genealogieonline

Kwartierstaat Jonkman » Mechelijne van Almaras (± 1562-± 1614)

Persoonlijke gegevens Mechelijne van Almaras 


Verwantschap Mechelijne van Almaras


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Mechelijne van Almaras

Mechelijne van Almaras
± 1562-± 1614Gezin van Mechelijne van Almaras

Zij is getrouwd met Jan Arentsz. Broeder (Exalto).

Toestemming voor het huwelijk is 26 juni 1587 verkregen te Leiden.

Bronvermelding
NH Ondertrouw B. april 1586 - november 1591., archiefnummer 1004, Nederlands Hervormd Ondertrouw (1575-1795), inventarisnummer 2, blad B - 187
Gemeente: Leiden
Periode: 1586-1591

NH Ondertrouw B. april 1586 - november 1591. B - 187
Bron: doop-, trouw- en begraafregister
Soort registratie: DTB Trouwen
Plaats: Leiden
Bijzonderheden:
Getuigen bruidegom: Tobias Aerntsz broer - Getuigen bruid: Nicolaes van Assendelft neef - Philippote van der Duyn nicht - Raadhuis. Voorvoegsel bruid en haar nicht: Jvr. Haar neef: Jhr.

Kind(eren):

  1. Arent Exalto d'Almarez  ± 1586-> 1675 


Notities over Mechelijne van Almaras

Bron: Martien Lops

Zij is gedoopt rond 1562 in Jacobswoude, Zuid-Holland, Nederland.Bron 1
Titel: jonkvrouw van Jacobswoude
Geloof: Rooms Katholiek.

1584. 199
Bron: notarieel register
Soort registratie: Index Notarieel Archief
Aktedatum: 12-07-1584
Soort akte: Testament
Bijzonderheden:
Bronvermelding
1584., archiefnummer 506, Archief van notaris Salomon Lenaertsz. van der Wuert, 1571-1614, inventarisnummer 12, blad 199
Gemeente: Leiden
Periode: 1584

Notaris: Wurt, Salomon Lenaertsz van der

Inventarisnummer 12 van archiefnummer 506 in Archieven
Geregistreerde 
Mechilina Hueras van d' Almaraz

Transcriptie testament door Geert Ouweneel:

De vraag of dit onderhavige Mechelijne is omdat er sprake is van haar oom Francois de Almaras en niet haar vader???

Compareerde voor mij notario publyck
ende voor den ondergescreven getuygen
joffrouwe Michelina van Almeras, wesende
gesont van lichame, gaende ende staende ende
alst uytwendelicken bleeck haer redenen,
memorie ende verstant wel machtich ende
gebruyckende, verclaerende nyet zeeckerder
te hebben dan die doot ende dat daer-
jegens die tijt ende uyre vandien d'alder
onzeeckerste is, etc., willende daeromme
die onseeckere uyre des doots prevenieren
ofte voorcomen mit dipsositie testamentair
van haere tijtelijcke gueden ende substantie,
haer van God almachtich verleent, doende
t'zeve zoe zij opelicken zeyde mit guede
voorsien, wel bedacht ende beraiden wesende,
zonder nochtans bij yemant daertoe misleyt of
sinisterlicken gepersuadeert te wesen,
verclaerde daeromme haer testament
ende uyterste wille te weesen t'geene
hier volcht. eerst heeft zij testatrice
gewilt ende wilt mits desen, in zoeverre
zij quame te sterven zonder kint ofte kinderen
achter te laten, dat in dat geval Adriaen
Jansz du Mey, haer halve broeder,
zal volgen eygendomme van alsulcke
gueden als haer van haer s'moeders zijnde
aengecomen zijn, die zij deselve haer
broeder mits desen is legaterende, willende dat
hij daermede zal affstaen, zonder yet
meer van haer achtergelaten gueden te mogen
porfiteren, maect voorts joffrouwe
Francisca van Assendelft, haer moeye,
een somme van twee hondert gulden van 40
grooten stuck, die haer naebescreven
erfgfenaemen op renten zullen mogen houden jegen
den penning zestien, besprect noch Adriane
Symonsdochter, de dochter van joffrrouwe
Alijt van Almeras, alsulcke renten als
zij opte kinderen van joncheer Lantsloot ende van
Brederoede spreeckende heeft, weillende oick
dat joncheer Franchoys van Alemeras,
haer oome van haer
naebescreven erfgenaemen zal werden
versien mit een propijn tot haere discretie,
ende in de reste ende t'overschot van alle
haer testaricis andere gueden, zoe roerende
als onroerende, gelt, gout, zilver, gemunt
ende ongemunt, actien ende crediten egeeen uytgesondert
die zij mitter doot ontruymen ende achterlaten
zal, heeft zij testatrice in zoe verde
zij alsvooren compt t'overlijden, tot haer universele
erfgenaem geinstitueert ende institueert
mitsdesen de voorsz. joffrouwe Alijt van
Almeras, haer moeye, ofte bij haer aflijvicheyt
haere twee kinderen, naemlick Franchoys
ende Adriane, ende dat om zeeckere redenen
ende oorzaekcen haer testatrice daertoe
porrende, begerende dat t'geene voorsz.
is (als wesende haer uyterste wille)
volcomen voortgang hebben ende erffect sorteren
zal, t'zij in crachte van testamente, codicille,
donatie uyt zaecke des doots ofte eenige
andere uyterste wille, zoe t'selve na den
rechte, costume ofte gewoonte
van den lande best substitueren zal mogen,
nyet jegenstaende dat alle solempnyteyten
van rechten in desen gerequireert daerinne
nyet geobserveert en waren, versouckende
zij trestatrcie aen mij notario voorn. (t'zelve
wettelick stipulerende) dat ick haer hiervan
wilde leveren ende maecken een ofte meer
openbare instrument ofte instrumenten /
in gewoonlicke forme. Aldus gedaen binnen
der stede van Leyden ten huyse van Adriaen
Mourinsz, rentmeester van de abdie van
Leuwenhorst, staende aldaer omtrent de
Vismarct opten 12en July anno 1584 omtrent die uyren nae
middach, reguerende Rodolpho die tweede
van dien name, keyser van Roomen, int
achtste jaer zijnder verkiesinge, ter
presentie van voorsz. Adriaen Mourinsz ende
Jacop Pietersz de Haes, poorteren der
voorsz. stede van Leyden als getuygen waerdich
van gelove, mit mij
notario voorn. hiertoe gerequireert
ende zonderlinge gebeden zijnde.
S(alomon) Leaertsz van der Wuert notaris
Mechlyna van Almaras
A. Mourissen
Jacob de Haes Pietersz

Bronvermelding
1606-1609., archiefnummer 506, Archief van notaris Claes van der Laen, 1602-1614, inventarisnummer 85, blad 151
Gemeente: Leiden
Periode: 1606-1609
Persoon 
Mechelina van Almaras

Buurtquestieboeken 105
Toegang nummer: 0508
Toegang naam: Oud rechterlijk archief Leiden
Bron: Buurquesties 1597-1700 register
Soort registratie: Buurtquesties 1597-1700
Aktedatum: 13-04-1609
Plaats: Leiden
Bijzonderheden:
Jacob Jansz. Verwey, notaris, namens jvr. Mechelyna van Almeras, weduwe van dr. Johannes Exalto, die een woning aan de gracht verkocht heeft Wijbrandt Thaddeus Cappiteyns
kwestie met de hier ook wonende Alewijn Jansz. , timmerman over een secreetgoot
Oud adres: Papengracht
Genoemd 
Wybrandt Thaddeus Cappiteyns
Genoemd 
Johannes Exalto
Genoemd 
Jacob Jansz. Verwey
Genoemd 
Mechelyna van Almeras

Buurtquestieboeken 163
Toegang nummer: 0508
Toegang naam: Oud rechterlijk archief Leiden
Bron: Buurquesties 1597-1700 register
Soort registratie: Buurtquesties 1597-1700
Aktedatum: 20-05-1615
Plaats: Leiden
Bijzonderheden:
Wybrant Thadeus Capiteyns, in zijn huis. destijds toebehorend aan Joffer Mechelyne van Almeras, weduwe van mr. Johan Exalto, medisch dokter, buurman van Wyjbrant is Jan Dircxsz. van Noortsant, bode met de roede

het erf van het huis 'gekomen van' Alewijn Jansz. , timmerman, gelegen tussen Wybrant's huis en het huis van Van Noortsant, komt, naar hij tegenover de Schepenen verklaart, hem toe
Oud adres: Papengracht, oostzijde
Genoemd Alewijn Jansz.
Genoemd Jan Dircksz. van Noortsant
Genoemd Mechelyna van Almeras
Genoemd Johannes Exalto
Genoemd Wybrant Thadeus Capiteyns

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Mechelijne van Almaras?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. Ondertrouw akte

Tijdbalk Mechelijne van Almaras

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Van Almaras


    

De publicatie Kwartierstaat Jonkman is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Heidi Jonkman, "Kwartierstaat Jonkman", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jonkman/I5481.php : benaderd 16 oktober 2021), "Mechelijne van Almaras (± 1562-± 1614)".