Genealogy Rutten en Bullens » Peter van Gri(e)nsven(ne) (van Geffen) (1521-1589)

Personal data Peter van Gri(e)nsven(ne) (van Geffen) 


Ancestors (and descendant) of Peter van Gri(e)nsven(ne) (van Geffen)


Household of Peter van Gri(e)nsven(ne) (van Geffen)


Notes about Peter van Gri(e)nsven(ne) (van Geffen)

Het volgende is een kort uittreksel uit de boeken van/en beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meijerij van ’s Hertogenbosch door: jhr A. van der Does de Willebois 1905.
Sommige stukken zijn overgeschreven in oud Nederlandse taal.
Boek III
PETER VAN GRINSVEN
Geboren 1521 in Geffen, gestorven 1589 ’s Hertogenbosch.
Hij was de jongste zoon uit het eerste huwelijk van Eijmbert Peters van Grinsven die was getrouwd met Hillegond Peter Broessen.
Peter Eijmberts van Griensvenne en Hillegond Jacob Lauwrijs van Houthuizen, uit den Dungen, waren zijn grootouders. Zijn vader werd samen met zijn tweede vrouw en dochter Hilleke begraven in de st Janskathedraal van ’s-Hertogenbosch.
Wanneer Peter is overleden in 1589 is ook hij bijgezet in de genoemde kerk. (achter het hoofdaltaar).
Peter van Grinsven werd tot priester gewijd en in Leuven ingeschreven aan de Universiteit.
Promoveerde tot Atrium Magister en was vervolgens kapelaan in Leuven en Beneficiant in Utrecht.
Peter van Grinsven, meer bekend als Petrus van Geffen wordt als voorname inboorling van Geffen vermeld.
Uit Historisch Geffen: Toch bracht Geffen in deze moeilijke tijden nog een viertal grote zonen voort.
( de moeilijke tijden waren: oorlogen brandstichting en overvallen door Maarten van Rossem die zich regelmatig te buiten ging aan berovingen en plunderingen)
Peter van Grinsven, Christofoor Vladeracken schrijver van Polyonyma Ciceroniana, Doceerde Grieks ,latijn en Hebreeuws. Zijn zoon Petrus Vladeracken en Johan van der Sloot professor in Keulen. Leefden allen in de 16de eeuw en waren van geboorte Geffenaren.
Peter van Grinsven bekleedden de waardigheid van Sigillifer onder de Bisschoppen Sonnius, Metsius en Crabeels. (archief kapittel st Jan) Vermeld op de lijst van kanunniken als Petrus van Griensvelt maar schrijft ook zijn eigen naam als Grinsphen.
Peter van Grinsven werd bij de invoering der hiërarchie, belast met het oprichten van een geschikte zetelplaats voor het later opgerichte bisdom Roermond en den Bosch.
Bij verheffing van Sonnius tot Bisschop van ’s Bosch vestigde Peter van Grinsven zich daar ter plaatse en werd 27 Mei 1562 Kanunnik van de St Jan. Nam hetzelfde jaar op 16 November 1562 bezit van de Cathedraal en bediende tot aan zijn dood het ambt van Zegelaar en was openbaar Notaris in ’s Hertogenbosch. Hij beschikte ruimschoots over zijn bezittingen om later studiebeurzen te stichten.
In Leuven was Peter kapelaan en de latere Bisschop van den Bosch, Sonnius, Pastoor.
In 1562 bevond Sonnius zich tijdelijk bij de Carthuizers in Vught. Bij procuratie door Petrus van Grinsven (zijn gewezen kapelaan te Leuven) nam deze bezit van de Cathedraal van ’s Hertogenbosch en deed Sonnius na twee dagen zijn plechtige intreden als Bisschop van ’s Hertogenbosch.
Een zus van Sonnius (Franciscus van der Velde uit Son) was gehuwd met Rutger Claas van Griensvenne.
Bij testament in 1580 en 1587 riep hij 15 studie beurzen in het leven.
Deze werden bekend als “Den wandelgraedt Scholaer” ofwel de vijf trappen.
Deze beurzen waren bedoeld voor eigen familie en wel voor de nazaten van zijn oudere broer Peter Eijmbert van Griensven en voor de nazaten van zijn vader Eijmbert Peters van Grinsven en zijn grootouders, vervolgens de plaatsen Geffen en den Dungen.
Hierna het gehele maasland ook Megen en Ravenstein.
Kort voor zijn overlijden maakt Peter eigenhandig een stamboom van zijn familieleden die in die tijd in aanmerking komen voor een studiebeurs. Dit geeft een aardig inzicht in zijn familie tot 1589.
Ook na deze periode moet de familie aantonen dat zij familie zijn van de beurzenstichter.
De bedoeling van Peter was dat deze een eeuwigheidswaarde hebben.
Deze beurzen bestaan, ook nu, nog.
De beurzenstichter werd bijgestaan door gegoede en rijke lieden of er werden schulden ingelost door schuldenaren met de nodige rente, dit alles ten goede van zijn beurzen.
Zo lezen we: 3 augustus 1616. Heer en mr Peeter Lokemans , priester en pastoir te Roosmaelen, verkoopt aan Gerard van den heuvel priester en beeficaat der st Jans kerk te’s Hertogenbosch als rentmeester der fundatie Clericael gefundeert bij Za. Den Eerw Heer en Mr Peeter Eymberts Griensven van Geffen een chijns van twintig Carolus gulden , gaande uit een huis en erf te ’s Hertogenbosch.
Door Gerardus van den Hovel wordt eene rente van zestig gulden afgelost.
Of Claes Peters te Dinther erkent schuldig te zijn aan etc …..
Zowel de staten der Vereenigde Nederlanden alswel de Heilige Stoel in Rome en de koning van Spanje hadden bemoeienissen met de door Peter van Grinsven gestichte studiebeurzen. Zorgvuldig werd bijgehouden wie er studeerden van de beurzen:
Gijsbert sone van Jacob Dircx van Grinsven oudt omtrent dertien jaeren studeren te
’s Hertogenbosch inde latijnsche schole.
Hier een verklaring van afstamming voor Willem Joosten de Cort 24 januari 1748:
Wij ondergeteekende Neeske weduwe Evert van Ravenstein, out omtrent taggentigh jaeren en Claas vander Aalsvoort out omtrent Sestigh jaeren bijde meede inwoonende alhier en Luijden van goet gelooff, die welcke onder deese haere handteeckeninge naar haeren beste kennisse en wetenschap verclaeren dat Gerrit Dircx van Grinsven , Hedrick Dircx van Grinsven , Jacob Dircx van Grinsven en Gijsbert Dircx van Grinsven sijn geweest neven van den fondator van Grinsven, welcke Gerrit Dircx van Grinsven is geweest vaeder van Dirske oft Dorothea van Grinsven die moeder is geweest van Joost de Cort requirant deses in oirconde de waerheijt hebben wij deese onderteeckent to Geffen desen vier en twintighsten Januarij 1700 acht en veertigh.
Nesk van Ravenstein
Niclaes van der Aelsvoort.
Alzoo: Gerrit Dircx van Grinsven met Hendrick, Jacob en Gijsbert Neven van de fundator peter.
Dirske of Dorothea
Joost Jansse de Cort
Willem Joosten de Cort
Requitant.
(Zie stamboom van 1653.)
Alvorens iemand gebruik maakte van een der beurzen diende men onder een streng toezicht, van opvoeding en opleiding een studieplan te regelen, omvattende de gehele schoolperiode.
Te beginnen bij de allerlaagste klassen tot het Baccalaureaat incluis, beginnende te ’s-Hertogenbosch en eindigende aan de Leuvense Universiteit. Om in aanmerking te komen voor een beurs van zijn stichting waren zijn voorwaarden (testament) streng. ”De stichting is voor het opleiden van aanstaande Roomsch Catholieke geestelijke, en wie van dat pad afwijkt moet worden afgezet en door een ander student vervangen worden” Peter was zeer uitvoerig in zijn beschikking en het was/is een moeilijk leesbaar stuk. Op verzoek van de geestelijke raad heeft hij later een meer leesbaar en eenvoudiger en kortere beschikking geschreven.Het testament was uitgevoerd in de Nederlandse taal en in het Latijn.
Hij verdeelt in zijn testament, zijn vermogen, in 7 delen van ongeveer gelijke groten. Deze 7 delen deelt hij weer in elk 3 delen zodat 21 delen ontstaan. Een deel bestemd hij voor de armen en liefdegiften wat direct na zijn overlijden ten uitvoer moet worden gebracht. Zijn beurzenstichting verhoogd hij tot een bedrag van 15000 gulden met een rendement van 1000 gulden per jaar. Tenslotte verdeeld Peter van Grinsven een zevende deel van zijn vermogen en bezittingen onder zijn erfgenamen.
Hij deelt dit ook in drieën en wijst een deel toe aan zijn broeder Peter Embertz en diens nakomelingen.
Een deel aan zijn ongehuwde zuster en huishoudster Christina samen met zijn zuster Anna, die de naam draagt Henricus Hack. Het laatste deel aan zijn eerzame dienaar Johannes Daems (dit in plaats van zijn overleden broer Jacob. ) dit met het oog op zijn trouwe dienst en bewezen diensten en nog te bewijzen diensten. Johannes Daems hiervoor genoemd is later Priester Cannonik en Scholaster te Oirschot. Deze sticht in navolging van Peter eveneens een beurs met kenmerken van, zijn meester, Peter van Grinsven. Voor zijn stichting kreeg Peter van Grinsven octrooi van de Koning van Spanje.
Uiteindelijk wilde Peter van Grinsven een halt toeroepen aan de opkomende Reformanten.
En hierdoor het aloude Catholieke geloof zuiver houden.
Peter heeft gewoond in Geffen en de Verwerstraat in ’s-Hertogenbosch.
Peter had zijn eigen wapen, dit in de vorm van druiven en mispels, opgetekend van zijn grafzerk, evenals een stempel (ring) voor zijn Notariële werkzaamheden. Info over het wapen van Peter 1521-1589 is welkom.
Overigens zijn/waren er, volgens het onderzoek van Hans Pennings, meer wapens in de fam van Grunsven Grinsven Griensven en Griensvenne.

Timeline Peter van Gri(e)nsven(ne) (van Geffen)

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Van Gri(e)nsven(ne) (van Geffen)


With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.

  • You can enter text in lowercase or uppercase.
  • If you are not sure about the first name or exact spelling, you can use an asterisk (*). Example: "*ornelis de b*r" finds both "cornelis de boer" and "kornelis de buur".
  • It is not possible to enter charachters outside the standard alphabet (so no diacritic characters like ö and é).


The publication Genealogy Rutten en Bullens has been compiled by P.H.A.M. Rutten (contact is not possible).
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
P.H.A.M. Rutten, "Genealogy Rutten en Bullens", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-rutten-bullens/I2697.php : accessed December 11, 2023), "Peter van Gri(e)nsven(ne) (van Geffen) (1521-1589)".