1938 tot de laatste.

Bijzonder zijn altijd geweest en nog steeds de contacten met de naamgenoten. Deze hebben veel nieuwe informatie aangereikt.
Sinds de komst van internet heeft de genealogie een hoge vlucht genomen. Archieven kunnen thuis worden geraadpleegd; niet alles is nog digitaal beschikbaar, maar dit zal de komende jaren alleen maar toenemen.

De registratie van persoonsgegevens in het verleden.

Op 11-11-1563 verplichtte het Concilie van Trente de parochiepriesters om doop- en huwelijksregisters aan te maken. Later zijn ook de protestantse kerken hiertoe overgegaan. Later werden ook begraafregisters gemaakt. Deze registers werden DTB-registers genoemd. Door brand, overstromingen en ander onheil zijn er helaas veel boeken verloren gegaan.
In België werd bij 23 augustus 1794 per decreet iedereen verboden een andere naam te voeren, dan die vermeld stond in de geboorteakte.
Eveneens bij keizerlijk decreet werd door Napoleon op 11-08-1811 aan een ieder in Nederland die nog geen geslachtsnaam had, bevolen binnen een jaar een geslachtsnaam aan te nemen.

Tijdens de Bataafse republiek (1795-1806) werden naar Frans voorbeeld dorpen en steden gelijkgesteld in een nieuwe bestuursvorm met de naam gemeenten. Deze gemeenten werden ten tijde van Koning Lodewijk Napoleon verplicht, naar Frans voorbeeld van iedere geboorte, huwelijk en overlijden een akte op te stellen met de volledige voor- en achternaam, alsmede de geboortepaats en geboortedatum, de namen van de ouders en zo mogelijk getuigen. Deze akten dienden in de Franse taal en in tweevoud te worden opgemaakt. Deze wetten zijn bij ons bekend als de Burgerlijke Stand. In het begin was tegen de invoering ervan veel verzet. Enkele gemeenten hielden zich aan deze wet en stelden de akten in het Frans op. Het grootste gedeelte stelde de invoering ervan steeds weer uit. Na Waterloo had deze eis zijn kracht verloren. De andere regels met betrekking tot de burgerlijke stand zijn wel door de Nederlandse regering overgenomen.

Genealogie en privacy
Vanaf 2018 is het recht op privacy uitgewerkt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft gevolgen voor het verzamelen van genealogische gegevens, maar ook voor de publicatie ervan. Sindsdien is tegenwoordig het zoeken van informatie over familieleden langer dan 50 jaar geleden gemakkelijker, dan die van de laatste 50 jaar. Archieven schermen informatie af, zodat deze niet meer te vinden is.
Voor de publicatie van een stamboom houdt dit in, dat alle informatie mag worden verzameld, maar in principe geen nog in leven personen mogen worden gepubliceerd. Dit geldt overigens niet voor overleden familieleden.

Stamboom
Deze genealogie bevat voornamelijk de Krook-en en naamvarianten ervan, die in ons land hun domicilie hebben gehad.
Daarnaast bevat de stamboom gegevens van de familie Kooistra, (Geertruida Kooistra, de moeder van Tjitze Krook). Verder de familie van zijn schoonvader Jan Hoving.

La publication Généalogie Krook a été préparée par .contacter l'auteur