Genealogie Ketelaars

Foto van Roel A. Ketelaars
De publicatie Genealogie Ketelaars is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 1.686 personen. Vanwege privacy zijn 49 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 1 augustus 2014.


Mijn familie (Ketelaars) stamt af van Claes Jacop Claes de Keteler uit Moergestel. Mijn bronnen gaan terug tot de 16e eeuw in de streek rond Moergestel en Oisterwijk

Een uitstekende start voor genealogisch onderzoek in deze streek is het
Regionaal Archief Tilburg

De meeste gegevens komen onder meer voor in De Brabantse Leeuw, jrg. 30 nr. 4.Het verhaal van Ketelaers alias Den Steenbecker


In het akkergebied Kerkhoven, gelegen tussen Creytenheide en Oisterwijk,
bezat in het begin van de 16-de eeuw Jan Henric Blanckaert een stuk land.
Het komt in handen van Wijtman Willem Coeyten. Diens erfgenamen Henric
en Peter zonen van Willem Coeyten verkopen het 24 april 1522 aan Claes
Jacop Claess. Intussen was er een huis gebouwd.
Nadat Claes overleden is dragen Jacob, zijn oudste zoon, Aelbert, Mathijs,
en hun zuster Elisabeth getrouwd met Ariaen Jans van Aken hun rechten in
vier-vijfde van dit huis binnen de vrijheid van Oisterwijk te Kerkhoven
over aan hun broer Jan Claes Jacobs. Als vroegere buren worden nu genoemd
Cornelis Peters en Heilwich weduwe van Jacob van der Heyden.


Nauwkeuriger is de aanduiding van de belendingen ten tijde van deze
overdracht. Het erf ligt tussen erven van Jan Verheyen en Jan Henricx de
Steenbecker, het strekt zich uit van de straat tot genoemde Jan de Steenbecker.


Jacob, de oudste zoon van Claes Jacop Claess verkrijgt diezelfde dag
de rechten in een ander huis te Kerkhoven van zijn broers en zuster. Dat
huis lag dicht bij de Donkersteeg aan de westzijde van de Udenhoutseweg,
in welke omgeving de Gemeente Oisterwijk momenteel zijn uitbreiding De
Pannenschuur tot stand aan het brengen is. Dat erf grensde aan de landerijen
van de Heer van Cloetingen van het goed Ten Bijgaerde, en aan die van het
Leenhof van Kerkhoven van Lucas van Amerzoyen.


Door het buurerf van de eerstgenoemde hoeve komen we nog wat nadere
gegevens over Claes en zijn familie op het spoor.


In 1539 bezat namelijk Jan Henricx die Steenbeckere reeds een huis
met 4 lopense naast een erf van Elisabeth weduwe van Claes Jacops, verder
grensde die hoeve rondom aan gemene straten. In 1541 wordt de hoeve van
Jan Henricx die Snijder, nu met een grootte van een zesterzaat (is 2 lopense),
begrensd door het erf van Jan Claes Jacobs.Wanneer de kinderen van Jan Henric de Steenbecker in 1564 delen komt
deze hoeve op de hoek van de straat naast een erf van Jan Claes de Keteler
aan de zoon Henric; de dochter Elisabeth verkrijgt het aanliggende Iand.
Deze Elisabeth getrouwd met Jacop Peter Henricx Haecx verkoopt 21 januari
1574 een huis te Kerkhoven met 4 lopense land, gelegen in het zuiden aan
de straat, in het noorden aan Wouter Arien de Molder en Henric Jans, en
in het westen aan een erf van Michiel Peters, aan Jan Adriaen van Aken
en Claes Jacob Claess.


Genoemde Wouter Ariens de Molder had 11 maart 1570 van de erfgenamen
van Jan Verheyen - die we in 1541 reeds als belender tegen kwamen - een
huis met 6 lopense land te Kerkhoven verkregen, dat gelegen was tussen
de gemeint en tussen Jan Claes de Steenbecker, en zich uitstrekkende was
van de erfgenamen van Jan Henric Steenbeckers tot de gemeint. Wiliemken
weduwe van Jan Claes de Steenbecker bezit tot 1571 een huis, dat haar man
verkregen had van Willem Wynants. Het was gelegen tussen erven van Henric
die Loze, kuiper, en Marcelis Kuysten, en strekte zich uit van de straat
tot een erf van Cornelis Aert sMolders.


In 1581 koopt Claes Jan Claes de Keteler een huis te Kerkhoven ten westen
van een eigen erf, mogelijk het hiervoor genoemde. Hij kocht het namelijk
van Cornelis, Thomas en Anna, kinderen van Mercelis Jan Kuysten bij Margriet
Adriaen Meeus. In 1584 staat Claes dit erf af aan Adriaen Jan Kuysten.
Het is nu mogelijk uit deze bijeengevonden gegevens rond de hoeve te Kerkhoven
een aanzet te geven van de oudste generaties van de familie Ketelaers,
die ook Steenbeckers genoemd werd.


Claes Jacop Claes


I. Claes Jacop Claes Ketelaers, overleden voor 1539, getrouwd met Elisabeth.Jan Claes

II. Jan Claes de Keteler of de Steenbecker, getrouwd met Wiliemken
dochter van Willem Jans de Vriese bij Aleyt. Willemke was tevoren getrouwd
geweest met Laureys Elias Jan Jacob sBeren, uit welk huwelijk een dochter
Margriet, getrouwd met Henrick Jan Henricx.

 

Claes Jan Claes

III. Claes Jan Claes de Ketelaer of de Steenbecker, overleden voor
1606, trouwt Barbara dochter van Henric Jan Roeters.

Peter Claessen de Ketelear

IV. Peter Claes de Ketelear, geboren omstreeks 1575, daar hij in 1611
36 jaar oud is, overleden voor 1643, trouwt 5 maart 1601 te Oisterwijk
(r.k.) Geritken dochter van Corstiaen (Corstiaen) Jan Anthonis Wijten bij
Lucia Wouter Jan Hessels. De echtelieden maken 8 augustus 1641, wanneer
Peter ziek het bed moet houden, hun testament voor de Oisterwijkse schepenen.
Hun kinderen delen 2 maart 1656. Ze worden uitvoerig besproken in de bijdrage
van de heer S. Ketelaars. Lange jaren lijkt Peter pachter geweest te zijn
van hoeven die tot de bezittingen van de heren van Durendaal behoord hebben.
Wanneer Johan Wolphaert van Brederode zijn hoeve in de Donkersteeg te Oisterwijk
verkoopt aan Jan Jans Timmermans is Peter er pachter. Ook in 1636 beteult
hij een hoeve van Durendaal van de Heer van Asten.

Uit dit huwelijk:Jan Peter Ketelaers

V. Jan Peter Ketelaers was eveneens in enkele rechtszaken betrokken


Een zaak, die in 1654 en 1655 diende, betrof het niet betalen van 3
gulden 15 stuivers aan Jan Peeter Janssen te Heukelom, aanlegger, voor
geleverd bier. Jan Peter Ketelaers stelde dat hij van de aanlegger 3 gulden
14 stuivers te goed had "ter saecke ende als reste van verdient arbeijtsloon
bij hem, ten thijde Hendrick Herberts de Gort borgemeester deser vrijheijt
is geweest, int leger verdient, sustinerende dat den voorschreven aenleggere,
als getrouwt geweest sijnde met de weduwe des voorschreven Hendricx ende
tochter haerder goederen, gehouden is het voorschreven restant te voldoen.
De aanlegger stelde dat de diensten in het leger alle zijn afgerekend en
staafde dit met een uittreksel uit de rekeningen van Hendrick de Gort,
waaruit blijkt dat afgerekend is met Peter de vader van Jan  Ketelaers.
Deze beweerde dat met dit extract niet is aangetoond dat de geëiste
som is voldaan. De aanlegger antwoordde "dat de wagen dienste die (Jan
Ketelaers) compteijsschen hem int minsten nieten sijn aengaende ofte niet
en competeren, alwaert schoon soo dat de selve noch niet voldaen en waeren,...,
aengesien (Jan Ketelaers) ter dier tijt was in den broode ende dienste
van sijnen vader, ende door sijne commande de wagen dienste heeft gedaen,
die (wijlen de huisvrouw van de aanlegger) op 5 februari 1635 finalijck
met (Jan Ketelaers') vader afrekende".

Jan Ketelaers voerde aan dat hem de geëiste wagendiensten competeerden
en ontkende "ten thijde van sijne voorschreven diensten aenhaer ho.mog.
in der selver leger gedaen, in den broode van sijn ouders te sijn geweest,
maer deselve buijten hunne costen ende broode, oock met sijnen eijgen peerden,
bij hem met sijne cameraeden gecocht, heeft verdient".

Uit het voorgaande mag blijken dat Jan Ketelaers voor 1635 zelfstandig
spandiensten t.b.v. het leger kan hebben verricht. Dit gegeven gecombineerd
met de doopdata van de andere kinderen van Peter Ketelaers, doet vermoeden
dan Jan omstreeks 1613 geboren is.


Hij was getrouwd met Anneken, dochter van Adriaen Hendrick Adriaen
Laureijs Witlocx en Cornelia Henrick Rochus Hendrixen. Het huwelijk werd
voor 11 oktober 1641 gesloten.

Op deze dag werden de goederen van de (groot)ouders
Witiocx verdeeld, waarbij Herman Witiocx en de kinderen van wijlen Adriaen
Witiocx (Anna, gehuwd met Jan Ketelaers, Laureijs en Adriana) samen ten
deel vielen een huis met 8 lopense grond te Haren ter plaatse genaamd
aan de Raam en 2 lopense weiveld te Helvoirt ter plaatse genaamd in de
Cluijsing.

Op 21 maart 1643 verkocht Herman Witiocx zijn deel hierin aan de kinderen
van wijlen Adriaen Witlocx. Deze kinderen verdeelden op 5 februari 1644
de goederen die ze gezamenlijk bezaten. Hierbij kreeg Jan Ketelaars naast
de materialen van een schuur, het eenmaal mogen knotten van willigen en
100 gulden die de onmondige Laureijs Witlocx hem moest betalen, 7 lopense

weiveld, de leege creijt te Haren, ter plaatse genaamd aan de Raem, 2 lopense
land de hoge creijt, 2 lopense akkerland genaamd de leemweije en de zuidelijke
helft van 10 lopense broekland te Helvoirt ter plaatse genaamd aan de
Ghefel.

Op 23 mei 1644 verkocht Jan Ketelaers een jaarlijkse cijns aan Jenneken
de dochter van Denijs Thomas Denen, uit het weiveld genaamd de hoge creijt.

Op 18 september 1646 verkocht hij 7 lopense weiveld te Haren en het
stukje akkerland. Dezelfde dag werd de genoemde cijns afgerekend. Op 26
september 1646 ontving Jan Ketelaers de 100 gulden die de onmondige Laureijs
Witlocx hem schuldig was. Op 27 oktober 1646 kocht Jan Ketelaars een huis
omtrent de hofstad van Gijsbert de Mombere. Dit huis was belast met een
kapitaal van 700 gulden aan Jan van Blaijel. Tevens bekent Jan Ketelaers
nog 452 gulden en 10 stuivers schuldig te zijn aan Gijsbert de Mombere.

Dit huis was gelegen aan de zuidkant van de huidige Dorpsstraat tegenover
het oude postkantoor.

In 1647, wanneer Geritken de moeder van Jan Ketelaers in ernstige financiële
moeilijkheden verkeert, helpen de kinderen haar uit de problemen waarbij
Jan Ketelaers 800 gulden op tafel legde. Het laat zich raden dat de volgende
transacties hiermee te maken hadden.

Op 11 juli 1647 verkocht Jan Ketelaers het huis omtrent de hofstad aan
Michiel Cornelis Jansen van Dun.

Deze betaalde hiervoor ruim 700 gulden op 15 juli 1647 en nog 450 gulden
op 11 oktober 1647. Hierna loste Jan Ketelaers zijn schuld van 452 gulden
10 stuivers aan Gijsbert de Mombere af.

In 1656, wanneer de goederen van Geritken de weduwe van Peter Ketelaars
worden verdeeld, kreeg Jan Ketelaers het huis waarop hij de rente van 800
gulden had staan. Dit huis werd door hem verkocht op 7 maart 1657. Daar
dit huis onderpand bleek te zijn voor de alimentatie van zijn moeder stelde
hij hiervoor in de plaats 2 lopense akkerland in de parochie van Oisterwijk
ter plaatse genoemd de Bijgaert. Dit akkerland was door hem in 1652 gekocht.
Dit nieuwe onderpand werd hetzelfde jaar nog, op 21 november 1657 verkocht.
Zoals kan blijken uit de doopacten van twee kinderen is Jan Ketelaers naar
Hilvarenbeek vertrokken. Hier werd hij begraven op 18 augustus 1680.

Kind van Jan Ketelaers en Anneke Witlocx is:

Adriaen Jan Peter Ketelaers


VI. Adriaen Jan Peter Ketelaers ging in ondertrouw resp. trouwde
(NH) te Oisterwijk op 30 mei resp. 14 juni 1682 met Willemke Willems van
Geel. Het huwelijk werd door de pastoor ingezegend op 14 juni 1682.
huwelijk Willemke met Adriaen Jan Peter op 30 mei 1682 uit: doopboek 1648-1654, 1659, 1673-1697, 1704 en trouwboek 1648-1669 en 1673-1695 (Nederduits gereformeerd), Oisterwijk
Willemke Willems van Geel was weduwe van Jan Carel Martens van Hove.
Deze was eerder gehuwd geweest met Agnees dochter van Peter Joost Thonissen.

Wiilemke Willems van Geel had een kind van Jan Carel Martens van Hove,
Hendrick genaamd. De goederen van dit kind kwamen aan Adriaen Ketelaers,
die hiervoor beloofde het kind wanneer dit ging trouwen onder meer enig
vee mee te geven.

Willemke Willems van Geel kreeg een kind van Adriaen Ketelaers:

 

Jan Adriaen Ketelaer (1683)

VII. Jan Adriaen Ketelaer, gedoopt(RK) te Oisterwijk op 29 april
1683.
doop van Joannes Keetelers in 1683 uit: doopboek 1674-1689 en trouwboek 1674-1689 (RK)Hij ging in ondertrouw resp. trouwde voor schepenen van Helvoirt op 29
januari resp. 13 februari 1707 met Cathalijn Hermans van lerssel. Zij was
gedoopt (RK) te Helvoirt op 30 augustus 1687 als dochter van Hermanus Ariens
van lerssel en Adriana Teunissen Rocchens. Uit dit huwelijk werden zeven
kinderen geboren.


Cathalijn van lerssel is voor 8 juni 1725 overleden.

Als weduwnaar ging Jan Ketelaers in ondertrouw resp. trouwde hij voor
schepenen van Oisterwijk op 9 resp. 24 juni 1725 met Mechelina Hendrik
Martens. Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren.

Op 18 januari 1744 wordt Mechelina Hendriks vermeld als weduwe van
Jan Janse(!) Ketelaers. Zij ging in ondertrouw resp. trouwde voor schepenen
van Haaren op 11 resp. 26 januari 1744 met Adriaan Frijs van de Voort.

Op 28 mei 1712 verwierven de drie kinderen van Herman Adriaen van lersel
3 lopense akkerland te Haaren uit de nalatenschap van Jan Cornelis Jans
Smolders en Adriaantie Adriaans van lerssel. Vier jaar eerder hadden zij
op zich genomen een deel van een schuld ten laste van Jan Smolders af te
lossen. Op 9 juli 1712 verkochten zij dit akkerland.

Op 3 augustus 1712 kocht Jan Ketelaers een hoeve lands te Heukelom ter
plaatse genaamd op den Hondsberch met de daarop rustende lasten, voor 1060
gulden.

Op 23 januari 1713 verwierf hij een beemd en een heiveld te Oisterwijk
in de Cleijne Heije.

Op 5 december 1713 werd de nalatenschap van Peter Jan Emmen en Erke
Anthonij Jan Rochus verkocht door (onder meer) de kinderen van Herman van
lersel, die mede-erfgenaam waren.

Op 22 mei 1716 kocht Jan Ketelaers een weiveld onder Oisterwijk genaamd
de start.

Op 10 juni 1719 leende hij 240 gulden aan Cornelis Aertse van Diesen
en Goyaertie Corn van Diesen, die als onderpand stelden de helft van de
ringelweij en 4 lopense weiveld te Heukelom.

Bepaald werd dat indien de schuld na 3 jaar niet afgelost zou zijn,
deze goederen aan Jan Ketelaers zouden worden getransporteerd. Op 3 maart
1722 verwierf Jan Ketelaars 5 lopense weiveld onder Oisterwijk aan de
Cloosterdijk. Voorts kocht hij op 16 december 1723 de helft van 5 lopense

weiveld genaamd de diesbeemt aldaar.

Kind uit het eerste huwelijk van Jan Ketelaars is:

Jan Ketelaars (1708)

VIII. Joannes Ketelaars, gedoopt (RK) te Oisterwijk op 10 maart 1708.

Hij ging in ondertrouw resp. trouwde voor schepenen van Moergestel op
26 september resp. 5 oktober 1732 met Johanna Aert Cuijpers. Het huwelijk
werd door de pastoor ingezegend op 5 oktober 1732. In 1736 vertrok het
gezin van Oisterwijk naar Hilvarenbeek. Op 12 maart 1762 treffen we hen
te Moergestel aan.

Bij de verdeling van de nalatenschap van Aert Cuijpers en Maria de
Ridder, de schoonouders van Jan Ketelaars, verwierf hij 3 hout hei te Besoijen
over de oude straat. Zijn broer Hermen, die met Adriaentje Cuijpers getrouwd
was kreeg 1 lopense akkerland te Berkel en 1 lopense akkerland te Drunen.
In 1747 werden nogmaals goederen verdeeld, terwijl Cornelis van de Pol,
weduwnaar van Maria Cuijpers, in ruil voor een jaarlijkse uitkering afstand
deed van de tocht. In 1750 verkochten de kinderen van Aert Cuijpers 3 lopense

akkerland te Udenhout omtrent de Kruijsstraat.

Op 11 november 1771 maakten Jan Ketelaars en Johanna Cuijpers hun testament.
Hierin werd hun zoon Johannis geprelegateerd "en sulks uijt consideratie
van sijnen swakken toestand des lighaams".

Johanna werd begraven op 20 juli 1774 te Moergestel.begraven van Johanna Aert Cuijpers in 1774 uit: Doop-, trouw- en begraafboeken Moergestel 1616-1810Jan Ketelaars werd te Moergestel begraven op 31 augustus 1776.overlijden van Jan Ketelaars uit: registers van begravenen 1746-1805 (Nederduits gereformeerd), MoergestelOp 28 september 1776 werd zijn nalatenschap onder de kinderen verdeeld.

Uit het huwelijk werd geboren:


 

Wilhelm Ketelaars (1736)

IX. Wilhelmus Ketelaars, gedoopt (RK) te Oisterwijk op 6 januari 1736,
ging in ondertrouw resp. trouwde (NH) te Baarle Nassau op 13 januari
resp. 3 februari 1760 met Adriana Marcelis.


doop van Adriana Marcelis in oktober 1738, uit: Doop-, trouw- en begraafboeken van Hilvarenbeek 1587-1839Het huwelijk werd door de pastoor
ingezegend op 30 januari 1760.


In 1765 wordt Willem Ketelaars als borgemeester
te Moergestel vermeld terwijl hij hier ook schepen is geweest. Op 8 juli
1765 kocht hij van Cornelis Marcelis, de grootvader van zijn vrouw, een
hoeve te Moergestel, zoals hij die in huur had. Cornelis Marcelis had deze
hoeve in 1756 gekocht. Andere transacties die gevonden werden zijn een
aankoop van een deel in een korenrente, verkoop van een akkerland genaamd
de groote en kleine loij aan zijn broer Arnoldus, verkoop van een weiland
genaamd luijtbeemt of lang veldeken, een erfmangeling met Gozewien Adriaan
van de Wouw, aankoop van twee weilanden van 1 lopense, erfmangeling
met Andries Mulders, verkoop van een huis, verkoop van een weiland genaamd
het brieltjen dat vernaderd werd door Johanna Marcelis weduwe van Arnoldus
Ketelaars, aankoop van de groten akker en verkoop van een akkerland aan
het stokske.


Op 2 januari 1780. wanneer Willem Ketelaars ziekelijk is, lieten de
echtelieden hun testament opmaken. Willem Jan Ketelaars werd te Moergestel
begraven op 15 december 1780. Zijn weduwe deed nog enkele transacties,
zoals verkoop van een akkerland aan het Stokske, aankoop van een perceel
bos in het Heibroek en verkoop van een weiland de nieuwe erven aan het
Stokske. Adriana Marcelis werd te Moergestel begraven op 15 september 1786.overlijden van Adriana Marcelis in 1786Op 14 resp. 15 september 1786 werden als voogden over de minderjarige
kinderen beëdigd Jan Babtist Timmermans en Jan Marcelis. Op 28 oktober
1786 werd de inventaris van de nalatenschap opgemaakt. Deze werd op 16 
januari 1809 verdeeld door Jan en Adriaan Ketelaars en Adriaan Vos, echtgenoot
van Johanna Maria Ketelaars.

Uit dit huwelijk:

Joannes (1761)

X. Joannes Baptista, gedoopt (RK) te Moergestel op 8 september 1761.
doop van Joannes Keteleers in 1761Hij ging in ondertrouw resp. trouwde voor schepenen van Moergestel op 23
mei resp. 7 juni 1795 met Adriana Brigitta Vivie.

De kerkelijke inzegening van het huwelijk vond plaats op 7 juni 1795

In 1811 verkocht hij twee zaailanden zoals hem bij de deling in 1809
aangekomen. Hij overleed te Moergestel op 2 november 1844.

Uit dit huwelijk:

Adriaan (1801)

XI. Adriaan, gedoopt (RK) te Moergestel op 6 februari 1801.
doop Adrianus Keteleers in 1801 uit: doopboek 1763-1810 en trouwboek 1763-1810 (RK), MoergestelHij trouwde te Tilburg op 24 mei 1832 met Maria van de Langerijt.Huwelijk van Adriaan Ketelaars en Maria van de Langerijt


Adriaan overlijdt te Tilburg op 7 december 1860.


overlijden van Adriaan Ketelaars in 1860Uit dit huwelijk:

Joannes (1833)


XII. Joannes Cornelis, geboren te Tilburg op 12 maart 1833, beroep fabriekwerker,
aldaar overleden op 28 februari 1891. Hij trouwde te Tilburg op 11 juli
1867 met Maria Catharina Groenen.huwelijk van Johannes Cornelis met Maria GroenenUit dit huwelijk:

Cornelis Henricus (1873)

XIII. Cornelis Henricus, geboren te Tilburg op 11 maart 1873, beroep: smid.geboorte Cornelis Henricus 1873Aldaar getrouwd op 14 oktober 1896 met Antonia Maria Vermeulen, overleden 1897 te Tilburg.huwelijk Cornelis Henricus met A.M. Vermeulen in 1896Hij hertrouwde op 31 maart 1898 te Tilburg, met Maria van Heeswijk, geboren 19 december 1866 te Luyksgestel, overleden 20 september 1957 te Tilburg.

Er kwamen 5 kinderen waarvan één zoon.Adrianus Cornelis Martinus (1903)


XIV. Janus, geboren 22 sep 1903 te Tilburg, was werkzaam als machinebankwerker.Hij trouwde met Wilhelmina Antonia Maria Koolen, geboren 14 okt 1903 te Tilburg, overleden 27 okt 1981 te Tilburg, dochter van Johannes Cornelis Baptist Koolen en Cornelia Catherina Smeulders.

Hij is overleden op 5 mei 1978.

Uit dit huwelijk:

Johannes Cornelis Wilhelmus Adrianus (1932)

XV. Jan, geboren 5 mei 1932 te Tilburg.


Hij trouwde op 6 september 1960 met Johanna Barbara Kunigunda Dorothea Cornelissen, geboren 1 sep 1931 te Loon op Zand, dochter van Cornelius Wilhelminus Maria Cornelissen en Anna Katharina Reier.
Jan is op 30 augustus 2012 overleden.

Uit dit huwelijk:

Roland Adrianus (1961)

XVI. Roel, geboren 10 juli 1961 te Tilburg, trouwt met Petra Ellis S.
Kinderen:
1. Jip Adriaan Ketelaars geboren 4 september 2004 te Amsterdam
2. Milo Peter Ketelaars, geboren 24 mei 2007 te Almere.
Het echtpaar is in 2009 gescheiden.

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden


Andere publicaties van Roel A. Ketelaars
Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!