genealogieonline

Stamboom Voet-Evers » Joanna Lucas Arnoldus

Persoonlijke gegevens Joanna Lucas Arnoldus Vrouwelijk


Gezin van Joanna Lucas Arnoldus

Zij is getrouwd met Joannes Joannes Rut van Heretom

130 Questie ende verschil tusschen de gelijcke kinderen ende erffgenamen van wijlen Jan Jan Rutten bij den selven ende wijlen Jenneken dochtere Luijcas Aertssen sijne gewesene huijsvrouwe ter eenre ende Marten Wilemse naergelaten wedunaer wijlen Jennken Luijcassen Aertssen ierste naergelaeten weduwe Jan Jan Rutten voorschreven ter andere sijde. Questie over de goederen bijden voorschreven Marten sonder inventaris aenvert ende gebruijckt. Voor schepenen zijn gecompareert: Jan soone wijle Jan Rutten. Jan Jan Aerts Vervoort man ende momboir van Catharina sijne huijsvrouwe. Hendrick Dircx man ende momboir van Elisabeth sijne huijsvrouwe. Willem Heijmens man ende momboir van Maijken sijne huijsvrouwe. Claes Peeter Martens als man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouwe, wesende alle kinderen ende erffgenamen des voorschreven Jan Jan Rutten ende hebben allen de voorschreven questie ende verschillen bijgelegt. Vermelding van: o.a. eijckenbomen gestaen hadde inde ende rontsomme het Neijnsel Campken, cleijnen coeijketel, vier teennen schootelen, drie teliooren, vier bedden.
Datering: 1665
Pagina: 134
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 119
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode
-----
98 Ruth Janssen. Claes Peeter Hurckx man ende momboir van Jenneke sijn huijsvrouwe. Jan, Aerdt, Ariaen ende Lijsken gebroeders ende susters kijnderen Jan Aerdts Vervoort verweckt bij wijlen Cathalijn dochtere Jan Rutten Heijmen. Jenneken ende Maria gesusters ende broeders meerderjarige kijnderen Willem Heijmens verweckt bij wijlen Maecken dochtere des voorschreven Jan Rutten. Die voorschreven Jenneken ende Maria geassisteert met Ariaen Ariaens de Smit tot haeren vercooren momboir. Ende verclaert Thoni Huijbers man ende momboir van Mariken dochtere Jan Jan Rutten, soo voor hen selve als mede voor Adriaen ende Willem gebroederen, kijnderen des voorschreven Jan Jan Rutten sijne absente swager. Jan ende Jacob gebroederen kijnderen Handrick Dirckx van Haeren bijde selve ende bij wijlen Elisabeth dochtere des voorschreven Jan Jan Rutten wettelijck verweckt. Die welcke verclaerde met den andere aengegaen te hebben een erfscheijding ende deijling van de goederen hun luijden op huijde bij deijlinge aengecomen tegens de weduwe Marten Willem Wemmers. Aen Ruth Janssen ende Claes Peeter Hurckx man ende momboir van Jenneken sijn huijsvrouwe ider voor de helliche o.a. een huijs, hof, schuer, met den aencleven van dien ende met het landt daer bij gelegen. Soo groot ende cleijn als het selve gestaen ende gelegen is ter plaetse opt Schoor, tusschen erffve de weduwe Marten Willem Wemmers aende een sijde ende met den andere sijde de kijnderen Jan Jan Joosten, streckende tot opde Bolckstraet.
Datering: 1692
Pagina: 209
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 163
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

    ?


De publicatie Stamboom Voet-Evers is samengesteld door (neem contact op).