genealogieonline

Stamboom Van Osch » Daniel Lenert van den Hurck (± 1595-1669)

Persoonlijke gegevens Daniel Lenert van den Hurck 


Voorouders (en nakomelingen) van Daniel Lenert van den Hurck


Gezin van Daniel Lenert van den Hurck

(1) Hij is getrouwd met Maria Joosten Mathijsse Vogels.

Zij zijn getrouwd op 8 februari 1619 te Sint-Oedenrode.

of is de datum 8-4-1620..??

Kind(eren):

 1. Joanna Daniels van den Hurck  1620-????
 2. Maria Daniels van den Hurck  1621-????
 3. Joost Danielsz van den Hurck  1626-< 1627
 4. Joost Danielsz Hurcx  1627-< 1694 
 5. Margaretha Danielis Leonardi van den Hurck  1629-< 1638


(2) Hij is getrouwd met Maria Hendrick Mathijs Vogels.

Zij zijn getrouwd op 22 november 1632 te Sint-Oedenrode.Bron 1

- er is sprake van verwantschap in de 4e graad (mogelijk vanwege zijn 1e vrouw?)

Kind(eren):

 1. Dirck Danielsz. van den Hurck  1633-????


(3) Hij is getrouwd met Agnes Cornelissen.

Zij zijn getrouwd rond 1634.


Kind(eren):

 1. Maria Daniels van den Hurck  1634-< 1671 
 2. Arnoldus Danielsz. van den Hurck  1638-????
 3. Margaretha Daniels van den Hurck  1638-????
 4. Jenneke Daniel Hurcx  1643-???? 
 5. Cornelis Danielsz. van den Hurck  1644-> 1716
 6. Catharina Daniels van den Hurck  1646-????
 7. Anna Daniels van den Hurck  1648-???? 
 8. Elisabeth Daniels van den Hurck  1650-????


Notities over Daniel Lenert van den Hurck

- de naam wordt ook geschreven als HURCX (van Van de Horrick) of Van de Huerck...
- schepen van Sint-Oedenrode en burgemeester in 1626 en 1641...
- bij doop Joost (1627) staat als moeder vermeld Bethje (Elisabeth?)...
- er zou ook nog een dochter Heijken moeten zijn, g.m. Derck Jan Derckxs en wonende in Veghel (akte 29-6-1675)..?
- er is een Daniel Rodolphi Danielis van Horck die tr 18-3-1620 met Maria Judori Mathei Vogels...??? (misschien hoort zoon Joost daarbij?)

verpondingslijst Olland en Houtum 1649 – 1650 Verponding 790 Toegang 7633 folio 49v = Eijgenaer de heer Gualtheri de Raedt tot Antwerpen ende Daniel Lenaerts vanden Hurck gebruijcker huijs, hoff, schuer, schaepskoije, backhuijs ende torffschop etc. Is getauxeert jaerlijx op 90 gulden.

schepenprotocollen Sint-Oedenrode:
1626, p139, toegang 7636, inv.nr 112 = 119 Alsoo Rut Rutten van Herithem schepen, Daniel Lendert Roeloffs vande Hoirck borgemeester, Jans Rutten van Herithem, Joost Peter Joosten aff gegaen borgemeester, Goirt Jan Sijmons ende Willem Thijs Dircken alle naergebueren ende ingesetene vande hoeck Neijnsel ende Vressel en hen mede presenterende voirde geheelen hoeck Neijnsel ende Vressel. Hebben gemaeckt een accordt tegens Jan Peter Franssen, belangende twee stucksken landt gelegen ter plaetse genoemt Sweensbergen.

187 Daniel sone Lenaerts Roeloffs vanden Horck uijt crachte der procuratie hem gegeven bijden voirschreven Lenaert sijne vader. Hendrick Daneels van Kilsdomck als man ende momboir Heijlwich sijne huijsvrouw dochter Roeloffs vanden Horck bijden selven wettelijck verweckt uijt wijlen Catharina dochtere Jan Belaerts sijne huijvrouw. Nicolaes van de Sande als volmachtich van meester Daneel Tijbos sone wijlen Willem Aerts Tijbos daer moeder aff was Jenneken dochtere Roeloffs ende Catharina voirgenoemd ende deselve vanden Sande als procuratie hebbende van Joost Cornelissen als man ende momboir Magdalena sijne huijsvrouw, dochtere Dircx den Molder. Jan Lenaerts vande Horck als procuratie hebbende van Lonijs? Corstiaenssen man ende momboir Marije sijne huijsvrouw. Herman Jorijs Wijtevelt man ende momboir Catharina sijne huijsvrouw alle dochteren Dircx den Molder voirschreven bijden selven wettelijck verweckt uijt wijlen Marije dochter wijlen Roeloffs ende Catharina voirgenoemde ende Marten Adriaenssen hen fort ende sterck maeckende voir Jannen …. als man ende momboir Marije sijne huijsvrouw dochter Martens voirschreven bijden selven wettelijck verweckt uijt wijlen Cristina sijne ierste huijsvrouwe oijck dochtere Roeloffs ende Catarina meergenoemde alle mede vaderlijcke erffgenaemen wijlen Marije dochter Cornelis Jan Belaerts, wedue wijlen Marten Lucas Dircxssen de Pulser. O.a. ene erffelijck schare koijeweije inden Hogen Nuel. In de marge staat: Vernaedert door Willem sone Lenaert Toeloffs vanden Horck. Heeft wederom overgegeven aen Nicolaes van de Sande ierste coper. Noch een stuck saijlants, gelegen ter plaetse achter de Marijemondt geheijten de Scharpacker, Tusschen erffenisse enige beneficiaten inde parochie kerck van Eerschot, daer den voetpad tusschen beijde is lopende deen sijde, ende de weduwe Nicolaes Coolen dander sijde, streckende van Cathalijnenland totte gemeijne steechde geheijten de Valstraet. Vercocht aen Handrick Matheussen custer. Etc. Etc. Datering: 1641

28-5-1644; p180, toegang 7636, inv.nr 124 = 252 Vermelding van o.a. Daniel Lenaerts van den Horck wonende op de hoeve Ten Neul. Akte over paarden. [zie scan]

1647; p192, toegang 7636, inv.nr 115 = 181 Daniel Lenaerts van den Horck naergelaten weduaer wijlen Marije sijne ierste huijsvrouw dochtere wijlen Joost Mathijs Vogels, voor sulcx vader ende momboir over Joosten sijne onbeijaerde sone bijde voorschreven Marije verweckt. Het gerechte seste gedeelte in huijsinge, schuer, hoff, saijlant, weijlant, beempden, heijvelden ende houtwasschen etc. Gestaen ende gelegen ter plaetse Neijnsel op Villenbraecken genoempt tgoed Ten Oever. Hem Daniel 't voorschreven seste gedeelte van wegen sijne huijsvrouwe is aengecomen ende verstorven van wijle sijne voorschreven huijsvrouw ouders. Heeft hij Daniel voor soo veele sijne tochte aengaet, ende mits als van de ende momboir van de voorschreven Joosten sijne sone, bijna tot sijne mondighe jaeren gecomen. Wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Handrick sone Jan Mathijs Vogels.

224 Daniel sone wijlen Lenaert Roeloffs vanden Horck, uijt crachte der procuratie voor schepen van Sint Oedenrode gepasseert in dato den 10 januarij 1648 ende bij Joost sone wijlen Goosen Henricx als (wonende te Boxtel) man ende momboir van Barbara sijne huijsvrouw dochter Michiel Willemss Verbeeck? van den selve Michiels ende wijlen Catharina sijne huijsvrouw dochter wijlen Peter Wouters wettelijck verweckt, de gerechte hellichte onbedeijlt in een stuck ackerlants, gelegen ter plaetse inde Donderdonck aldaer onbedeijlt in de goederen van wijlen Jan Geerts ende Jan Janssen van Oirschot. Hem Joosten vercoopere soo bij cope tegens sijne mede erffgenamen als versterve sijnder huijsvrouw ouders aengecomen. Heeft hij vercocht aen Dircken sone wijlen Jan Hulssen. Datering: 1648

Compareerde Daendel van den Hurck getuijght ende verclaert waer te wesen dat an Roelof van Oordt woonende tot Waelwijck van hem deponenten ende van sijne naebueren de quantiteijt van vijfftich schaepen soo ooijen als lammeren heeft gecocht om die te verbrengen naer Waelwijck ofte elders. Datering: 1654; Pagina: 395; Plaats: Sint-Oedenrode

Inventaris RA 125 folio 79 jaar 1655 Peeter Jan Aert Luijcas oudt ontrent 58 jaeren ende Daniel Leenaerts van den Horck onse mede schepen oudt 60. Die welcke gedaecht sijnde ten versoecke van Lambert Jan Willem Kempts pachter ende gebruijcker der hoeve te Laer toebehorende Joncker Hyacint Daillij. Hebben getuijcht als dat hij ierste deponent bij sijne ouders saligher heeft gewoont ontrent de dartich achter een volgende jaeren op de voorschreven hoeve ende daer aff vertrocken ofte verhuijst inden jaer 1624 ende den voorschreven tweede deponent verclaert de selve hoeve aenverdt te hebben ende begonnen te gebruijcken inden jaere 1624 ende in sijn gebruijck gehadt te hebben thien achtereen volgende jaeren ende daer van vertrocken inden jaere 1634. Verclaerende beijde die voorschreven deponenten dat sij inden tijde als wanneer sij aldaer hebben gewoont altijt hebben gesien ende bevonden dat wijlen joncker Marcus van Gerwen ofte desselfs knechten ende arbeijders altijt als van node was hebben opgegraven om te heijnen? de graeff ofte sloodt tusschen de erffve ofte weije genoemt den Diependael totter voorschreven hoeve behorende, ende des selffs joncker Marcus nu des selffs erffgenaemen erffve toebehorende etc. etc...

Inventaris 117 jaar 1658 folio Alsoo questie ende verschil was opgestaen tusschen Daniel Leenders van de Horck ter eenre ende Joost Daniels van den Horck sijne Daniels voorsoon, verweckt bij wijlen Marijken sijn iertse huijsvrouwe dochtere wijlen Joost Mathijs Vogels ter andere sijde. Ter saecken van seeckere parthijen erfgoederen gelegen ter plaetsche Nijnssel ende onder Eerde. Gecomen ende achter gelaeten bij de moerderlijcke grootvaeder ende grootmoeder van de voorschreven Joost Daniels van de Horck, ende mits de afflijvichheijt van de gemelte des voorschreven grootmoeder sijnde gesuccedeert mits de voorschreven Marijke moeder des voorschreven Joost en de doodt vande grootmoeder desselffs Joost nijet en hadde verwacht opde drie naer gelaten kijnderen des voorschreven Daniels van de Horck, bij de voornoemde Marijke verweckt daer ter tijdt inden leeven geweest sijnde, ende alsoo voorts vervolgens mits dafflijvicheijt van twee der selver kijnderen sonder wettige geboorte achter te laeten souden verstorven ende gesuccedeert sijn opden voorschreven Daniel als vader van de selve ende opden voorschreven Joosten als broedere der selver twee overleden kijnderen. Overeengecomen dat den voorschreven Daniel van den Horck de voorschreven goederen ende gronden houden voor een gerechte derde gedeelte ende Joost voorsoone der voornoemde Daniels van de Horck de twee resterende derde gedeelte inde voorschreven erffgoederen. Ende heeft de voorschreven van de Horck het voorschreven derde gedeelte inde voorschreven erffgoederen hem bij deese aengecomen, wettelijck ende erffelijck overgegeven aen Joosten Daniels vanden Horck sijnen voorsoon.

Inventaris 119 jaar 1671 folio 415 Dirck ende Cornelis van de Horck, gebroederen. Cornelis Jan Tijssen als man ende momboir van Margriet sijn huijsvrouwe. Aert Jan Aerts als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe. Jan Ariens van Nieuwelaer als man ende momboir van Catelijn sijn huijsvrouwe. Mathijs Dirckx als vaderlijcke momboir van Dirck ende Willemke verweckt bij Maijken Daniels sijne gewesen huijsvrouw wettelijck verweckt. Ende Anna gelijcke dochteren ende kinderen erffgenamen van Daniels Leenders van de Horck verweckt bij Angenees Cornelis sijns voorschreven Daniels van de Horck sijne gewesenen huijsvrouwe. Hen fort ende sterck maijcken voor Aert haren absente broeder een stuck teulant gelegen ter plaetse Neijnssel ende Vressel. Hebben sij vercocht aen Denis Sijmens.,...

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Daniel Lenert van den Hurck?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Sint-Oedenrode Trouwen RK 1608-1635

Tijdbalk Daniel Lenert van den Hurck

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Van den Hurck


Historische context


 • Stadhouder Prins Frederik Hendrik (Huis van Oranje) was van 1625 tot 1647 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1632: Bron: Wikipedia
  • 22 februari » Galileo's Dialogo dei Massimi Sistemi wordt gepubliceerd.
  • 15 april » Slag bij Rain. Zweedse troepen verslaan het Heilige Roomse Rijk tijdens de Dertigjarige Oorlog.
  • 6 september » Oprichting van het rooms-katholieke (Latijnse) Bisdom Bagdad in het Ottomaanse Rijk.
  • 31 oktober » Oprichting stichting Cronesteinsche Polder.

    

De publicatie Stamboom Van Osch is samengesteld door (neem contact op).