genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Theodoric I (V) [Amstel] van Beveren sgr de Beveren & de Dixmude (????-1126)

Persoonlijke gegevens Theodoric I (V) [Amstel] van Beveren sgr de Beveren & de Dixmude 

Bron 1

Verwantschap Theodoric I (V) [Amstel] van Beveren sgr de Beveren & de Dixmude


Voorouders (en nakomelingen) van Theodoric I (V) [Amstel] van Beveren


Gezin van Theodoric I (V) [Amstel] van Beveren sgr de Beveren & de Dixmude

Hij is getrouwd met Ada [Gent] van Aalst.

.


Kind(eren):

 1. Jordaan [Amstel] van Beveren  ± 1120-> 1165 
 2. Theodoric II (V) van Beveren  ????-1128 
 3. Wieman (Wiemar) van Beveren  
 4. Arnould van Beveren  
 5. Baudouin van Beveren  
 6. Reingot van Beveren  
 7. Berthoud van Beveren  ????-1139


Notities over Theodoric I (V) [Amstel] van Beveren sgr de Beveren & de Dixmude

1096 on crusade with Robert II

==================

http://www.wazamar.org/Familiewapens/hist-famwpn/hs-49.htm

Cornelis van Beveren (de Bevere), geb. Dordrecht 1524, overl. Dordrecht 1585. Burgemeester van Dordrecht.
Wapen: In rood een dwarsbalk van zilver, beladen met een bever van zwart, gekroond en genageld van goud.
Het geslacht Van Beveren is voortgekomen uit dat van de Van Amstel en het voerde eertijds ook hetzelfde wapen, echter met verwisselde kleuren. Diderik, broer van Egbert, Heer van Amstel (begin 12e eeuw) huwde n.l. Anna, dochter van Boudewijn, Heer van het Land van Aalst en Waas, die hem het Land van Beveren bij het huwelijk aanbracht. Hij en zijn opvolgers noemden zich daarna "Heren van Beveren". Roelof van Beveren (midden 13e eeuw) nam het wapen van de Van Lovens, (het geslacht van zijn moeder) aan, zijnde: In rood een zilveren dwarsbalk. Zijn kleinzoon Daniel plaatste op die dwarsbalk als sprekend wapenfiguur de gekroonde bever. Ook het devies van de familie "Per Mare, Per Terras" (ter zee en te land) doelt op dit wapenfiguur.

==============================================

Zoon van Wolfger van Amstel ?

Zoon van Gijsbrecht I van Amstel (Vaderlandsch woordenboek, Jacobus Kok, Jan Fokke)

Heer van Beveren en kamerling van de graaf, vermeld 1120-1148

Singelberg, Kasteelstraat
De Singelberg (= 'grachtheuvel'), die zich scherp aftekent tegen het omliggende vlakke landschap, is historisch en archeologisch belangrijk als restant van de oudste versterking van Beveren en als dusdanig nauw verbonden met het ontstaan van de gemeente. Veel meer dan deze motte (kunstmatige heuvel) is er niet overgebleven van de omgrachte burcht die erop was gebouwd en waarvan in 965 voor het eerst melding is gemaakt. Deze burcht werd in 1158 vernield tijdens een strijd tussen de graven van Vlaanderen en van Holland. Sindsdien, en tot zijn verdwijning op het einde van de 17de eeuw, werd hij nog driemaal heropgebouwd. In 1395 liet Filips de Stoute het vervallen kasteel herstellen en uitbreiden met drie nieuwe torens. Nog andere grote verbouwingswerken werden uitgevoerd en verdergezet tot diep in de 15de eeuw. Het resultaat moet een erg mooi kasteel geweest zijn. Daarvan getuigen de afbeeldingen van 1468 en 1602, en een beschrijving in Sanderus' Flandria Illustrata. Het geheel vormde rond de binnenplaats een gesloten polygonaal blok dat door de torens werd geaccentueerd. Vooral het grote poortgebouw met donjon valt op. In het landboek van 1666 wordt het kasteel nog vermeld. Het is niet bekend in welke omstandigheden het later is verdwenen of althans tot puin herleid.
Uit: Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in Oost-Vlaanderen (1990), blz. 118

================================

http://194.171.109.12/index.php?registratiecode=HDATNL001797&status=D&exact=JA&cat=HDAT&zoekterm=Broer

Van Beveren
Wapen: in rood een zilveren dwarsbalk, beladen met een stappende zwarte bever, goud gekroond en genageld.
Wapenvoerder: Diderik van Bevere
Vermeld 1120, broer van Egbert, heer van Aemstel.

========================

http://nl.wikipedia.org/wiki/Van_Beveren

Het Land van Beveren

Tijdens de invallen van de Noormannen in de 9e eeuw kregen de plaatselijke vazallen van de graaf van Vlaanderen opdracht om de streek langs de Schelde te verdedigen. Uit deze vazallen zijn de Heren van Beveren uit de Heren van Amstel voortgekomen. Diderik, broer van Egbert van Amstel (1105-1172) huwde Anna, dochter van Boudewijn, Heer van het Land van Aalst en Waas, die hem het Land van Beveren bij het huwelijk aanbracht. Hij en zijn opvolgers noemden zich daarna "Heren van Beveren".[1] Het oudste document waarin "het land van Beveren" vermeld wordt, dateert van 965. Het Land van Beveren was veel groter dan het huidige Beveren. Het land omvatte naast Beveren ook Doel, Kallo, Kieldrecht en Verrebroek, samen met belangrijke gedeelten van Haasdonk, Melsele, Meerdonk, Vrasene en Zwijndrecht. Ook had de "Heer van Beveren" zeggenschap over gebieden, die in het toenmalige Land van Waas gelegen waren. Het ging over gronden in het centrum van Sint-Niklaas, in het centrum van Lokeren, in Sombeke (Waasmunster) en in Belsele.

Hoewel de heren van Beveren als vazallen van de graaf van Vlaanderen ontstaan waren, konden ze lange tijd een zelfstandige koers varen. Daaraan kwam in 1334 een einde toen Jan van Beveren (tevens bisschop van Potenza) de heerlijkheid Beveren verkocht aan Lodewijk II van Nevers, graaf van Vlaanderen. Beveren bleef wel lange tijd bestuurlijk een aparte entiteit, met onder meer eigen maten en gewichten.
Dordtse Van Beveren

Verschillende leden uit het geslacht Van Beveren behoorden ook tot de Dordts regentenklasse. Willem van Beveren was in 1365 lid van de Dordtse regering.[2] In het begin van de 16de eeuw kregen de leden van het geslacht Van Beveren een steeds belangrijkere rol binnen het bestuur van deze stad. Ook door hun relaties met andere Hollandse patriciërs won deze geslacht ook snel aan invloed buiten deze stad, zodat ten tijde van de Gouden Eeuw verschillende telgen belangrijke functies bekleedden binnen de VOC en andere belangrijke instanties.

De familie Van Beveren was onder meer verwante met de geslachten Van Amstel, Van Aalst, Van Brienne, De Coucy,[3] Van Slingelandt, De Witt[4] en Muys van Holy.
Adellijke titel

    * burggraaf van Diksmuide[5]
    * heer van Beveren, Pumbeke, Mézières, Strevelshoek, Develstein, West-IJsselmonde, Kleine Lindt, Oost-Zwijndrecht, West-Barendrecht, Oost-Barendrecht en Barendrecht[6]

Verschillende leden
Heren van Beveren
Heren van Beveren

    * Diederik I van Beveren (ca 1120-1148), huwde met Ada van Aalst, dochter van Wolfgerus van Amstel[7]
    * Jordaan van Beveren (1100-1165)
    * Diederik II van Beveren (1182-1217)
    * Diederik III van Beveren (†1240),[8] hij vertrok in 1106 met Godfried van Bouillon ter kruisvaart naar Jerusalem
    * Diederik IV van Beveren (ca 1224-1272)
    * Diederik V van Beveren (†1293)
    * Erard van Beveren (ca 1277-1303)
    * Filippa van Diksmuide (1245-1306), trouwde met Hugo V van Rumigny

Dordtse Van Beveren
Ernestus (Ernst) van Beveren (1660-1722)
Sophia van Beveren (1611-1682), geschilderd door Albert Cuyp

    * Jan de Beveren, Philipsz, in 1416 burgemeester van Dordrecht
    * Cornelis van Beveren (1524-1586), Dorts regent en burgemeester
    * Cornelis van Beveren (1568-1641), heer van Oost-Zwijndrecht en Barendrecht, burgemeester van Dordrecht, gecommitteerde in de Staten van Holland en West-Friesland, dijkgraaf en heemraad van de Merwede, bewindhebber van de West-Indische Compagnie (WIC)
    * Kornelis van Beveren (1591-1663), heer van De kleine Lindt, Strevelshoek, Develstein en West-Ysselmonde, ridder in de Orde van St. Michiel, Dorts regent en burgemeester, rentmeester-generaal van Zuid-Holland, gecommitteerde in het college van de Staten van Holland en West-Friesland, afgevaardigde naar de Synode van Dordrecht (1627), gecommitteerde raad van Holland, in de Staten-Generaal, buitengewoon ambassadeur aan de hoven van Denemarken en Noorwegen en de stad Hamburg en aan het hof van St. James[9]
    * Abraham van Beveren (1604-1663), heer van Barendrecht, Oost-Barendrecht en West-Barendrecht, gecommitteerde in de raad van State, in de Staten van Holland en West-Friesland, in het college van gecommitteerde raden, in de Staten-Generaal, gezant naar Munster, baljuw en dijkgraaf van de landen van Strijen
    * Sophia van Beveren (1611-1682), vrouwe van West-Barendrecht, voogdes van het Arent Maertenshof, moeder van het weeshuis te Dordrecht[10]
    * Jacob de Bevere (1612-1676), heer van Oost-Zwijndrecht en Barendrecht, Dorts regent, gecommitteerde ten beleide van stadszaken te Dordrecht, in het college van gecommitteerde raden en in de Staten van Holland en West-Friesland
    * Willem de Bevere (1624-1672), heer van Strevelshoek, raad en rentmeester-generaal van Zuid-Holland, gecomitteerde in de Staten van Holland en West-Friesland en ter Admiraliteit van Zeeland en baljuw en dijkgraaf van het land van Strijen
    * Cornelis de Bevere (1634-1689), heer van De kleine Lindt en West-IJsselmonde, Dorts regent, gecommitteerde ter Staten van Holland en West-Friesland, baljuw en dijkgraaf van Strijen en baljuw, dijkgraaf en heemraad van de Merwede
    * Lydia de Bevere (1647-1702), vrouwe van Oost-Barendrecht
    * Cornelis de Bevere (1658-1685), heer van De kleine Lindt,
    * Ernst de Bevere (1660-1722), heer van De kleine Lindt en West-IJsselmonde, Dorts regent en baljuw en dijkgraaf van de Merwede
    * Ernestina Geertruida de Beveren (1697-1722), vrouwe van De kleine Lindt en West-IJsselmonde

=======================

In verscheidene genealogien wordt Theodoric gezien als kind van Arnulf de oude, graaf van Vlaanderen (+965).
De verwarring komt willicht omdat hij door genoemde Arnulf werd aangesteld als opperste miltaire bevelhebber.

===========

Adelyk en aanzienelyk wapen-boek van de zeven provinciën; waar by ..., Volume 3
Door Ferwerda, Abraham (Leeuwarden)

Beveren : een zeer oud en hoogadelyk Nederlands Geslacht word gezegt EL9 gesproten te zyn en af te dalen van DIDERIK jonger broeder van Egbert heere van Amstel en zyne huisvrouwe Ada dochter van Boudewyn heere van den lande van Aalst en Waas die hem het Land van Beveren in Vlaanderen ten huwelyk gaf dieszyne Descendenten naam van BEvEREN aannamen doch het wapen van AMSTEL behielden Hy word in verscheide Chartres als heere van Beveren vermeld op de jaaren 1120 en 1139

===========

Geschiedenis van het geslacht van Bevervoorde
By Henricus Johannes Engelbert van Bevervoorde

Het gedacht BEVER (Beveren), waaruit wij 5 3 en 5 zeiden, dat het geflacht BEVERVOORDE stamt, is van eenen zeer ouden, adelijken oorsprong, ja, een der oudste Nederlandfche gedachten. De Stam­vader toch van dit geflacht wordt gozegd geweest te zijn Diderih, jonger broeder van Egbert , Heer van jimjlely Welken men houdt voor den Stichter van het dot 'Amflely omtrent de XII Eeuw, en die oud-over-grootvader was van den, door Vondels keurig treurfpel, beroemden Gijsbrecht van Amstel (6).

============

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Theodoric I (V) [Amstel] van Beveren sgr de Beveren & de Dixmude?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. http://vandermerwede.net/
  http://vandermerwede.net/
  / n/a

Over de familienaam Beveren

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Beveren.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Beveren.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Beveren (onder)zoekt.

    

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Richard Remmé, "Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-richard-remme/I318257.php : benaderd 2 december 2021), "Theodoric I (V) [Amstel] van Beveren sgr de Beveren & de Dixmude (????-1126)".