genealogieonline

Stamboom Warta » Anna Wils

Persoonlijke gegevens Anna Wils Vrouwelijk


Voorouders (en nakomelingen) van Anna Wils


    
Nn
????-
Stamboom
Anna Wils
????-
(1) x (1)
1676
(Se)bastiaan Grimminga
1640-????
Stamboom
Hindrik (Henricus) Grimminga
1677-< 1752
Tree 5
Margriete Grimminge
1678-????

(2) x (2)
1695
Joannes Blencke
????-


Gezin van Anna Wils

Zij is getrouwd met (1) (Se)bastiaan Grimminga op 25 mei 1676 te Groningen.

Geboren aan de Vismearct

Boedelbeschrijving bij het aangaan van het 2e huwelijk

"Notificatie van den Boedel Soo als Moeder op heeden is besittende sijnde den 16 Augusti 1695.

De Solder

Een tavel met twie schraagen, een kuippe met vier ijseren hoepen, een blat, een servetten planck, een pars, een beddewarmer, een baackermat, een weegijn, een kinderkorf, een keersekist, een rickijn om linnen op te droogen, eenige slachteltijntijs, een vleeston, drie beertonnen met ijsere hoepen, twie halve tonnen met ijsere hoepen, een vorrel met ijsere hoepen, een esel, een gieter, een barve.

Het Kleinne Kamertijn

Een kleerkorf, een braskorf, een korffijn,.

De Kelderkamer

Een tavel, acht letteren stoelen, acht groene stoelkussens, twie gordijnen, een beddespriet, een tavelspriet, een schoorstienkleet en een rabat, acht schildereien, een spiegel, vier bonte schooteltijs, twie bonte schootels, ses teekoppijs met schotteltijs, twie pasteleinen koppijs, eenige flouten, eenige roemers, een swarte kaste, een korffijn, vijf vlesken, een tavelspriet, een kanten schhorstien kleet.

De Voorkamer

Achtijn schilderien groot en klein, een spiegel, een tavel, een root tavelspriet, een kleerborsel, een rustbanck met sijn toebehooren, een mantelstock, tijn spanse stoelen, twie witte gordijnen, een kanten tavelspriet.

Het Voorhuis

Twalf schilderien groot en klein, Vier Spanse stoelen.

De Blauwe Ganck

Een Mantelstock, twie swarte stoelen, een eiken kastijn, twie vlesken met een pot, twie korffijs, twie hofkorven, een kamerbessem met een swijn, een hantstuber met een heerbesemtijn, een vrijver, acht bonte schotels, drie kleinne schotels, twie kommen met een vlesch, een vliegenkast, een schenck taveltijn, een holten schootel, een blicken schupijn, lampet, soltvat, een blicken keerselagijn, twie gordijntijs.

De Kelder

Twie schraagen, drie waschevaaten, een koperen keetel, een ledder, eenige potten, twie eierrickijs.

Het Portael

Een rickijn, ses banketschotels, drie slaatschotels, vijf stooven, twie aackers, een mesken pottijn, een mesken hantbecken, een koperen konvoor­tijn, drie tangen, twie roosters, een potseel, twie snuiters, een schuimer, twie slieven, twie hackmessen, twie braatspittijs, een ijseren elle, een klein pulroostertijn, een broot korffijn, twie scharfvaten groot en klein, een holten backijn, twie blicken dexeltijs.

De Ganck.

Vijf kruicken, een kruicke bort.

De Koeken

Seven stoelen, ses sangen trijpen stoelkussens, twie scangen gordijnen met een tavelspriet, een tavel, een rickijn, een spiegel, eenentwintigh schaalen groot en klein, een vuiren kastijn, een slaabanck met een spriet, twie bottellien met silver, een beeckertgen met een kruickijn en een vleskijn, drie tinnen schotels, twie blicken blaackers, een mesken vuirpan, vier teekoppijs en schoteltijs, ses tinnen telders, tijn tinnen schotels, een tinnen waterpot, een drieoors pullegijn, een halfkroes pullegijn, een botterklip, een tinnen treckpot, een tinnen koppijn, een vijsel, twie mesken pijpen, een bijbel, een bedde, een poel, twie kussens, een wijtel, twie deeckens, een elle stock, een kleerborstel, een kanten schoorsteenkleet.

De Rookamer

Een bedde, vier kussens, een poel, een ledikant, een wijtel, een deecken.

De Blauwe Kamer

Ses bonte stoelkussens, een tabijnetijn, twie schilderien, een japonsche deeken, een witte deecken, een bedde, twie kussens, een poelle, drie olde stoelen.

Het Achterhuis

Een diegplanck, een ascheschop, schuimer en meer ijserwerck, een slaatemmertijn, een keerselae, een pannekoeckpan, twie kandelaars, een tinnen doorslagh, een diegtrogh, een ledder, twie wateremmers, een ijseren schottelpot, een ijseren haal, drij ijseren dexels, een haal, een tavel, een rickijn, een spiegel, een torfkorf, twie drievoeten, een tange.

In het Eikenkastijn in de Ganck

Een wijtel, neegentijn servetten, elf beddelaackens, seven tavelackens, twieentwintigh kussenbuirs.

In de Swarte Kast

Twie silveren koppen, seven beeckers groot en klein, twie kelkijs met dexels, twie silveren soutvatijs met een musterpot, een silveren speldebackijn, een silveren snuiter, een silveren kandelaar, een silveren pulle, een sliveren kaneeldoossijn, een silveren musterpot, een groot silveren soutvat, veertijn silveren lepels, een silveren kleerbor­stel, een kruickijn met een silveren lit, drie en vijftigh beddelaac­kens, vier handoecken, sevenentwintigh kussenbuirs, vier poellaackens, negentijn tavelaackens, vier en tagentigh servetten, brieven van het huis in de Jacobijnerstraat, brieven van een plaas van 40 graasen lants met de behuisinge geleegen tot Zuidwolde, een brief van sestijn en een half graslant tot Westerdijckshorren geleegen, een brief van 1200 gulden over Vrouw Menhols Kuvent, twie brieven bestaende elck uit 500 gulden over de stadt, twie brieven over Oom Ruimvelt bestaande de een uit 600 en de ander uit 300 gulden, een versegelt setmaal van 100 en 75 gulden over Stols, een brief van een vrouwen sitplaas in de A Kerck, een brief van een graft in de Broerkerck, een brief van een graft in de Martini­kerck, een graft op Martini Kerckhof.

Schulden soo als moeder op heden heeft.

Een brief van Margreta Catharijna Wils groot 700 en 50 gulden, debet voor huishuir 40 gulden.

Indien der iets uit menschelijcke swackheidt mochte ofte teveel opge­stelt ofte iets af vergeeten sijn beloove het selve te verbeeteren.

[was get.] Anna Wils wed: Grimmenga

Kind(eren):

  1. Hindrik (Henricus) Grimminga  1677-< 1752 Tree 8
  2. Margriete Grimminge  1678-????


Zij is getrouwd met (2) Joannes Blencke op 24 augustus 1695 te Groningen.Bron 1

Voorafgaand aan het huwelijk werd op 19 aug 1695 de boedel van de wed. Grimmenga beschreven door de Groningse Weeskamer:

"Notificatie van den Boedel Soo als Moeder op heeden is besittende sijnde den 16 Augusti 1695.

De Solder

Een tavel met twie schraagen, een kuippe met vier ijseren hoepen, een blat, een servetten planck, een pars, een beddewarmer, een baackermat, een weegijn, een kinderkorf, een keersekist, een rickijn om linnen op te droogen, eenige slachteltijntijs, een vleeston, drie beertonnen met ijsere hoepen, twie halve tonnen met ijsere hoepen, een vorrel met ijsere hoepen, een esel, een gieter, een barve.

Het Kleinne Kamertijn

Een kleerkorf, een braskorf, een korffijn,.

De Kelderkamer

Een tavel, acht letteren stoelen, acht groene stoelkussens, twie gordijnen, een beddespriet, een tavelspriet, een schoorstienkleet en een rabat, acht schildereien, een spiegel, vier bonte schooteltijs, twie bonte schootels, ses teekoppijs met schotteltijs, twie pasteleinen koppijs, eenige flouten, eenige roemers, een swarte kaste, een korffijn, vijf vlesken, een tavelspriet, een kanten schhorstien kleet.

De Voorkamer

Achtijn schilderien groot en klein, een spiegel, een tavel, een root tavelspriet, een kleerborsel, een rustbanck met sijn toebehooren, een mantelstock, tijn spanse stoelen, twie witte gordijnen, een kanten tavelspriet.

Het Voorhuis

Twalf schilderien groot en klein, Vier Spanse stoelen.

De Blauwe Ganck

Een Mantelstock, twie swarte stoelen, een eiken kastijn, twie vlesken met een pot, twie korffijs, twie hofkorven, een kamerbessem met een swijn, een hantstuber met een heerbesemtijn, een vrijver, acht bonte schotels, drie kleinne schotels, twie kommen met een vlesch, een vliegenkast, een schenck taveltijn, een holten schootel, een blicken schupijn, lampet, soltvat, een blicken keerselagijn, twie gordijntijs.

De Kelder

Twie schraagen, drie waschevaaten, een koperen keetel, een ledder, eenige potten, twie eierrickijs.

Het Portael

Een rickijn, ses banketschotels, drie slaatschotels, vijf stooven, twie aackers, een mesken pottijn, een mesken hantbecken, een koperen konvoor­tijn, drie tangen, twie roosters, een potseel, twie snuiters, een schuimer, twie slieven, twie hackmessen, twie braatspittijs, een ijseren elle, een klein pulroostertijn, een broot korffijn, twie scharfvaten groot en klein, een holten backijn, twie blicken dexeltijs.

De Ganck.

Vijf kruicken, een kruicke bort.

De Koeken

Seven stoelen, ses sangen trijpen stoelkussens, twie scangen gordijnen met een tavelspriet, een tavel, een rickijn, een spiegel, eenentwintigh schaalen groot en klein, een vuiren kastijn, een slaabanck met een spriet, twie bottellien met silver, een beeckertgen met een kruickijn en een vleskijn, drie tinnen schotels, twie blicken blaackers, een mesken vuirpan, vier teekoppijs en schoteltijs, ses tinnen telders, tijn tinnen schotels, een tinnen waterpot, een drieoors pullegijn, een halfkroes pullegijn, een botterklip, een tinnen treckpot, een tinnen koppijn, een vijsel, twie mesken pijpen, een bijbel, een bedde, een poel, twie kussens, een wijtel, twie deeckens, een elle stock, een kleerborstel, een kanten schoorsteenkleet.

De Rookamer

Een bedde, vier kussens, een poel, een ledikant, een wijtel, een deecken.

De Blauwe Kamer

Ses bonte stoelkussens, een tabijnetijn, twie schilderien, een japonsche deeken, een witte deecken, een bedde, twie kussens, een poelle, drie olde stoelen.

Het Achterhuis

Een diegplanck, een ascheschop, schuimer en meer ijserwerck, een slaatemmertijn, een keerselae, een pannekoeckpan, twie kandelaars, een tinnen doorslagh, een diegtrogh, een ledder, twie wateremmers, een ijseren schottelpot, een ijseren haal, drij ijseren dexels, een haal, een tavel, een rickijn, een spiegel, een torfkorf, twie drievoeten, een tange.

In het Eikenkastijn in de Ganck

Een wijtel, neegentijn servetten, elf beddelaackens, seven tavelackens, twieentwintigh kussenbuirs.

In de Swarte Kast

Twie silveren koppen, seven beeckers groot en klein, twie kelkijs met dexels, twie silveren soutvatijs met een musterpot, een silveren speldebackijn, een silveren snuiter, een silveren kandelaar, een silveren pulle, een sliveren kaneeldoossijn, een silveren musterpot, een groot silveren soutvat, veertijn silveren lepels, een silveren kleerbor­stel, een kruickijn met een silveren lit, drie en vijftigh beddelaac­kens, vier handoecken, sevenentwintigh kussenbuirs, vier poellaackens, negentijn tavelaackens, vier en tagentigh servetten, brieven van het huis in de Jacobijnerstraat, brieven van een plaas van 40 graasen lants met de behuisinge geleegen tot Zuidwolde, een brief van sestijn en een half graslant tot Westerdijckshorren geleegen, een brief van 1200 gulden over Vrouw Menhols Kuvent, twie brieven bestaende elck uit 500 gulden over de stadt, twie brieven over Oom Ruimvelt bestaande de een uit 600 en de ander uit 300 gulden, een versegelt setmaal van 100 en 75 gulden over Stols, een brief van een vrouwen sitplaas in de A Kerck, een brief van een graft in de Broerkerck, een brief van een graft in de Martini­kerck, een graft op Martini Kerckhof.

Schulden soo als moeder op heden heeft.

Een brief van Margreta Catharijna Wils groot 700 en 50 gulden, debet voor huishuir 40 gulden.

Indien der iets uit menschelijcke swackheidt mochte ofte teveel opge­stelt ofte iets af vergeeten sijn beloove het selve te verbeeteren.

[was get.] Anna Wils wed: Grimmenga

bron: http://home.planet.nl/~folke093/KWART.htm

Bronnen

  1. http://home.planet.nl/~folke093/KWART.htm

Over de familienaam Wils

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Wils.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Wils.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Wils (onder)zoekt.

Historische context (op basis van trouwdag 25 mei 1676)


    ?


De publicatie Stamboom Warta is samengesteld door (neem contact op).