genealogyonline

Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel » Doecke Hayes (Doca) van (Tjessinga van) Rinia (Ringia, Rynghe)) (± 1430-1478)

Personal data Doecke Hayes (Doca) van (Tjessinga van) Rinia (Ringia, Rynghe)) 


Matches in other publications

This person also appears in the publication:

Ancestors (and descendant) of Doecke Hayes (Doca) van (Tjessinga van) Rinia (Ringia, Rynghe))


Household of Doecke Hayes (Doca) van (Tjessinga van) Rinia (Ringia, Rynghe))

(1) He is married to Trijn (Ulckesdr ?) Glins.

They got married in the year 1450.

http://www.rynja.info/Rynghefr.htm
In 1458 was Docka Tiessingha inwoner van Blessum en mederechter van Deinumer Nieuwland. Omdat later Tjessinga te Hylaard één van de goederen van de Blessumer familie Rinia blijkt te zijn, mag Docka Tiessingha wel met Doeke Rinia van Blessum worden geïdentificeerd. In 1459 bemiddelde hij in een verzoening tussen Humme Hummyngha te Abbega en Kempo Unyngha na een vete die ondermeer aan de Hemdijk was uitgevochten; in 1469 in een geschil binnen de familie Fons te Jorwerd. Doeke Rinia stierf in 1478 in Blessum, waar zijn zerk nog bewaard is.
In 1484 vermaakte Lysck Doekema, oftewel Lisck Pybes Sickema, weduwe van Doeke Rinia, Ryedingha goed met 91 pondemaat en dat huys ende stynts mey syn timmeringhe aan haar jongste zoon Haring Rinia. Hij en andere zoons kregen bovendien delen van dat goed 'oppa suyra yg fan Rydinghe stynts'; verder noemt Lysck in haar testament verschillende andere goederen, waaronder Sickema te Herbayum, Aersum in Jorwerd, Fockinga in Blessum en Tjessinga te Hylaard.
In 1505 en 1511 woonde Haring Doekes als "edeling" of "heerschap" te Blessum. De state Rinia komt na 1511 geleidelijk in het bezit van Doecke Hayes Rinia, een oomzegger van Haring. Hij kocht eerst de helft van het goed, daarna één derde deel, en pretendeerde in 1529 samen met de weeskinderen van zijn oom Haring Doekesz de houdenge ende jacht van swanen van Rynge State in een precies omschreven gebied. In 1541 stierf Doecke Hayesz; hij werd bij zijn al eerder gestorven vrouw Rints van Herema in de kerk begraven. Het jaar daarop stierf Atke Doeckedr Rynghe (Rinia), gehuwd met Hessel van Hermana; ook zij werd in Blessum begraven.
Zowel Rinia als Fockinga in Blessum kwamen aan het einde van de 16de eeuw in het bezit van regenten die in vrouwelijke lijn van de oude Rinia's afstamden. Een dochter van Doeke Rinia en Lysck Sickema was His Rinia; zij was dus een zuster van de eerdere eigenaar Haring Doekez Rinia. Zij trouwde met Pieter Sybrants Auckema. Een kleindochter van His en Pieter, Reynsck Pietersdr Auckema trouwde eerst met Jan Buygers, en na diens dood in 1555 met Sape van Wissema. Uit het eerste huwelijk stamde de dochter Bauck Buygers, die met Jacob van Bouricius trouwde. Zij waren reeds voor 1619 eigenaars van Rinia state; de erven Bouricius waren dat in 1640. In de 17de eeuw zou Rinia als zomerhuis van de regentenfamilie Bouricius dienen. In de kerk ligt een grote gebeeldhouwde zerk van hen uit 1677, met ondermeer de wapens Buygers en Bouricius.
In 1723 was Rinia blijkens een tekening van J. Stellingwerf een bescheiden kop-hals-rompboerderij.

http://www.geni.com/people/Docka-van-Rinia/6000000006239467584
In de kop en de romp was mogelijk nog oud muurwerk aanwezig. Het erf was omgracht; een poort met een verdieping en een trapgevel gaf er toegang toe.
Fockinga of Wissema (Blessum FC1, SC1)
In 1484 vermaakte Lysck Doekema alias Rinia in Blessum behalve Rinia state en het goed ten zuiden daarvan ook Fockinga goed, gelegen ten zuidwesten van het dorp. Aan het eind van de 16de eeuw zou Fockinga zich ontwikkelen tot een herenhuis, dat in handen was van een andere staak van nakomelingen van de Rinia's dan die waaraan Rinia was gekomen: uit het tweede huwelijk namelijk van Reynsck Pietersdr Auckema - een Riniakleindochter -, met Sape van Wissema. Een zoon van hen, Jan Sapes van Wissema woonde in 1592 te Blessum op Fockema dat voortaan ook als Wissema voorkomt. Zijn zoon Doeke van Wissema was in 1640 eigenaar. In de kerk dekt een fraaie gebeeldhouwde zerk de grafkelder van de Wissema's.

(2) He is married to Lisck Pybesdr (Lysck) van Siccama later Doekama.

They got married in the year 1453 at Blessum, Menaldumadeel, Friesland.


Child(ren):

 1. Bauck Doeckesdr van Rinia  > 1450-1500 
 2. Douwe Doeckes van Rinia  > 1453-1483 
 3. His Doeckes van Rinia  > 1453-> 1490 
 4. Ucke Doeckes (Wilke) van Rinia (Ringhia)  1454-> 1514
 5. Hobbe Doeckes van Rinia (Rynghe, Ringia)  1457-1525 
 6. Ymck Doeckesdr van Rinia  1459-> 1484
 7. Haye Doeckes (Haije) van Rinia  1460-1520 
 8. Pybe Doeckes van Rinia  1460-1482 
 9. Teedt Doeckesdr van Rinia  1463-> 1484 
 10. Haringh Doeckes van Rinia  > 1465-1515 
 11. Syttye Doeckesdr (Syts) van Rinia  1466-> 1484


Notes about Doecke Hayes (Doca) van (Tjessinga van) Rinia (Ringia, Rynghe))

https://familysearch.org/pal:/MM9.2.1/93RY-XWL

http://www.rynja.info/Rynghefr.htm

http://www.simonwierstra.nl/rinia.htm
Hij woonde op Rinia-state te Blessum en trad in 1469 op als arbiter bij geschillen. Ook vermeld als Doecke Tjessinga.
OFO I-200 d.d. 17-3-1469: Doecke genoemd te Blessum.
Uit kwartieren van Doecke Tjebbes van Martena (overleden 1605) zou blijken dat dochter Bauck voortkwam uit een eerder huwelijk met een vrouw uit het geslacht van Glins.
Zie ook Grafschriften Menaldumadeel (IV-36/37).

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Doecke Hayes (Doca) van (Tjessinga van) Rinia (Ringia, Rynghe))?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Doecke Hayes (Doca) van (Tjessinga van) Rinia (Ringia, Rynghe))

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Van (Tjessinga van) Rinia (Ringia, Rynghe))


Historical context


 • Gravin Maria de Rijke (Bourgondisch Huis) was from 1477 till 1482 sovereign of the Netherlands (also known as Graafschap Holland)
 • In the year 1478: Source: Wikipedia
  • February 18 » George, Duke of Clarence, convicted of treason against his older brother Edward IV of England, is executed in private at the Tower of London.
  • April 26 » The Pazzi family attack Lorenzo de' Medici and kill his brother Giuliano during High Mass in Florence Cathedral.


Source: Wikipedia
    

When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Joke Koster, "Stamboom Griffioen Jellema Friese Adel", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-griffioen-koster/I145.php : accessed September 26, 2021), "Doecke Hayes (Doca) van (Tjessinga van) Rinia (Ringia, Rynghe)) (± 1430-1478)".