genealogieonline

Steffen(s) Nederland, Genealogie Steffens » Germain Joseph Francois Adolphe Steffens

Persoonlijke gegevens Germain Joseph Francois Adolphe Steffens Mannelijk


Voorouders (en nakomelingen) van Germain Joseph Francois Adolphe Steffens


Gezin van Germain Joseph Francois Adolphe Steffens

Hij is getrouwd met Anna Maria Jacoba Rouffs op 10 juni 1819 te Horst (L.), hij was toen 29 jaar oud.

GenLias Archieflocatie: Limburg
Toegangnr: 12.044 Inventarisnr: 3
Gemeente: Horst ; Soort akte: Huwelijksakte ; Nummer: 0 ; Datum: 10-06-1819
Man: Herman Joseph Adolph Frans Steffens ; Plaats: Gulik Pruissen
Vrouw: Anna Maria Jacoba Rouffs ; Plaats: Horst
Vader man: Jan Adolph Karel Steffens
Moeder man: Margareta Constantina Sartorius
Vader vrouw: Frans Antoon Rouffs
Moeder vrouw: Maria Theresia van Douveren

Kind(eren):

  1. Theresia Adolphina Constantia Steffens  1820-1821
  2. Adolphe Joseph Louis Francois Steffens  1821-1899
  3. Francois Joseph Alexandre Steffens  1824-1847


Notities bij Germain Joseph Francois Adolphe Steffens

Bron: Burgerlijke stand - Overlijden ; Archieflocatie: Regionaal Historisch Centrum Limburg
Inventarisnr: 57 ; Gemeente: Horst ; Soort akte: Overlijdensakte ; Aktenummer: 17 ; Aangiftedatum: 24-03-1865
Overledene: Herman Jozef Frans Adolf Steffens ; Geslacht: M ; Overlijdensdatum: 23-03-1865 ; Leeftijd: 75 ; Overlijdensplaats: Horst
Vader : Jan Adolf Karel Steffens
Moeder: Margaretha Constantina Sartorius
Partner:Anna Maria Jacoba Rouffs
Relatie: wdnr
OPmerking: Kantonrechter te Horst, Ridder der Eikenkroon

Zijn geboorteplaats Jülich behoorde tijdens zijn geboorte bij Duitsland, tegenwoordig is Gulick of Gulik deel van de Limburgse provincie van Nederland.
Germain was volgens de overlijdensbrief: Chevalier de la Couronne et Chene.
Volgens Bidprentjes verzameling: H.J.Fr.A. Steffens ; vrederechter te Horst.
Beroepen:
Gemeentesecretaris Horst, 1819-1824
Burgemeester van Horst, 1815-1818
Burgemeester Horst, 1823 -1830
Brontekst ontleend aan:

I N V E N T A R I S v a n d e A R C H I E V E N
der G E M E E N T E H O R S T ; 1579 - 1939 ; samengesteld
door W. VAN M U L K E N
Maastricht, DIENST INSPECTIE BER ARCHIEYEN IN LIMBURG, 1977.

Geschiedenis van het archief.
Laten we eerst in het kort de lotgevallen van de archieven der gemeente
Horst, voor zover althans bekend, gaan bekijken.
De oudste inventaris die we in de archieven van Horst aantreffen dateert
van 24 januari 1661 en geeft een globale opsomming van de toen aanwezige
archiefstukken (inventaris nummer 3). De daarop volgende inventaris, die
bewaard is gebleven, is ruim 163 jaar later opgemaakt, nl. op 18 october
1824 bij de overdracht van de archieven door Adolf Steffens, benoemd tot
schout en daardoor aftredend als gemeentesecretaris, aan zijn opvolger
als secretaris, Th.V.Zielkensj deze inventaris bevat slechts een zeer
summiere opgave van de overgedragen archieven (inv.nr.547).
In het door oud-burgemeester H.J.F.A.Steffens in 1842 opgemaakte "Verslag
van den administratieven toestand der Gemeente Horst en Sevenum,
hebbende eene bevolking van 4512 zielen, over het tijdvak van Januari
1815 tot October 1830" wordt over de gemeente-archieven gezegd: "Den 15
December 1828, is een Inventaris in duplo opgemaakt van alle belangrijke
akten, stukken, zoo als koop en verkoop protokollen van goederen, huizen
enzo, kwittantien van aflossing der Gemeente Kapitalen, transactie met
den Heer von furstenberg over het onderhoud van vier bruggen; papieren
betreffende arbitrale uitspraak ter beslissing van geschillen tusschen
Horst en Sevenum, allen aan beide gemeenten toebehoorende, welke neder-
gelegd zijn in eene kist, voorzien met drie goede sloten, krachtens arto
67 van het reglement op het bestuur ten platten lande in de Provincie
Limburg". (inv.nr.462). De inventaris waar hier sprake van is is helaas
niet bewaard gebleven......

In het gemeenteverslag van 1860 wordt voor het eerst een bezoeker
van het archief vermeld: "Wij vermelden hier, dat de zoon van den kanton
Regter, den Heere Steffens Postdirecteur te Grave zich onledig houdt met
een beschrijving te maken onzer oude archieven, usantien en privilegiën
hetwelk voor de wetenschap belangrijk kan zijn."(inv.nr.473). Dit onderzoek
vond zijn neerslag in het in 1888 te Roermond van de hand van de heer A.
Steffens verschenen boek, getiteld: Geschiedenis der aloude Heerlijkheid
en der Heeren van ter Horst, in het land van Kessel....

Op 5 januari 1815 werd Adolf Steffens benoemd tot burgemeester van de
gemeente Horst en Sevenum. 47)....

Bij besluit van gedeputeerde staten van 19 november 1818 werden tot
raadsleden benoemds A. Steffens ("gewezen Maire")9 G. Houben, P. Everts,
P. Tacken9 G. Aerts9 J.Geurts, A. Geerits, J. Lucassen, J. Poels, J. Busse-
maekers en P. Raedts. 60)....

Bij besluit van gedeputeerde staten van eveneens 3 februari 1819 werd
raadslid H.J.F.A. Steffens benoemd tot gemeentesecretaris; hij werd
pas in de raadsvergadering van 2 augustus d.a.v. als zodanig ge•nstalleerd 63),
eerst nadat gedeputeerde staten op verzoek van Steffens op deze installatie
had aangedrongen. 64)....

Op 16 februari 1823 overleed schout J.A.Haffmans. 70) Bij Koninklijk Besluit
van 25 november d.a.v. werd gemeentesecretaris H.J.F.A. Steffens
benoemd tot zijn opvolger; deze legde op 27 december de voorgeschreven
eed af voor de staatsraad gouverneur der provincie en werd in de raads-
vergadering van 2 januari 1824 ge•nstalleerd. 71)...
Bij besluit van gedeputeerde staten van 8 juni 1824 werd Th. Zielkens
benoemd tot gemeentesecretaris als opvolger van Steffens en H. Bille-
kens tot raadslid als opvolger van Th. van de Goor. 72)...

De gemeente Horst en Sevenum telde 4459 inwoners in 1825.
Bij Koninklijk Besluit van 30 juli 1825 werd H.J.F.A. Steffens tot
burgemeester benoemd; hij legde op 22 augustus d.a.v. de voorgeschreven
eed af. 75)....

In Horst9 dat9 zoals we hierboven reeds zagen, 3060 inwoners telde,, bij
de afscheiding van Sevenum9 had de verkiezing der raadsleden vanwege die
afscheiding later plaats dan elders en wel op 22 september 1836O Het
procesÈverbaal van deze verkiezingen is wel bewaard gebleven*,
Het kiesbureau was samengesteld uit HoJeFoAoSteffens9 vrederechter van
het kanton Horst9 als president en HÈHouben9 NoNeujean9 FeAoJanssen en
J.A.J. Kannegiesser als scrutateurs......

Op 3 februari 1848 overleed raadslid J.J.Rouffs. 127) N.a.v. de hierdoor
ontstane vacature richtte kantonrechter Steffens een adres tot de dis-
trictscommissaris, waarin hij verzocht tot raadslid te worden benoemd.
De gemeenteraad om advies gevraagd over dit adres, was in de vergadering
van 24 maart 1848 van gevoelen "dat aan het verzoek van den sollicitant
geen gevolg behoort gegeven te worden", hierbij o.a. overwegend "dat
het karakter van den sollicitant te moeijelijk is en dezelve door zijne
manier van te handelen altijd wil overheerschen, zoodat het te vree-
zen is, dat de eendragt welke onophoudend in den Gemeente Raad heeft
bestaan, zoude ophouden wanneer dezelve er deel van maakte." 128)
De heer Steffens zou ook niet worden benoemd, bij besluit van gedeputeerde
staten van 14 april 1848 werd W. Geurts benoemd als opvolger van
J.J.Rouffs. 129)...

De eerste verkiezingen van de gemeenteraad van Horst onder Nederlands
bewind hadden plaats op 9 en 10 september 1851, op 9 september werden
de stembriefjes ingeleverd, op 10 september geopend. Uit het "Proces-
verbaal van de opening der stembriefjes, die ter benoeming van Elf Leden
van den Gemeente Raad, den 9 September 1851 zijn ingediend, blijkt dat
er 104 geldige stembriefjes werden ingeleverd. De stemmen werden als
volgt uitgebrachtg Leonard Neujean 96, Hendrik van ter Velden 81, Pieter
Jan Houben 80, Arnold Baltussen 76, Villem Villems 72, Jakob Derikx
66, Leonard Tacken 64, Eugene Haffmans 63, Hendrik Haegens 61, Villem
Geurts 59, Quirinus van Douveren 55, Villem Mathijs Geurts 51, Adolf
Steffens 31, Pieter Jakob Camps 30, Villem van den Munckhof 25, Pieter
Keijsers 15, Hendrik Vullinghs 12, Mathijs Geurts en Theodor Christin
aens 10, Jan Poels 8, Hendrik Zegers en Villem Geurts 7, Jakob Lemmen 6 ,
Hendrik Jeurissen en Jan van den Munckhof 5, Jan De Mulder, Willem
Geurts, Hendrik Geurts en Jacob Bussemaekers 4, Frans van ter Velden,
Pieter Janssen, Mathijs In 't Groenewolt en Jan Weijs 3, Arnold Balt-
sen, Villem Verheijen, Jan Cox, Francis Beuijssen, van der Velden,
Pieter Keijsers, Michiel op de Laak, Jan van den Munckhof, Gerard van
Eeckhoudt en Jan Hermkes 2, Nikolaas Ambrosius, Minaux, Pieter Jan
Coenders, Antoon Drabbels, Jan Geurtjens, H.Haenen, J.Sanders, Willem
Derikx, H.v.Ens, H.v.Houft, Martin Keijsers, Jakob Houben, Hendrik van
Rens, Nikolaas van Nunen, Hendrik van den Heuvel, Hugo Haffmans, Kasper
Zielkens, Antoon Christiaens, Herman Janssen, Jan Stapper, Karel Esser,
Pieter Jan van den Berg, Reinier Kleuskens, Baltussen vader en Antoon
Franssen 1. Hadden derhalve de volstrekte meerderheid van stemmen gekregen
en waren aldus tot raadsleden gekozen:
Leonard Neujean, Burgemeester,
Hendrik van ter Velden,
Pieter Jan Houben,
Arnold Bultussen,
Villem Willemso
Jakob Derikx,
Leonard Tacken,
Eugne Haffmans,
Hendrik Haegens,
Villem Geurts en
Quirinus van Douveren. 138)..

De nieuwe gemeenteraad kwam op woensdag 1 october 1851 om half tien
fs morgens voor het eerst in vergadering bijeen. Deze vergadering was
uitsluitend gewijd aan het onderzoek van de geloofsbrieven der gekoze-
nen; alle geloofsbrieven werden in orde bevonden en goedgekeurd, zodat
de raadsleden in de volgende vergadering, gehouden op 15 october, kon-
den worden be'digd en ge•nstalleerd. 139)
In dezelfde raadsvergadering van 15 october 1851 werden L.Tacken en W.
Geurts tot wethouders, P.J.Janssen tot gemeentesecretaris en H.Jeuris-
sen tot gemeenteontvanger benoemd. L.Neujean bleef burgemeester. 140).....

Burgemeesters.
J.L.J. Mooren, 1800-1801.
F.A. Rouffs, 1801-1808.
J.A.J. Kannegiesser, 1808-1815.
H.J.F.A. Steffens, 1815-1818.
J.A. Haffmans, 1818-1823.
H.J.F.A. Steffens, 1823-1830.
P. Everts, 1830-1836.
L.N.J. Neujean, 1836-1852.
F.J. van ter Velden, 1852-1862.
P.J. Janssen, 1862-1880.
J.Th. van ter Velden, 1880-1884.
J.J.Th. Houba, 1884-1915.
A.M.C.Esser, 1913~1934.
H.A.C.M. van Grunsven, 1934-1952.

Wethouders:
F.A. Rouffs, 1800-1801.

Raadsleden
H.J.F.A. Steffens, 1818-1819.
H.J.F.A. Steffens, 1823-1830.
J.J.Rouffs, 1844-1848.

Gemeentesecretarissen:
H.J.F.A. Steffens, 1819-1824.

Referenties:
47) Persoonsbundel Steffens, A., zie onder: inv.nr.1781.
63) Register van besluiten van de gemeenteraad, zie onder inv.nr.338.
64) Persoonsbundel Steffens, A., zie onder: inv.nr.1781.

Tijdbalk Germain Joseph Francois Adolphe Steffens

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Steffens

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Steffens.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Steffens.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Steffens (onder)zoekt.

Historische context (op basis van trouwdag 10 juni 1819)


    ?