genealogieonline

Van den Berg Steneker Stamboom » Hendrik Johannes Steneker (1765-1821)

Persoonlijke gegevens Hendrik Johannes Steneker 


Afbeelding(en) Hendrik Johannes Steneker


Verwantschap Hendrik Johannes Steneker


Voorouders (en nakomelingen) van Hendrik Johannes Steneker


Gezin van Hendrik Johannes Steneker

Hij is getrouwd met Jantje Jans Notenbril op 30 november 1792 te Joure, hij was toen 27 jaar oud.Bronnen 3, 4

Hendrik was Rooms Katholiek, Jantje was Hervormd.
Het RK trouwregister vermeldt de namen Hendrik Steenke en Jantje Jans.
Hun huwelijk is bevestigd in de Hervormde Kerk op 02-12-1792
De HV huwelijksakte vermeldt de namen: Hindrik Steenke, Rotsterhaul en Jantje Jans, Oudehaske.
~
Haskerland, huwelijken 1792
Bevestiging huwelijk op 30 november 1792
Man: Hendrik Stienke afkomstig van Rotsterhaule
Vrouw: Jantje Jans afkomstig van Oudehaske
Getuigen Aalbert Sybrens en Catharina van der Elsen
Bron: Trouwregister Hervormde gemeente Oudehaske Haskerhorne, 1697-1811, Tot 1746 ook Nijehaske, inventarisnr 356
~
Schoterland, huwelijken 1792
Bevestiging huwelijk op 2 december 1792
Man: Hindrik Steenke afkomstig van Rohel
Vrouw: Jantje Jans afkomstig van Oudehaske
Bron: Trouwregister Hervormde gemeente St. Johannesga, Delfstrahuizen Rohel Rotsterhaule 1744-1811, inventarisnr 603
~
Haskerland, huwelijken 1792
Bevestiging huwelijk op 30 november 1792 in Joure
Man: Hendrik Steenke
Vrouw: Jantje Jans
Bron: Trouwregister Rooms-katholieke parochie Joure 1746-1811, inventarisnr 365

Kind(eren):

 1. Johannes Hendriks Steneker  1793-1827 
 2. Harmen Hendriks Steneker  1795-< 1800
 3. Arend Jan Hendriks Steneker  1798-1840 
 4. Harmen Hendriks Steneker  1800-1881 
 5. Jan Durk Hendriks Steneker  1802-< 1805
 6. Johannes Hendriks Steneker  1805-1861 
 7. Gerardus Henricus Steneker  1808-1811


Notities over Hendrik Johannes Steneker

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARBEIDSMIGRATIE IN DE 18de EEUW, DE HOLLANDGÄNGER.
In de tweede helft van de 18de Eeuw trokken veel boerenzoons uit de regio rond Osnabrück om economische redenen als seizoenarbeider naar het welvarende Holland. Zij werden Hollandgänger genoemd. Ze werkten als grasmaaiers of als veenarbeider, o.a. in de veengebieden rond het huidige Heerenveen. De route die zij volgden (via Lingen, langs Norg) werd Poepenpad genoemd (poepen=Büben, jongelingen).
Het aantal seizoensmigranten wordt aan het begin van de 19e eeuw geschat op zo’n dertigduizend.
Leden van de Steinke familie uit Voltlage (een gehucht noordelijk van Osnabrück) behoorden tot deze groep seizoenarbeiders. Hendrik Steinke/Steneker vestigde zich in 1792 in Haskerdijken/Nieuwebrug, westelijk van Heerenveen in het vijfde veendistrict.
Tot ver in de 19de eeuw werd in de regio van o.a. Osnabrück een Nederlands dialect gesproken. Het Duitsland zoals we dat nu kennen bestond nog niet. Hendrik werd geboren in Voltlage in het toenmalige koninkrijk Hannover, nu deelstaat Nedersaxen.
Heerenveen is de oudste hoogveenkolonie van ons land en al ontstaan in 1551. Nieuwe landeigenaren, ‘Heeren’ (zoals ook de familie Lycklama a Nijeholt, afkomstig uit Steenwijk, kop van Overijssel, zie het huwelijk van Johannes Steneker en Anna Lycklama à Nijeholt in deze genealogie), investeerden in de nieuw te ontginnen gebieden. Voor de aan- en afvoer van de turf werden onder andere de Schoterlandse Compagnonsvaart en de Heerensloot gegraven. Dat vaarwater werd gekruisd door de verbinding Zwolle-Leeuwarden. Op die kruising ontstond de nederzetting Heerenveen. Deze nederzetting breidde zich uit en ontwikkelde zich rond 1800 tot een plaats met veel patriciërs, deftige burgers en middenstand. Het ‘Friese Haagje’. Heerenveen lag op de grens van 3 gemeenten (Haskerland, Aengwirden en Schoterland). Op 1 juli 1934 werden de gemeenten Aengwirden en Schoterland met een klein deel van de gemeente Haskerland samengevoegd tot één gemeente Heerenveen met hoofdplaats Heerenveen.
-
Namen van Hollandgänger die in deze genealogie voorkomen en verwant zijn aan de Stenekers:
Brinkman, Effing, Haverteepen (Haverteep), Huver, Kleinbeerend, Kruger, Kruis (Krüshegge), Leenes (Lines, Lenos), Mulder, Schroor, Schwierling, Slauerhoff, Steneker (Steeneker, Steinke), Zanders (Sanders).
Met name de families Leenes en Kruis zijn hier uitgewerkt. Zie Berend Kruis, geb. 1876.
-
Bronnen Hollandgänger:
*Ton van den Berg, "Arbeidsmigratie in vroeger tijden, de Hollandgangers", (ca 2001)
[bron down te loaden van internet zie: ttp://home.wanadoo.nl/pieterengeertruida/Hollandgangers.pdf]
*Birgit Nolte-Schuster, Jaap Vogel & Winfried Woesier, "Zur Arbeid nach Holland", Universität Osnabrück, 2001, ISBN 3-00-007774-X;
*H. Mertens-Westphalen, "Werken over de grens: 350 jaar geld verdienen in het buitenland", Assen: Provinciaal museum van Drenthe, ISBN 90-70884-53-4;
*H. Röling, De Proosdijkoerier, jaargang 18, nr 3, "De Hollandgänger, trekarbeid naar Nederland vanuit Duitsland".
*Heinz Jakobs, "Knapp Gerd; Eine Bluttat und ihr lebensgeschichtler Hintergrund", 1995, Burgtor-Verlag, Lingen (Ems, Duitsland), ISBN 3-921663-17-2
(over Gerd Kruis alias Gerhard Knapp, Hollandganger die een andere Hollandganger tijdens de reis vermoordt en berooft van 31 gulden. Hij wordt opgepakt, veroordeeld en onthoofd in Osnabrück. Gerd Kruis is een neef van Aaltje Berends Kruis, geb 1815, beiden zijn opgenomen als verwant in deze stamboom).
~
GEVESTIGDE MIGRANTEN, EEN GESLACHT VAN TURFSTEKERS EN VEENBAZEN.
Het turfsteken vond plaats in het voorjaar. Tussen Pasen en Pinksteren werd het veen opgebaggerd. Dit gebeurde door veenwerkers, geronseld door veenbazen, die stukjes te ontginnen veen pachtten van de landeigenaars. De veenwerkers deden het zware baggerwerk meestal in groepen van twee, soms in grotere groepen van zo’n vijf tot zes man. Bij een groep van twee was de arbeidsverdeling dan zo dat een het veen opbaggerde en de ander de specie op de legakkers uitspreidde. Deze arbeiders hadden een los dienstverband van zo’n zes weken, waarna ze vaak elders als maaier en hooier aan de slag gingen. Het aanmaken en het drogen van de turf werd gedaan door de turfmakers. Zij waren tevens belast met het vervoerklaar maken en het laden van de turf. Vaak ook verzorgden zij de huisvesting van de losse turfarbeiders. De turfmakers werden aanvankelijk als een elite onder de veenwerkers beschouwd. De turfmaker had een min of meer vaste baan met zijn werkgever, de veenbaas. De veenbaas stond aan de top van de beroepsgroep, ook wel turfbazen of turfboeren genoemd. Zij waren kleine ondernemers en werkgevers. Zij hadden zowel turfmakers als veenwerkers (arbeiders) in dienst. Gemiddeld werkten bij een veenbaas een tot twee, soms drie turfmakers en vier tot acht arbeiders. Voor zijn bedrijf bezat hij grond en kapitaalgoederen in de vorm van gebouwen, zoals turfschuren, zgn. tenten, woningen voor de turfmakers en poepetenten, woningen voor trekarbeiders, vaartuigen (zgn. bokken en/of punters) en allerlei verveningsgereedschappen. Veel veenbazen hadden een of meer nevenberoepen als veehouder, winkelier, herbergier of kastelein. Jenever was onderdeel van het loon. Uiteraard werkten de bazen en hun vrouwen en kinderen als turfmakers mee op hun eigen bedrijf.
Hendrik Steneker, de eerst bekende Steinke die zich blijvend vestigde in Friesland, was veenbaas, bezat verscheidene stukjes land en beschikte over een scheepsbrief. Hij trouwde met Jantje Jans Nootenbril, dochter van een Steenwijker (kop van Overijsel). Veel arbeidsmigranten kwamen in die periode uit de kop van Overijssel, zij werden "de Gietersen" genoemd.
[bronnen:
*Veenontginning in Friesland: http://www.ruitersporen.nl/verhalen/veen1_top.htm
*Migratie uit Overijssel: Kroes, J. "De Gietersen in Friesland. De migratie van Noordwest-Overijsselse turfgravers naar het Friese laagveengebied in de tweede helft van de 18de eeuw". Fryske Akademy, Ljouwert 1996. Akademy-nûmer 825. 253 siden. Fryske Histoaryske Rige nûmer XIV].
~
VAN STEINKE, STEENKE, STEENEKER TOT STENEKER
Hendrik Johannes Steneker, de eerste stamvader in Friesland, werd Rooms Katholiek gedoopt in 1765 in Voltlage (D) als Joan Gerardus Henricus Steinke [bron: St Katharinakirche Voltlage].
Het was gebruikelijk is de dopeling de namen mee te geven van respectievelijk de doopheffers(s) en de roepnaam van het kind. De geboortedatum van Hendrik Steneker roept vraagtekens op. De overlijdensakte van 20-3-1821 vermeldt een leeftijd van 60 jaar [geb. 1761?] en de namen van zijn ouders: "Grietje Harmens en Johannes Steneker, beide overleden, tuislieden [=boeren] te Voltlage". Dit is niet in overeenstemming met de gegevens in het doopregister [gedoopt 26-8-1765], zoals hier is opgenomen. Ik houd mij vast aan de geboortedatum van 1765, mede op aanbeveling van S.Johs.Schaafsma, die het doopregister in Voltlage heeft onderzocht en die als eerste het verband tussen Steneker en Steinke heeft vastgelegd. [bron: Yolanda Steneker].
Dit gegeven is nog eens bevestigd door de archivaris van de St Katharinakerk te Voltlage, Norbert Grasbon, in december 2008.
De naam Steneker in Nederland is, na emigratie in de 19de en 20ste eeuw ook in Amerika en Australie, overwegend afkomstig van de naam Steinke (Steinke, Steenke, Steeneke, Steeneker, Steneker). Dit verband is hier duidelijk aangetoond.
Bij het huwelijk van Hendrik Johannes Steneker met Jantje Jans (Nootenbril) en de vooraankondiging in daarvan 1792 wordt zijn naam vermeld als Hendrik (Hindrik) Steenke. In de overlijdensakte van 1821 wordt hij vermeld als Hendrik Johannes Steeneker. In de overlijdensakte van zijn weduwe in 1831 wordt hij Hendrik Johannes Steeneke genoemd.
In de meeste latere bronnen wordt de familienaam gespeld als Steneker.
Die families die de naam Steeneker behielden, zijn hier om praktische redenen ondergebracht onder de naam Steneker.
Bij de verplichte familienaamgeving in 1811, onder Napoleon, is de naam Steneker uit deze familie niet geregistreerd.
Wie al een familienaam droeg werd niet noodzakelijk geregistreerd.
In dit genealogisch verband wordt stelselmatig de naam Steneker gehanteerd! Uit het bronnenmateriaal blijkt hoe deze gespeld werd.
-
DE NAAM STEENEKES HEEFT GEEN RELATIE TOT DEZE STAMBOOM.
Er zijn referenties te vinden aan de naam STEENEKES.
Deze familie, waarvan sommige nazaten ook de naam Steneker zijn gaan dragen is niet gerelateerd aan de Steinke familie.
[bron: Tresoar]. In deze genealogie zijn enkele van de eerst bekende Stenekes opgenomen.
~
ANDERE VROEGE STENEKERS/STEINKES
Het is zeer waarschijnlijk dat broers en vroegere verwanten van Hendrik Steneker al eerder als seizoenarbeider naar Nederland kwamen.
We vinden oudere bronnen in Groningen (Lierhoven, Nieuweschans), Zuid-Holland (Voorburg) en Noord-Holland (Amsterdam, Diemen, Watergraafsmeer).
Te Amsterdam vinden we 2 vermeldingen van de naam Steneker in het begraafregister, 1769.
De tak Diemen, Watergraafsmeer is in deze stamboom opgenomen. Het betreft een protestantse familie.
~
Bij de volkstelling van 1947 is het aantal naamdragers in Friesland het hoogst met 63 personen van de in totaal 185 Stenekers in Nederland. Noord-Holland telde in totaal 42 naamdragers, waarvan 22 in de stad Amsterdam. Dit is vooral de tak die afstamt van Hermanus Hendriks Steeneker, die zich al 1777 in Nederland vestigde (Diemen/Watergraafsmeer).
~
DE DIEMENSE TAK VAN DE STENEKERS: HERMAN HENDRIK STENEKER = HERMANN HENRICH STEINKE, GEB.1747 VOLTLAGE
Noord-Hollands Archief, toegangnr 358, inventarisnr 34
Diemen, huwelijksakte nr 16, dd 23-10-1814
Bruidegom Johan Christiaan Steneker, leeftijd 27, dagloner, zoon van Hermanus Hendrik Steneker en Annegje Karels [CARELSE]
Bruid Catharina Marie Bressler, leeftijd 37, dochter van Johan Carel BRESSLER en Lucretia Heynen.
~
Hermanus Hendrik Steneker/Steinke [ged. 1747, Voltlage] is de oom van Hendrik Steneker (1765-1821).
De Diemens tak van de Stenekers is opgenomen in deze stamboom. De nakomelingen vormden een bekende protestantse Amsterdamse familie.
~
NAMEN STEENKE EN BRESLER KOMEN VOOR TE VOORBURG (ZH)
de beide namen komen voor in de burgerlijke stand van Voorburg ZH:
* STEENKE
bs huwelijk Steenke Catharina Henrica Bruid Voorburg 1821 6
bs huwelijk Steenke Catharina Henrica Moeder bruid Voorburg 1849 2
bs overlijden Steenke Catharina Henrica Moeder Voorburg 1904 65
bs overlijden Steenke Catharina Hendrica Moeder Voorburg 1915 77
bs overlijden Steenke Catharina Hendrica Moeder Voorburg 1849 3
bs overlijden Steenke Carel Bastiaan Overledene Voorburg 1827 17
bs overlijden Steenke Gerrit Vader Voorburg 1827 17
bs geboorte Steenke Catharina Henrica Moeder Voorburg 1824 28
bs geboorte Steenke Catharina Henrika Moeder Voorburg 1837 39
bs geboorte Steenke Catharina Henrica Moeder Voorburg 1839 59
bs geboorte Steenke Catharina Hendrica Moeder Voorburg 1843 45
* BRESLER [BRESSLER]
bs huwelijk Bresler Anna Carolina Bruid Voorburg 1824 18
bs huwelijk Bresler Cornelis Vader bruid Voorburg 1824 18
bs overlijden Bresler Willem Cornelis Frederik Overledene Voorburg 1914 42
bs overlijden Bresler Jan Willem Frederik Vader Voorburg 1914 42
bs overlijden Bresler Willem Cornelis Frederik Partner Voorburg 1923 151
bs overlijden Bresler Wilhelmina Frederika Overledene Voorburg 1940 392
bs overlijden Bresler Hendrikus Vader Voorburg 1940 392
bs overlijden Bresler Cornelia Partner Voorburg 1947 292
[bron: Genlias]
~
OUDSTE VERMELDINGEN NAAM STEENKE IN GRONINGEN
De oudste bron van de naam Steenke is momenteel te vinden in enkele doopaktes in Groningen: Lieroord 1683 (tweeling) en Nieuweschans 1732.
Het betreft NH doopregisters. De duitse Steinkes waren Rooms Katholiek. Dit sluit een familieverband echter niet uit. De Hollandgänger kwamen mogelijk al in de 17de eeuw naar Groningen. Een huwelijk of relatie met protestanten is niet ongeloofwaardig. De overeenkomst van de voor- en achternamen met de gegevens in deze genealogie is frappant. De spaarzaamheid van deze Groningse vermeldingen kan het migratie-aspect bevestigen.
~
* Doopregister Hervormde Gemeente Lieroord 1654 - 1735, (Retroacta BS, toegangnr 124 inv.nr. 261)
13-5-1683, Lieroord
Kerkelijke gemeente Lieroord, paginanummer in de bron 51
Kerkelijke gezindte Nederlands Hervormd
Dopeling Bernard
Vader Engelken Steenke
Moeder Geertruit
~
* Doopregister Hervormde Gemeente Lieroord 1654 - 1735, (Retroacta BS, toegangnr 124, inv.nr. 261)
13-5-1683, Lieroord
Kerkelijke gemeente Lieroord, paginanummer in de bron 51
Kerkelijke gezindte Nederlands Hervormd
Dopeling Gerrit Laurens
Vader Engelken Steenke
Moeder Geertruit
~
Een latere doop te Nieuwschans is te herleiden tot
* Doopregister Hervormde Gemeente Nieuweschans 1693 - 1796 (Retroacta BS, toegangnr 124 inv.nr. 315) ,
27-4-1732, Nieuweschans
Kerkelijke gemeente Nieuweschans, paginanummer in de bron 27v
Kerkelijke gezindte Nederlands Hervormd
Dopeling Engel Steenke
Vader Hindrik Steeneke
Moeder Annigjen
~
DE VROEGSTE STEINKES IN FRIESLAND.
Behalve de goed gedocumenteerde gegevens van Hendrik Steenke/Steneker en zijn vrouw Jantje Jans Notenbril worden in de doopaktes van enkele van hun kinderen de volgende getuigen genoemd:
Jan Durks Steenke (getuige bij doop doop 1802),
Jan Geerts Steenken/Jan Gerrits (getuige bij doop 1793) en mogelijk
Trientje Hendriks (getuige bij doop 1798).
* Jan Durks is waarschijnlijk Joan Dierck, broer van Hendrik Steenke, geb 1763, Voltlage,
* Jan Geerts kan worden geïdentificeerd als Johann Gerhard, oom van Hendrik Steenke, geb. 1738, Voltlage,
* Trientje Hendriks kan mogelijk worden geïdentificeerd als Catharina, tante van Hendrik Steenke, geb. 1753, Voltlage.
-
Voorts kan een verband gelegd worden voor de familie van Geert Steneker.
Van hem zijn geen persoonlijke referenties te vinden in de Friese archieven. Wel van zijn kinderen. Ik verwijs hiervoor naar de nakomelingen van Gerhard Henrich Steinke, geb. 1783, in onderliggende stamboom. Zijn nakomelingen vormen een aparte, maar kleine tak van de familie Steneker in Friesland.
~
DE WOONPLAATS VAN HENDRIK STENEKER (GEB 1765)
Hendrik Steneker en Jantje Notenbril woonden midden in de veenkolonie in de toenmalige gemeente Tjallebeerd.
Deze veenkolonie stond bekend als het vierde en vijfde veendistrict.
Een klein driehoekige stukje land met huis en erf is kadastraal bekend als perceel Tja-A515
(Kadaster 1832, minuutplan Tjalleberd A4).
De positie is zuidelijk van wat bekend stond als "Het Kleinschar", oostelijk van de Nieuwebrug (ook: Kostverloren) en ten westen van Luinjeberd.
De kadastrale positie is 189011,555810. Geografisch omgeveer 52:59:31.03 noorderbreedte en 5:54:03.53 oosterlengte.
Zuidoostelijk aansluitend bevond zich een langerekt perceel te ontginnen veen. Dit perceel wordt heden doorsneden door de A32.
In diverse aktes wordt het adres vermeld als Haskerdijken.
~
NAKOMELINGEN VAN HENDRIK STENEKER
Simon Johans Schaafsma geeft in zijn Totaaloverzicht van de geslachten Schaafsma-Lenes en Sinnema-de Boer, 2002, een overzicht van het duitse voorgeslacht, maar ook van een groot deel van de 19de eeuwse Stenekers in Friesland.
Zijn werk was mij nog niet bekend toen ik de vroege Friese connectie al had uitgezocht.
In onderhavige stamboom zijn geen grote afwijkingen met het werk van Schaafsma. Veel van zijn gegevens zijn hier opgenomen en bevestigd. Ik kon hem ook op belangrijke onderdelen aanvullen en op kleine onderdelen corrigeren.
Yolanda Maria Steneker (Heerenveen, 1964) heeft eveneens met behulp van dhr S.Joh. Schaafsma, de geneaologie van de Stenekers onderzocht en vooral uitgebreid met de meer recente Stenekers. Zij ontving ook grote aantallen bidprentjes van Stenekers. Die zijn hier opgenomen.
~
DE ECHTGENOTE VAN HENDRIK STENEKER.
Wat betreft de echtgenote van Hendrik Steneker, Jantje Jans Notenbril is S.Johs.Schaafsma is niet geheel zeker van de link naar de familie Quands met een Amsterdams voorgeslacht. Martijn Jager geeft in zijn genealogie van de familie Dedden, een ander verband: de familie Quands/Quants zou stammen uit Duitsland. Een bekend componist behoort tot dit stamverband. Ook Jager is niet geheel zeker van zijn zaak.
Ik heb het gezin van Jantje Notenbril in kaart gebracht. Haar broer nam de familienaam De Jong aan en de naam Notenbril verdwijnt daarmee uit de archieven.
~
HENDRIK STENEKER IN HET NOTARIEEL ARCHIEF, HEERENVEEN, PERIODE 1810-1819
Hendrik Steneker was veenbaas te Haskerdijken en bezat vele percelen waar het veen werd gewonnen.
De uittreksels van de akten zijn hier opgenomen. [bron: Tresoar]
*
1810 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi, Koopakte
Betreft de verkoop van 2 kipjes land en water te Nijehaske, koopsom fl. 200
- Hendrik Steneker te Haskerdijken, verkoper
- Jan Hendriks Euverman te De Welle, koper [zie ook onder Euverman]
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 109001, repertoirenr 50, d.d. 3 februari 1810
*
1810 Joure, notaris W. van Eyck, Scheepsbrief
- Inse Melles Westra te Joure, schuldeiser
- Hendrik Steneker te Haskerdijken, schuldenaar
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 69001, repertoirenr 52, d.d. 14 maart 1810
*
1810 Joure, notaris W. van Eyck, Borgstelling
- Johannes Thijsses Schaap te Joure
- Hendrik Steneker te Nijehaske
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 69001, repertoirenr 98, d.d. 3 mei 1810
*
1810 Joure, notaris W. van Eyck, Koopakte
Betreft de verkoop van aangestoken klijnland te Oudehaske, koopsom fl. 700
- Ruurd Wierds te St. Nicolaasga, verkoper
-[.. verkopers]
- Sybren Hendriks, in leven gehuwd met wijlen Geeltje Jans, erflater, beiden in leven woonachtig te Het Meer
- Hendrik Steneker, veenbaas te Haskerdijken, koper
- Beerend Kruis, veenbaas te Haskerdijken, koper [collega en schoonfamilie]
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 69001, repertoirenr 139, d.d. 1 september 1810
*
1810 Joure, notaris W. van Eyck, Koopakte
Betreft de verkoop van aangestoken klijnland te Oudehaske, koopsom fl. 840
- Ruurd Wierds te St. Nicolaasga, verkoper
- [.. verkopers]
- Sybren Hendriks, in leven gehuwd met wijlen Geeltje Jans,
beiden als erflater; beiden in leven woonachtig te Het Meer
- Hendrik Steneker, veenbaas te Haskerdijken, koper
- Beerend Kruis, veenbaas te Haskerdijken, koper
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 69001, repertoirenr 140, d.d. 1 september 1810
*
1810 Joure, notaris W. van Eyck, Reversaal
- Ruurd Wierds te St. Nicolaasga, schuldeiser
-[..schuldeisers]
- Hendrik Steneker te Haskerdijken, schuldenaar
- Berend Kruis te Haskerdijken, schuldenaar
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 69001, repertoirenr 142, d.d. 1 september 1810
*
1810 Joure, notaris W. van Eyck
Reversaal
- Ruurd Wierds te St. Nicolaasga, schuldeiser
-[.. schuldeisers]
- Hendrik Steneker te Haskerdijken, schuldenaar
- Beerend Kruis te Haskerdijken, schuldenaar
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 69001, repertoirenr 143, d.d. 1 september 1810
*
1811 Heerenveen, notaris W.B. Kool van Heerens, Koopakte
Betreft de verkoop van een perceel klijnland te Terband, koopsom fl. 560
- Martinus Bouricius van Idema te Heerenveen, verkoper
- Hendrik Steeneker te Haskerdijken, koper
- Beerend Kruis te Haskerdijken, koper
- Jan Jans de Jonge te Terband, koper [=Jan Jans de Jong, zwager van Hendrik Steneker, zus van zijn echtg. Jantje Jans Notenbril]
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 55002, repertoirenr 144, d.d. 31 mei 1811
*
1811 Heerenveen, notaris W.B. Kool van Heerens, Koopakte
Betreft een perceel grond te Terband, koopsom fl. 226
- Martinus Bouricius van Idema te Heerenveen, verkoper in kwaliteit
- Hendrik Steeneker te Haskerdijken, koper
- Beerend Kruis te Haskerdijken, koper
- Jan Jans de Jonge te Terband, koper
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 55002, repertoirenr 150, d.d. 31 mei 1811
*
1811 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi, Koopakte
Betreft een stuk klijnland te Luinjeberd, koopsom fl. 900
- Tjitte Foekes Hoekstra te Heerenveen, verkoper voor zich en in kwaliteit
- Hendrik Steneker te De Welle, koper
- Berent Kruis te Haskerdijken, koper
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 109001, repertoirenr 240, d.d. 13 december 1811
*
1813 Heerenveen, notaris W.B. Kool van Heerens, Provisionele toewijzing
Betreft de verkoop van een perceel veenweiland te Terband
- Evert Roukes Walstra, boer te Mildam, verkoper
- Lycle Roukes Walstra, boer te Mildam, verkoper
- Sytze Roukes Walstra, boer te Mildam, verkoper
- Jan Roukes Walstra, boer te Mildam, verkoper
- Hendrik Euverman, vervener te Nijehaske, provisionele koper [zie Euverman]
- Hendrik Steeneker, vervener te Haskerdijken, provisionele koper
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 55004, repertoirenr 83, d.d. 23 maart 1813
*
1814 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi, Verklaring, akte niet aanwezig, betreft zijn onontbeerlijkheid
- Pieter Kornelis Poepjes te Haskerdijken, zoon van Kornelis Jans Poepjes
- Gerrit Willems de Hey te Haskerdijken
- Beerent Kruis te Haskerdijken
- Johannes Steneker te Haskerdijken
Bron:Toegangsnr 26, inventarisnr 109004, repertoirenr 18, d.d. 25 januari 1814
*
1814 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi, Borgstelling
Betreft een kapitaal van fl. 2000
- Hendrik Steeneker te Haskerdijken
- Johannes Steeneker te Haskerdijken
- Beerent Kruis te Haskerdijken
- Tjitte Foekes Hoekstra te Heerenveen
Bron: Toegangsnr 26, inventarisnr 109004, repertoirenr 126, d.d. 19 juli 1814
*
1815 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi, Verklaring, akte niet aanwezig, betreft een belediging
- Hendrik Steeneker te Haskerdijken
- Roelof Popkes Sandwijk te Nijehaske
- Roelof Leenderts Knobbe te Nijehaske
- Leendert Wygers van Dijk te Nijehaske
Bron: Toegangsnr 26, inventarisnr 109005, repertoirenr 130, d.d. 12 augustus 1815
*
1817 Heerenveen, notaris W.B. Kool van Heerens, Koopakte
Betreft de verkoop van 5 á 6 mad klijnland te Tjalleberd, koopsom fl. 5400
- Hendrik Tuymelaar te Heerenveen, verkoper
- Roelof Leenderts Knobbe te Nijehaske, koper
- Beerend Kruis te Nijehaske, koper
- Hendrik Steneker te Haskerdijken, koper
Bron: Toegangsnr 26, inventarisnr 55012, repertoirenr 501, d.d. 29 december 1817
*
1818 Joure, notaris W. van Eyck, Provisionele en finale toewijzing en inhouding
Betreft de verkoop van klijnland in 10 percelen; ingehouden perceel 1, 2 en 4 te Terband
- Sytze Jans de Vries, boer te Terband, verkoper, betreft de koop van perceel 3, 5 en 6, koopsom fl. 2234
- Roelof Jans Moed, kastelein te Haskerdijken, koper, betreft de koop van perceel 7, koopsom fl. 525
- Hendrik Jans Moed, veenbaas te Haskerdijken, koper, betreft de koop van perceel 8, koopsom fl. 335
- Hendrik Steneker, veenbaas te Haskerdijken, koper, betreft de koop van perceel 9, koopsom fl. 520
- Wilt Jacobs van der Veen, veenbaas te Haskerdijken, koper,
- Jan Sjoerds Dijkstra, koopman te Heerenveen, koper, betreft de koop van perceel 10, koopsom fl. 258
- Albert Hanzes de Hoop, veenbaas te Nijehaske, koper
Bron: Toegangsnr 26, inventarisnr 69004, repertoirenr 54 en 61, d.d. 14 november 1818
*
1819 Joure, notaris Martinus van den Acker, Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 175
- Hendrik Steeneker te Haskerdijken, schuldenaar
- Anne Jans Eekhof te Joure, schuldeiser
Bron:b Toegangsnr 26, inventarisnr 68008, repertoirenr 656, d.d. 29 april 1819
*
1819 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi,
Koopakte d.d. 5 mei 1819
Betreft de verkoop van 2 mad hooiland te Oudehaske, koopsom fl. 300
- Hendrik Steeneker te Haskerdijken, verkoper
- Jan Rienks Smid te Nijehaske, koper
Bron: Toegangsnr 26, inventarisnr 109009, repertoirenr 62, d.d. 5 mei 1819
*
1819 Oldeboorn, notaris L.J. Mooi,
Kwitantie d.d. 11 juni 1819
Betreft een kapitaal van fl. 300
- Johannes Martens van Boon, schipper te Nijehaske, schuldeiser
- Hendrik Steeneker, veenbaas te Haskerdijken, schuldenaar
- Jan Rienks Smid, smid te Nijehaske, schuldenaar
Bron:bToegangsnr 26, inventarisnr 109009, repertoirenr 75, d.d. 11 juni 1819
~
ALLE PERCELEN VAN (DE ERVEN) HENDRIK JOHANNES STENEKER:
-
Minuutplan Nijehaske C1
NHK
C318 water 15810m2
C319hooiland 8150m2
C321hooiland 560m2
C322 hooiland 230m2
C323water 46060m2 (locatie De Welle)
C353water 2880m2
C355water 10160m2
C357water 1840m2
-
Minuutplan Tjaleberd A3
Tja
A180hooiland 780m2
A181water 590m2
A184 hooiland 720m2
A185 water 560m2
A186 water14820m2
A190hooiland 470m2
A191hooiland 770m2
-
Minuutplan Tjaleberd A4
Tja
A515huis en erf 740m2
A554 water 7930m2
A573 water 3860m2
A574 hooiland 6000m2
A575 water 5030m2
A576water 5030m2
A585 hooiland 1790m2
A586 water 1670m2
[Bron: Kadaster 1832, www.hisgis.nl].
~
NAAMGENEALOGIE VAN HENDRIK JOHANNES STENEKER 1765-1821
Naamgenealogie van Hendrik Johannes Steneker
Opgenomen achternamen: Steneker, Steeneker
-
I. Hendrik Johannes Steneker, geb. Voltlage (Du) 1765, † Haskerdijken Haskerland 19 maart 1821, zn. van Johannes Steinke en Margaretha Catharina Sander Robbersman, tr. Joure (kerkelijk 30 nov.) 1792 Jantje Jans Notenbril, geb. Zuidveen Steenwijk 1763, † Haskerland 4 jan. 1831, dr. van Jan Harms en Anna Maria Quands.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendriks, volgt IIa.
2. Harmen Hendriks Steneker, geb. Joure 1795, † vóór 1800.
3. Arend Jan Hendriks, volgt IIb.
4. Harmen Hendriks, volgt IIc.
5. Jan Durk Hendriks Steneker, geb. Joure 1802, † vóór 1805.
6. Johannes Hendriks, volgt IId.
7. Gerardus Henricus Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 10 april 1808, ged. Het Meer 10 april 1808, † Haskerland 5 juni 1811.
-
IIa. Johannes Hendriks Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 1793, ged. Het Meer 30 dec. 1793, † Haskerdijken Haskerland 1 okt. 1827, tr. Haskerland 11 juni 1818 Sjoukje Pieters Veenstra, geb. Grouw Idaarderadeel omstr. 1794, † Haskerdijken Haskerland 1 mei 1831, dr. van Pieter Johannes Feenstra en Janke Pieters Feenstra.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Johannes Steneker, geb. Aengwirden 7 juni 1819, † na 1907, tr. Schoterland 30 juli 1848 Jan Antoons Bergsma, geb. Haskerland 4 dec. 1817, † Aengwirden 29 maart 1907, zn. van Antoon Jans en Antje Philippus Smits.
2. Hendrik Johannes, volgt IIIa.
3. Pieter Johannes, volgt IIIb.
4. Janke Johannes Steneker, geb. Haskerland 12 febr. 1826, † ald. 27 aug. 1829.
-
IIIa. Hendrik Johannes Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 25 aug. 1820, † Terband Aengwirden 28 mei 1884, tr. 1e Aengwirden 9 mei 1847 Catharina Beerends Haverteepen, geb. Terband Aengwirden 22 aug. 1821, † Terband 7 jan. 1871, dr. van Beerend Hendrik en Hinke Alts Joustra; tr. 2e Aengwirden 6 april 1872 Anna Johannes Lycklama à Nijeholt, geb. Haskerland 24 aug. 1837, † Aengwirden 8 jan. 1924, dr. van Johannes Lambertus en Aaltje Andries Bleeker en wed. van Hendrik Carels Ongering.
Uit zijn relatie met Maria Elisabeth Schwierling, geb. omstr. 1820:
1. Johannes Durks Steneker, geb. okt. 1843.
Uit het eerste huwelijk:
2. Johannes Hendriks Steneker, geb. Terband 5 maart 1848, † ald. 31 jan. 1851.
3. Bernardus Tjalling Hendriks, volgt IVa.
4. Johannes Hendriks, volgt IVb.
5. Hendrikus Hendriks, volgt IVc.
6. Petrus Hendriks, volgt IVd.
7. Hendrica Hendriks Steneker, geb. Terband 3 april 1859, † ald. 13 april 1859.
8. Jan Hendriks, volgt IVe.
9. Sjouke Hendriks, volgt IVf.
Uit het tweede huwelijk:
10. Johannes Hendrikus, volgt IVg.
11. Catharina Steneker, geb. Heerenveen 26 okt. 1874, † Schoterland 8 mei 1875.
12. Antonius Steneker, geb. Aengwirden 16 mei 1878, † Heerenveen 10 dec. 1879.
-
IVa. Bernardus Tjalling Hendriks Steneker, geb. Terband 29 maart 1850, † Amsterdam 19 jan. 1928, tr. Sneek 7 okt. 1883 Anna Bernardus Leenes, geb. Luinjeberd 21 dec. 1858, † Amsterdam 29 nov. 1924, dr. van Bernardus Harmens en Jantje Leopolds Hergarden.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Steneker, geb. Sneek 3 okt. 1884, tr. Amsterdam 16 nov. 1911 Aloysius Antonius Josephus van Kol, geb. Eindhoven omstr. 1888.
2. Catharina Steneker, geb. Sneek 14 juli 1887, † Amsterdam 5 maart 1965, tr. Amsterdam 30 juni 1910 Hermanus Johannes Wilhelmus van Luijnen, geb. Amsterdam 6 aug. 1885.
3. Barbara Steneker, geb. Amsterdam 5 aug. 1890, † Boppard (Du) 21 aug. 1961, tr. Amsterdam 30 nov. 1916 Johannes Theodorus Hubertus van Pol, geb. Eindhoven 8 nov. 1890, † Amsterdam 29 juli 1959, zn. van Peter Johannes Hubertus en Clara Gerardina Francisca Gerritse.
4. Bernardus, volgt Va.
5. Anna Maria Steneker, geb. Amsterdam 22 sept. 1895, † ald. 12 maart 1974, tr. Amsterdam 3 mei 1918 Hermanus Harmens Leenes, geb. Heerenveen 13 febr. 1894, † Amsterdam 30 sept. 1970, zn. van Harmen Bernardus en Janna Tjebbes Bosma.
-
Va. Bernardus Steneker, geb. Amsterdam 15 nov. 1892, † ald. 6 dec. 1950, tr. 1e Amsterdam 5 okt. 1921 (echtsch. ingeschr. ald. 28 aug. 1924) Anna Usebia de Jager, geb. Delft 12 mei 1895; tr. 2e Amsterdam 19 aug. 1936 (door echtsch. ontbonden ald. 16 nov. 1944) Catharina Gerrits Pruis, geb. Leeuwarden 23 nov. 1878.
Uit het eerste huwelijk:
Cora Steneker, geb. Amsterdam 1922.
-
IVb. Johannes Hendriks Steneker, geb. Terband Aengwirden 11 jan. 1852, † Heerenveen 27 jan. 1924, tr. Aengwirden 22 mei 1879 Grietje Effing, geb. Oldehorne 3 april 1853, † Leeuwarden 30 juni 1937, dr. van Gerrit Durks en Aaltje van Straten.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Steneker, geb. Aengwirden 30 maart 1880, † 17 juli 1880.
2. Gerardus Steneker, geb. Nieuwebrug Haskerland 29 mei 1881, † Leeuwarden 11 okt. 1909, begr. Heerenveen 15 nov. 1909.
3. Catharina Steneker, geb. Nijehaske Haskerland 19 juli 1882, † Dokkum 25 mei 1967, tr. 1e Schoterland 13 mei 1909 Antonius Johannes Roelofs, geb. Westervoort (G) 1883, † vóór 1922; tr. 2e Aengwirden 6 mei 1922 Gerardus Bruning, geb. Murmerwoude, Dantumadeel 1878.
4. Hendrik Steneker, geb. Terband Aenwirden 14 nov. 1884, † Leeuwarden 7 juni 1967, tr. Aengwirden 11 nov. 1911 Elisabeth Heins, geb. Oldemarkt (Ov.) 10 okt. 1888, † Leeuwarden 9 nov. 1960.
5. Alida Steneker, geb. Aengwirden 18 nov. 1886, † Zenderen 1 jan. 1974.
6. Levenloos Steneker, levenloos kind, geb. Aengwirden 2 jan. 1889.
7. Petrus Johannes Steneker, geb. Luinjeberd 8 jan. 1890, † Leeuwarden 26 maart 1967, tr. Leeuwarden 25 sept. 1917 Veronica Margaretha Posthumus, geb. omstr. 1890.
8. Theodorus, volgt Vb.
-
Vb. Theodorus Steneker, geb. Aengwirden 13 maart 1893, † Heerenveen 8 nov. 1951, tr. Almelo 25 april 1919 Hendrika Maria Mathilda Rekers, geb. Almelo Ambt 15 aug. 1891, † Heemstede 17 jan. 1974.
Uit dit huwelijk:
Johannes Steneker, geb. Heerenveen 4 juni 1928, † Delden 20 maart 2003, begr. Zenderen.
-
IVc. Hendrikus Hendriks Steneker, geb. Terband 6 maart 1854, † St Nicolaasga 12 nov. 1940, tr. Doniawerstal 7 sept. 1888 Lijsbert Johannes Knoop, geb. St Nicolaasga 15 okt. 1869, † Doniawerstal 17 nov. 1941, dr. van Johannes Anthoons en Sjoukjen Harmens Nijholt.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Steneker, geb. Doniawerstal 17 febr. 1890, † Apeldoorn 22 dec. 1975, tr. Akke Meijer, geb. St Nicolaasga Doniawerstal 4 aug. 1895, † Apeldoorn 1 jan. 1962.
2. Sjoukje Steneker, geb. Doniawerstal 4 april 1891, † Joure 14 jan. 1953, tr. Harm Schmit, geb. omstr. 1890.
3. Jan Steneker, geb. Doniawerstal 9 nov. 1892, † St Nicolaasga 25 dec. 1939.
4. Durk Steneker, geb. St Nicolaasga 7 dec. 1893, † Sneek 18 jan. 1978, begr. St Nicolaasga 21 jan. 1978, tr. Trijntje Negenman, geb. Mirns 4 april 1897, † St Nicolaasga Doniawerstal 16 april 1981.
5. Catrina Steneker, geb. St Nicolaasga 17 febr. 1895, † Groningen 19 febr. 1935, tr. Bernardus van den Berg, geb. omstr. 1890.
6. Harmen Steneker, geb. Doniawerstal 1 aug. 1896, † ald. 15 aug. 1937, tr. Afke Bosma, geb. St Nicolaasga Doniawerstal 27 jan. 1904, † Sittard 3 dec. 1974.
7. Johannes Steneker, geb. St Nicolaasga Doniawerstal 27 jan. 1898, † St Nicolaasga 8 juli 1980, tr. Doniawerstal 30 juni 1922 Marijke Rijpkema, geb. St Nicolaasga Doniawerstal 7 nov. 1894, † 19 okt. 1976.
8. Aplonia Steneker, geb. Doniawerstal 6 mei 1899, † ald. 31 jan. 1901.
9. Petrus Steneker, geb. St Nicolaasga 11 mei 1900, † Westwoud 8 febr. 1989, tr. 22 sept. 1927 Geertje Appelman, geb. omstr. 1900.
10. Anthoon Steneker, geb. Doniawerstal 22 febr. 1902, † Drachten 27 april 1969.
11. Apollonia Steneker, geb. St Nicolaasga Doniawerstal 22 juni 1903, † ald. 28 okt. 1968.
12. Anna Steneker, geb. St Nicolaasga Doniawerstal 25 maart 1904, † ald. 15 aug. 1904.
13. Catharinus Steneker, geb. St Nicolaasga Doniawerstal 30 mei 1906, † 23 juni 1988.
14. Anna Steneker, geb. St Nicolaasga Doniawerstal 25 maart 1907, † ’s Hertogenbosch 5 nov. 1988.
15. Bertus Steneker, geb. St Johannesga 26 maart 1908, † St Nicolaasga 19 nov. 1992, tr. omstr. 1934 Hiltje Rimke de Ree, geb. St Nicolaasga 7 april 1914, † Sneek 9 mei 1969.
16. Bernardus Steneker, geb. St Nicolaasga Doniawerstal 12 april 1909, † St Nicolaasga 7 sept. 2004, tr. St Nicolaasga 21 sept. 1939 Johanna Alida Groot, geb. Hillegom 21 juli 1912.
17. Hendrika Steneker, geb. St Nicolaasga Doniawerstal 9 dec. 1910, † ald. 27 dec. 1910.
18. Hendrika Steneker, geb. St Nicolaasga 10 maart 1912, † Monster 25 aug. 1978.
19. Elisabeth Steneker, geb. St Nicolaasga Doniawerstal 22 mei 1914, † ald. 6 aug. 1914.
-
IVd. Petrus Hendriks Steneker, geb. Terband 15 april 1856, † Harlingen 26 dec. 1925, tr. Harlingen 17 aug. 1903 Alida Muller, geb. Almenum Barradeel 9 april 1866, † Harlingen 12 dec. 1956, dr. van Dirk Zacharias en Tietje Hendriks Harmens.
Uit dit huwelijk:
Hendrik Johannes Steneker, geb. Harlingen 28 dec. 1904, † Dalfsen nov. 1992.
-
IVe. Jan Hendriks Steneker, geb. Terband 31 aug. 1860, † Zandvoort 22 april 1940, tr. Sneek 24 nov. 1889 Margrieta Bijl, geb. Sneek 20 nov. 1863, † Zandvoort na 1940, dr. van Jente en Maria Bertrud Adelheid Terschlicht.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Steneker, geb. Harlingen 5 mei 1891, † Bussum 21 jan. 1960, tr. Harlingen 13 nov. 1920 Gerbertus Johannes Werie, geb. omstr. 1890.
2. Jente Steneker, geb. Harlingen 22 sept. 1892, † ald. 21 juli 1893.
3. Jente Hendrikus Steneker, geb. Harlingen 17 dec. 1893, † 14 febr. 1902.
4. Margrieta Steneker, geb. Harlingen 22 sept. 1895.
5. Henderikus Steneker, geb. Harlingen 28 maart 1897, † vóór 1898.
6. Henderikus Johannes Steneker, geb. Harlingen 9 okt. 1898.
7. Waltje Geertruida Steneker, geb. Harlingen 14 dec. 1900, † Zaanstad 25 dec. 1979, tr. Zandvoort 9 okt. 1930 Florentius Josef Zwaanenburg, geb. Zandvoort 12 nov. 1903, † Zeist 25 nov. 1979.
8. Levenloze dochter, geb. Harlingen 15 maart 1902.
9. Maria Wilhelmina Steneker, geb. Harlingen 17 maart 1903, † Haarlem 22 juli 1987, tr. Zandvoort 28 jan. 1926 Cornelis van der Valk, geb. Zandvoort 17 jan. 1893, † Haarlem 9 jan. 1964, zn. van Johannes en Grietje van der Meij.
-
IVf. Sjouke Hendriks Steneker, geb. Terband 18 dec. 1862, † Harlingen 31 maart 1934, tr. Harlingen 20 mei 1889 Catharina Pieters Leistra, geb. Franeker 2 juni 1865, † Harlingen 24 jan. 1937, dr. van Pieter Jans en Tryntje Hylkes Graafsma.
Uit dit huwelijk:
1. Catharina Sjoukes Steneker, geb. Harlingen 16 mei 1890, † Sneek 18 dec. 1956, begr. Bolsward 22 dec. 1956, tr. Hennaarderadeel 4 mei 1912 Sybren Arjens Altena, geb. Bolsward omstr. 1892.
2. Johanna Sjoukes Steneker, geb. Harlingen 3 juli 1891, tr. Harlingen 20 okt. 1921 Willem Iwetta Veltman, geb. Jubbega 21 aug. 1890, † 8 dec. 1946, zn. van Lammert en Catharina Hoogterp.
3. Henderika Sjoukes Steneker, geb. Harlingen 30 aug. 1892, † Heerenveen 27 dec. 1971, tr. Franekeradeel 22 mei 1919 Wilhelmus Johannes Leenes, geb. Oldeholtwolde 18 okt. 1889, † Wolvega 7 febr. 1942, zn. van Kornelis Willems en Agatha Riksma.
4. Petrus Sjoukes Steneker, geb. Harlingen 26 sept. 1893, † ald. 3 mei 1896.
5. Froukje Sjoukes Steneker, geb. Leeuwarden 16 febr. 1895, † Harlingen 31 mei 1895.
6. Froukje Sjoukes Steneker, geb. Harlingen 26 maart 1896, † Sneek 3 juni 1973, tr. Franeker 4 febr. 1922 Eibert Miedema, geb. Zweins 12 dec. 1887, † Bolsward 15 juni 1984.
7. Petrus Sjoukes Steneker, geb. Harlingen 15 sept. 1897, † Leeuwarden febr. 1972, tr. 26 jan. 1924 Grietje Leemburg, geb. Idaarderadeel 18 okt. 1901, † Leeuwarden.
8. Henderikus Sjoukes Steneker, geb. Harlingen 17 febr. 1899, † Miedum 27 juni 1899.
-
IVg. Johannes Hendrikus Steneker, geb. Terband Aengwirden 30 nov. 1872, † Amsterdam 5 juni 1945, tr. 1e Amsterdam 10 sept. 1896 (door echtsch. ontbonden ald. 23 april 1908) Grietje Sikkema, geb. Hoornsterzwaag Schoterland 8 sept. 1865, † Vlagtwedde 26 dec. 1941, dr. van Jacob Bartjes en Wiebigjen Sytzes Bergsma; zij hertr. Amsterdam 25 febr. 1919 Berend Frieswijk; tr. 2e Amsterdam 17 mei 1922 Maartje Sikkema, geb. Hoornsterzwaag Schoterland 14 april 1882, † Amsterdam 2 dec. 1970, zuster van zijn eerste echtgenote.
Uit het tweede huwelijk:
1. Anna Hendrika Steneker, geb. Amsterdam 9 okt. 1908, † ald. 24 nov. 1968.
2. Johannes Hendrikus, volgt Vc.
3. Wiebina Steneker, geb. Amsterdam 11 okt. 1911, † ald. 14 sept. 1992, tr. 1e Jacobus Leonardus Moné, geb. 1911, † Amsterdam 12 febr. 1980; tr. 2e 1 maart 1933 Gerrit Jan Klooster, geb. Hoorn 20 jan. 1912, zn. van Gerrit Jan.
4. Alida Steneker, geb. Amsterdam 17 okt. 1913, † ald. 4 aug. 1992, tr. Amsterdam omstr. 1946 Christianus Arnoud Nierop, geb. 1912, † Zwanenburg 19 aug. 1981.
5. Jacoba Steneker, geb. Amsterdam 25 juli 1915, † ald. 20 nov. 2006, tr. Martinus Petrus Bakker, geb. Amsterdam 15 juni 1917, † ald. 1 maart 2000.
6. Hendrik Johannes Steneker, geb. Amsterdam 16 okt. 1917, † Udenhout omstr. 1925.
7. Maartje Steneker, geb. Amsterdam 22 nov. 1919, † Heemskerk 12 juni 2001, tr. Theo Reuvers, zn. van N.N..
8. Margaretha Johanna Steneker, geb. Amsterdam 6 juli 1922, † Purmerend 29 dec. 1993, tr. Amsterdam 6 juli 1948 Cornelis Johannes van den Berg, geb. Nieuwer Amstel 3 nov. 1921, † Purmerend 18 maart 1993, gecrem. Amsterdam 21 maart 1993, zn. van Johannes Gerhardus en Adriana Margaretha Hartmans.
9. Bernardus Johannes Steneker, geb. Amsterdam 10 april 1925, † Australie 24 maart 1982, tr. Annie Reuvers, dr. van N.N..
10. Cornelia Johanna Steneker, geb. Amsterdam 10 april 1925, † ald. 26 febr. 2000, tr. Otmar Franklin Clements, geb. Suriname 7 juni 1927.
-
Vc. Johannes Hendrikus Steneker, geb. Amsterdam 3 dec. 1909, † ald. 3 dec. 1965, tr. Nieuwer Amstel 7 april 1937 Cornelia Maria Elizabeth Cligge, geb. Nieuwer Amstel 19 april 1914, † Amsterdam 20 febr. 1992; zij hertr. omstr. 1972 Arnoldus Cornelis van Leeuwen.
Uit dit huwelijk:
1. Maria Antonia Steneker, geb. Amsterdam 3 juni 1938, † ald. 24 juni 1987, tr. G. W. van der Hurk, geb. omstr. 1938.
2. Antonius Christiaan Maria, volgt VI.
3. Theodorus Johannes Nicolaas Steneker, geb. Amsterdam 19 okt. 1942.
4. Johannes Hendrikus Steneker, geb. Amsterdam 21 febr. 1950, † Amsterdam Noord 4 april 2006, gecrem. Amsterdam 10 april 2006.
-
VI. Antonius Christiaan Maria Steneker, geb. Amsterdam 5 okt. 1939, † Rijswijk 15 dec. 2002, tr. Adriana Maria Gerda Schoonbeek, geb. Breda 7 maart 1944, † Delft 7 april 2003, dr. van Godefridus Cornelis en Willemijna Maria van Rooij.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Godefridus Johannes, volgt VIIa.
2. Antonius Cornelis hendrikus, volgt VIIb.
3. Adriana Maria Magdalena, volgt VIIc.
-
VIIa. Petrus Godefridus Johannes Steneker, geb. 3 nov. 1964, tr. Annemarie Bel, geb. omstr. 1965.
Uit dit huwelijk:
1. Felicia Steneker.
2. Lysanne Steneker.
-
VIIb. Antonius Cornelis hendrikus Steneker, geb. 22 juni 1966, tr. Janette van Hoorn, geb. omstr. 1966.
Uit dit huwelijk:
Devika Steneker, geb. 9 nov. 2000.
-
VIIc. Adriana Maria Magdalena Steneker, geb. 6 nov. 1968, tr. John Switzar, geb. omstr. 1968.
Uit dit huwelijk:
1. Mandy Switzar, geb. 21 jan. 1993.
2. Tamara Steneker, geb. 1998.
-
IIIb. Pieter Johannes Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 21 okt. 1823, † Haskerland 29 juli 1879, tr. Haskerland 5 mei 1850 Sybrigjen Jans Mulder, geb. Haskerdijken Haskerland 23 nov. 1821, † Haskerland 27 mei 1905, dr. van Jan Sybrens en Tjitske Sjoukes Onverwagt.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Pieters, volgt IVh.
2. Tjitske Pieters Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 6 dec. 1853, † 6 sept. 1940, tr. Schoterland 16 mei 1880 Roelof Hommes Overwijk, geb. Oudeschoot 27 aug. 1855, † Haskerland 18 jan. 1939, zn. van Homme Ates en Grietje Willems Haanstra.
-
IVh. Johannes Pieters Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 7 febr. 1851, † Huizum 19 okt. 1911, tr. Schoterland 13 juni 1875 Geeske Klazes van der Zwaag, geb. Oudeschoot 16 april 1848, † Leeuwarderadeel 26 sept. 1921, dr. van Klaas Kerstes en Antje Martens Napstra.
Uit dit huwelijk:
1. Siebrigje Johannes Steneker, geb. Haskerland 15 aug. 1876, tr. Leeuwarderadeel 11 juni 1904 Jan Christoffel Ultzen, geb. Harlingen 26 juni 1874, † 5 maart 1962, zn. van Christiaan en Juliana Schuurhof.
2. Klaas Johannes Steneker, geb. Nieuweschans Groningen 5 aug. 1878, † Huizum Leeuwarderadeel 20 juli 1932, tr. Leeuwarderadeel 16 dec. 1903 Eelkje Dijkstra, geb. Goutum 6 april 1878, † Joure 9 aug. 1960.
3. Pieter Johannes Steneker, geb. Nieuweschans 24 maart 1881, † Leeuwarden 17 aug. 1945.
4. Marten Johannes Steneker, geb. Leeuwarderadeel 14 febr. 1884.
5. Tjitske Johannes Steneker, geb. Huizum Leeuwarderadeel 30 sept. 1886, tr. Leeuwarderadeel 9 febr. 1910 Gustaaf Andries Slauerhoff, geb. Leeuwarden 9 dec. 1876, zn. van Luitje en Jantje Arjaans.
6. Kerst Johannes Steneker, geb. Leeuwarderadeel 10 febr. 1889, † ald. 5 nov. 1889.
-
IIb. Arend Jan Hendriks Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 1798, ged. Joure Haskerland 29 sept. 1798, † Terband 18 dec. 1840, tr. Schoterland 13 april 1828 Hielkjen Pieters Regnery, geb. Aengwirden 14 april 1807, ged. Haskerland 14 april 1807, † ald. 9 mei 1840, dr. van Pieter en Aukjen Johannes de Jong.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Arends Steneker, geb. Aengwirden 16 maart 1828, † Haskerland 7 mei 1828.
2. Akke Arends Steneker, geb. Terband Aengwirden 27 okt. 1829, † ald. 13 nov. 1829.
3. Levenloze zoon, geb. Haskerdijken Haskerland 5 dec. 1830.
4. Hendrikus Arends Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 29 juli 1837, † Aengwirden 5 febr. 1843.
-
IIc. Harmen Hendriks Steneker, geb. Joure 1800, † Haskerdijken Haskerland 29 jan. 1881, tr. Aengwirden 7 juni 1827 Afke Egberts Waslander, geb. Rottum 10 nov. 1803, ged. Oudeschoot 7 okt. 1804, † Haskerdijken Haskerland 11 febr. 1862, dr. van Egbert Libbes en Aafje Teijes van der Laan.
Uit dit huwelijk:
1. Jantje Harmens Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 27 febr. 1828, † 30 april 1828.
2. Hendrik Harmens Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 13 dec. 1831, † ald. 15 juli 1832.
3. Hendrik Harmens, volgt IIIc.
4. Afke Harmens Steneker, geb. 13 april 1837.
5. Egbert Harmens Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 22 aug. 1841, † ald. 4 aug. 1844.
6. Egbert Harmens Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 2 maart 1845, † ald. 18 juni 1845.
-
IIIc. Hendrik Harmens Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 4 juli 1833, † Schoterland 30 nov. 1897, tr. Schoterland 13 mei 1866 Frederica Roelofs Fokkens, geb. Benedenknijpe 11 mei 1833, † Schoterland 4 okt. 1910, dr. van Roelof Fokkes en Tjitske Arjens Burke.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Alida Steneker, geb. Haskerland 27 juli 1857, † Schoterland 29 maart 1882.
2. Agatha Hendriks Steneker, geb. 5 mei 1867, † Schoterland 12 juli 1883.
3. Tjitske Hendriks Steneker, geb. Aengwirden 28 febr. 1869, † ’s Hertogenbosch 8 juni 1964, begr. Heeswijk 11 juni 1964.
4. Attje Hendriks Steneker, geb. Aengwirden 10 mei 1872, † ’s Hertogenbosch 14 febr. 1925.
5. Aloysia Hendriks Steneker, geb. Aengwirden 9 juli 1874, † Heerenveen 22 nov. 1892.
-
IId. Johannes Hendriks Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 1805, ged. Heerenveen 31 juli 1805, † 17 juli 1861, tr. Haskerdijken Haskerland 5 april 1829 Meinskjen Hendriks Euverman, geb. Oudehaske 8 sept. 1807, † Terband 19 dec. 1843, dr. van Hendrik Jans en Grietje Alberts de Hoop.
Uit dit huwelijk:
1. Grietje Johannes Steneker, geb. Haskerdijken Haskerland 30 aug. 1829, † vóór 1833.
2. Hendrik Johannes, volgt IIId.
3. Grietje Jans Steneker, geb. Haskerland 14 juli 1833, † Aengwirden 18 febr. 1838.
4. Jantje Jans Steneker, geb. Nieuwebrug 6 maart 1836, † ald. 23 juni 1913, begr. Heerenveen 26 juni 1913, tr. Schoterland 28 aug. 1859 Lambert Hendrikus Terhorne, geb. Mildam Schoterland 1830, † Nieuwebrug 1 juli 1888, begr. Heerenveen 4 juli 1888.
5. Grietje Jans Steneker, geb. Aengwirden 17 okt. 1838, † Nieuwebrug 22 jan. 1896, begr. Heerenveen 27 jan. 1896, tr. omstr. 1875 Yme Berends Lienes, geb. Luinjeberd 19 okt. 1835, † Nijehaske 9 dec. 1909, begr. Heerenveen 13 dec. 1909, zn. van Berend en Antje Ymes Bosma.
6. Roelofjen Jans Steneker, geb. Terband 3 mei 1842, † Nijehaske 13 febr. 1910, begr. Heerenveen 17 febr. 1910, tr. Aengwirden 14 mei 1864 Jan Huver, geb. Kortezwaag Opsterland 16 april 1836, † Aengwirden 7 aug. 1916, zn. van Johannes en Aaltje Bruinsma.
-
IIId. Hendrik Johannes Steneker, geb. Haskerland 2 juli 1831, ged. Heerenveen 2 juli 1831, † Leeuwarden 14 juni 1901, tr. Aengwirden 19 dec. 1858 Grietjen Harmens Kruis, geb. Tjalleberd Aengwirden 8 mei 1835, ged. Heerenveen 9 mei 1835, † Nijehaske Haskerland 19 april 1877, begr. Heerenveen 22 april 1877, dr. van Harmen Durks en Sibbeltje Durks Schroor.
Uit dit huwelijk:
1. Sibbeltje Hendriks Steneker, geb. Tjalleberd Aengwirden 24 sept. 1859, † na 1911, tr. Aengwirden 18 mei 1889 Auke Jans Dragt, geb. Terband Aengwirden 9 april 1856, † Terband 16 febr. 1911, zn. van Jan Kornelis en Loltje Jeips de Jong.
2. Johannes Hendriks Steneker, geb. Aengwirden 28 maart 1861, † ald. 17 juni 1863.
3. Johannes Hendriks Steneker, geb. Aengwirden 14 aug. 1863.
4. Meinsjen Hendrika Steneker, geb. Tjalleberd 17 juni 1866, † Leiderdorp 3 april 1925.
5. Aaltje Hendriks Steneker, geb. Haskerland 19 maart 1869.
6. Jantje Hendriks Steneker, geb. Oudehaske Haskerland 11 aug. 1871, † Franeker 22 jan. 1954, begr. Leeuwarden 25 okt. 1954, tr. Haskerland 1 dec. 1892 Bernardus Willems Leenes, geb. Terband Aengwirden 26 febr. 1865, † Leeuwarden 9 maart 1928, zn. van Willem Harmens en Regina Jorna.
7. Hermanus Hendriks Steneker, geb. Haskerland 10 mei 1874, † Aengwirden 11 april 1875.
8. Harmina Hendriks Steneker, geb. Aengwirden 28 jan. 1877.
-
Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 4 aug. 2011 door C van den Berg
Bestand VAN DEN BERG STENEKER STAMBOOM
~
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
YOLANDA SNIP-STENEKER
Yolanda heeft sinds jaren veel bij gedragen aan het genealogisch onderzoek aan de Steneker families in Friesland.
Haar website gaf een schat aan informatie tot aan de meest recente telgen van de Stenekers in Friesland en elders.
Hier vermeld ik het parenteel van Hendrik Steneker tot aan Yolanda Snip-Steneker [Bron: Y.Steneker, versie ca 2005].
* EERSTE GENERATIE
Hendrik Johannes Gerardus Steenke/Steeneker, veenbaas, geb./gedoopt 26-8-1765 te Voltlage ovl. 19-3-1821 te Haskerdijken (Haskerland) (55 jaar oud). Gehuwd op 30-11-1792 te Joure (Haskerland) op 27-jarige leeftijd met Jantje Jans Nootenbril (ook genaamd Oostenbril en Jantien) (29 jaar oud), geb./gedoopt (Hervormd*) 30-10-1763 te Zuidveen. ovl. 4-1-1831 te Haskerdijken (67 jaar oud). D.v. Jan Harms en Anna Maria Quands.
Kinderen:
1.Johannes geb./gedoopt 30-12-1793 te Heerenveen. ovl. 1-10-1827 te Haskerdijken (33 jaar oud)
Gehuwd 11-6-1818, op 24-jarige leeftijd met Sjoukje Pieters Veenstra (24 jaar oud), boerendienstmeid, geb. 1794 te Grouw, wonende te Akkrum, ovl.1-5-1831 te Haskerdijken (37 jaar oud). D.v. Pieter Johannes (scheepstimmermansknecht) en Janke Pieters. Jantje Jans Nootenbril is gedoopt in de Nederlands Hervormde kerk te Zuidveen (onder Steenwijk) door de locale dominee A. Rotterdam. Zij was dus van hervormde huize en rooms-katholiek gehuwd te Joure. Achter haar naam in het RK trouwboek staat niet de vermelding accatolica, waarschijnlijk is zij dus reeds voor haar huwelijk overgegaan naar de RK kerk.
2.Harmen geb./gedoopt 18-9-1795 te Joure. ovl. 10-1800 (5 jaar oud).
3.Arend Jan geb./gedoopt 29-9-1798 te Joure, wonende te Haskerdijken ovl.18-12-1840 te Terband (42 jaar oud). Gehuwd 13-4-1828, op 29-jarige leeftijd, te Schoterland met Hielkjen Pieters Regnery (20 jaar oud), geb./gedoopt (Hervormd)14-4-1807 te Heerenveen. D.v. Pieter Regnery (notaris) en Aukjen Johannes.
4.Harmen, geb./gedoopt 6-10-1800 te Joure, veenwerker en veenbaas, ovl 29-1-1881 te Haskerdijken (80 jaar oud). Gehuwd 7-6-1827 te Aengwirden, op 26-jarige leeftijd, met Afke Egberts Waslander (23 jaar oud), dienstmeid, geb. 10-11-1803 te Oudeschoot of Rottum, gedoopt 7-10-1804 (Hervormd), wonende te Luinjeberd. D.v. Egbert Libbes Waslander en Antje Feijes.
5.Jan Durk geb./gedoopt 5-11-1802 te Joure
6.Johannes, boer en turfmaker, geb. 31-7-1805 te Haskerdijken, gedoopt te Heerenveen, ovl. 17-7-1861 te Terband (55 jaar). Gehuwd 5-4-1829 te Haskerdijken, op 23-jarige leeftijd met Meinskjen Hendriks Euverman (21 jaar oud), geb. 8-9-1807 te Nijehaske-Oudehaske, gedoopt (Hervormd) 4-10-1807 te Oudehaske. ovl.19-12-1843 te Terband (36 jaar oud). D.v. Hendrik Jans Euverman (makelaar in turf, herbergier en veenbaas) en Grietje Alberts de Hoop
7.Gerardus Henricus, gedoopt 10-4-1808 te Heerenveen.
* TWEEDE GENERATIE
Johannes Hendriks Steeneker, turfmaker, geb./gedoopt 30-12-1793 te Heerenveen, ovl. 1-10-1827, te Haskerdijken (33 jaar oud). Gehuwd 11-6-1818 te Haskerland, op 24-jarige leeftijd met Sjoukjen Pieters Veenstra (24 jaar oud), boerendienstmeid, geb. 1794 te Grouw, ovl. 1-5-1831 te Haskerdijken (37 jaar oud). D.v. Pieter Johannes Veenstra en Janke Pieters.
Kinderen:
1.Jantje C geb. 7-6-1819 ovl. Gehuwd 30-7-1848 te Schoterland met Jan Antoons Bergsma geb.4-12-1817 te Haskerland, ovl.29-3-1907 (89 jaar oud). Z.v. Antoon Jans Bergsma en Antje Phillipus Smits.
2.Hendrik geb. 25-8-1820 ovl.1821
3.Hendrik geb. 19-3-1821 te Haskerdijken, ovl.28-5-1884 te Terband. Gehuwd 9-5-1847 te Aengwirden met Catharina Berends Haverteepen, geb. 22-8-1821 te Terband, ovl. 7-1-1871 te Terband. D.v. Berend Hendriks Haverteepen en Hinke Alts Joustra.
4.Pieter geb. 21-10-1823 te Haskerland, ovl.29-7-1879 te Haskerland (55 jaar oud). Gehuwd 5-5-1850 te Haskerland met Sybrigje Jans Mulder geb. 23-11-1821 te Haskerland, ovl.27-5-1905 te Haskerland (oud 83 jaar). D.v. Jan Sijbrens Mulder en Tjitske Sjoukes Onverwagt.
5.Janke geb. 12-2-1826 ovl.27-8-1829 (oud 3 jaar)
* DERDE GENERATIE
Hendrik Johannes Ste(e)neker, boerenknecht, boer en schipper. geb. 22-8-1821 te Haskerdijken, ovl.28-5-1884 te Terband. Gehuwd 9-5-1847 te Aengwirden, op 26-jarige leeftijd met Catharina Berends Haverteepen (25 jaar), geb. 22-8-1821 te Terband, ovl.7-1-1871 te Terband (49 jaar oud). D.v. Berend Hendriks Haverteepen en Hinke Alts Joustra.
Kinderen:
1.Johannes geb. 5-3-1848 te Terband ovl.31-1-1851 (oud 2 jaar)
2.Bernardus Tjalling, schipper, geb. 29-3-1850 te Terband, wonende te Sneek ovl. na 1893.Gehuwd 7-10-1883 te Sneek met Anna Bernardus Leenes (24 jaar oud), geb. 21-12-1858 te Terband, ovl. te Sneek. D.v. Bernardus Harmens Leenes (veenwerker en schipper) en Johanna Leopold Hergarden.
3.Johannes, arbeider, geb. 11-1-1852 te Terband, wonende te Nijehaske ovl.27-1-1924 te Heerenveen (72 jaar oud). Gehuwd 22-5-1879 te Aengwirden met Grietje Effing (26 jaar oud), dienstmeid, geb. 3-4-1853 te Nieuwehorne, wonende te Heerenveen, ovl. 30-6-1937 te Leeuwarden (84 jaar). D.v. Gerrit Durks Effing (venter) en Aaltje van Straaten (arbeidster).
4.Hendrikus, timmerman en wagenmaker, geb. 6-3-1854 te Terband, wonende te Sint Nicolaasga. ovl.12-11-1940 te St. Nicolaasga (86 jaar oud). Gehuwd 7-9-1888 te Doniawerstal, op 34-jarige leeftijd, met Lijsbert Johannes Knoop (19 jaar oud), geb. 1869 te St. Nicolaasga, d.v. Johannes Anthonius Knoop en Sjoukjen Harmens Nijholt (boerin).
5.Petrus, koopman, geb. 15-4-1856 te Terband, wonende te Harlingen ovl.26-12-1925 te Harlingen (69 jaar oud). Gehuwd 17-8-1903 te Harlingen, op 47-jarige leeftijd, met Alida Muller (37 jaar oud), geb. 9-4-1866 te Almenum (Barradeel) ovl.12-12-1956 te Harlingen. D.v. Dirk-Zacharias Muller en Tietje Hendriks Harmens.
6.Henderica geb. 3-4-1859 te Terband ovl. 13-4-1859 te Terband (10 dagen oud)
7.Jan, koopman en schipper, geb. 31-8-1860 te Terband ovl. Gehuwd 24-11-1889 te Sneek, op 29-jarige leeftijd, met Magrieta Bijl (26 jaar oud), dienstbode, geb. 20-11-1863 te Sneek, wonende aldaar, d.v. Jente Beijl en Maria Bertrud Adelheid Terschlicht.
8.Sjouke, schipper, geb. 18-12-1862 te Terband, wonende te Harlingen ovl.31-3-1934 te Harlingen (71 jaar oud). Gehuwd 20-5-1889 te Harlingen, op 26-jarige leeftijd, met Catharina Leistra (23 jaar oud), dienstbode, geb. 2-6-1865 te Franeker, wonende te Harlingen, ovl.24-1-1937 te Harlingen (71 jaar). D.v. Pieter Ydus Leistra en Trijntje Hylkes Graafsma.
HENDRIK JOHANNES STENEKER is een tweede maal gehuwd op 6-4-1872 te Aengwirden, op 51-jarige leeftijd, met Anna Lycklama à Nijeholt (34 jaar oud), geb. 24-8-1837 te Nijehaske, ovl.10-1-1924 te Aengwirden (86 jaar oud). D.v. Johannes Lambertus Lycklama à Nijeholt en Aaltje Andries Bleeker.
Kinderen:
9.Johannes, geb. 30-11-1872 te Terband
10.Catharina, geb. 26-10-1874 te Heerenveen ovl. 8-5-1875 te Schoterland (6 maanden oud)
11.Antonius, geb. 16-5-1878 te Heerenveen ovl.10-12-1879 te Heerenveen (1 jaar oud)
12.Hendrik, geb. 16-5-1878 te Heerenveen
* VIERDE GENERATIE
Johannes Hendriks Steneker, boerenknecht, geb. 11-1-1852 te Terband, ovl.27-1-1924 te Aengwirden (72 jaar oud). Gehuwd 22-5-1879 te Aengwirden, op 27-jarige leeftijd met Grietje Effing (26 jaar), dienstmeid, geb. 3-4-1853 te Oudehorne, ovl.30-6-1937 te Leeuwarden. (d.v. Gerrit Durks Effing en Aaltje van Straten).
Kinderen:
1.Hendrik geb. 30-3-1880, ovl.17-7-1880 te Aengwirden (oud 3 maanden).
2.Gerardus (Gerrit) geb. 29-5-1881 te Nieuwebrug, ovl.11-10-1909 te Leeuwarden (48 jaar, ongehuwd).
3.Catharina geb. 21-7-1882, Gehuwd 13-5-1909 te Schoterland met Anthonius Johannes Roelofs en 6-5-1922 te Aengwirden met Gerardus Bruning.
4.Hendrik geb. 14-11-1884, ovl.Gehuwd 11-11-1911 te Aengwirden met Elisabeth Heins
5.Alida (Aaltje en Aly) geb. 18-11-1886 te Heerenveen, ovl. 1-1-1974. Zuster Maria Vincentia, ingetreden in de Carmel (Carmelitessen) te Zenderen, deed zij haar Professie op 14-2-1921.
6.Levenloos kind (X) geb. 2-1-1889.
7.Piet geb. 8-1-1890, ovl.Gehuwd 25-9-1917 te Leeuwarden met Veronika Margaretha Posthumus.
8.Durk geb. 13-3-1893 te Heerenveen, ovl.8-11-1951 te Heerenveen. Gehuwd 26-4-1919 te Almelo met Hendrika Maria Mathilda Rekers, geb. 15-8-1891 te Almelo, ovl.1974 te Heemstede D.v. Hendricus Rekers en Adriana Maria Lucassen.
* VIJFDE GENERATIE
Durk Steneker, loodgieter en koperslager, geb. 13-3-1893 te Heerenveen, ovl. 8-11-1951 te Heerenveen. Gehuwd 26-4-1919 te Almelo met Hendrika Maria Mathilda (Riek) Rekers, geb. 15-8-1891 te Almelo, ovl.1974 te Heemstede. (d.v. Hendricus Rekers en Adriana Maria Lucassen).
Kinderen:
1.Margaretha Gesina (Gré) geb. 14-5-1920 te Aengwirden, ovl.4-3-1951 te Heerenveen.
2.Hendricus geb. 14-12-1921 te Aengwirden.
3.Adriana Maria (Jaantje) geb. 25-9-1924 te Aengwirden.
4.Catharina Maria (Tiny) geb. 15-6-1926 te Aengwirden, ovl.11-12-2000 te Ameland.
5.Johannes (Johan) geb. 4-6-1928 te Aengwirden.
6.Albertus Gerardus Antonius (Albert) geb. 29-3-1931 te Aengwirden.
7.Gesina Hendrika ovl.20-12-1932 (3 weken oud) te Aengwirden.
8.Gesina Hendrika (Sientje) geb. 1-3-1934 te Aengwirden.
* ZESDE GENERATIE
2. Hendricus (Henny), loodgieter en winkelier, geb. 14-12-1921 te Aengwirden.
Gehuwd 21-7-1952 te Bedum met Margaretha Catharina Elisabeth Nienhuis, geb. 8-3-1928, d.v. Harmannus Joannes Nienhuis en Catharina Wilhelmina Anna Poelma.
Kinderen:
1.Hetty
2.Karin
3.Yvonne
4.Theo
5.Yolanda Maria Steneker, geb. 1-6-1964 te Heerenveen. Gehuwd 29-9-1995 te Roden met Marcel Snip, geb. 19-12-1965 te Harderwijk. Z.v. Popke Snip en Aaltje Amerika.
[Bron: Yolanda Maria Snip-Steneker, geb. Heerenveen, 1964]
~
Tekst: C. van den Berg en Y.Steneker, 2007-2008.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Over de economische historie met betrekking tot de veenarbeid en de arbeidsmigratie in de 18de eeuw:
De sociaal-economische ontwikkeling van de vervening wordt beschreven in een hoofdstuk van het proefschrift "Om een beter leven".
[Johan Frieswijk, Om een beter leven. Land- en veenarbeiders in het noorden van Nederland 1850-1914, Leeuwarden 1989]
In een andere hoofdstuk komt ook het verschijnsel van de trekarbeid aan de orde.
De sociaal-ecomische ontwikkeling van Friesland in het algemeen wordt beschreven in het hoofdstuk van Rolf van der Woude, in J. Frieswijk e.a. (red.), Geschiedenis van Friesland 1750-1995. Amsterdam/Leeuwarden, 1998.
De uittocht van werkzoekenden aan het eind van de 19de eeuw wordt besproken in het proefschrift van Hille de Vries, "Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie".
[Hille de Vries, Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895), uitg. 1971, H. Veenman (Wageningen)]
Er is een themanummer van It Beaken waar de emigratie naar Amsterdam aan de orde komt.
De armoede rond 1830 kan zijn veroorzaakt door het feit dat het veen ter plekke op was, niet door een economische misère in Friesland in die periode. Want toen ging het immers nog opwaarts.
[Mededeling van Johan Frieswijk, historicus, verbonden aan de Fryske Akademy, november 2009.]

Bronnen

 1. Voltlage 1765, St Catharinakirche, S.J. Schaafsma, Norbert Grasbon
 2. Haskerland 1821, akte 4
 3. Schoterland 1792, HV trouwregister Rohel etc
 4. Joure 1792, RK trouwregister

Tijdbalk Hendrik Johannes Steneker

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Steneker

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Steneker.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Steneker.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Steneker (onder)zoekt.

Historische context • De temperatuur op 30 november 1792 lag rond de -0 °C. De wind kwam overheersend uit het zuid-oosten. Typering van het weer: betrokken. Bron: KNMI
 • Erfstadhouder Prins Willem V (Willem Batavus) (Huis van Oranje-Nassau) was van 1751 tot 1795 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1792: Bron: Wikipedia
  • 25 april » De Marseillaise, het Franse volkslied wordt gecomponeerd.
  • 10 augustus » Bestorming van de Tuilerieën, de woning van koning Lodewijk XVI in Parijs wordt bestormd door een woedende menigte. Het zou resulteren in de bloedigste dag van de Franse Revolutie en was de opmaat voor de Septembermoorden.
  • 6 november » Tijdens de Eerste Coalitieoorlog vindt de Slag bij Jemappes plaats.

 • De temperatuur op 19 maart 1821 lag rond de 5,0 °C. De wind kwam overheersend uit het west-noord-westen. Typering van het weer: half bewolkt winderig. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • In het jaar 1821: Bron: Wikipedia
  • 5 maart » James Monroe wordt beëdigd voor een tweede termijn als 5e President van de Verenigde Staten
  • 25 maart » Griekenland verklaart zich onafhankelijk.
  • 24 juli » Slag om Carabobo.
  • 28 juli » Peru verklaart zich onafhankelijk van Spanje.
  • 27 september » Mexico's onafhankelijkheid wordt erkend na 11 jaar oorlog.
  • 1 december » De Republiek Santo Domingo verklaart zich onafhankelijk van Spanje.


Bron: Wikipedia
    

De publicatie Van den Berg Steneker Stamboom is samengesteld door wijlen C.A.M. van den Berg (op verzoek van de nabestaanden blijft deze publicatie beschikbaar, contact is niet mogelijk).