Stamboom van Kammen Bouma ea » Bouwe Rintjes (1620-????)

Persoonlijke gegevens Bouwe Rintjes 

Bron 1

Gezin van Bouwe Rintjes

Hij is getrouwd met Wietske Bastiaans.

Zij zijn getrouwd in het jaar 1642 te Nieuw Brongerga, hij was toen 22 jaar oud.


Kind(eren):

 1. Rintje Bouwes  1645-1701 
 2. Giolt Bouwes  1650-????


Notities over Bouwe Rintjes

TYPE patronym


aen 37/41 (1633-1651) Bouwe Rintses, molenaar en bakker, en WytskeBastiaens, echtelieden te Tjalleberd hebben schuld aan Willem Doedes,koopman, en Jaske Gisberts, echtelieden te Leeuwarden wegens koop vanrogge (20.8.1645-12.4.1647, wordt afbetaald door Rinse Jans op13.3.1675).


ops 112-297(l.g. 15.2.1651) Bouwe Rintses cum uxore kopen een 'huijs,schuijre ende gebruickma van de plaats sampt oventroggen endebackergereedschappen staende en gelegen in de Langeswagen bij deNijesloot' van Eede Harmens cum uxore.(protest)


aen 37/41 (1633-1651) Bouwe Rintses en Wydts Basteans te Tjalleberdhebben schuld aan Anne Rinnerts en Corneliske Lolkes in de Knipe(27.4.1644-30.4.1651)


ops 112-444(l.g. 15.4.1652) Bouwe Rintses cum uxore kopen 'negendehalffboncke veens'in Langezwaag op de uitgang van Ruurd Bruchts' zathe. GirbePytters c.s. ten oosten, Gerben Obbes ten westen, Otte Sjoerds tennoorden en Girbe Girbes ten zuiden. Gekocht van Wijbe Liebbes cum uxore(div. protesten)


ops 112-453 (l.g. 15.4.1652) Bouwe Rintses en Pier Clasedr. in de Knijpekopen een stuk hoogveen te Langezwaag op de uitgang van Evert Hendrikszathe. Liomme Wiegers ten oosten, Uble Ubles ten westen, Reijner Keimpesten zuiden en Evert Hendriks ten noorden. Gekocht van Tiamme Wijbes cumuxore.


ops 169-383 (1.12.1653-3.3.1654) Bouwe Rintjes en Wijtske Bastiaanswonend aan de Nieuwesloot onder de klokslag van Langezwaag hebben schuldaan Haentien Wijtsesdr.


ops 113-221 (.g. 13.4.1654) Bouwe Rintses cum uxore te Langezwaag kopen'huijsinge ende plaets met het backhuijs ende schuire gelegen in deTrimbeets onder de clockslagh van Corteswagen' aan de noordkant van deHereweg. Gekregen in wandelkoop van secretaris Teijo Teijens, debijzitter Wijbe Sijtses en Jan Jansen Madhuijsen voor een huis inLangezwaag bij de Nijesloot.(protesten)


ops 113-304 (l.g. 28.9.1654) Bouwe Rintses cum uxore kopen veen teLangezwaag in Homme Ruirds' uitgaande zathe. Tjeerd Liebbes' weduwe tenoosten, de Heeren Compagnons ten westen, Meint Sjoerds ten zuiden, BrugtJelckes ten noorden. Gekocht van E. Idema en Elisabeth Botnia teBeetsterzwaag.


ops 113-421 (l.g. 5.4.1655) Brugt Jelkes en Ide Alles kopen 9 1/2 bonkenveen op de uitgang van Homme Ruurds' zathe te Langezwaag, van BouweRyntses en Wijts Bastiaens.


ops 114-150 (5.2, 19.2.1657) Bouwe Rintses koopt huis te Gorredijk,gebruikt door Michiel Reitses, van Heintse Taekes en Aeltie Lijckles.Protest van Trijntje Sweitses, getrouwd met Michiel Nijenhuis.


ops 114-460 (25.11, 9.12.1658, 10.2.1659) Bouwe Rintses cum uxore kopeneen 'huijs en plaetse, sampt wintmeulen cum annexis' te Kortezwaag bijde Jonkersloot aan de Hoogedijck. Gekocht van het gerecht van Opsterlandop verzoek van de crediteuren van Sjoerd Tijdes en Aal Jeens.


ops 114-531 (10.2, 24.2, 19.5.1659) Bouwe Rintses en Wijtske Bastiaanskopen acht mad maden te Terwispel in de Langerijp. In wandelkoop gekochtvan Wijtse Hanses en Boele Sjoukes voor een huis op de Gorredijk.


ops 114-559 (10 en 24.2, 10.3.1659) Jeen Annes koopt oa. acht mad madenin de Langerijp bij publieke auctie van Bouwe Rinties.


ops 116-297 (31.3, 21.4.1664) Bouwe Rintjes cum uxore kopen een huis teGorredijk aan de Vaartswall van Albert Reitses cum uxore.


ops 172-126 (10.10.1664-22.5.1672) Bouwe Rintjes en Sicke Bastiaans zijnborg voor de pachter Dirk Wessels Cuse.


ops 171-191 (6.5-3.6.1665) Bouwe Rintjes, molenaer aan de Gorredijk enWijts Bastiaans hebben schuld aan Reiner Tammes en Aukje Sytzes teLangezwaag.


ops 172-123 (29.6.1665-21.5.1672) Accoord tussen Jan Wybes Rouckema,ontvanger van het gemaal van Schoterland en Dirk Cuse en Bouwe Rintjesals pachters van het gemaal.


ops 171-332 (17.2.1665-17.8.1666) Bouwe Rintjes 'wonende tegenwoordichop d'Goeredijck onder 't behoor van de Corteswagen' en Wijts Bastiaenshebben schuld aan oud-bijzitter Boelardus Boelens wegens koop van een'rogge- ofte wintmeulen met de huijsinghe en verdere annexen daeraenbehorende'. Deze molen heeft gestaan bij de Jonkersloot maar isovergebracht naar Gorredijk. Gekocht bij publieke auctie van SjoerdTijdes' crediteuren.


ops 171-345 (30.5-13.9.1666) Bouwe Rintjes treedt op als borg voor DirkWessels Cuse, die een schuld heeft aan Johannes Buningh.


ops 171-380 (21.3-19.12.1666) Bouwe Rintjes en Wietske Bastiaans hebbenschuld aan Hans Andries en Bontie Beernts wegens 412 caroliguldenverlies van het beestiaal van Smallingerland en Opsterland en het gemaalvan Leeuwarderadeel.


ops 171-584 (10.9.1666-4.6.1669) 'adsignatie' van Hans Andries,ontvanger wegens Bouwe Rintjes, pachter van de impositie van het gemaalin Opsterland, ingaande 1.5.1665, de som van 166 caroligulden en 16stuivers.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Bouwe Rintjes?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!

Voorouders (en nakomelingen) van Bouwe Rintjes

Bouwe Rintjes
1620-????

1642
Rintje Bouwes
1645-1701
Giolt Bouwes
1650-????

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).Visualiseer een andere verwantschap

Bronnen

 1. Grijpstra Web Site, Jurjen Grijpstra, Bouwe Rintjes, 20 november 2015
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com
  Familiesite: Grijpstra Web Site
  Stamboom: Jurjen

Over de familienaam Rintjes

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Rintjes.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Rintjes.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Rintjes (onder)zoekt.

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Pieter van Kammen, "Stamboom van Kammen Bouma ea", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-kammen-bouma/I2936.php : benaderd 24 april 2024), "Bouwe Rintjes (1620-????)".