Ancestors Jonkman » Marichgen Cars (????-± 1658)

Personal data Marichgen Cars 


Ancestors (and descendant) of Marichgen Cars


Household of Marichgen Cars

She is married to Jan Florissen.

They got married


Child(ren):

 1. Grietje Jans   
 2. Hagen Jans  
 3. Maria Jans  
 4. Annichij Jans  ????-< 1658 
 5. Jan Jans Floren  
 6. Marichgen Jans  
 7. Jonge Marichgen Jans  
 8. Floris Jans  


Notes about Marichgen Cars

Beheersnummer:
W054
Archief:
Notarieel archief Woerden
Beschrijving index: Notariële akten Woerden, 1658 - 1658
Inventarisnummer: 8540
Aktenummer: 36

notariële akte d.d. 11-4-1658 (scan 71)
https://archief.rhcrijnstreek.nl/detail.php?id=7865714&nav_id=9-0&index=2

1 Compareerden voor den onderges. not[ari]s ende getuygen Hagen
2 Jans., Jan Gerrits. Hagens getrout hebbende Grietgen
3 Jans, Jan Gerrits. den Outsten getrout hebbende Marichgen
4 Jans, Dirck Pieters. van Vliet getrout hebbende Aeltgen
5 Jacobs, nagelaten dochter van sa[liger] Annichgen Jans, ende
6 Cornelis Willems. Loij als bij den schout ende weesmannen
7 van Waerder in desen geordonneerde voocht van [de] onmondige
8 kinderen van sa[liger] Aeltgen Jans, die een dochter was van Jan Jans.
9 Floren sa[liger] mitsg[ade]rs van [de] onmondige kinderen van jonge Marichgen
10 Jans, geassisteert met IJsbrant Alberts. Rosenboom
11 schout, Pieter Cornelis. Noorlander en[de] Willem Baltus.
12 Boerefijn weesmannen van Waerder voorn[oem]t als oppervoochden
13 van [de] v[oor]s. weeskinderen, ter eenre, ende Floris Jans.
14 ter andere sijden alle kinderen, kindtskinderen ende
15 erffgenamen van sa[liger] Marichgen Cars. die wed[uwe] was van
16 oock sa[liger] Jan Floris., der comp[aran]ten overleden moeder,
17 schoonmoeder ende grootmoeder resp., bekennende
18 ende v[er]claerende sij comp[aran]ten in qualiteyt voorn[oem]t
19 met malcanderen geaccordeert ende verdragen te
20 sijn dat de voors. Floris Jans. opten eersten mey anno
21 1659 toecomende in den gemeynen boedel van de v[oor]s. sa[liger]
22 Marichgen Cars. promptelijck sal opbrengen ende
23 voldoen de somme van elffduysent achthondert
24 car[olus]guldens die hij volgens testamentaire dispositie
25 van [de] v[oor]s. sa[liger] Jan Floris. ende Marichgen Cars., gepasseert
26 voor den not[ari]s Jan Steijn ende sekere getuygen binnen der
27 Goude opten 26 septemb[ris] 1645, schuldich is voor
28 sekere sestien mergen landts hem Floris Jans. in den
29 selven testamente ter voors. somme aengeschat, ende
30 dat denselven Floris Jans. het voors. landt van
31 nu aff noch voor den tijt van een jaer te weten tot mey
32 1659 voorn[oem]t toe in huere sal gebruycken voor soodanigen
33 somme ende prijs als hij tot noch toe volgens de
34 v[oor]s. testamentaire dispositie ende huercedulle
35 ingevolge vandien gemaeckt in date den XIIIe
36 novemb[ris] 1648 daervoor jaerlijcx in huer schuldich
37 is geweest en[de] betaelt heeft, des dat den voors.
38 Floris Jans. daermede affstant doet en[de] renunchieert
39 van soodanige actie als hij over het betalen van eenige
40 halve v[er]pondinge ^soude mogen hebben pretenderen
>gelijck [doorhaling] denselven Floris Jans. oock noyt actie
heeft willen pretenderen off pretenderen sal<^ eenige reparatie alsmede
41 over de jaerlijcxe betalinge van den uytganck off
42 renthe die jaerlijcx uyt het v[oor]s. landt aen de
43 kercke van Waerden moet worden betaelt ^[doorhalingen]^ als bekennende
44 alle de v[oor]s. actien ende alle andere pretentien [doorhaling]
45 >in desen accorde< gesmolten ende vereffent te sijn. V[er]claerde oock de v[oor]s.
46 Floris Jans. oock te ratificeren ende approberen de naerdere
47 makinge off uytterste wille bij de voors. Marichgen Cars.

Aeltgen Jacobsdr.
Aeltgen Jansdr.
Annichgen Jansdr.
Willem Baltusz. Boerefijn
Hagen Jansz. van Eijck
Floris Jansz.
Grietgen Jansdr.
Jan Florisz.
Jan Gerritsz. Hagens
Jan Jansz. Floren
Cornelis Willemsz. Loij
Marichgen Carse
Marichgen Jansdr.
Marichgen Jansdr.
Pieter Cornelisz. Noorlander
Jan Gerritsz. den Oudsten
Dirck Pietersz. van Vliet
IJsbrant Albertsz. Rosenboom

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Marichgen Cars?
The author of this publication would love to hear from you!


About the surname Cars

 • View the information that Genealogie Online has about the surname Cars.
 • Check the information Open Archives has about Cars.
 • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Cars.

With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.

 • You can enter text in lowercase or uppercase.
 • If you are not sure about the first name or exact spelling, you can use an asterisk (*). Example: "*ornelis de b*r" finds both "cornelis de boer" and "kornelis de buur".
 • It is not possible to enter charachters outside the standard alphabet (so no diacritic characters like ö and é).


The publication Ancestors Jonkman has been compiled by (contact the author).
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Heidi Jonkman, "Ancestors Jonkman", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jonkman/I5415.php : accessed February 21, 2024), "Marichgen Cars (????-± 1658)".