Stamboom Boonstra/Boven » Wopcke Hylckes (1575-> 1647)

Personal data Wopcke Hylckes 


Ancestors (and descendant) of Wopcke Hylckes

Folcke Oedses
± 1540-< 1615
Hylcke Wytsesz
± 1554-> 1630

Wopcke Hylckes
1575-> 1647

1595

Neeltje Aedes
1573-1641


Household of Wopcke Hylckes

He is married to Neeltje Aedes.

They got married in the year 1595 at Oostermeer, Tietjerksteradeel,, Friesland, Nederland, he was 19 years old.


Child(ren):

 1. Styntje Wopckes  1600-1628 


Notes about Wopcke Hylckes

13-08-1634: Wopke Hylckesz en Neel Aedesdr, echtelieden. te Oostermeer, alsmede Coene Roeleffsz en Gees Uylckesdr, echtelieden, wonende op Oostermeerderveen, verklaren ? 158 schuldig te zijn aan Wilt Geertsz te Oostermeer, voor zichzelf en voor zijn kinderen bij wijlen Fed Jansdr, terzake "gepachte leyen ofte clyng (klijn) cum annexis", liggende op het Zwartveen, voor de tijd van vijf jaar, volgens pachtbrief van heden; getuigen: Binnert Haersma en Folcke Ubles; Wopke en Coene tekenen met merken; daaronder stond een cessie (van Wilt Geertsz) op Aesge Oenes en Welmoed Metskesdr, el. aldaar, d.d. 12 januari 1632; verderop: Wopcke Hylckes draagt zijn aandeel in het contract over aan Aeble Martensz (is well. Ebe Martens, vgl. fol. 228) en Coene Roeleffs, elk voor de helft.

16-03-1636: Gercke Cornelisz, wonende op "de Teecke" (de Tieke, vermoedelijk onder Suameer), als curator over Tiamcke Evertsdr, weeskind van wijlen Evert Sioerts Haxta, in leven gewoond hebende te Oostermeer, draagt over aan Wopcke Hylckes, als curator over Ipck Evertsdr, weeskind van voornoemde Evert Sioerts Haxta bij Siucke Wopckedr (vgl. fol. 270v, daar: Stijntie Wopckedr) de eigendom van een halve schuur c.a., met de helft van "de plaets" waarop "de huysinge ofte schuyre" staat, met bomen en plantagie, waarvan de andere helft het weeskind (Ipck) reeds toebehoort, staande en gelegen op Snakkerburen bij de Wal te Oostermeer, bezwaard met ? 1 jaarlijkse grondpacht, hebbende Jantien Jansdr weduwe Haxta voornoemd ten oosten, Marten Franckes ten westen, strekkende ten zuiden en noorden "als naestlegers"; aldus verkocht voor ? 31 

10-10-1641: Wopcke Hylckes en Neel Aededr, echtelieden te Oostermeer, verklaren ? 902-27-8 schuldig te zijn aan Gercke Cornelis aldaar, als mede voormomber over Jipck Evertsdr, weeskind van wijlen Evert Sioerts Haxta bij Stijntie Wopckedr daar: Siucke Wopckedr); de schuld komt voort uit de curatele ("tuteelschap") die ik Wopcke over het weeskind heb gehad; in die kwaliteit heb ik geld ontvangen uit handen van secretaris dr. Jacobus Buttinga uit de boelpenningen (opbrengst van het boelgoed) van Evert Sioerts, en ook uit de landen te Folsgare ("tot Folsgaeren"), ten profijte van het weeskind verkocht, en wegens verkochte eeuwige renten; onderpand: drie maden in Eestrumer mieden, drie akkers bouwland met twee kampen te Oostermeer, met mijn huizinge, levende have en inboedel.

13-03-1643: Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, hypotheekboek:
Wopcke Hylckesz te Oostermeer neemt aan � 40-10 te betalen aan Aesge Oenesz aldaar, wegens verteringen.

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Wopcke Hylckes?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Wopcke Hylckes

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Hylckes

 • View the information that Genealogie Online has about the surname Hylckes.
 • Check the information Open Archives has about Hylckes.
 • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Hylckes.

Historical events


 • Graaf Filips III (Oostenrijks Huis) was from 1555 till 1581 sovereign of the Netherlands (also known as Graafschap Holland)
 • In the year 1575: Source: Wikipedia
  • January 25 » Luanda, the capital of Angola, is founded by the Portuguese navigator Paulo Dias de Novais.
  • February 8 » Leiden University is founded, and given the motto Praesidium Libertatis.
  • June 28 » Sengoku period of Japan: The combined forces of Oda Nobunaga and Tokugawa Ieyasu are victorious in the Battle of Nagashino.
  • July 7 » The Raid of the Redeswire is the last major battle between England and Scotland.
  • October 22 » Foundation of Aguascalientes City in New Spain.
  • December 16 » An earthquake with an estimated of 8.5Mw  strikes Valdivia, Chile.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.



Source: Wikipedia




With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.

 • You can enter text in lowercase or uppercase.
 • If you are not sure about the first name or exact spelling, you can use an asterisk (*). Example: "*ornelis de b*r" finds both "cornelis de boer" and "kornelis de buur".
 • It is not possible to enter charachters outside the standard alphabet (so no diacritic characters like ö and é).


The publication Stamboom Boonstra/Boven has been compiled by (contact the author).
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Karel Boonstra, "Stamboom Boonstra/Boven", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-boonstra-boven/I2039.php : accessed February 6, 2023), "Wopcke Hylckes (1575-> 1647)".