Arbre généalogique Van Osch » Aert Arnts van Laerhoeven (± 1400-< 1451)

Données personnelles Aert Arnts van Laerhoeven 


Famille de Aert Arnts van Laerhoeven

Il est marié avec Geertruijt Laureijns Toijt-Vannis.

Ils se sont mariés environ 1430.


Enfant(s):

  1. Aert Aerts van Laerhoeven  ± 1420-< 1480 
  2. Elisabeth Aert van Laerhoeven  ± 1425-> 1494 
  3. Juet Aert van Laerhoeven  ± 1430-> 1470


Notes par Aert Arnts van Laerhoeven

- veeboer en handelaar in huiden
- erfkoster van Oisterwijk (verm. via zijn moeder..?)

schepenbank Oisterwijk:
197. 1470 november 22 ? 847.Sch.Otw,R.176,183-29r-01
[volgt dubbelgevouwen vel 183-184]
Cont sij eenyghelyken en want AERNT VAN LAERHOEVEN ende LAUWREIJS ghebroeders soen w. AERT VAN LAERHOEVEN ende LIJSBET wede w. Henric Hacken ende JUET zusteren drs w. Aernt van Laerhoven dwelc Aernt voers. gheloeft heeft voer hem selven en voer GHEERTRUYT sijn zuster hier niet tegenwordich wesende hebben onder hen een erfdeyling ende een erfscheydinghe ghemaect ende ghedaen bij raede van hennen vrienden van alle alsulke guede als hen met recht van versterve nae die doet hoer vaders ende hoer moeder aenverstorven ende bleven sijn ende als hier nae ghescreven staen overmids welc erfdeyling ende erfscheydinge soe sal voers. Heylwig ??[moet Aert zijn] houden
- huys hof en schuur met een stuck lants 13 L daaraan in par. Haren ter stede aenden Ghever < Lauwreys voers. > Juete voors. ^ ghemeynte van Haren v gem. wech
Item noch soe sal Aert voors hebben
- een stuck lants geh. den Breemacker gelegen aldaar < erf Juete voors. > ^ erf Peter Stewech … Wout Poynenborch mma v gem. heerwech
- een stuck lants geh. den langen acker aldaer 4 12/ L < gem. heerwech > erf Gherit die Groot anders geheyten die Smyt en Henric Melijns? ^ wech geh. den Groenen wech v erf Sinte Kathelijnen autaer KvOtw
Item noch soe sal Aernt vors. hebben
- een stuck lants geh. oyck Seycke? 1 L < erf Aert Wijtmans > gem. heerwech ^erf Peter Stewech v het goet ter Meer
Item so sal Arnt hebben
- een stuck lants geh. Hoefken tot eender weyde ghelegen 2 L < erf Jans Beckers > erf der erfgen. Lenaert? Maris? kynder ^ gemeynte van Haren v erfPeter Buckincs
- een stuck lants 1 L < erf Lauwreys voers. > erf Gheerit? vande Aavoort ^ghemeynte van Haeren v erf synte Kasthelijnen autaer
- dat ¼ van enen stuck bempts geh. den Haygenbempt welke alle jaer rijt den heelen bempt ghelegen aldaer < erf Jan Monicke des ouden > ghemein Aa ^ erf Jan Stijnen mma v erf Adriaen Heym
- noch een stuck bempts geh. dat [29v]
noch sal Aert hebben
- 1/8 ghedeelt in een stuck bempts gelegen op [doorgehaald Reyt] Voor ? dat aller jaer rijt tegen Embr. Goess. z. w. Henric van Ryele mma - - -
- Eusel gelegen < erf Adriaen Heyen > een water geh. den Molenloep ^ eender stegen v erf Peter Buckins voors. also sij zeden
- item noch de helft van enen hoyvelt en der helft van enen stuk bempts hieraan liggende geh. die Gheyte coey < erf Juete voers. dat tegendeylt > erf Jan Steven ? [Stijnen?] aen Aernt Wangh mma ^ gemeynte van Otw v gem. water geh. die Aa
item noch soe sal Aernt voers. hebben
- dat middelste stuck van 5 B heyen gelegen in Wyppenhout < Ghestels Broecks > erf der erfgen. Jans krn van Haren ^ erf Laureys voors. v terff Lijsbette voers.
welke erven Aerden voers. ten deele gevallen sijn hieruit sal Aernt voers. gelden 2 coels ende enen penninck chijns OLVrouwe autaer in der kercke tot Haren item noch hiertoe een halve roede dijcks opten dijck tot Oesterwijckse dijck item Aert voers. sal houden twe wijste gedeelt van een hecken mette palen alsoe verre als hij daerrin gherecht [aen die Groenstraet] is item noch sal Aert voers der tafele vanden H.Geest tot Haren aff bewijsen op goede sekere onderpanden 7 L rogge en den persoenscappe in deselve kerke 1 L [marge: spynen de armen rogh]
Item Lauwreys voers. sal hebben houden
- een stuck lants geh. den Coelhof met een stuck lants hieraan geh. den Wekenacker in par. voors. < erf Aerts voors. > erf Lijsbette voors. ^ gemeynte van Haren v enen gem. heerwech
- een stuck lants geh. den Breemacker 4 ½ L < erf Lijsbet voors. datter tegen deelt > erf Juette voors. datter oyck tegendeelt ^ gem. heerwech v erf Wouterr Peynbenborch
- een stuck lants geh. Santstucke 1 ½ L < erf Peter Stewech > erf Lijsbet voors. ^ erf Synte Katherlijne autaer van Otw v gem. heerwech
- een stuck lants geh. den Ossen Garshof 5 L vel circiter < erf Wouterr Poynenborch > Gruenstraet [184,30r] gem. waterlaat v erf Aernt voors.
- een stuck lants geh. den Nuwelijn? 4 L in par. Otw in een stede Carcoven < erf Jans vande Doeren > erf Janse ? weduwe w. Aerts vander Heyen met Joerden haeren soen ^ erf der erfgen. Berthout Stempels mma
- een stuck bempts geh. de Peteren [Pateren?] bempt 4 ½ L gelegen aen die Ossenvoert < erf Jans Beckers en synte Kathelijnen autaer in der kercke tot Otw > de Ossenvoert ^ gemeynte van Haren v Wouter Poynenborch mma
- een stuck bempts geh. den Gansbempt 3 L aldaar < die Ossenvoert voers. > de erfgen. Gherit Wijtmans mma ^ erf Wouter Poynenborchs voers. mma aldaer welke bempt voers alle jaere rijt
- ¼ van enen bempt geh. Ymmendonck den heelen bempt 12 L vel circiter < erfgen. Claeus van Bochoven > den Molenstroom ^ opten Molenloep? voers. v erf Wouter Poynenborch ende gasthuys vanden Bosch aldaer [mogelijk: welke bempt voers alle jaere rijt]
- noch dat Eyndelsche stuck van enen heytwelt ? tot Oesterwijck vaert ghelegen dat heel stuck 5 buender in par. Otw in een stede geh. Wippenhout < erf der zusteren van Oerten ten Bosch > erf der erfgen. Jans van Haren ^erf Joerden Cleynael v erf Aerts voers., waaruit te gelden 3 penninck chijns den godshuys van Tongerloe nog 2/5 van een hecken aen die Groenstraet met enen post alsoe verre als hij daer met recht schuldig is te houden [ doorgehaald: noch hiervoor vierde ghedeelt vande eender roede dijcks opten dijck tot Oesterwijck te houden]
Item Lijsbet voers. hebben houden ende te erve besitten
- een stuck lants 10 L in par. voers. < erf Lauwreys voers. > erf Lauwreys voers. Wouter Poynenborch ende synte Kathelijne autaer ^ erf Wouter voers. v enen ghemeynen wech
- een stuck lants in weyde ghelegen [184-30v] …….. erfgen. ….. giels > gem. waeterlaet ^ erf Wouter Poynenborch voers. v erf synte Kathelijnen autaer aldaer
- een stuck bempts geh. den Neckers pyt in par. Otw < erf Andries Jan Wytmans z. en die gemeyn sto? ^ erf Henric Kepkens v andere gemeyn plaetse daermen torf plach te setten aldaer
- de helft van een buender bempts in par. voors. < erfgen. Jan die Becker en Aernt die Wolf mma ^ erf Claeus van Buchoven Embr. Goeswyns z. w. Embr. van Rijclo mma ^ gem. molenberch v gemeynder Aa welcke bempt oec rijt
- een ghedeelt van 5 bunder heyen dat voorste eynde tot Balsvoert waert ghelegen in par. Otw in een stede geh. Wippenhout < erf mr Jordens van Baest > erfgen. Jans van Haren
10 schellingen en 4 penninjgen jaarlijks chijns welke chijns Henric Henric Groeten sone en Willem sijn zwagher jaarlijks schuldig sijn te gelden uit zekere onderpanden volgens sch. br. Otw
waaruit Lijsbetten voers. gelden 7 L rogge die men van recht schuldig is een wijftenghedeelt in hecken metten stijl daerop toe velt alsoe verre aldaer alsso verre wij in gerecht zijn
Lijsbet mag wegen Aerden en Lauwreys die tweegedeelte hunder heye samen 5 buender in Wippenhout alsoe verre als sije behoiren
Item Juet zal hebben
- een stuck lants ende weyde mette lyst? tesamen begrijpende 8 ½ L in par. Haren ter stede geh. de Gever < erf Aerts hoers bruers voirs. > erf Jans van Heeck en die Groenstraet ^ghemeynbte van Haren v opte ghemeyne wech aldaer
- een stuck lants geh. den Breemacker gelegen in par. voers. < erf Aerts voers. > Lauwr. voers. ^erf Wouter Poynenborch v enen ghemeynen wech
- een stuck lants geh. den Rijacker 3 L begrijpende off daeromtrent < ^ erf Lijsbet voers. v erf der erfgen. Gielis Vannas?
- een stuck bempts geh. die Gheytscoy mette helft van enen stuck heyvelts daeraen in par. Otw < erf Henric Rutten en Aleyt Backs met hoere kynderen > erf Aerts voers datter tegen deylt ^ gemeynte van Oisterwijck v gem. water geh. die Aa
nog 1 mudde rogge jeep dwelc mudde Jan Aert Ghyben? … de krn w. Jans van Laerhoven in een wittige cope vercoft hebben Claes Ackermans alle jaer te betalen wt en van sekeren onderpanden in sch.br. Otw
waaruit sal Juet gelden der persoenscappe van Otw off de altaristen inde kercke tot Otw item 4 schilling noch hiertoe ½ R dijck opten dijck tot Otw
scab. Gruyter en Embrecht Anno Lxx xxij
Aernt voers. promisit Lauwr. en Juet 34 ½ peter 18 st vande peter nu tot sunte Jansmisse naestcomende te betalen scab.
[eind los blad]

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Aert Arnts van Laerhoeven?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Aert Arnts van Laerhoeven

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Ancêtres (et descendants) de Aert Arnts van Laerhoeven


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

  • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
  • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
  • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).Visualiser une autre relation

Les données affichées n'ont aucune source.

Sur le nom de famille Van Laerhoeven


Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Berry van Osch, "Arbre généalogique Van Osch", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-osch/I47207.php : consultée 26 mai 2024), "Aert Arnts van Laerhoeven (± 1400-< 1451)".