genealogieonline

Stamboom Dullemen » Mabelia "van ARKEL" van VOORNE (1273-1313)

Persoonlijke gegevens Mabelia "van ARKEL" van VOORNE 

Bron 1

Verwantschap Mabelia "van ARKEL" van VOORNE


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Mabelia van VOORNE


Gezin van Mabelia "van ARKEL" van VOORNE

Zij is getrouwd met Jan van ARKEL.Bron 3

rond 1314.Bron 4


Kind(eren):

  1. Jan van ARKEL  1305-1359 
  2. Margaretha van ARKEL  ± 1310-1368 
  3. Jan Arkel van de Lede  ± 1320-1377


Notities over Mabelia "van ARKEL" van VOORNE

beroep: 1305

referentie: 18

onderwerp multimedia: JPEG C:\bk6\karel\Picture\Voorne.jpg
Mabilia van Voorne, wordt op 5.12.1305 getocht aan tienden gelegen rond Leerdam, waarmee haar echtgenote door de bisschop van Utrecht beleend wordt; overl. waaschijnlijk op 26.2.1313, tr. waarschijnlijk in 1293 met Jan III van Arkel. Jan III van Arkel is in 1298 als knaap getuige voor de graaf van Gelre, doch wordt reeds het volgende jaar als ridder vermeld. Zet de politiek van zijn vader Jan II voort en steunt ook Jan van Avesnes, die in 1299 graaf van Holland was geworden. Door deze houding ontvangt hij in 1305 van de graaf de verbeurd verklaarde goederen van de verdronken Jan II van der Leede., waarbij waarschijnlijk ook Haastrecht dat hij in 1316 in leen krijgt van het kapittel van Oud-Munster. Levert diverse diensten aan de graven van Holland en Gelre; zo dient hij met 1.300 man in het leger van graaf Willem III dat op 27.8.1315 optrekt tegen Vlaanderen. In 1319 staat hij met anderen borg voor een mogelijk op te leggen boete voor graaf Willem III als deze zich niet zal houden aan een uitspraak in een geschil met graaf Reinald van Gelre. Nadat hij in 1311/12 op verzoek van de graaf van Holland reeds raad was geworden van bisschop Guy van Utrecht, leidt hij na de dood van die bisschop in 1319 een Hollands leger dat de nieuwe bisschop Frederik van Zirk steunt tegen het opstandige Sticht. Jan III van Arkel overl. 1324/25. (M.J. Waale, ´Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel´, in De Nederlandsche Leeuw, 2000) 19. Jan IV van Arkel, volgde zijn vader begin 1325 op. In 1322 treedt hij als gemachtigde van zijn ouders op bij de huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik van Brederode en Isabelvan Fonteynes. In 1327 vermeld als knaap, in 1328 reeds vermeld als ridder. Net als zijn vader versterkt hij de positie van de Arkels door afwisselend steun te verlenen aan Holland, Brabant en Gelre en het bisdom Utrecht. Neemt in 1335 met 55 andere ridders deel aan een kruistocht in Pruisen met de graaf van Oostervant, de latere graaf Willem IV en is getuige en arbiter in vele belangrijke geschillen. In 1335 en 1339 leent hij geld aan en staat borg voor de schulden van hertog Reinald II van Gelre. Namens graaf Willem IV neemt hij in 1341 de voogdij over het Sticht Utrecht op zich, maar nadat zijn halfbroer Jan in 1342 bisschop van Utrecht is geworden trekt hij zich terug uit de Stichtse politiek. Steunt zijn halfbroer in 1349 nog wel in diens strijd tegen de Bronkhorsten-partij in het Oversticht, waarschijnlijk uit eigenbelang, omdat hij zijn boer voor die strijd veel geld had geleend. Het jaar daarna steunt hij hertog Reinald III van Gelre in diens strijd tegen zijn broer Eduard bij het beleg van Tiel dat op 24.8.1350 door Reinald III werd veroverd. Is tevens betrokken bij de twisten over de opvolging van graaf Willem IV van Holland en steunt daarbij de ´Verbeider´ Willem V tegens diens moeder Margaretha van Beieren en treedt in 1350 toe tot het Kabeljauwse verbond. Als lid van de Raad van Willem V wordt hij bij diens afwezigheid op 30.12.1351 ruwaard van Holland. In 1352 wordt hij als baanderheer benoemd, een eretitel slechts verleend aan vier adellijke heren. Als in 1351 graaf Willem V de goederen van zijn Hoekse tegenstanders verbeurd verklaart, wordt Jan IV van Arkel op 21.4.1351 beleend met een deel van de heerlijkheid van der Lek, die toebehoord had aan Jan II van Polanen. Toen echter in 1357 graaf Willem V krankzinnig verklaard werd en opgesloten, werd zijn broer Albrecht, zijn plaatsvervanger, ´ruwaard´. Deze laatste verzoent zich met de verbannen Hoeken en Jan IV van Arkel wordt verzocht de Polanen-goederen te retourneren, waarover Arkel in strijd raakt met Albrecht van Beieren en in 1358 de opstandige stad Delft met troepen steunt in de strijd tegen de ruwaard. Op 29.5.1359 verzoent hij zich met Albrecht en overlijdt waarschijnlijk begin mei 1360. (M.J. Waale, ´Nogmaals een bijdrage tot de genealogie van het middeleeuwse adellijke geslacht Van Arkel´, in De Nederlandsche Leeuw, 2000) Jan IV van Arkel tr. 1329 met Irmengard van Kleef, geboren 1307, overleden 6 augustus 1362, dochter van Otto van Kleef en Adelheid van de Mark. Waaruit o.m.: Herbaren van Arkel, gezegd Slingeland, volgt Reeks 86 Jan IV van Arkel had minstens één bastaard, die hierna volgt: 20. Goedeken bastert van Arkel, genoemd onder de edelen bij de landvrede tussen Jan van Blois en zijn gemalin Machteld van Gelre, hertogin van Gelre (6.1.1377). (M.J.Waale schrijft: ´Het is mogelijk dat , zoals Groesbeek stelt, Goedekende stamvader was van het het geslacht De Hoog, omdat in 1413 een Frederik de Hoge Godensz. Vermeld wordt als hooghemraad van de Alblasserwaard en zegelt met een van Arkel afgeleid wapen, namelijk met twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken met een bastaard schuinstreep.´) 21. Gerrit de Hoghe, hoogdijkheemraad van de Alblasserwaard (1422), schepen (1433, 1435), wonend te Gorinchem, behoort tot de "vrienden" van Jan van Arkel in diens strijd tegen de graaf van Holland (1406). (Zie M.J.Waale, ´De Arkelse oorlog 1401-1412´, Hilversum 1990, p. 249, mogelijk broer van de eveneens in 1406 onder de vrienden van Jan van Arkel vermelde Frederik die Hoge, die dezelfde zal zijn als Frederik Godensz., die vermeld wordt onder de ´aanzienlijken´ e het stadsbestuur van Gorinchem, Willem van Arkel´s ´goede vrienden´[p. 247]) 22. Gerrit Gerritsz. de Hoghe, leenman van Arkel (1441, 1458), schepen (1441, 1443, 1446), wonend te Gorinchem. 23. Gouwe Gerritsdr. de Hoghe, tr. Floris Holl, schepen van Gorinchem, overl. voor 1495. 24. Lijsken Florisdr. Holl, overl. voor 1530, tr. Jan Petersz. van Muijlwijck, geb. ca. 1466, schepen van Gorinchem (1528, 1532), deed de poorterseed ald. (4.10.1505 en 17.12.1512), overl. tussen 26.10.1534 en 13.3.1536. 25. Marijke Jansdr. van Muylwijck, overl. voor 23-5-1580, tr. Frederick Dirxcsz., schout van Blokland (zeker van 1558-1562), gezworene (1545) en kerkmeester (1550) ald., overl. voor 23.5.1580 (oud 75 jaar). 26. Engelke Frederick Dircxsdr., tr. Cornelis Hendrixsz. 27. Anneke Cornelisdr., begr. Hoogblokland 1651 (overleefde haar echtgenoot dus 21 jaar), tr. Adriaen Rutgers, Heilige Geestmeester te Hoogblokland, overl. Hoogblokland 31.10.1630. Hieruit o.a.: Engelken, volgt hierna Ruth, volgt Reeks 139 28. Engelken Ariensdr., van Hoogblokland, overl. Hoogblokland 19.4.1645, begr. ald. (grafsteen), tr. Pieter Ariensz. de Groot (de Grooten), won. in de Minckeloos (Minceloze) onder Noordeloos (1646), overl. Hoogblokland 6.1.1662, begr. ald. 12.l.1662 (grafsteen). 29. Annetje (Anneke, Annichje) Pietersdr. de Groot, tr. Nijs Jansz. de Vries, ged. Hoornaar 31.1.1638 (get. Roochus Nijssen, Beerent Lamberts en Maijke Tijmens). 30. Maijke Nijsse de Vries, geboren Hoornaar ca. 1664/67 (zie Ons Voorgeslacht 1995, vanaf p. 185), tr. Hoornaar 2.12.1696 Aerien Gerritze Beusecom, gedoopt Hoornaar 1669. 31. Rokus Ariensz Beusikom, gedoopt Hoornaar 18.5.1700, tr. Goudriaan 4.2.1725 Maritje Jansz Boon, gedoopt Goudriaan 12.7.1693.. 32. Arie Rokusse Beusekum, gedoopt op 16.11.1727 te Goudriaan, tr. Noordeloos 28.3.1756 Dirkje Pieterse van den Dool, gedoopt 03.03.1726 te Hoogblokland, "wonend Giessen Nieuwkerk, wegens wateroverlast te Hoogblokland gedoopt" (getuige: Heijlthe van den Dool). 33. Jannigje Beusikom, geb.Goudriaan, overl. Bleskensgraaf 9.11.1819, tr. 22.02.1784 te Wijngaarden met Cornelis Slingerland. 34. Arie Slingerland, geb. Bleskensgraaf, bouwman, overl. 15.5.1869, tr.Oud.Alblas 3.1.1821 Pieternella de Puiker, geb. Capelle a/d Ijssel, overl. Bleskensgraaf 4.11.1838. 35. Janna Slingerland, geb. Bleskensgraaf 3.11.1838, overl. Bleskensgraaf 19.3.1918, tr. Bleskensgraaf 24.12.1864 Hendrikus Baan, geb. Bleskensgraaf 9.5.1838, bouwman, overl. Bleskensgraaf 16.9.1909. 36. Pieternella Baan, geb. Bleskensgraaf 17.4.1866, overl. Bleskensgraaf 6.4.1940, tr.Bleskensgraaf 27.2.1890 Hendrik Boele, geb.Bleskensgraaf 15.5.1864, bouwman, overl. Bleskensgraaf 13.2.1941. 37. Adriaantje Boele, geb. 25.12.1894, overl. Brandwijk 6.4.1982, tr. 15.4.1924 Hendrik Kooyman, geb. Alblasserdam 11.2.1895, boer. 38. Jan Hendrik Kooyman, geb. Ottoland, 16.2.1925, overl. Menestreau en Villette, 24 juli 1975, begr. Menestreau en Villette, boer, tr. Jacoba van de Hoef, geb. Rhenen30.12.1928, dochter van Teunis van de Hoef en Wilhelmina Gertruida van der Meijden 39. Wilhelmina Jeannette Kooyman, geb. Dungog, Australië 2.5.1957, tr. Jean-Yves Soulcié, geb. Périgueux, Dordogne 14.05.1955, zoon van Daniel Soulcié en Andrée (Robic). 40a. Thibaut Amaury Thimotée Soulcié, geboren op 09.2.1983 te Romorantin. 40b. Emérentine Soulcié, geboren op 27.6.1986 te Romorantin. 40c. Rébecca Soulcié, geboren op 15.6.1989 te Romorantin. 40d. Anthia Soulcié, geboren op 2.2.1997 te Orléans.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Mabelia "van ARKEL" van VOORNE?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. http://www.kareldegrote.nl reeks 78
  2. - Leo van de Pas;; Leo van de Pas
  3. - Karel de Grote site reeks 090 Anna van Gelre; - Karel de Grote site reeks 078 Holl (Soulsie); - OV 1970 kwartierstaat Adrienne Parqui; - www.evelingen.box.nl/evelingen/dk-c6.htm
  4. - OV 1987;; OV 1987

Tijdbalk Mabelia "van ARKEL" van VOORNE

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Van VOORNE


Historische context
Bron: Wikipedia
    

De publicatie Stamboom Dullemen is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Ton Deunhouwer, "Stamboom Dullemen", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-dullemen/I12378.php : benaderd 16 juni 2021), "Mabelia "van ARKEL" van VOORNE (1273-1313)".