genealogieonline

Stamboom Hobers » De naam Hobers en 't Erve Hobers in Ane

In Salland, in het buurtschap Ane ligt al eeuwen 't erve Hobers. Iedereen met de familienaam Hobers heeft zijn naam aan deze boerderij te danken.

't Erve Hobers

Alle mensen met de achternaam Hobers hebben hun naam te danken aan een boerderijnaam: 't erve Hobers in het buurtschap Ane dat noordwestelijk van Gramsbergen ligt. Welke boer(en) woonde(n) op 't erve Hobers in de eerste decennia van de 17e eeuw? In 1601 is dat ene "Johann Hobers"; in 1602 ene "Jan Hobers", Johan en Jan zullen dezelfde zijn.

In het begin tweede helft van de 17e eeuw woont Egbert Hobers op deze boerderij. Is hij de (klein)zoon van de eerder genoemde Johann? Trouwde hij in op de boerderij met een (klein)dochter van Johann? Vragen die helaas nooit met 100% zekerheid  beantwoord zullen worden. Er zijn te weinig primaire bronnen uit die periode bewaard die de bloedlijn van de eerste Hobers'en kunnen aantonen. Toch is op grond van secundaire bronnen een aannemelijk beeld te vormen van de vroegste  bewoners van deze  boerderij.

Hobers betekent "Stralende Geest" 

Egbert Hobers dankt in ieder geval zijn achternaam aan de naam van de boerderij: 't Erve Hobers. Deze boerderij in het buurtschap "Aene", wordt al vermeld in een document uit 1564: "Ernst, heer tho Voerlo bezit 't Erve Hobers to Aene". Wie dan de bewoner is, is onbekend. Het is in Salland gebruikelijk dat een bewoner de naam  aanneemt van de boerderij waar hij woont of 'introuwt'. Zo trouwt de eerder genoemde Egbert in op 't Erve met de boerendochter Jannetje en vanaf dat moment wordt hij Egbert Hobers genoemd.

De naam Hobers is een zgn. patroniem (vadersnaam): Egberts zoon heet Frederick Egberts Hobers. Egberts is hier het patroniem: zoon van Egbert. Hoberts betekent dan ook zoon van Hobert (Hubert), in de uitspraak valt dan de 't' weg en ontstaat Hobers. De naam Hobers is van oorsprong een Germaanse naam. De naam is samengesteld uit de Germaanse woorden 'hug' (geest,verstand) en 'bert' (glanzend, stralend). Hobers betekent dan ook "stralende geest". (Bron: Meertens Instituut Amsterdam)

Begin van de 17-e eeuw

Sommige primaire bronnen uit de 17-e eeuw m.b.t. Ane zijn verloren gegaan. De doopboeken van het Kerspel Hardenberg uit die periode zijn door de grote brand in 1708 vernietigd. De boeren van Ane trouwden en lieten hun kinderen altijd dopen in Hardenberg. Dit betekent dat het heel lastig is te reconstrueren wie er op de boerderij werd geboren, trouwde of overleed. Daarmee is het moeilijk geworden te bewijzen of een bewoner van vóór 1708 in de stamboom past. Van Gramsbergen hebben we gelukkig wel een paar bronnen. Als het water in de Vecht te hoog stond om naar Hardenberg te gaan, lukte het soms wel naar Gramsbergen met het veer over te steken en daar een kind te laten dopen. Ook verlieten sommige bewoners  de boerderij om elders een nieuw bestaan op te bouwen. Daar (bv. Amsterdam en Almelo) lieten ze hun sporen na. Deze bronnen helpen ons nu wel een beeld te vormen van 't Erve Hobers, haar bewoners, maar vooral de tijd waarin ze leefden.

"Verpondingsregister Salland 1601"

De eerste annotatie waarin de naam van een bewoner wordt genoemd is het "Verpondingsregister Salland". Bij resolutie van 16 juni 1601 voerden de Staten van Overijssel een belasting onder de naam 'verponding' in, die werd geheven over onroerend goed, zoals grond en huizen. Deze belasting moest betaald worden door de gebruiker van "t Erve. Zo weten we dat er in 1601 een zekere Johann Hobers woont. De oudst bekende boer op de boerderij.

"Ein erve genompt Hoebers tobehorende Everdt vann Ensse ende wordt gebrucket bij Johann Hobers die verklarth vann X mudde landes. Item noch IIIII dachwarck platlant hifft de garve. Noch omtrent II mudde lantz gantz de ende mith russchen bewassenn....6 - 0 - 0." (6 gulden)

Ane telt dan slechts 6 boerenhoeven waaronder 't Erve Hobers. Johan Hobers pacht de boerderij van Evert van Ensse, die blijkens een brief van 17 juni 1570, handelende over achterstallige belastingen van de stad Hasselt, vóór dit jaar landrentmeester van Salland geweest is en later drost van Drente en kastelein van Coevorden werd.

In 1602 blijkt hij nog steeds eigenaar van 't erve te zijn, als bewoner wordt dan Jan Hobers genoemd.

Stamvader

Via stamvader Jan Hobers kan je het spoor naar het heden volgen.

De foto van 't erve Hobers is van 2003.


Andere verhalen


De publicatie Stamboom Hobers is samengesteld door (neem contact op).

Terug naar de startpagina van deze publicatie