Voorouders van Leo Jolmar » Martje Graphorn (1874-1959)

Persoonlijke gegevens Martje Graphorn 


Gezin van Martje Graphorn

(1) Zij is getrouwd met Albert Lorjé.

Zij zijn getrouwd op 4 november 1897 te Amsterdam, Noord Holland, Nederland, zij was toen 23 jaar oud.Bron 8

Het echtpaar is gescheiden 18 augustus 1921 te Amsterdam, Noord Holland, Nederland (Vonnis Arrondissements-rechtbank Rotterdam 7-7-1921)..Bron 9

. 7 Regiment Infanterie.
TOESTEMMING TOT HET AANGAAN VAN EEN HUWELIJK.
Op grond der beschikking van den Minister van Oorlog, dd. 11 April 1892, VIIe Afd. No 72, verleent de commandeerende officier van opgemeld korps, namens den Minister van Oorlog bij deze toestemming tot het aangaan van een huwelijk an den milicien Lorjé Albert, 2e Plaatsvervanger der lichting van 1891, uit de gemeente Baarn, provincie Noord Holland.
De verlofganger wordt er aan herinnerd, dat hij, door het aangaan van een huwelijk, in geen geval wordt ontheven van het volbrengen der verplichtingen, welke hij krachtens de Militiewet heeft te vervullen, zoodat hij deswege ook niet zal worden vrijgesteld van den werkelijken dienst waartoe hij, voor herhalingsoefeningen of uit anderen hoofde, mocht worden opgeroepen.
Amsterdam, den 26 Augustus 1897.
De Commandeerende Officier voormeld.
De Kolonel,
(was get.) de Bock.

Het voorgenomen huwelijk van Albert Lorjé en Martje Graphorn werd afgekondigd op 24 en 31 oktober 1897.
De ouders van de bruid waren aanwezig en gaven hun toestemming.
Getuigen waren Cornelis Kleis Lanting, oud 31 jaar, ambtenaar, Albert Johannes Imcken, oudd 54 jaar, bode, Jan Schubart, oud 54 jaar, bode en Ludovicus Johannes Libert, oud 42 jaar, bode, allen wonende te Amsterdam.

Echtscheiding:
Heden achttien Augustus negentienhonderd een en twintig, is door mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Amsterdam ingeschreven het verzoek van: Albert Lorjé, buffetchef, wonende te Rotterdam, gehuwd met Martje Graphorn, zonder beroep, wonende mede aldaar, een bij exploit van den deurwaarder Barend Stoppelsteen, alhier op acht Augustus laatstleden beteekend en ter inschrijving in de registers van den Burgerlijken Stand overgelegd afschrift van een bij verstek gewezen vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam van den drie en twintigsten Mei negentienhonderd een en twintig, waarbij is uitgesproken de ontbinding door echtscheiding van het huwelijk tusschen: Albert Lorjé en Martje Graphorn, op vier November achttienhonderd zeven en negentig, alhier voltrokken.
Tevens is hierbij overgelegd eene verklaring van den Griffier der voormelde Rechtbank, van den zevenden Juli laatstleden, ten bewijze strekkende, dat op zijn register geene aanteekening van verzet tegen gemeld vonnis is geschied.
Waarvan akte.
(was getekend) onleesbaar

Heden den achtsten Augustus 1900een en twintig ten verzoeke van ALBERT LORJÉ, wonende te Rotterdam te dezer zake domicilie kiezende aan de Spaanschekade 5, aldaar, ten kantore van den procureur Mr. J.W.van Zanten, die als zoodanig voor hem heeft geoccupeerd, heb ik Barend Stoppelsteen, Deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, aldaar wonende en kantoor houdende aan de Spuistraat No. 184 aan den Heer Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amsterdam te dier plaatse zitting houdende, aldaar mijn exploit doende, sprekende met- en afschrift dezes en van na te melden stukken latende aan .......... ambtenaar.
Beteekend
1e. een vonnis door de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam op 23 Mei 1921 tusschen mijn requirant als eischer en MARTJE GRAPHORN, verblijvende te Enschede doch rechtens wonende te Rotterdam, als gedaagde bij verstek gewezen, waarbij het huwelijk van deze partijen door echtscheiding is ontbonden;
2e. een exploit van deurwaarder E.J.Schnitger te Enschede van 13 Juni 1921, waarbij gemeld vonnis ten verzoeke van mijn requirant aan MARTJE GRAPHORN, voornoemd, is beteekend en
3e. een verklaring van den Edel Achtbaren Heer Griffier bij voormelde Rechtbank van 7 Juli 1921, waaruit blijkt dat tegen het sub. 1e. vermelde vonnis geen verzet is aangeteekend.
En heb ik deurwaarder, exploit doende en sprekende als boven, den gerequireerde gesommeerd voormeld vonnis onverwijld in te schrijven in de registers van den burgerlijken stand der Gemeente Amsterdam.
De kosten dezes zijn debet f 2,70.
(was getekend) onleesbaar.

. Eindvonnis van Echtscheiding wegens Overspel.
Dagteekening der uitspraak 23 Mei 1921.
I N N A A M D E R K O N I N G I N !
De Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, EERSTE KAMER, heeft het navolgend vonnis gewezen en uitgesproken.

No. 1475. In de zaak van ALBERT LORJÉ, buffetchef, wonende te Rotterdam, domicilie gekozen hebbende ten kantore van en compareerende bij den procureur Mr. J.W.van Zanten, te Rotterdam, eischer in cas van echtscheiding bij exploit van den deurwaarder E.J.Schnitger, te Enschede, beteekend den 7 April 1921
contra
MARTJE GRAPHORN, rechtens wonende te Rotterdam, verblijvende te Enschede, gedaagde in voorschreven cas bij voormeld exploit en défaillante.
De President spreekt het navolgende vonnis uit:
De ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK te Rotterdam, Eerste Kamer,
Gehoord de conclusie, namens eischer ter rolle genomen.
Gelet op de conclusie van den Heer Officier, strekkende tot toewijzing der primaire vordering met bepaling van een dag waarop de ouders en de verwanten van de 4 minderjarige kinderen zullen worden gehoord over de voorziening in de voogdij en de toeziende voogdij en met veroordeeling van de gedaagde in de kosten.
Gezien de stukken.
Overwegende, dat eischer, na verkregen verlof, eene rechtsvordering tegen gedaagde, met wie hij blijkt te Amsterdam den 4 November 1897 te zijn gehuwd, heeft ingesteld, strekkende tot ontbinding door Echtscheiding van het tusschen hen bestaande huwelijk op grond van beweerd overspel.
Overwegende, dat gedaagde behoorlijk gedagvaard, in gebreke is gebleven om procureur te stellen en dat mitsdien verstek tegen gedaagde is gevraagd;
Overwegende, dat overspel bij de wet onder de redenen is opgenomen, die grond geven om echtscheiding te vragen;
Overwegende dat de wettelijke termijnen en formaliteiten zijn in acht genomen, en de vordering van eischer niet ongegrond of onrechtmatig is voogekomen.
Gezien Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering art. 56.
Verleent vertek tegen gedaagde en, ten profijte van dien.
Verklaart door echtscheiding ontbonden, uit hoofde van door gedaagde gepleegd overspel het tusschen partijen bestaande huwelijk met al de gevolgen bij de Wet bepaald.
Bepaalt dat de ouders en de bloedverwanten of aangehuwden van de minderjarige kinderen van partijen genaamd:
Liesbert, geboren 9 Augustus 1903
Martinus, geboren 22 September 1906, beiden te Amsterdam,
Hendrik, geboren 16 Augustus 1908 te Vlissingen,
Martha Johanna, geboren 15 Juli 1913 te Enschede,
ter Raadkamer dezer Rechtbank van Donderdag den 3 Juni e.k. des voormiddags 10 uur zullen worden gehoord over de voorziening in de voogdij en toeziende voogdij.
Veroordeelt gedaagde en défaillant in de kosten van het geding, begroot tot op heden op f 75,--.
Aldus gewezen door de Heeren Mrs. Rietema, Vice-President, van Helten en Halbertsma, Rechters, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van den 2 Mei 1921 in tegenwoordigheid van de Heeren Mrs. voornoemd, alsmede in tegenwoordigheid van den Heer Bouman, Officier van Justitie en den Heer Mr. Ter Maten, Substituut-Griffier.
(was getekend) A.Rietema en Ter Maten.
VOOR EERSTE GROSSE:
uitgegeven aan den Heer Mr. J.W.van Zanten, procureur.
(was getekend) DE GRIFFIER: onleesbaar.

Heden den dertienden Juni 1900 een en twintig, ten verzoeke van
A L B E R T L O R J É,
wonende te Rotterdam te dezer zake tot aan het uiteinde der executie domicilie kiezende aan de Spaanschekade 5 te Rotterdam, ten kantore van den procureur Mr. J.W.van Zanten, die als zoodanig voor hem heeft geoccupeerd; heb ik Eduard Johannes Schnitger deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Almelo, wonende te Enschede, beteekend aan MARTJE GRAPHORN, echtgenoote van Albert Lorjé, rechtens wonende te Rotterdam, doch verblijvende Beltstraat te Enschede, aldaar aan haar werkelijk verblijf, zijnde niet ten woonhuize van haar echtgenoot, mijn exploit doende, sprekend met en afschrift dezes en van na te melden vonnis latende aan haar in persoon, een vonnis, door de Arrondisements-Rechtbank te Rotterdam op 23 Mei 1921 tusschen mijn requirant als eischer en gerequireerde als gedaagde gewezen.
En heb ik, deurwaarder, de gerequireerde, mijn exploit doende, afschrift latende en sprekende alsboven,
Opgeroepen om op Donderdag, den 23 Juni 1921, des voormiddags om 10 uur, te verschijnen ter Raadkamer der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, in het Gerechtsgebouw aan den Noordsingel aldaar,
Ten einde als moeder van de minderjarige kinderen Liesbert, Martinus, Hendrik en Martha Johanna te worden gehoord omtrent de voorziening in de voogdij en toeziende voogdij over genoemde minderjarigen.
De kosten dezes zijn in debet f 5,10.
(was get.) Schnitzer deurw.
Gratis geregistreerd te Enschede den veertienden Juni 1900 één en twintig, deel 59, folio 25, verso vak 4, een blad, geen renvooi.
DE ONTVANGER
(get.) onleesbaar

De Griffier bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam verklaart ten verzoeke van den Heer Procureur Mr. J.W.v.Zanten occupeerende voor na te noemen Eischer dar er op het daartoe bestemde register ter Griffie geen verzet is aangeteekend tegen het vonnis bij gemelde Rechtbank, Eerste Kamer, op den 23 Mei 1921 gewezen in de zaak van Albert Lorjé, buffetchef, wonende te Rotterdam,
Eischer in cas van echtscheiding, contra Martje Graphorn, rechtens wonende te Rotterdam, verblijvende te Enschedé,
Gedaagde in vooschreven cas en defaillante welk vonnis blijkens geregistreerd exploit van den Deurwaarder E.J.Schnitzer te Enschedé van den 13den Juni jongstleden aan Gedaagde is beteekend in persoon.
Afgegeven te ROTTERDAM, heden den 7 Juli negentienhonderd één en twintig aan bovengenoemden Procureur.
De Griffier,
(was get.) onleesbaar.
Oorzaak: Echtscheiding


(2) Zij is getrouwd met Johan Horstman.

Zij zijn getrouwd op 17 augustus 1922 te Enschede, Overijssel, Nederland, zij was toen 48 jaar oud.Bron 10

Het voorgenomen huwelijk van Johan Horstman en Martje Graphorn werd afgekondigd op 5 augustus 1922.
Getuigen waren Gerrit Jan Meulenbelt, oud 53 jaar, meubelmaker en Mattheus Minnegal, oud 44 jaar, koopman, beiden wonende te Enschede.

Notities over Martje Graphorn

Martje woonde van 12 mei 1894 tot 13 augustus 1894 aan de Nieuwestad te Leeuwarden. Zij was toen dienstbode.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Martje Graphorn?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Martje Graphorn

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Afbeelding(en) Martje Graphorn

Voorouders (en nakomelingen) van Martje Graphorn


  Toon totale kwartierstaat

  Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).  Visualiseer een andere verwantschap

  Bronnen

  1. Geboorteakte gemeente Harlingen. Akte 82.
  2. Geboorteakte
  3. Bevolkingsregiser Harlingen/Leeuwarden
  4. Geboorteakte Martje
  5. Huwelijksbijlagen
  6. Overlijdensakte gemeente Enschede. Akte nr. 281.
  7. Overlijdensakte.
  8. Huwelijksakte gemeente Amsterdam. Akte nr. 3117.
  9. Akte Reg. 1B fol. 10v Akte nr. 297.
  10. Huwelijksakte gemeente Enschede. Akte nr. 249.

  Historische gebeurtenissen

  • De temperatuur op 15 maart 1874 lag rond de 5,0 °C. Er was 1 mm neerslag. De luchtdruk bedroeg 77 cm kwik. De relatieve luchtvochtigheid was 97%. Bron: KNMI
  • Koning Willem III (Huis van Oranje-Nassau) was van 1849 tot 1890 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
  • Van 6 juli 1872 tot 27 augustus 1874 was er in Nederland het kabinet De Vries - Fransen van de Putte met als eerste ministers Mr. G. de Vries Azn. (liberaal) en I.D. Fransen van de Putte (liberaal).
  • Van 27 augustus 1874 tot 3 november 1877 was er in Nederland het kabinet Heemskerk - Van Lijnden van Sandenburg met als eerste ministers Mr. J. Heemskerk Azn. (conservatief) en Mr. C.Th. baron Van Lijnden van Sandenburg (AR).
  • In het jaar 1874: Bron: Wikipedia
   • Nederland had zo'n 4,0 miljoen inwoners.
   • 1 januari » Afschaffing van de 'differentiële rechten' in Nederlands-Indië; de in- en uitvoerrechten worden gelijk voor Nederlanders en buitenlanders. Minister van Koloniën Fransen van de Putte verwezenlijkt hiermee een belangrijk liberaal programmapunt.
   • 1 januari » De stad New York annexeert de Bronx.
   • 14 maart » Anton Philips, Nederlands industrieel († 1951)
   • 15 april » In Parijs start een groep jonge, voornamelijk impressionistische kunstenaars een geruchtmakende expositie.
   • 5 juni » K.S.R.V. Njord opgericht, eerste Nederlandse studentenroeivereniging.
  • De temperatuur op 17 augustus 1922 lag tussen 10,0 °C en 23,1 °C en was gemiddeld 15,3 °C. Er was 0.4 mm neerslag. Er was 3,9 uur zonneschijn (27%). De gemiddelde windsnelheid was 3 Bft (matige wind) en kwam overheersend uit het zuid-westen. Bron: KNMI
  • Koningin Wilhelmina (Huis van Oranje-Nassau) was van 1890 tot 1948 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
  • Van 9 september 1918 tot 18 september 1922 was er in Nederland het kabinet Ruys de Beerenbrouck I met als eerste minister Jonkheer mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck (RKSP).
  • Van 19 september 1922 tot 4 augustus 1925 was er in Nederland het kabinet Ruys de Beerenbrouck II met als eerste minister Jonkheer mr. Ch.J.M. Ruys de Beerenbrouck (RKSP).
  • In het jaar 1922: Bron: Wikipedia
   • Nederland had zo'n 7,0 miljoen inwoners.
   • 14 maart » Oprichting van de Missio sui juris Urga in Mongolië.
   • 29 juni » Bisschopswijding van Johannes Olav Smit, Nederlands apostolisch vicaris van Noorwegen, in de Sint Lebuïnuskerk in Deventer.
   • 9 juli » Johnny Weissmuller zwemt als eerste mens onder de minuut op de 100 meter vrije slag; in Alameda brengt de latere filmster (Tarzan) het wereldrecord op 58,6. Het oude record (1.00,4) stond sinds 24 augustus 1920 op naam van zijn Amerikaanse landgenoot Duke Kahanamoku.
   • 22 oktober » Het Braziliaans voetbalelftal wint voor de tweede keer de Copa América door in de finale met 3-0 te winnen van titelhouder Paraguay.
   • 31 oktober » De RAI Amsterdam opent een semipermanente tentoonstellingshal aan de Ferdinand Bolstraat te Amsterdam.
   • 30 december » Lenin sticht de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken.
  • De temperatuur op 3 april 1959 lag tussen 4,9 °C en 17,6 °C en was gemiddeld 11,5 °C. Er was 6,1 uur zonneschijn (47%). Het was half bewolkt. De gemiddelde windsnelheid was 2 Bft (zwakke wind) en kwam overheersend uit het oost-zuid-oosten. Bron: KNMI
  • Koningin Juliana (Huis van Oranje-Nassau) was van 4 september 1948 tot 30 april 1980 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
  • Van 22 december 1957 tot 19 mei 1959 was er in Nederland het kabinet Beel II met als eerste minister Dr. L.J.M. Beel (KVP).
  • Van 19 mei 1959 tot 24 juli 1964 was er in Nederland het kabinet De Quay met als eerste minister Prof. dr. J.E. de Quay (KVP).
  • In het jaar 1959: Bron: Wikipedia
   • Nederland had zo'n 11,3 miljoen inwoners.
   • 23 januari » Robert Noyce vindt de geïntegreerde schakeling uit. Jack Kilby bestrijdt dat.
   • 17 juni » Éamon de Valera wordt gekozen tot president van Ierland.
   • 1 juli » Willem Duys maakt zijn debuut als televisiepresentator.
   • 13 september » Beëdiging van Heinrich Lübke als tweede bondspresident van West-Duitsland.
   • 19 september » Nikita Chroesjtsjov wordt de toegang tot Disneyland ontzegd.
   • 29 december » De metro van Lissabon wordt in gebruik genomen.
  

  Dezelfde geboorte/sterftedag

  Bron: Wikipedia

  Bron: Wikipedia


  Over de familienaam Graphorn

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Graphorn.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Graphorn.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Graphorn (onder)zoekt.

  Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
  J.A.J. de Klark, "Voorouders van Leo Jolmar", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/voorouders-leo-jolmar/I20.php : benaderd 15 juli 2024), "Martje Graphorn (1874-1959)".