Stamboom Dielis


De stamboom van de familie Dielis is samengesteld door J. Dielis (neem contact op). Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op 4 september 2009.


 


Geschiedenis over ruim 400 jaar fam Dielis

 

Inleiding:

Deze stamboom heeft alleen betrekking op de naam Dielis

Dat betekent dat deze stamboom een rechte lijn is en alleen met de desbetreffende stamhouders verder gaat. De aangetrouwden worden wel vermeld evenals hun kinderen maar maken verder geen deel meer uit van deze stamboom.

 

Naamsgeschiedenis.

Hoe zijn familienamen ontstaan?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we terug naar de oorsprong van familienamen.

Deze zijn voornamelijk terug te voeren tot een viertal bronnen.

Deze zijn:

Beroepsnamen, namen ontleend aan lichamelijke eigenschapprn, geografische namen en tenslotte Patronymica(patroniemen).. 

 

1 Beroepsnamen

  Beroepsnamen zijn veelvuldig bekend zoals o.a. Bakker, Smidt, de Boer, Timmermans enz.

2 Namen ontleend aan lichamelijke eigenschappen

Deze namen zijn niet zo in getale aanwezig dan beroepsnamen. doch als men erover nadenkt dan vindt men ze wel zoals :Been,Sterk, Voeten, Rap, Vingerhoed enz.

3 Geografische namen

Deze komen veelvuldig voor en kan men onderverdelen in:

- A de natuur(zie 3A)

- B de omgeveving waar men woont (3B)

4 Namen uit Patroniemen cq afkomstig uit Latijnse voornamen.

 

3A Namen uit natuur en omgeving

Deze namen zeggen iets van de omgeving waarin onze voorouders leefden.

Nam men zo’n naam aan dan kon men er vanuit gaan dat ze veel ontzag hadden voor de natuur en de omgeving waar men woonden.

Namen vernoemd naar Bossen en bosjes waren zeker aanwezig, hun voorkomen vinden we in:

Van den Bosch, Bosmans, Bos of V/d Loo(y) (Loo=bos).

 

Ook bomen en struiken werden als naam gekozen.

Wat te denken van families met als achternaam:

- v/d Berk of Berckmans

- Verlinden, v/d Linden

- Heesterbeek, Heesterbeecx

- van Eyk, Vereijken, Van Eycken,

- Van den Abeele,

- Van Es(ssche),

- Doornappel enz.

 

Open plekken in het bos zijn vereeuwigd in namen als

- Laeremans, Van Laer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water heeft altijd een grote rol gespeeld in het leven van de mens.

Het was een levensader en dus een voortbestaansmiddel, maar bracht ook gevaar en bedreiging met zich mede.

Namen die direct betrekking hebben op water of moeras zijn:

- Van den Broek(broek = moeras), Moeremans (moer=moeras),

- Van de Water,van de Watering (lek), van de Ven, Van Slooten, Van Beek, Van der Vliet, Van der (Ver)Vloet, Vermeer of van Meer (meer = laag gelegen weiland), van der Zee, enz.

- Van de Poel, Poelmans, Puttemans, Van de Oever, Borremans (born=bron),

- Verdonck (donk=hoogte in een moerassige omgeving).

 

Vanwege de bedreigingen van het water, denk aan overstromingen probeerde de mens zich hiertegen te beschermen door het bouwen van b.v dijken.

- Van Dijck, Dijckmans,

- van de Voort, Vervoort (voorde=doorwaadbare plaats),

Ook het aanleggen van bruggen speelde hierbij een rol.

- Verbruggen, Brugmans.

 

Door het ontginnen van heidevelden en bebossing, ontstonden er akkers (akkerbouw) Veengronden en weigronden.

- Van der Heyden,

- Van der Weyden, Verwey.

- Van den Acker, Akkermans

- Van der Aerde,

- Van de Velde, Veltmans.

- Van Veen

 

Als afscheiding tussen velden,weiden, akkers enz ontstonden er hagen of houtwallen.

Ook houthandelaren cq bosbouw speelde een rol.

Wat te denken van namen als:

- Verhaegen, Van Hout, Verboom.

- Bosmans 

Opvallende landschapselementen als heuvels werden al snel bergen genoemd:

- Van den Heuvel, Bergmans,  

- Van den Daele.

 

3B Een ander type geografische namen verwijst naar dorpen, gehuchten ... van afkomst

- v Eyndhoven, v Stiphout, van der Aalst, v Gerwen cq v Gerven, v Nuenen om er maar een paar te noemen

- Ook namen als van Burght,Burgmans of van Kastelen behoren hierbij. 

Rivier namen zoals van Amstel, van Dommelen, van der Aa, van Rijn Maas ,v/d Lek enz.

 

Namen uit patroniemen.

Veel familienamen zijn ontstaan uit patroniemen, ook wel vadersnamen genoemd: namen die verwijzen naar de voornaam van iemands vader en zo de familierelatie kenbaar maken. Als vaders voornaam Hendrik is, dan is Hendrikszoon het patroniem van zijn zoon en Hendriksdochter het patroniem van zijn dochter.Het achtervoegsel -zoon of -dochter werd afgekort of verbasterd: Hendriksz., Hendriksen, Hendriksdr. Of het werd weggelaten, al dan niet met behoud van de tussen -s: Hendrik(s).
Van de vroege middeleeuwen tot de invoering van de burgerlijke stand in de 19de eeuw werd het patroniem bi j persoonsregistratie gebruikt. Het patroniem kon destijds de enige achternaam zijn, en van generatie op generatie veranderen, maar het patroniem kon ook door een familienaam worden gevolgd: Jan Hendriksz. Bakker of Anna Pouwelsdr. van Amerongen.
Het kwam ook voor dat een klein kind het patroniem van zijn vader overnam: Pieter Jansz. Hendriks. De familierelatie werd zo binnen een naam tot drie generaties uitgebreid: zoon, vader, grootvader. Het patroniem Hendriks staat op de nominatie een familienaam te worden. Daarvan is sprake als ook de volgende generaties deze naam in gebruik nemen Het patroniem in zijn oorspronkelijke functie verdween bij de invoering van burgerlijke stand in de eerste helft van de 19de eeuw. De persoonsregistratie bij de burgerlijke stand wordt beperkt tot het noteren van voornamen en een familienaam, die definitief in vaststaande spellingsvorm van ouder op kind wordt doorgegeven.
Veel patroniemen zijn bij de invoering van de burgerlijke stand een familienaam geworden. Ze zijn niet allemaal even gemakkelijk herkenbaar, omdat veel voornamen die aan de basis van deze familienamen staan niet meer in gebruik zijn.

 

De naam Dielis komt van de Latijnse voornaam AEGIDIUS.

Het komt voor het jaar 1800 veelvuldig voor dat notariële en rechtelijke archieven en in doop, trouw en overlijdingsboeken veelvuldig de Latijnse naam wordt vermeld. De naam Dielis kwam dus in de 16e en 17e eeuw als achternaam totaal niet voor,

Voor het onderzoeken van een stamboom is dit een enorme handicap.

Nog een moeilijkheid bij het bestuderen van een stamboom is dat in plaats van de naam Aegidius: Agidius of Egidius vermeld staat

Zo is het ook uitkijken wat er bedoeld wordt.

De naam Aegidius is een latijnse voornaam maar wordt onder de naam Dielis als achternaam gebruikt. Voor het jaar 1800 komt men de naam Dielis ook tegen als Tielens , Thilens ,Tilis , Tilens of Tielens.

Men nam het in die tijd niet zo nauw met de naamsvoering.

Pas met de komst van Napoleon ~1800 werd zoals ik hierboven al heb geschreven

daar verandering in gebracht en werd het verplicht gesteld dat er een burgelijke administratie werd ingevoerd .

De oudste bewaar, doop en trouwboeken beginnen al vroeg en zijn zeer nauwkeurig voor die tijd 1607.In de periode tot 1655 wordt met name het trouwboek regelmatig onderbroken door hiaten, maar neemt de volledige geleidelijkheid toe.

Vanaf 1655 zijn de boeken nagenoeg compleet tot 1811.

Alleen worden namen in de verschillende gemeentes anders geschreven met andere woorden in de gemeente Heeze schrijft met b.v Thielens terwijl men in de gemeente Leende de naam Dielis

vermeld voor dezelfde persoon.

Door deze verschillen wordt het voor een stamboom onderzoeker natuurlijk niet gemakkelijker gemaakt.

 

De Valkeniers in Leende-Strijp

Valkerij is de kunst van het vangen en africhten van valken. Reeds in de oudheid werd de valkerij

in het Midden-Oosten beoefend.

De valkerij in Nederland ontwikkelde zich in Brabant, gelegen in de trekroute van de slechtvalk,

in de 16e eeuw.

De plaatsen Valkenswaard en Leendestrijp groeiden uit tot de belangrijkste centra’s.

In de 17e , 18e en 19e eeuw waren Valkenswaardse en Leenderstrijpse valkeniers werkzaam aan

bijna alle Europese vorstenhoven, waar de valkenjacht een geliefd tijdverdrijf was.

Dit duurde tot de Franse Revolutie.

Met het nabijgelegen Valkenswaard heeft Leenderstrijp grote bekendheid genoten als plaats waar valkeniers woonden.

Namen als Vermeulen en Dielis(Heesterbeeck) waren in die tijd van de 17e eeuw een begrip.

Door hun handel met de vele Westerse koningen en Vorsten van die dagen kwamen de valkeniers tot grote welstand.

Zij lieten zich namelijk door hun moeilijk werk goed betalen.

In onze familie komen verschillende valkeniers voor zoals Hendrik Peter Tielens,

Willem Peter Tielens, Jan Peter Tielens en niet te vergeten Dielis(Heesterbeeck).

Naast deze Valkenvangers families kwamen ook handeldrijvende families zoals Bluijssen, Maas, Pompen en Hoeben voor. Verder waren er op Leenderstrijp in die periode een aantal, minstens drie, brouwerijen. Op het kleine aantal van ruim 80 boerderijen een hoog aantal! Verder kan men praktisch van elke boerderij vermelden dat ze ooit in haar historie café is geweest.
Dit alles maakte van Leenderstrijp een welvarende gemeente ten opzichte van Leende.

Leende daarentegen was vroeger weer welvarender dan Heeze.

 

De familie heeft voor zover na te gaan is zijn roots altijd in de gemeente Leende(Strijp)- Heeeze gehad.Vandaar een korte inpressie van het Dorp Leende.

In de dertiende eeuw verschijnt de naam Leende in diverse oorkonden.

In 1225 geven prior, rentmeester en kapelaan van de Munsterabdij te Roermond enerzijds en de rentmeester van de heer van Altena anderzijds een omschrijving van het gebied behorend tot het hof van Heugten, momenteel een onderdeel van het dorp Sterksel. In 1253 verklaart de heer van Heeze , Reinardus, dat hij enige jaren tevoren diverse rechten verkocht heeft aan een zekere Lambertus, genaamd Robart, burger van Eindhoven(‘Indove”)

Deze heeft op zijn beurt deze rechten overgedragen aan de abdij van Averbode.

Reinardus protesteert heftig tegen deze transactie, maar door tussen komst van de heer van Altena wordt tussen hem en de abdij van Averbode een overeenkomst gesloten onder andere over de tienden (belasting) “dicimam meam van Lieende “

Hier komt de dorpsnaam als eerste naar voren, echter het dorp bestond toen nog niet.

Leende is in de periode voor 1811 geen gemeente in de huidige betekenis, maar een gehucht met een beperkte zelfstandigheid als onderdeel van de heerlijkheid Heeze, Leende en zesgehugten.

Deze heerlijkheid komt in de geschreven bronnen reeds voor in de twaalfde eeuw en behoort dan toe aan een zekere Heribertus de Hese. .

Wanneer naar Frans model per 1 januari 1811 de Franse wetgeving in Nederland van kracht wordt kan men rekenen van een echte verandering.

Het bevolkingsregister wordt hiermede ingevoerd en Leende wordt in dat jaar een zelfstandige gemeente.

Hierdoor wordt het voor het achterhalen van een stamboom een stuk gemakkelijker.

Heerlijkheid

Leende maakte voor 1795 deel uit van de heerlijkheid Heeze, Leende, zesgehuchten zoals hierboven omschreven. De heerlijkheid was een bestuursvorm, voortkomend uit een feodale onderverdeling van het overheidsgezag in de Middeleeuwen.Deze bestuursvorm leefde voort tijdens het Ancien Régime.

De centrale persoon van de heerlijkheid was de eigenaar van die rechten: de heer. Deze persoon had de heerschappij over zijn heerlijkheid, zowel in de betekenis van macht als in de betekenis van territorium. De heerlijkheden waren een uitvloeisel van het leenstelsel, metname het in leen geven van de rechtsmacht door de vorst.Deze gaf zijn bestuurlijk en juridische recht in leen aan een leenman, vaak als beloning aan een militair of politieke medestander of een vertrouweling van de vorst. Het is dus niet zo dat een bezit van een heerlijkheid verward mag worden met het bezit van grond. Het kon zelfs voorkomen dat de heer geen grondbezit in zijn heerlijkheid had. Het bezit van een heerlijkheid gaf de eigenaar of leenman slechts bepaalde rechten. Zo was hij gerechtigd om lokale overheidsdinaren en gezagsdragers te benoemen. Deze overheidsdinaren zoals een meier, baljuw of schout was een abtenaar in de vorm van een soort burgemeester, politiecommissaris en kantonrechter in een persoon verenigd.

Ancien Régime.

Met Ancien Regime (Frans voor oud bestuur) wordt in Nederland en Belgie doorgaans de institutionele organisatie bedoeld die door de Fransen werd opgeheven in 1795.

Deze administratieve en rechtelijke instellingen vinden hun rechten in van het feodalisme van de Middeleeuwen, hoewel reeds belangrijke hervormingen waren doorgevoerd tijdens de 18e eeuw.

Kenmerkend was enerzijds de geringe vorm van democratie, de grote invloed die de adel had in de lokale en hogere besturen en meerdere machten die in de hand van kapitaalkrachtigen verkeerden en anderzijds de grote mate van decentralisatie. Zo kon een dorpsheer zowel de rechtelijke macht als het dagelijks bestuur in een dorp controleren.

Borgemeester.

Er zijn bij ons in de familie twee voorouders die het beroep van burgemeester hadden.

Henricus Dielis geboren in 1684 en zijn zoon geboren in 1728. In de archieven praat men vermoedelijk over een borgemeester daar dit de periode van voor 1795 beslaat en Leenderstrijp nooit geen eigen gemeente is geweest.Een borgemeester was de beheerder van de finacien onder het Ancien Regime.Hij assisteerde daarmee de schout in zijn bestuurstaken. Het was dus een soort deurwaarder cq penningmeester die garant of borg stond voor het innen van belastingen binnen de heerlijkheid.

Hij was verantwoordelijk voor de gehele financiele dorpsheerlijkheid administratie. De borgemeester werd voor deze functie voor een jaar aangesteld door de heer .Vele genealogen vermelde met fierheid het borgemeesterschap van hun voorouders. Doch meestal werd deze functie met tegenzin aanvaard daar hij vaak na vele jaren na zijn functiejaar nog bezig was geld op te halen bij wanbetalers.De taak van onze huidige burgemeester is dus niet tevergelijken met het borgemeesterschap in die dagen.De naam van de huidige burgemeester als hoofd van het gemeentebestuur is wel hiervan afgeleid.

Het takenpakket was echter totaal verschillend. Hoe groter de heerlijkheid hoe meer borgemeesters er werden aangesteld. Zo beschikte Leende in die periode over drie borgemeesters die verantwoordelijk waren voor een bepaald afgebakend gebied.

Deze gebieden waren - de Strijperstraat

-     de Leenderstraat

-     Oostrikkerstraat/Boschhoven.

In een later stadium vormden de schepenen en de borgemeester samen de regenten van een plaats.

 

 

 

Latijnse Voornamen.

De naam Egidius komt ook voor als heilige naam Sint Egidius (of St Gillis) immers deze naam was

in die tijd een gewone voornaam.

Egidius werd in de 7e eeuw geboren in Athene hij was daarmee een tijdgenoot van St Hubertus die naar men zegt in 656 werd geboren en de patroon van de jagers is.

Na vele omzwervingen komt hij in 683 via een pelgrimstocht terecht in het zuiden van Frankrijk.

Hij stierf in het jaar 720 als abt Egidius in zijn klooster in de Provence.

St Egidius of St Gilles is de patroon van de jagers, herders, paardenhandelaren, bedelaars, schipbreukelingen, boogschutters, moeder die voeden, veekopers en de houtvesters.

Zijn naamdag vieren we op zijn sterfdag 1 september.

 

Wordt ons geslacht met uitsterven bedreigd.

Als onderzoeker cq genealoog vraag je jezelf af, hoe vitaal is het geslacht Dielis in relatie tot de heden daagse samenleving.Waarvan de vergrijzing toeslaat vanwege de trend van kleine gezinssamenstellingen (een of twee kinderen) dit ter vergelijking met vroeger waar gezinnen met meer dan tien kinderen geen uitzonderingen waren .Dit had natuurlijk ook met het geloof te maken.Toch rijst bij mij de vraag hoe onze overlevingskansen in de toekomst zijn. Zal er over enkele generaties nog wel sprake zijn van onze aanwezigheid

in het Brabantse land? Allereerst moet daarbij in ogenschouw worden genomen dat het geslacht Dielis in Nederland altijd al een zeer beperkte omvang heeft gehad en bovendien geografisch niet erg verspreid is, haar aanwezigheid beperkt zich hoofdzakelijk tot het

zuidoosten van Noord Brabant. Om een indruk te geven van haar omvang heb ik een uitdraai van de volkstelling uit1947 in mijn stamboom opgenomen.

De naamTielens welke onze voorouders uit de 17e en 18e eeuw hanteerden toen de burgelijke stand nog niet was ingevoerd geeft een iets versprijdener beeld.

Teruggaand naar onze stamboom moet ik constateren dat reeds verscheidene takken van de familie zijn uitgestorven en dat er in de naaste toekomst nog enkele zullen volgen.

Het zal daarom zo vrees ik voor onze stamhouders en toekomstigestamhouders niet eenvoudig zijn om ons als geslacht nu en in de verre toekomst te doen handhaven.

Misschien dat de hedendaagse wetgeving waarbij kinderen ook de naam van hun moeder mogen aannemen met het uitdragen van hun familienaam een beetje helpt.

Bij de volkstelling in 1947 was de naam Dielis 126 keer in Nederland geregistreerd.

 

Amsterdam 10

Noord-Holland 1

Den Haag 1

Rotterdam 1

Noord-Brabant 112

Limburg 1

 

Vermoedelijk is de familie door de opkomst van het protestantisme in het noorden

 

 

 

 

destijds naar het zuiden getrokken.

 

 

Ook de naam Tielens welke door onze voorouders gebruikt werd in de 16e en 17e komt in Nederland voor en wel 184 keer voornamelijk in Brabant en Limburg .

 

 

Momenteel komt de naam Dielis 61 keer voor, een terug loop van 51 families

De naam Tielens komt 103 keer voor, een terug loop van 91 families

 

Naams opbouw

Voor zover na tegaan is stamt de naam Dielis af van de Naam Heesterbeecx.

Tussen deze twee namen zit totaal geen overeenkomstigheid.

Toch is de naam Heestereecx overgegaan in de naam Dielis.

Men kan dit middels patroniemen als eerder omschreven verklaren.

De naam Dielis kan als volgt opgebouwd zijn :

Tilman en Aegidius (Dielis) waren in die tijd normale voornamen.

Tilman of Tielman Jan Heesterbeek

Tielman is dus de zoon van Jan Heesterbeek.

 

De zoon van Tielman heet b.v. Willem

De aanduiding is dan Willem Tielman waarbij de achternaam (Heesterbeexc) veelal weggelaten werd .Die achternaam vond men vroeger niet zo belangrijk.

Met de aanduiding Willem Tielman wist iedereen in het dorp wie dat was, waardoor de naam Tielman later als achternaam genoteerd werd in de ambtelijke boeken

(Hij was immers Willem de zoon van Tielman.)

Zo zijn de namen Tilman, Tielman, Tielens enz allemaal een eigen leven gaan lijden.

Aegidius is de latijnse voornaam voor Dielis.

Dus de voornaam Aegidius(Dielis)Tielman of Tielens zijn patroniemen die uitkomen op onze huidige achternaam.

Hendrik Peter Thielens(Aegidius) Heesterbeecx

Laat men de naam Heesterbeecx weg, dan krijgt men Hendrik Peter Thielens (Aegidius)

Of anders vertaald Hendrik Peter Dielis.

Zo werd Aegidius automatisch de achternaam Dielis.

 

De burgelijke stand van vroeger (wat je van burgelijke stand kan spreken) nam zo als gezegd het ook niet zo nauw. De ambtenaren van die tijd schreven ook maar wat op, in de zin van schrijffouten en noncelance,

 

Toch zijn in onze hedendaagse tijd nog steeds personen die als voornaam de naam Dielis dragen.

(Agidius dus)

Bovenvermelde uitleg kan men in de stamboom mooi terug zien.

Stamboom Tielens/Dielis/Heesterbeecx

 

 

 

De stamboom begint bij Gerard Heesterbeecx .

Tussen Gerard Heesterbeecx en Peter Tielen Heesterbeecx (~1516 - ~1565) ligt een onverklaarbare familieband doch is jammer genoeg niet te achterhalen.

De ouders van Peter Tielen Heesterbeecx zijn dan ook onbekend vandaar dat de stamboom begint bij Peter Tielen Heesterbeecx.

Gehuwd met Maria Tieleman v Stercksel.

 

Betekenis afkortingen

Zv = zoon van V= Valkenswaard

Dv = dochter van. G= Geldrop

Geb = geboren Bu=Budel

Ged = gedoopt Be=Bergeijk

Geh = gehuwd. Wa=Waalre

 

In de vroegere bevolkingsregisters werd geen onderscheid gemaakt tussen geboren zijn en gedoopt zijn.

Men weet dan ook niet precies of de aangeven data een geboorte cq doopsdata was.

 

Gerard Heesterbeecx voor ~1516

 

Tielman Jan Heesterbeex ~1520 + 1583

 

Heilke Tielman Heesterbeecx geboren ~ 15601621/1626 geh Peter Delen.

 

0 Giel Heesterbeecx ~1554+1601

 

Geh. ~1584 met ?

0.1 Heilke Giel Heesterbeeckx ` geboren ~1585 geh Hendrik Anton Smolders 15 augustus 1610

0.2 Martin Michel Heesterbeeckx geboren ~1593 17-09+1671 geh Fransisca v Maris 25-7-1623.

0.3 Anna Michel Heesterbeeckx geb~1590 geh Gisbertus Philippus 25 juli 1623

 

Tielen(Heesterbeecx)-Maris

 

Martin Michael (Tielen) Heesterbeecx geboren ~1593 te Leende (0.2)

Zv Giel Heesterbeecx en ? (0)

Geh op 25 juli 1623 te Leende met

Fransisca Andrea van Maris geboren ?

Dv ?

Heilwiges geboren 23 oktober 1626

Andreas Martini geboren 24 september 1628 geh m Marie Pompen 21 november 1655

Henricus geboren 8 juni 1636

Guilelmus Martinus geboren 25 maart 1640

Willem Heesterbeecx ged ~1591

 

1 (Tielen) Heesterbeecx-Tieleman v Stercksel dochter

 

Peter Tielen Heesterbeecx ged ~1565┼28 oktober 1646 te Leende

Zv ?

Geh op ?????? met

Maria Tieleman v Stercksel dr

De naam Maria Tielemans v Stercksel komt vermoedelijk van:

Zij was de dochter van Tielman vandaar Tielemans dr(dochter) en haar vader kwam vermoedelijk uit Sterkesel.

Dv ?

1.1 Willem Peter (Tielen) Heesterbeeck geboren ~1600.┼1635 geh Maria Berchmans (52)

1.2 Jan Peter Tielens Heesterbeek ┼1675/82

1.3 Hendrik Peter Tielens Heesterbeeck geboren ~1600 ┼1675 geh Elisabeth Pompen (2)

 

 

 

 

 

2 Tielens/Dielis-Pompen.

 

Henricus Peter Tielens/ Dielis Heesterbeek gedoopt~1600~1660 te Leende (Valkenier) (1.3)

Zv Peter Tielen Heesterbeeck en Maria Tielemans v Stercksel

Geh op 16 december 1649 met

Elisabeth Pompen ged 22 april 1611+1682

Dv Adrianus Pompen en Gertrudis Duisters

2.1 Jacobus ged 23 augustus 1638 te Leende

2.2 Maria ged 10 maart 1644 te Leende ┼1687 geh Joseph Maes +1689(48)

2.3 Gertrudis ged 23 september 1646 te Leende ┼1691 geh Hendrik Joost Cocx (91)

2.4 Helena ged 16 december 1649 te Leende ┼12 mei 1656

2.5 Jacobus Hendricus ged ~1651 te Leende ┼1701geh Gertrudis Dankers (3)

2.6 Elisabeth Hendrik ged 26 juni 1656 te Leende ┼1693 geh Willem Pompen (49)

 

3 Dielis-Danckers

Jacobus Hendrik Tielens/Dielis ged ~1651┼1701 te Leende (2.5)

Zv Henricus Tielens/Dielis en Elizabeth Pompen

Geh op 16 februari 1681 met

Gertrudis Dielis Danckers ged 9 juni 1652┼27 maart 1694 te Leende

Dv Aegidius Danckers en Cristina Swuesten.

3.1 Cristina geboren 22 december 1681 geh Remigius Potters. (55)

3.2 Henricus Dielis geboren 5 september 1684 geh Guilielma Verhoeven (4)

3.3 Helena geboren 17 maart 1687 geh Frans Verhoeven (44)

3.4 Jacobus geboren 17 maart 1687

3.5 Aegidius, Jacob. ged 6 oktober 1689

 

Jacobus Hendrik is voor de tweede maal getrouwd op

op 26 juni 1695 met

Hendrikske Hendrik Beerenbroek ged

 

Dielis-Beerenbroek

 

3.6 Getrud ged 12 juli 1696 te Leende ┼1709

3.7 Elisabeth ged 30 maart 1699 te Leend ┼ 16 november 1704

 

4 Dielis-Verhoeven

Henricus Dielis geboren 5 september 1684 te Leende (burgem.Leenderstr) (3.2)

Zv Jacobus Dielis en Gertrudis Danckers (3)

Geh op 23 mei 1717 te Leende met

Guilielma Verhoeven geboren 28 januari 1687 te Leende

Dv Christianus Verhoeven en Gertrudis Timnmers.

4.1 Jacob geboren 1 maart 1718 te Leende geh Petronella Phiferons (5)

4.2 Geertrui geboren 4 februari 1720 te Leende geh Guilielm.Winders.(92)

4.3 Christiaan geboren 5 maart 1722 te Leende

4.4 Adrianus geboren 9 februari 1725 te Leende

4.5 Hendrik geboren 9 april 1728 te Leende geh Petronella Thielens(90)

* Hendrik was timmerman en in 1774 burgemeester van Leenderstrijp

* In 1747 was Hendrik gids voor de geallieerde troepen

 

 

 

 

 

5 Dielis-Phiferons

Jacobus Dielis. geboren 1 maart 1718 te Leende┼16 juli 1829 (4.1)

Zv Henricus Dielis en Guilielma Verhoeven (4)

Geh op 17 januari 1751 te Leende met

Petronella Phiferons, geboren te Leende┼16 juli 1829 ?

Dv

5.1 Petrus geboren 11 september 1753 geh Jacomine(Jacoba) Kox (6)

5.2 Guilielma, geboren 13 december 1751

5.3 Guilielma Willemina geboren 10 september 1754 geh Johannes van Emmerik (51)

* Jacobus Henricus Dielis was in 1769 burgemeester van Leenderstrijp

 

6 Dielis-Kox

Petrus Dielis, geb.11 september 1753 te Leende┼16 juli 1829(Timmerman) (5.1)

Zv Jacob Dielis en Petronella Phiferons (5)

Geh.op 19 februari 1786 te Leende met

Jacoba Kox, geb.12 mei 1766 te Leende┼7 september 1839

Dv

6.1 Jacobus, gedoopt14 januari 1788 geh Christine Roijaers (64)

6.2 Joanna ged 2 april 1790 geh Jacobus Joppen (65)

6.3 Johannes geboren 21 december 1792 geh Maria Eijsbouts (7)

6.4 Petronelle ged 31 oktober 1795 geh Hedrik Maas.(63)

6.5 Petrus gedoopt1 oktober 1798

6.6 Getrudis gedoopt16 april 1800 geh Bart Joppen (45)

6.7 Petrus gedoopt28 oktober 1803

6.8 Helena maria geb.29 maart 1805 geh Joh. Verhoeven (40)

 

7 Dielis-Eijsbouts

Johannes Dielis, geboren 21 december 1792 te Leende┼ 15 oktober 1860 (6.3)

Zv Petrus Dielis en Jacoba Kox (6)

Geh. Op 15 januari 1826 te Leende met

Maria Eijsbouts, geboren 21 januari 1802 te Leende.┼1 augustus 1846

Dv

7.1 Henricus geboren 12 december 1826 te Leende geh Allegonda Wijnen (60)

7.2 Petrus geb.30 maart 1829 te Leende geh Joanna Cath v Mierlo (61)

7.3 Jacobus geboren 23 mei 1831 te Leende

7.4 Johannes geboren 5 februari 1834 te Leende

7.5 Jacobus geb.8 oktober 1837 te Leende geh Maria Sweegers(82)

7.6 Joannes geboren 2 januari 1839 te Leende

7.7 Wilhelmus Franc. geb.4 oktober 1840 te Leende geh Jacoba v Hoof (8)

7.8 Joannes geboren 2 oktober 1843 te Leende

 

8 Dielis- van Hoof

Wilhelmus Franciscus Dielis, geboren 4 oktober 1840 te Leende (landb.)+28 november 1928 (7.7)

Zv Johannes Dielis en Maria Eijsbouts. (7)

Geh. Op 18 januari 1866 te Leende met

Jacoba van Hoof, geboren 29 maart 1834 te Leende +6 mei 1926 te Leende

Dv .Antonie v Hoof en Petronella Verhoeven

 

 

 

 

8.1 Antonius, geb.2 september 1867 geh.met Bertien Umans (24)

8.2 Maria geb.21 februari 1869 geh.met Peter Joh.Wijnen (25)

8.3 Petronella, geb.16 april 1870 geh.met Josephus Verspeek (26)

8.4 Johannes, geboren 28 mei 1872geh met Liza Bex. (27)

8.5 Johannes Christiaan geboren 24 juni 1875 geh.met Cristina Couwenberg. (28)

8.6 Jacobus, geboren 28 januari 1877 geh.met Anna Cath.v/d Laar (9)

 

9 Dielis-van de Laar

Jacobus (Kub) Dielis, geboren 28 januari 1877 te Leende (strodekker) +3 maart 1960 te Leende(8.6)

Zv Wilhelmus Franciscus Dielis en Jacoba v Hoof.(8)

Geh. Op 27 april 1906 te Leende met

Dv Anna Catharina (Trien) van de Laar, geboren 2 maart 1881 te Bergeijk+6 augustus 1962 te Leende

9.1 Anna geboren 23 juni 1907 geh.met Piet Verhees (18)

9.2 Sjaan geboren 29 januari 1909 geh met Dolp de Waal (19)

9.3 Godefridus geboren 25 april 1910 +30 januari 1911 te Leende

9.4 Wilhelmina Ant, geboren 13 juni 1911 +27 september 1911 te Leende

9.5 Willem geboren 9 juni 1912 geh. Met Mien Verhees.(17)

9.6 Frits geboren 26 juli 1913 geh. Met Trees Jacobs. (10)

9.7 Henricus, geboren 23 februari 1915. +24 augustus 1915 te Leende

9.8 Maria geboren 23 februari 1915. +16 september 1915 te Leende

9.9 Petronella Bernarda, geb.12 september 1916 +27 november 1918 te Leende

9.10 Petron.M. geb.10 oktober 1920 +20 december 1920 te Leende

 

10 Dielis-Jacobs

Godefridus John(Frits) Dielis, geboren 26 juli 1913 te Leende+26 januari 1989 (automont.)(9.6)

Zv Kub Dielis en Trien v/d Laar. ( 9 )

Geh. Op 3 mei 1941 te valkenswaard met

Theresia Antonia (Trees) Jacobs geb.14 oktober 1912 + 23 december 1982 te Eindhoven

Dv Frans Jacobs en Elizabeth Goris

10.1 Elly, geb.2 maart 1944 geh. Met Henk Teeuw (11)

10.2 Jac, geb.2 april 1946 geh. Met Dorothea (Door) Jansen (12)

10.3 Ineke, geb.1 april 1951 geh met Martien Pennings (13)

 

11 Teeuw-Dielis

Hendrik (henk) Theeuw, geb.3 november 1940 te Amsterdam ( Timmerman)

Zv Jan Theeuw en Willemijntje Rits

Geh. Op 12 juni 1969 te Valkenswaard met

Elizabeth Jacueline Cath.Franc.(Elly) Dielis, geboren 2 maart 1944(10.1)

Dv Frits Dielis en Trees Jacobs (10)

11.1 Hans geboren 7 april 1970(16)

11.2 Mario geboren 4 november 1972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Dielis-Jansen

Jacobus Franc.Joh.(Jac) Dielis, geb.2 april 1946 te Valkenswaard (Bedrijfsleider)(10.2)

Zv Frits Dielis en Trees Jacobs (10)

Geh. Op 14 mei 1969 te Valkenswaard met

Dorothea Gerdina M.(Door) Jansen, geb.25 augustus 1947 te Eersel.

Dv Theo Jansen en Mien v Berkom.

12.1 Danny, geb.1 oktober 1972 te Eindhoven geh Rob Verhoeven.(14)

12.2 Joyce geboren 6 april 1977 te Eindhoven saml M v Dooren (15)

 

13 Pennings-Dielis

Mart.Wilh.Ant.(Martien) Pennings, geb.1 september 1946 te Eindhoven (Handelaar)

Zv Wim pennings en Netje Bijsterveld

Geh. Op 20 december 1972 te Valkenswaard met

Cath.Anna Wilh.M. (Ineke) Dielis, geb.1 april 1951 te Valkenswaard.(10.3)

Dv Frits Dielis en Trees Jacobs (10)

13.1 Danielle geboren 5 augustus 1975.te Eindhoven

13.2 Monique geboren 5 augustus 1975 te Eindhoven

13.3 Desiree, geboren 14 september 1982 te Valkenswaard

 

14 Verhoeven-Dielis

G.A.M Verhoeven geb.17 november 1971

Zv Ger Verhoeven en Gerda van Daal

Geh op 17 november 1998 met

Elizab.Mart.Doroth.Peteron.(Danny) Dielis geboren 1 oktober 1972 te Eindhoven(12.1)

Dv Jac Dielis en Door Jansen (12)

14.1 Floran geb.1 augustus 2001 te Veldhoven

 

15 Dooren - Dielis

 

Maikel J.G v Dooren geboren 24 maart 1975 te Dommelen

Zv Gerrit v Dooren en Lenie Das

Samenlevings overeenkomst. met

Joyce Dielis geb.6 april 1977 te Eindhoven(12.2)

Dv Jac Dielis en Door Jansen (12)

15.1 Fayenne geb.19 maart 2004 te Valkenswaard

 

16 Teeuw-Vos

 

Hans Teeuw geboren 7 april 1970(11.1) Installateur

Zv Henk Teeuw en Elly Dielis (11)

Samenlevings overeenkomst met

Pita Vos geb14-12-72

Dv Christianus Vos en Petronella Pruimboom

16.1 Esmee geboren 2 november 2001

16.2 Joëlle geboren 2 november 2001

 

 

 

17 Dielis- Verhees

 

Wilhelmus Godefri. (Willem) Dielis, geboren 9 juni 1912 te Leende + 28 maart 1980 (rietd.)(9.5)

Zv Kub Dielis en Trien van de Laar (9)

Geh op 8 juli 1948 te Valkenswaard met

Wilhelmina Corn. (Mien) Verhees, geboren 6 juli 1913 te Valkenswaard.+27 september 1995

17.1 Jan, geboren 23 december 1949 geh.Ada v Lindt (22)

17.2 Jac, geboren 18 april 1951 geh.Francien de Turck (23)

 

18 Verhees-Dielis

Petrus Corn. (Piet) Verhees, geboren 1 oktober 1904 te Bergeyk +16 september 1971 te Valkenswaard

Zv Jan Verhees en Neleke van der Heijden (metselaar)

Geh op 27 oktober 1949 te Leende met

Johanna M.(Anna) Dielis, geboren 23 juni 1907 te Leende + 25 juli 1997 (9.1)

Dv Kub Dielis en Trien v/d Laar (9)

Kinderen:geen.

 

19 De Waal-Dielis

 

Adolp(Dolph) de Waal, geboren 11 december 1914 te Heeze ┼25 december 1988 (gem ambtenaar)

zv Hendrik de Waal en Drika Vosters

Geh op 1 juni 1942 te Eindhoven met

Jacoba (Sjaan) Dielis, geboren 29 januari 1909 te Leende ┼24 oktober 1994 (9.2)

Dv Kub Dielis en Trien van de Laar. (9)

19.1 Jac geboren 12 november 1944 geh Marianne Menting(21)

19.2 Rinie geboren 13 juli 1946 geh Frans Westra. (20)

 

20 Westra – De Waal

 

Franc.Alexander(Frans) Westra geb3 april 1944 te Haarlem (prod.manager)

Zv Joop Westra en Doortje Volland

Geh op 1 juni 1972 te Waalre met

Rinie de Waal geb.13 juli 1946 te Eindhoven(19.2)

Dv Dolph de Waal en Sjaan Dielis(19)

20.1 karin geb.10 november 1981

21 ` De Waal-Menting

Jac.Hendr.Cath.Const.(Jac) de Waal geb.12 oktober 1944 te Eindhoven (org.adviseur)(19.1)

Zv Dolph de Waal en Sjaan Dielis (19)

Geh op 7 april 1979 te Landsmeer met

Marianne Auguste Menting, geb.28 januari 1949 te Djakarta

Dv Hans Menting en Connie de Jong.

 

22 Dielis-v Lindt

Johannes.Jac Henr.(Jan) Dielis geb.23 december 1949 te Leende (bankwerker)(17.1)

Zv Willem Dielis en Mien Verhees (17)

Geh op 8 februari 1974 te Valkenswaard met

Allegonda Ardina Franc.M.(Ada) van Lindt geb.15 september 1949 te Valkenswaard.

Dv Karel van Lindt en Lucia Couwenberg

22.1 Karin geb.16 december 1983

 

 

 

 

23 Dielis-de Turck

 

Jacobus Petrus Wilhelmus (Jac)Dielis geboren 18 april 1951 te Leende (rietdekker)(17.2)

Zv Willem Dielis en Mien Verhees (17)

Geh op 13 september 1975 te Leende met

Francisca Barbara M.(Francien) de Turck geboren 3 november 1953 te Leende

Dv Sjaak de Turk en Dien Soetens

23.1 Tanja geboren 2 maart 1980 te Leende

23.2 Wilco geboren 30 juni 1982 te Leende

23.3 Robert geboren 6 april 1984 te Leende

 

24 Dielis-Umans

 

Antonius(Toontje) Dielis geboren 2 september 1867 te Leende 3 september 1954 te Hamont

(Barbier en Herbergier)(8.1)

zv Willem Dielis en Coba v Hoof (8)

geh op 8 januari 1898 te Hamont met

M.Ida Lambertina (Bertien) Umans geboren 9 november 1872 te Hamont 9 december 1943 te Hamont

Dv Adriaan Umans en M.Cath. Heijnings

24.1 Cato, geboren 5 oktober 1899 te Hamont geh Jacques Willekens

24.2 Mia geboren 25 januari 1903 te hamont geh Hub v Gils

24.3 Willem geboren 22 november 1904 te hamont geh M. Blokken

24.4 Amanda geboren 2 mei 1907 te Hamont geh Leo Stollman (38)

24.5 Paula geboren 5 december 1908 te Hamont geh Nol Brouns(37)

24.6 Jacqueline geboren 13 februari 1911 te Hamont geh Giel Heuts (39)

24.7 M.Lambert.Josephina geboren 12 februari 1913 te Hamont

24.8 Jacques geboren 6 maart 1914 te Hamont

24.9 Jos geboren 25 april 1917 te Hamont sept 2000 geh Paula Roggen.

 

25 Wijnen-Dielis

Peter Joh.(Peer) Wijnen geboren 23 oktober 1861 te Valkenswaard┼20 oktober 1943 te Valkenswaard

(sigarenmaker)

zv Hubertus Wijnen en Catharina v Gaal

geh op 13 april 1894 te Leende met

Maria(Mie) Dielis geboren 21 februari 1869 te Leende ┼30 maart 1950 te Valkensward.(8.2)

Dv Wilhelmus Franc.Dielis en Jacoba v Hoof. (8)

25.1 Trien geb31 januari 1895 geh Toon Hertroijs(21 augustus 1916)

25.2 Wilhelmus joseph. geboren 19 maart 1896 geh Nella Daams (23 juni 1923)

25.3 Coba geboren 20 november 1897 geh Jan v Velthoven(9 mei 1925)

25.4 Maria geboren 24 oktober 1899 geh Piet v Gompel(10 april 1901)

25.5 Berta geboren 14 november 1901 geh Marinus Janssens

25.6 Bert geboren 2 oktober 1903 geh Miet Staals(23 mei 1925)

25.7 Piet geboren 7 maart 1912┼ 3 april 1994 geh Agnes Palmen

 

26 Verpseek-Dielis

Josephus Verspeek, geboren 11 mei 1859 te leende ┼9 mei 1933 te Leende (landbouwer)

Zv Christiaan verspeek en M.Allegonde van Hoof

Geh op 21 april 1899 met

Petronella Dielis geboren 16 april 1870 te Leende┼10 december 1948 (8.3)

Dv Wilh.Franc.Dielis en Jacoba v Hoof. (8)

 

 

 

 

26.1 Chritiaan geboren 17 februari 1900 ┼26 november 1975

26.2 Wilhelmus geboren 7 mei 1902 ┼12 mei 1902

26.3 Wilhelmus geboren 23 maart 1904 ┼30 april 1945

 

27 Dielis-Bex

Johannes (Jan) Dielis, geboren 28 mei 1872 te Leende (fabr.arb) ┼6 juli 1955 te Lozen(8.4)

Zv Wilh.Franc.Dielis en Jacoba v Hoof (8)

Geh op 19 januari 1903 te Hamont met

Joanna Cath.Elis.(liza) Bex, geboren 18 december 1881 te Hamont┼23 juli 1954 te Dorplein

Dv Gerad Bex en Henrica Leenders

27.1 Anna geboren 5 maart 1904 te Hamont geh Thieu Boonen (31)

27.2 Coba geboren 13 mei 1906 te Budel geh Fried Kums (32)

27.3 Toine geboren 31 juli 1906 te Hamont geh Julia Timmermans (30)

27.4 Lies geboren 5 januari 1917 te Budel

27.5 Nel geboren 23 september 1918 te Budel geh Jo de Bruin

27.6 Berta geboren 26 oktober 1920 te Budel geh Jan v Weegen

27.7 Janus geboren 12 september 1923 te Budel geh Annie Wijnen(27)

 

28 Dielis-Couwenberg

 

Joh. Cristiaan (Janus) Dielis geboren 24 juni 1875 te Leende (sig.maker) ┼5 december 1957 (8.5)

Zv Wilh.Franc Dielis en . Jacoba v Hoof (8)

Geh op 12 juni 1899 te Valkenswaard met

Christiaan (Jana) Couwenberg geboren 10 januari 1873 te Valkenswaard ┼15 mei 1959

Dv Jan Couwenberg en Johanna M. v/d Vorst.

28.1 Willem geb10 oktober 1902 te Valkensward geh Anneke van Wilderen (33)

28.2 Joh.Hendr.Corn, geboren 5 juli 1905 te Valkenswaard┼22 juli 1905 te V.

28.3 Joh.Jacobus Corn. geb21 april 1907 te Valkenswaard

28.4. Marietje, geboren 1 februari 1917 te Valkenswaard geh Christ v Daal (34)

 

29 Dielis-Wijnen

Adrianus (Janus) Dielis geboren 12 september 1923 te Budel (fabr.arb)(27.7)

Zv Jan Dielis en Liza bex. (27)

Geh op 13 januari 1960 te Budel met

Joh.Aloysia )Annie’ Wijnen, geboren 23 juli 1933 te Valkenswaard

Dv Driek Wijnen en Lies Goris

29.1 Jan geboren 12 januari 1966 te Budel

29.2 Annelies geboren 10 april 1968 te Budel

30 Dielis-Timmermans

Ant.Wilh Ger.(Toine) Dielis geboren 31 juli 1906 te Hamont ┼27 oktober 1983 te Weert (monteur)

(27.3)

Zv Jan Dielis en Liza Bex (27)

Geh op 16 oktober 1934 te Weert met

Cath.M.Juliana(Julia) Timmermans geb.27 november 1910 te Weert.

Dv Martijn Timmermans en Lena Lubse

30.1 Leny geboren 6 september 1937 geh Harry v Heugten(41)

30.2 Jan geboren 9 maart 1943 geh Miep Geraeds(42)

30.3 Toos geboren 4 februari 1952 geh Jac de Haan

 

 

 

 

31 Boonen-Dielis

Petrus Mathijs (Theu) Boonen geboren 1901 te Bocholt (fabr Arb)

Zv Lambertus Boonen en M.Helena Vriens

Geh op 10 oktober 1925 met

Anna M. Hendrika Dielis geboren 5 maart 1904 te Hamont(27.1)

Dv Jan Dielis en Liza Bex (27)

 

32 Kums-Dielis

Godefridus (Fried) Kums geboren 24 mei 1901 te Budel (fabr.arb)

Zv Adrianus Kums en M.Marg.Rul

Geh op 10 oktober 1925 te Budel Dorplein met

Jacoba Johanna M. Coba Dielis geboren 13 mei 1905 te Hamont (27.2)

Dv Jan Dielis en Liza Bex (27)

32.1 Janus geboren 1 juni 1926 geh Tonny Jaspers

32.2 Els geboren 27 januari 1928 geh Piet Daelmans

32.3 Joep geboren 31.05-1929 geh M v Kleienbreugel

32.4 Griet geboren 26 juli 1930 geh Jan Konings

32.5 Thieu geboren 28 juli 1931 geh B. Verduyckt

32.6 Tonie geboren 27 augustus 1932 geh Mia Daniels

32.7 Jean geboren 13 maart 1934 geh Berta Wijnen

32.8 Gerrit geboren 2 mei 1935 geh J.Seerden

32.9 Leen geboren 10 maart 1938 geh Toon van de Ven

32.10 Theo geboren 25 september 1935

32.11 Annie geboren 28 december 1940 geh Sjef v/d Putten

32.12 Pierre geboren 17 februari 1943 geh Anneke v Moorsel

32.13 Harrie geboren 4 maart 1944

32.14 Marinus geboren 4 mei 19475 ┼25 augustus 1945 te Budel

32.15 Lisette geboren 1 september 1946 geh Thieu Knapen

32.16 Rien geboren 7 september 1949 geh Riek v Bakel

 

33 Dielis-v Wilderen

Wilh.Joh.Corn.(Willem) Dielis geb10 oktober 1902 ┼13 juli 1978 te Eindhoven (sig.sort)(28.1)

Zv Janus Dielis en Jana Couwenberg (28)

Geh op 28 augustus 1926 te Valkenswaard met

Joh.Franc.Corn.(Anneke) van Wilderen geboren 3 april 1903 te Valkenswaard┼24 juni 1969

Dv Frans v Wilderen en Hendrica Verschuren

33.1 Ad geboren 21 februari 1927 geh Ria v Herk (35)

33.2 Jet geboren 2 november 1933 geh Harry Daris(36)

 

34 v Daal-Dielis

Christianus (Christ) van Daal geboren 17 december 1911 te Valkenswaard (sig.maker)

Zv Dries v Daal en Dien v Asten

Geh op 8 mei 1947 te Valkenswaard met

Maria .Jacoba Corn(Marietje) Dielis geboren 1 februari 1917 te Valkenswaard(28.4)

Dv Janus Dielis en Jana Couwenberg (28)

34.1 Tinie geboren 14 mei 1948 geh Martien Rummens

34.2 Andre geboren 19 februari 1951 geh Yvonne Bagchus

34.3 Riky geboren 10 juni 1952 geh Frans Sengers

34.4 Hans geboren 24 januari 1956 geh Jose Blanken

 

 

35 Dielis-v Herk

Christiaan Franc.Corn (Ad) Dielis geboren 21 februari 1927 te Valkenswaard (ger.schapsm.)(33.1)

Zv Willem Dielis en Anneke v Wilderen (33)

Geh op 22 juli 1954 te Valkenswaard met

Ria v herk geboren 15 februari 1929 te Bergeijk

Dv Frits v Herk en Nel van Veldhoven

35.1 Wilfred geboren 3 mei 1958 geh Els v Dongen (43)

35.2 Ferry geboren 2 mei 1960 geh Paula Niessen (70)

35.3 Ellen geboren 10 september 1961 geh v Horssen (71)

 

36 Daris-Dielis

Henr.Joh.Ger.(Harrie) Daris geboren 25 januari 1927 te Weert (automonteur)

Zv Nard Daris en Lena Vogels

Geh op 29 juni 1957 te Valkenswaard met

Hendrica Christina M.Corn.(Jet) geboren 2 november 1933 te Valkenswaard(33.2)

Dv Willem Dielis en Anneke v Wilderen (33)

36.1 Lian geboren 9 februari 1960 geh Johan Bosmans

36.2 Lennie geboren 26 augustus 1962 geh H.R. Visser

36.3 Leon geboren 18 september 1965

36.4 Wilco geboren 5 oktober 1967

 

37 Brouns-Dielis

 

Joh.Arn.(Nol) Brouns geboren 12 december 1906 te Bergeijk (chauffeur)

Zv Leonardus Brouns en Mathildis Reinkens

Geh op 16 mei 1933 te Hamont met

M.Christina Paulina (Paula) Dielis geboren 5 december 1908 te Hamont. (24.5)

Dv Toontje Dielis en Bertien Umans. (24)

37.1 Leon Ant.Ghislain geboren 5 juni 1934 geh Nicole Nameche.

 

38 Stollman-Dielis

Leonard Hubert Corneille Stollman geb2 oktober 1899 te Montzen (vleesw.fabrikant)

┼2 juni 1971

Zv Francois Stollman en Barbe Hub> Hodiamont.

Geh op 16 mei 1933 te Hamont met

M.Petron.Amanda Dielis geboren 2 mei 1907 te Hamont.(24.4)

Dv Toontje Dielis en Bertien Umans. (24)

38.1 Nadette geboren 31 mei 1934 geh h.Raymond Claes

38.2 Aline geboren 31 juli 1936 geh Gerard Maenen.

38.3 Jos geboren 18 maart 1940 geh Suzanne Douven.

 

39 Heuts-Dielis

 

Guillaume Hubert Jos.(Giel) Heuts geboren 21 augustus 1911 te Bocholt ┼14 november 1960 te Hamont (onderwijzer)

Zv Alexander Heuts en Josephine M. Cath.Jansen.

Geh op 25 augustus 1936 te Hamont met

M.Cath.Jac>(Jacqueline) Dielis geboren 13 februari 1911 te Hamont (24.6)

Dv Toontje Dielis en Bertien Umans. (24)

 

 

 

 

39.1 Alex geboren 3 juni 1937 geh .Lisette Bloemen

39.2 Jose geboren 2 juli 1939 geh Jan Verhees

39.3 Marleen geboren 16 mei 1950 geh Mart Saanen.

 

40 Verhoeven-Dielis

Johannes Verhoeven, geboren 17 maart 1805 te Leende ┼2 juli 1862 (landbouwer)

Zv Henricus Verhoeven en Wilhelmina Maas.

Geh op 21 november 1830 te Leende met

Helena Maria Dielis geb29 maart 1805 te Leende ┼23 oktober 1834(6.8)

Dv Petrus Dielis en Jacoba Kox.(6)

2e keer geh op 5 juni 1836 met

Willemijntje v Asten geboren 19 januari 1795 te Heemstede┼11 februari 1876

Dv Francis v Asten en Clara v Geenen

40.1 Petrus geboren 18 augustus 1831 +5 november 1857

40.2 Henricus geboren 10 december 1833 +19 juni 1834

 

41 v Heugten-Dielis

Joh.Henr.M. (Harry) v Heugten geboren 23 oktober 1937 te Weert

Zv Harry v Heugten en Truus Houben.

Geh op 31 januari 1959 te Budel Dorplein met

Helena Cath.Joh.(Leny) Dielis geboren 6 september 1937 te Budel (30.1)

Dv Toine Dielis en Julia Timmermans.(30)

41.1 Lia geboren 21 maart 1959

41.2 Henk geboren 12 april 1960.

 

42 Dielis-Geraerds

Joh.Mart.Elis (Jan) Dielis geb9 maart 1943 te Budel(techn tekenaar) (30.2)

Zv Toine Dielis en Julia Timmermans. (30)

Geh op 27 november 1968 te Reuver met

M.Petron Lamb.(Miep) Geraerds geboren 8 april 1945 te Reuver.

Dv Harry Geraerds en Nel Spreeuwenberg

42.1 Belinda geboren 23 augustus 1969

42.2 Mirjam geboren 11 juni 1971

 

43 Dielis-v Dongen

 

Wilh.Godefr.Joh.Henr.(Wilfred) Dielis geboren 3 mei 1958 te valkenswaard (rijksamb (35.1)

Zv Ad Dielis en Ria v Herk (35)

Geh op 25 september 1981 te Valkenswaard met

Elis, Henriette (Els) van Dongen geboren 7 juni 1960 te Valkenswaard

Dv Joop v Dongen en Janneke Daniëls.

43.1 Mark geb.

43.2 Ester geb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 Verhoeven-Dielis

Franciscus Verhoeven geboren 17 september 1684 te Leende (smid) ┼23 juli 1747

Zv Christianus en Gertrudis Timmers

Geh op 17 januari 1712 te Leende met

Helena Dielis geboren 17 maart 1687 te Leende(3.3)

Dv Jacobus Dielis en Gertrudis Danckers (3).

44.1 Gertrudis geboren 8 januari 1713

44.2 Christianus geboren 21 mei 1914 geh Anna v Engelen

44.3 Gerardus geboren 24 mei 1716

44.4 Jacobus geboren 20 september 1718 geh M.A. Smulders

44.5 Elisabetha geboren 2 mei 1921

44.6 Adrianus geboren 7 april 1923

44.7 Adrianus geboren 1 februari 1925 geh Helena Bluyssen

44.8 Josephus geboren 16 september 1726

44.9 Waltherus geboren 13 januari 1729

 

45 Joppen-Dielis

Bartholomeus Joppen geboren 24 november 1793 te Leende┼9-06-1865

Zv Henricus Joppen en Joanna M. Verhoeven

Geh op 18 januari 1824 te Leende met

Gertrudis Dielis geboren 16 april 1800 te Leende┼26 december 1869 te Leende (6.6)

Dv Petrus Dielis en Jacomine Kox (6)

45.1 Henricus geboren 25 december 1825 geh Maria van Otterdijk

45.2 Jacoba geboren 11 augustus 1828 geh Peter Paradijs (14 april 1866)

45.3 Joanna geboren 13 december 1829

45.4 Joannes geboren 6 november 1831

45.5 Petrus geboren 15 december 1833 geh Franciska v/d Groenendaal

45.6 Petronella geboren 23 maart 1836 ┼15 april 1877(Mol) geh Johan v Bragt 25 december 1834

45.7 Johanna geboren 11 december 1837

45.8 Helena Maria geboren 24 november 1842 ┼1912 Stratum

45.9 Christiaan geboren 16 februari 1848

 

46 Luijbregts-Dielis

Bart Luijbregts geboren 14 december 1953 te Valkenswaard

Zv Bart Luijbregts en Betsie van Hout

1 geh op 16 maart 1974 te Budel Dorplein met

Cath.Elis.Adr.(Toos) Dielis geboren 4 februari 1952 te Budel (30)

2 geh op 21 januari 1983 te Valkenswaard met

Jacobus de Haan geboren 29 september 1941 te Zwijndrecht.

Dv Toine Dielis en Julia Timmermans (30.3)

46.1 Rob geboren 1 oktober 1978

 

47 Bijnen-Tielens/Dielis

Frans Bijnen geboren 18 januari 1676 te Leende┼ na 1732(valkenier)

Zv ???????

Geh op 1 november 1699 met

Maria Dielis geboren 8 maart 1677 te Leende (53.1)

Dv Jan Willem Dielis en Heiltge Raessens (53)

 

 

 

 

47.1 Helena geboren 3 november 1700 te Leende┼23 januari 1747

47.2 Maria geboren 19 oktober 1702

47.3 Joanna geboren 20 september 1704 ┼voor1706

47.4 Joanna geboren 31 juli 1706

47.5 Agnes geboren 5 oktober 1707

47.6 Joannes geboren 26 november 1708

47.7 Maria geboren 24 oktober 1709

47.8 Jacobus geboren 29 juli 1711

47.9 Maria geboren 7 juli 1712

47.10 Franciscus geboren 29 juni 1713

47.11 Guilielmus geboren 25 juli 1714┼1714

47.12 Guilielmus geboren 5 augustus 1715

47.13 Gerardus geboren 10 september 1716

47.14 Catharina geboren 25 oktober 1717

 

48 Maes-Tielens/Dielis

 

Josephus Maes geb????? ┼1689

Zv /?????/

Geh op 20 oktober 1687 met

Maria Hedrik Tielens/Dielis geboren 10 maart 1644 te Leende ┼ 1687 (2.2)

Dv Henricus Peter Tielen/Dielis en Elisabeth Pompen(2)

 

49 Pompen-Dielis/Heesterbeeck

 

Wilhelmus Frans Pompen geboren ?????? + (2.6)

Zv

Geh op 8 november 1682 met

Elisabeth Hendrik Dielis Heesterbeek geboren 26 juni 1656┼1693

Dv Hendrik Peter Tielens Heesterbeek en Elisabeth Pompen

49.1 Fransiscus geboren 4 december 1683

 

50 Vrancken-Dielis/Heesterbeeck

 

Nicolaus Vracken geb????

Zv ??

Geh op 8 november 1693 met

Elisabeth Hendrik Dielis Heesterbeek

 

51 Van Emmerik-Dielis

Johannes van Emmerik geb.????? te Soerendonk

Zv ?

Geh op 19 januari 1783 met

Willemina Delis geboren 10 september 1754 te Leende (5.3)

Dv Jacob Dielis en Petronella Phiferons (5)

51.1 Peronilla geboren 22 december 1784 te Leende geh. Franciscus v.d.Berg(18 januari 1807)

 

 

 

 

 

52 Tielens/Dielis-Berchman

 

Willem Peter Tielens ged ~1600+1635 (Valkenier) (1.1)

Zv Peter Tielen Heesterbeeck en Maria v Stercksel (1)

Geh op 18 augustus 1630 te Leende met

Maria Laurens Berchmans. geb

Dv

52.1 Laurens Willem geboren 4 september 1631 te Leende

52.2 Jacob Willem geboren 7 november 1632 te Leende ┼1705 geh ?

52.3 Jan Willem geboren 10 april 1635 te Leende ┼25 april 1698 geh Heiltge Raessens(53)

53 Dielis/Tielens-Raessens

 

Jan Willem DielisTielens Heesterbeek ged 10 april 1632 te Leende ┼25 april 1698 (52.1)

Zv Willem Peter Tielens en Maria Laurens Berchmans (52)

Geh op 22 september 1675 met

Heiltge Gerit Raessens ged 26 januari 1646┼ 2 juli 1681 te leende

53.1 Maria ged 8 maart 1677 te Leende ┼ 1706 geh Frans Bijnen.(valkenier)

53.2 Gerit Jacob ged 20 oktober 1678 te Leende

 

54 Jacob Willem Dielis Tielens- ?

Jacob Willem Dielis Tielens geboren 7 november 1632 ┼~1705 (52.2)

Zv Willem Peter Tielens en Maria Laurens Berchmans. (52)

Geh op ~1676 met

54.1 Christina Jc geboren ~1677 geh Wouter v Asten.

 

55 Potters-Tielens/Dielis

 

Remigius Potters geboren 22 september 1680 ┼20 augustus 1720

Zv Lambertus Jan Potters en Aldegonda Jan Cox.

Geh op 26 december 1702 met

Cristina Jacobus Dielis geboren 22 december 1681 (3.1)

Dv Jacobus Hendrik Tielens/Dielis en Gertrudis Dielis/Danckers (3)

69.1 Henricus geboren 0-10-1703

69.2 Aleijdis geboren 3 januari 1705

69.3 Gertrudis geboren 28 augustus 1706

69.4 Elisabetha geboren 18 januari 1708

69.5 Lambertus geboren 13 september 1709

69.6 Aleijdis geboren 13 augustus 1712

69.7 Lambertus geboren 11 maart 1714

69.8 Jacoba geboren 14 september 1715

69.9 Jacobus geboren 18 mei 1717

69.10 Lambertus geboren 13 september 1718

69.11 Maria geboren 22 februari 1720

 

56 Smolders- Heesterbeeckx

Henricus Antonius Smolders geboren ?

Zv ?

Geh op 15 augustus 1610 met

Heilwigis Michaelis Heesterbeecks geboren ~1585

Dv Giel Heesterbeeckx en

 

 

 

 

57 Heesterbeeckx-Maris.

Martin Michiel Heesterbeeckx geboren ~1593

Zv Giel Heesterbeeckx en ?

Geh op 25 juli 1623 met

Fransisca Andries v Maris

Dv

57.1 Heilwig Martin geboren 23 oktober 1626

57.2 Andries Martin geboren 24 september 1628 geh Maria Pompen (58)

57.3 Hendrik Tielens geboren 8 juni 1636 te Leende

57.4 Willem Tielens geboren 25 maart 1640

57.5 Jan Martin geboren ?

57.6 Michiel Marten geb?

 

58 Heesterbeeck-Pompen

Andries Martin Heesterbeeck geboren 24 september 1628 te Leende (57.2)

Zv Martin Michiel Heesterbeeckx en Fransisca Maris (57)

Geh op 21 november 1655 met

Maria Adriaan Pompen geboren 26 augustus 1616 te Leende

Dv Adrianus Pompen en Gertrudis

Geh op met Maria Willem Mansveld.

Dv

58.1 Fransisca geboren 16 februari 1659 te Leende

58.2 Adrianus geboren 3 juli 1661 te Leende geh

 

59 Peter Wouter Deelen-Heilke Tielman Heesterbeecx

 

Peter Wouter Deelen ged 1562┼24 augustus 1644 te Leende

Geh op ~1585 met

Heilke Tielman Heesterbeecx ged ~1560+1621/26

Geh op 7 juli 1611 met

Heilke Peter Vreijssen. ┼1661

 

60 Dielis-Wijnen

Henricus Dielis geboren 12 december 1826 te Leende (7.1)

Zv Johannes Dielis en Maria Eijsbouts (7)

geh op 15 oktober 1860 te Leende met

Allegonda Wijnen geboren 24 april 1833

Dv Judocus Wijnen en Petronella v/d Berg

60.1 Joseph geb8 februari 1863 te Leende geh Mechgelina Phiferons (77)

60.2 Hendrikus geb19 december 1865 te Leende geh Oda NIjssen(78)

60.3 Peter Johannes geboren ~1865 te Leende geh Anna Smulders(79)

60.4 Maria geboren te Leende geh Johannes Stas (80)

60.5 Petronella geboren 9 mei 1869 te Leende geh Hendrikus Phiferons(81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 Dielis-v Mierlo

Petrus Dielis geboren 30 maart 1829 te Leende (7.2)

Zv Johannes Dielis en Maria Eijsbouts(7)

Geh op 23 mei 1855 met

Joanna Catharina van Mierlo geboren 5 september 1828 te Leende

Dv Joannes v Mierlo en Catharina Maas.

61.1 Johanna Maria geboren 10 januari 1856 te Leende geh Johannes v Kemenade(100)

61.2 Johannes geboren 18 december 1856 te Leende geh Hendrika v/d Stappen.(99)

61.3 Henricus geboren 7 april 1859 te Heeze┼10 december 1935 geh Antonet van Beek(101)

61.4 Peter geboren 8 december 1870 te Geldrop

 

62 Maas-Dielis

 

Hendrik Maas geboren 16 april 1790 te Leende┼21 maart 1852

Zv Francis Maas en Maria van der Linden

Geh op 4 februari 1816 met

Petronella Dielis geboren 31 oktober 1795 te Leende┼11 januari 1830 (6.4)

Dv Petrus Dielis en Jacomijna Cox. (6)

62.1 Peter Francis geboren 28 november 1818 te Leende geh Martina de Waal(11 februari 1844)

 

63 Dielis-Roijaers

 

Jacobus(Jacques) Dielis geboren 14 januari 1788 te Leende(6.1) ┼24 januari 1874

Zv Petrus Dielis en Jacoba Cox (6)

Geh op 7 juni 1812 met

Christine Roijaers geboren 19 juli 1784 te Waalre ┼12 maart 1854

Dv Jacques Roijaers en Henriette Beijnen

63.1 Jacoba geboren 7 maart 1815 te Leende┼5 februari 1889 geh Peter v.d Palen.(68)

63.2 Petronella geboren 29 december 1816 te Leende geh Joannes Bitters(84)

63.3 Hendrikus geboren 22 oktober 1823 te Leende geh Francina Verhoeven (72)

 

64 Joppen-de Werth

 

Petrus Joppen geboren 1 mei 1822 te Leende (65.2)

Zv Jacobus Joppen en Johanna Dielis (65)

Geh op 9 februari 1863 met

Martina de Werth geboren 12 december 1830 te Leende

Dv Renier de Werth en Joanna Idonen.

 

65 Joppen-Dielis

 

Jacobus Joppen geboren 25 juli 1774 te Leende

Zv Hendrik Joppen en Maria de Jong.

Geh op 4 februari 1816 met

Johanna Dielis geboren 2 april 1790 te Leende (6.2)

Dv Petrus Dielis en Jacoba Kox. (6)

65.1 Henricus Joppen geboren 12 januari 1820 te Leende geh Catharina Verduijn.

65.2 Petrus Joppen geboren 1 mei 1822 te Leende geh Martina de Werth

65.3 Maria Cath. Joppen geboren 11 mei 1826 te Leende geh Petrus van der Kruijs.

 

 

 

 

 

66 Joppen-Verduijn

 

Henricus Joppen geboren 12 januari 1820 te Leende (65.1)

Zv Jacobus Joppen en Johanna Dielis (65)

Geh op 26 januari 1857 met

Catharina Verduijn geboren 4 september 1832 te Leende

Dv Wilhelmus Verduijn en Maria van der Kruijs.

 

67 Van der Cruijs-Joppen

 

Petrus van der Cruijs geboren 23 januari 1830 te Leende

Zv Leonardus ven der Cruijs en Catharina de Werdt

Geh op 14 april 1856 met

Maria Catharina Joppen geboren 11 mei 1826 te Leende (65.3)

Dv Jacobus Joppen en Johanna Dielis (65)

 

68 van der Palen-Dielis

 

Peter van der Pa(a)len geb15 juni 1814 te Leende ┼9 juni 1886

Zv Jacobus v/d Palen en Henrica Mack

Geh op 27 april 1839 te Leende met

Jacoba Dielis geboren 7 maart 1815 te Leende┼5 februari 1889 (63.1)

Dv Jacobus Dielis en Cristina Rooijers (63)

68.1 Hendrika geboren 22 juli 1840 te Leende geh Wilhelmus Dams(23 oktober 1833)

68.2 Christina geboren 30 oktober 1842 te Leende geh Peter Leijten(16 juni 1842)

68.3 Jacoba geboren 20 november 1844 te Leende geh Jacobus v/d Meerakker(13 oktober 1843)

68.4 Jacobus geboren 24 januari 1847 te Leende ┼ maart 1935 te Wa

68.5 Petronella geboren 19 augustus 1848 te Leende ┼ 5 december 1937 geh Nicolaas v/d Berg(12 oktober 1849)

68.6 Johannes geboren te Waalre geh Barbara Leijten(25 januari 1889)

68.7 Leonardus geboren 25 november 1850 te Leende geh Maria Korsten van Vorstenbos(22 november 1879)

 

69 Vosters-Pennings

 

Eric Vosters geb

Zv

Samenlevings overeenkomst met

Danielle Pennings geboren 5 augustus 1975 te Eindhoven(13.1)

Dv Martien Pennings en Ineke Dielis(13)

69.1 Bente geboren 11 februari 2006 te Veldhoven

 

70 Dielis-Niessen

 

GWHM (Ferry) Dielis geboren 2 mei 1960 te Valkenswaard (35.2)

Zv Ad Dielis en Ria v Herk (35)

Geh op ?????????? met

Paula Niessen geboren ????????

Dv

70.1 Angela geb

70.2 Debora geb

 

 

 

 

 

71 Horssen-Dielis

 

LW v Horssen geboren ????/ te Hedel

Zv

Geh op ????? met

Ellen Dielis geboren 10 september 1961 te Valkenswaard (35.3)

Dv Ad Dielis en Ria v Herk (35)

71.1

71.2

71.3

 

72 Dielis-Verhoeven

 

Hendrikus Dielis geboren 22 oktober 1823 te Leende┼ 16 januari 1864(63.3)

Zv Jacobus Dielis en Christina Roijarts (63)

Geh op 29 oktober 1848 te Leende met

Francina Verhoeven geboren 13 augustus 1824 te Leende┼24 februari 1907 te Valkensw

Dv Joseph Verhoeven en Geertrui Winters.

72.1 Geertruida geboren 22 november 1850 te Leende geh Antonius v Dijk(76)

72.2 Jacobus geboren 27 juni 1853 te Leende ┼ 1 september 1927 te L

72.3 Christina geboren 3 maart 1856 te Leende geh Laurens v/d Palen (74)

72.4 Petronella geboren 4 februari 1859 te Leende geh Josephus v Meijl (73)

72.5 Josephus geboren 4 februari 1859 te Leende ┼5 februari 1859 te L

72.6 Maria Joseph geboren 21 augustus 1861 te Leende geh Wouter Bax (75)

72.7 Leonardus geboren 15 oktober 1863 te Leende ┼10 juni 1893 te L

 

73 Meijl v-Dielis

 

Josephus v Meijl geboren 14 januari 1855 te Leende

Zv Joanes v Meijl en Wilhelmina v/d Broek

Geh op 26 februari 1886 te Leende met

Petronella Dielis geboren 4 februari 1859 te Leende(72.4)

Dv Hendrikus Dielis en Cristina Roijarts.(72)

73.1 Wilhelmina geboren 4 februari 1887 te Leende geh Johannes v Dommelen

73.2 Driek geboren 5 januari 1888 te Leende geh Bet Verduijn

73.3 Francisca geboren 9 januari 1889 te Leende geh Theo Cardinaal

73.4 Petronella geboren 17 februari 1890 te Leende geh Theodorus v Mierlo

73.5 Kaat geboren 24 januari 1894 te Leende geh Dorus de Werdt

73.6 Jan geboren 21 januari 1897 te Leende geh Gonneke Groenen

 

74                                             Palen v/d-Dielis

Laurens v/d Palen geboren 5 januari 1854 te Leende

Zv Adriaan v/d Palen en Petronella v Dijk

Geh op 14 november 1879 te Leende met

Christina Dielis geboren 3 maart 1856 te Leende (72.3)

Dv Hendrikus Dielis en Francina Verhoeven (72)

74.1 Adriaan geboren 9 oktober 1880 te Valkenswaard geh Maria de Graaf.

74.2 Francisca geboren 5 november 1881 te Valkenswaard geh Arnoldus Rijnders

74.3 Hendricus geboren 4 oktober 1882 te Valkenswaard geh Goverdina Janssen

74.4 Petronella geboren 4 januari 1884 te Valkenswaard geh Wilhelmus Maas

74.5 Coba geboren 14 maart 1885 te Valkenswaard geh Dorus Maas

74.6 Geertruda geb10 februari 1886 te Valkenswaard geh Wilhelmus Peels

 

 

 

 

74.7 Josephus geboren 5 maart 1887 te Valkenswaard geh Johanna Verhoeven

74.8 Elisabeth geboren 19 april 1888 te Valkenswaard geh Adranus v/d Ven

74.9 Toon geboren 31 oktober 1889 te Valkenswaard geh Marie Plas

74.10 Marie geboren 8 december 1890 te Valkenswaard geh Jan Borrenbergs

74.11 Gerrit geboren 15 maart 1893 te Valkenswaard geh Fien Verheijen

74.12 Leonardus geboren 26 november 1894 te Valkenswaard ┼ 8 december 1896

74.13 Jan geboren 7 juni 1896 te Valkenswaard Br Humilis Capucijn

74.14 Alda geboren 4 november 1897 te Valkenswaard geh Andre Peels

74.15 Leonardus geboren 24 november 1899 te Valkenswaard ┼ 5 december 1899

 

75 Bax-Dielis

 

Wouter Bax geboren 15 november 1859 te Leende

Zv Hendrikus Bax en Margaretha Engelen

Geh op 12 januari 1894 te Leende met

Maria Joseph Dielis geboren 21 augustus 1861 te Leende (72.6)

Dv Hendrikus Dielis en Francina Verhoeven.(72)

75.1 Johannes Hendrikus geboren 29 januari 1895 te Leende ┼ 19 april 1895

75.2 Driekske geboren 2 november 1897 te Leende ┼12 april 1988 te L. geh Frida v Laarhoven

75.3 Zus geboren 7 mei 1899 te Leende ┼ te Mol geh Piet Kerkhofs

75.4 Margaretha geboren 17 april 1901 te Leende ┼ 23 april 1901

75.5 Gow geboren 8 mei 1902 te Leende ┼ te Be. geh Toontje Aarts

75.6 Leanardus geboren 27 maart 1903 te Leende ┼ 27 september 1903

75.7 Martina Hendrika geboren 16 maart 1904 te Leende ┼ 16 oktober 1904

 

76 Dijk v-Dielis

 

Antonius v Dijk geboren 1 januari 1850 te Leende┼1903

Zv Michiel v Dijk en Johanna Bax.

Geh op 21 mei 1880 te Leende met

Geertruida Dielis geboren 22 november 1850 te Leende ┼1903(72.1)

Dv Henricus Dielis en Francina Verhoeven (72)

76.1 Giel geboren 25 mei 1881 te Leende ┼ 24 april 1955

76.2 Zus geboren 2 februari 1883 te Leende ┼ 30 september 1967 te Valkenswaard

76.3 Driek geboren 15 maart 1884 te Leende geh Leen v Mierlo

76.4 Jan geboren 14 juni 1885 te Leende geh Frida v Mierlo

76.5 Kobus geboren 17 januari 1887 te Leende geh Wies Baken

76.6 Johanna Cath. geboren 17 december 1887 te Leende ┼ 7 mei 1952

76.7 Antonius geboren 1 januari 1889 te Leende

76.8 Leonardus geboren 22 oktober 1890 te Leende ┼ 4 juni 1948

76.9 Jos geboren 8 mei 1893 te Leende geh Mina v Happen en M v Rijsingen

 

77 Dielis-Phifrons

Josephus geboren 8 februari 1863 te Leende┼ 27 mei 1935 (60.1)

Zv Henricus Dielis en Allegonda Wijnen (60)

Geh op 7 mei 1900 te Valkenswaard met

Mechgelina Phiferons geb14 juli 1872 te Valkenswaard┼11 mei 1935

Dv Andries Phiferons en Johanna Jansen

77.1 Hendrikus Josephus geboren 6 augustus 1902 te Leende

77.2 Johanna Maria geboren 26 september 1903 te Leende┼24 juni 1974 te Roermond

77.3 Allegonda Maria geboren 12 januari 1905 te Leende┼17 juni 1989 te V geh NN v Lieshout

77.4 Adriana Maria geboren 17 juni 1906 te Leende┼6 maart 1908 te V

 

 

 

77.5 Andreas Josephus geboren 7 april 1908 te Valkenswaard┼4 oktober 1908

77.6 Adriana Maria geboren 15 augustus 1909 te Valkenswaard

77.7 Petronella Ma. Corn geboren 23 april 1914 te Valkenswaard

Johanna Maria is te Roermond gestorven en in Valkenswaard begraven op 28 juni 1974

 

78 Dielis-Nijssen

 

Hendrikus geb19 december 1865 te Leende (60.2)

Zv Henricus Dielis en Allegonda Wijnen(60)

Geh op 19 mei 1900 te Geldrop met

Oda Francisca Elisabeth Nijssen geb31 december 1871 te Geldrop

Dv Wilhelmus Nijssen en Oda Verhoeven.

78.1 Alegonda Henrica geboren 22 mei 1901 te Geldrop

78.2 Àlbertus Wilhelmus geboren 14 februari 1903 te Geldrop

78.3 Oda Petronella geboren 12 februari 1904 te Geldrop

78.4 Brigida Maria geboren 1 februari 1906 te Geldrop

78.5 Henrica Francisca geboren 27 juli 1907 te Geldrop

78.6 Oda Petronella geboren 6 februari 1908 te Geldrop

78.7 Henricus Franciscus geboren 14 oktober 1908 te Geldrop

78.8 Martina Jacoba geboren 12 januari 1911 te Geldrop

78.9 Theobaldus Johannes geboren 17 december 1912 te Geldrop

79 Dielis-Smulders

Peter Johannes geboren ~1865 te Leende(60.3)

Zv Henricus Dielis en Allegonda Wijnen (60)

Geh op 12 augustus 1893 te Leende met

Anna Maria Smulders geboren ~1856 te Heeze

Dv Adrianus Smulders en Elisabeth van Bree

79.1 Maria Elisabeth. geboren 27 juni 1894 te Heeze. geh Henricus Langendonk(89)

 

80 Stas-Dielis

Egilianus Stas geboren te Geldrop

Zv Johannes Stas en Catharina v Dooren

Geh op 14 mei 1904 te Geldrop met

Maria Dielis geboren te Leende (60.4)

Dv Henricus Dielis en Allegonda Wijnen(60)

 

81 Phiferons-Dielis

 

Hendrikus Adrianus geboren 5 augustus 1870 te Valkenswaard

Zv Andries Phiferons en Johanna Jansen

Geh op 21 november 1898 te Leende met

Petronella Dielis geboren 9 mei 1869 te Leende (60.5)

Dv Henricus Dielis en Allegonda Wijnen (60)

81.1 Andreas geboren 25 augustus 1899 te Valkenswaard

81.2 Henricus geboren 11 april 1901 te Valkenswaard geh Pietronella Verlegh

81.3 Johan geboren 18 maart 1902 te Valkenswaard

81.4 Allegonda Johanna geboren 19 mei 1903 te Valkenswaard geh Adrianus Bogaerts

81.5 Johanna Maria geboren 27 juli 1904 te Valkenswaard

81.6 Josephus geboren 22 oktober 1905 te Valkenswaard

81.7 Adriana geboren 25 oktober 1906 te Valkenswaard geh Joh.Corn.Ger. v Kessel

 

 

81.8 Jacobus geboren 22 november 1907 te Valkenswaard

81.9 Petronella geboren 22 december 1908 te Valkenswaard┼11 april 1909 te V

 

82 Dielis-Sweegers

Jacobus Dielis geboren 8 oktober 1837 te Leende (timmerman)(7.5)

Zv Johannes Dielis en Maria Eijsbouts

Geh op 8 mei 1865 te Geldrop met

Maria Sweegers geboren 28 november 1841 te Geldrop

Dv Johannes Sweegers en Wilhelmina Sprengers

82.1 Maria Wilhelmina geboren 18 mei 1866 te Geldrop geh Martinus v Hugten(85)

82.2 Wilhelmina Maria geboren 29 mei 1868 te Geldrop ┼ 22 mei 1908 te Helmond

82.3 Johannes Theodorus geboren 3 september 1869 te Geldrop geh Maria Verbeek(86)

82.4 Lambertha Josephina geboren 17 maart 1872 te Geldrop geh Peter v Stratum(87)

82.5 Johanna Maria Adriana geboren 26 september 1874 te Geldrop geh Antoon de Preter(88)

82.6 Theresia Maria geboren 16 november 1875 te Geldrop

82.7 Maria geboren 15 augustus 1878 te Geldrop

82.8Hendrika Maria geboren 12 januari 1881 te Geldrop geh Petrus Bakker(83)

82.9 Josephus Petrus geboren 20 december 1882 te Geldrop geh Huberta Maria Boogaarts(103)

82.10 Josephina Agnes geboren 28 maart 1885 te Geldrop

 

83 Bakker-Dielis

 

Petrus Cornelis Catharinus Bakker geboren ??? te s’Gravenhage

Zv Johannes Bakker en Helena Van Kerbergen

Geh op 26 november 1907 te Geldrop met

Hendrika Maria Dielis geb12 januari 1881 te Geldrop (82.8)

Dv Jacobus Dielis en Maria Sweegers.(82)

Kinderen.

 

84 Bitters-Dielis

 

Joannes Bitters geboren 6 februari 1812 te Leende

Zv Joannes Bitters en Elisabeth Maas

Geh op 2 juni 1844 te Leende met

Petronella Dielis geboren 29 december 1816 te Leende(63.2)

Dv Jacobus Dielis en Cristina Roijers(63)

Kinderen

 

85 v Hugte-Dielis

 

Marinus Petrus Arnoldus v Hugte geb25 mei 1864 te Eindhoven(schoenmaker)

Zv Leonardus v Hugte en Adriana Retera

Geh op 12 mei 1890 te Geldrop met

Maria Wilhelmina Dielis geboren 18 mei 1866 te Geldrop (82.1)

Dv Jacobus Dielis en Maria Sweegers (82)

85.1 Adriana Jacoba Maria geboren 22 oktober 1892 te Eindhoven geh Johannes Kusters(23 januari 1922)

85.2 Leon. Jac. Henr.Ant. geboren 12 december 1894 te Eindhoven geh Jacoba Helsloot(25 juli 1921)

 

 

 

 

 

 

 

86 Dielis-Verbeek

Johannes Theodorus Dielis geboren 3 september 1869 te Geldrop┼ 14 juni 1911 (82.3)

Zv Jacobus Dielis en Maria Sweegers (82)

Geh op 24 oktober 1899 te Geldrop met

Maria Elisabeth Verbeek geb??? te Geldrop

Dv Theodorus Verbeek en Christina Dupuis

86.1 Marina Christina geboren 8 augustus 1900 te Geldrop

86.2 Theodorus Josephus geboren 4 augustus 1901 te Geldrop

86.3 Christina Lamberta geboren 18 november 1902 te Geldrop

86.4 Christina Lamberta geboren 1 december 1903 te Geldrop

86.5 Christ Petron.Cecilia geboren 21 november 1904 te Geldrop

86.6 Jacobus Josephus geboren 8 oktober 1905 te Geldrop

86.7 Henriette Christina geboren 24 september 1906 te Geldrop

86.8 Jacobus Josephus geboren 10 november 1907 te Geldrop

86.9 Jacobus Josephus geboren 2 november 1908 te Geldrop

 

87 v Stratum-Dielis

 

Peter v Stratum geb?? te Geldrop

Zv Philippus v Stratum en Anna Vos

Geh op 24 oktober 1899 te Geldrop met

Lamberta Josephina Dielis geboren 17 maart 1872 te Geldrop(82.4)

Dv Jacobus Dielis en Maria Sweegers (82)

 

88 de Preter-Dielis

 

Antonius Joh. de Preter geb?? te Budel

Zv Hendricus de Preter en Maria Roothaans

Geh op 25 mei 1897 te Geldrop met

Maria Adriana Dielis geboren 26 september 1874 te Geldrop(82.5)

Dv Jacobus Dielis en Maria Sweegers (82)

Kinderen

 

89 Langendonk-Dielis

 

Hendrikus Adrianus Langendonk geboren 16 december 1887 te Heeze ┼ 19 oktober 1981

Zv Peter Langendijk en Wilhelmina v Asten

Geh op 21 augustus 1926 te Heeze met

Maria Elisabeth Dielis geboren 27 juni 1894 te Heeze ┼ 5 augustus 1990(79.1)

Dv Peter Dielis en Anna Smulders.(79)

89.1 Wilhelmina Petronella Maria geboren 29 mei 1927 te Heeze

89.2 Maria Catharina geboren 21 april 1928 te Heeze

89.3 Petronella Johanna geboren 24 mei 1929 te Heeze geh M. Vromans

89.4 Johanna Maria Catharina geboren 29 mei 1931 te Heeze geh GMN van Gerwen

89.5 Allegonda Maria geboren 22 februari 1934 te Heeze

89.6 Petrus Johannes geboren 3 november 1935 te Heeze geh W.M. van der Putten

89.7 Johannes Henricus geboren 5 augustus 1940 te Heeze geh Ursula v Asten

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Dielis-Thielens

 

Henricus Dielis geboren 9 april 1728 te Leende(4.5)

Zv Henricus Dielis en Guilielma Verhoeven(4)

Geh op 11 februari 1759 te Leende met

Petronella Thielens geboren 16 oktober 1728

Dv Henricus Thielens en Joanna Wilms

90.1 Henricus geboren 29 september 1761 te Leende geh Wilhelmina Klerkx.(93)

90.2 Guilielmus geboren 31 oktober 1763 te Leende

90.3 Joanna geboren 10 november 1765 te Leende

90.4 Adrianus geboren 8 oktober 1767 te Leende

90.5 Wilhelmina geboren 6 december 1769 te Leende

 

91 Cocx-Tielens/Dielis

 

Hendrick Joost Cocx geboren 11 november 1646 te Leende

Zv Jacobus Joosten en Alijdis(Aldegunde)NN

Geh op 14 juli 1675 te Heeze met

Gertruidis Hendrick Tielens/Dielis geboren 23 september 1646 te Leende (2.3)

Dv Henricus Peter Tielens/Dielis en Elisabeth Pompen (2)

91.1 Petrus geboren 27 april 1677 te Leende

91.2 Helena geboren 5 oktober 1679 te Leende

91.3 Henricus geboren 4 maart 1682 te Leende

 

92 Winders-Dielis

 

Guilielmus Winders geboren 21 mei 1715 te Leende

Zv Judocus Willems Winders en Anna Peters.

Geh op 24 januari 1740 te Leende met

Gertruidis Henricus Dielis geboren 4 februari 1720 te Leende(4.2)

Dv Henricus Dielis en Guilielma Verhoeven(4)

92.1 Anna Catharina geboren 8 november 1740 te Leende

92.2 Elisabeth geboren 18 juli 1742 te Leende

92.3 Adrianus geboren 28 februari 1745 te Leende geh Hendrien Herpers(31 januari 1768)

92.4 Helena geboren 11 oktober 1746 te Leende

92.5 Anna Catharina geboren 12 juni 1748 te Leende geh Gerard Dilis(7 januari 1774)

92.6 Elisabetha geboren 20 oktober 1750 te Leende

92.7 Guilielma geboren 7 februari 1752 te Leende

92.8 Henricus geboren 11 juli 1754 te Leende

92.9 Elisabetha geboren 3 oktober 1755 te Leende geh Christ.v/d Sanden(3 februari 1777)

92.10 Judocus geboren 23 oktober 1756 te Leende

92.11 Jacobus geboren 7 december 1758 te Leende

92.12 Maria geboren 2 april 1761 te Leende

92.13 Maria Gertruidis geboren 10 september 1762 te Leende

 

93 Dielis-Klerkx

 

Henricus Dielis geboren 29 september 1761 te Leende(90.1)

Zv Henricus Dielis en Petronella Thielens(90)

Geh op 17 juni 1795

Wilhelmina Klerkx geboren 29 juli 1761 te Leende

Dv Wilhelmus Klerkx en Dympha Aarts

 

 

 

 

93.1 Petronella geboren 8 september 1796 te Leende geh Joannes Ijsbouts(97)

93.2 Francisca geboren 9 oktober 1798 te Leende geh Michael Idonen(96)

93.3 Joanna geboren 8 september 1800 te Leende geh Henricus Raessens(98)

93.4 Henrica geboren 4 januari 1803 te Leende geh Henricus Groenen.(95)

93.5 Henricus geboren 8 december 1805 te Leende geh Francisca Verhoeven(94)

93.6 Joannes geboren 11 september 1808 te Leende

 

94 Dielis-Verhoeven

 

Henricus Dielis geboren 8 december 1805 te Leende┼30 oktober 1873Landb.en wethouder(93.5)

Zv Henricus Dielis en Wilhelmina Klerkx(93)

1 Geh op 24 september 1837 te Leende met

Franciska Verhoeven. geboren 17 juli 1812 te Leende┼16 maart 1853

Dv Henricus Verhoeven en Wilhelma Maas

2 geh op 26 januari 1855 te Leende met

Lucia van Kuijk geboren 12 september 1806 te Leende

Dv Francis v Kuijk en Anna Linsen

94.1 Henricus geboren 16 juli 1838 te Leende

 

95 Groenen-Dielis

 

Henricus Groenen geboren 15 juli 1795 te Maarheze ┼28 juni 1856

Zv Hendrik Groenen en Hendrina Evers

Geh op 21 juni 1823 te Soerendonk met

Henrica Dielis geboren 4 januari 1803 te Leende ┼ 10 maart 1876 te S(93.4)

Dv Henricus Dielis en Wilhelmina Klerkx(93)

95.1 Henricus geboren 29 september 1824 te Soerendonk┼31 oktober 1882 geh Henrica Geven

95.2 Wilhelmus geboren 18 januari 1828 te Soerendonk┼ 18 januari 1828

95.3 Hendrina geboren 27 april 1831 te Soerendonk┼ 27 juni 1871 te L geh Peter de Werdt

95.4 Petronella geboren 24 maart 1834 te Soerendonk┼ 24 maart 1834 te Leende

95.5 Franciscus geboren 17 februari 1836 te Soerendonk┼ 27 februari 1836 te S

95.6 Johannes geboren 21 september 1838 te Soerendonk┼16 april 1886 te Soerendonk

95.7 Petronella geboren 25 februari 1841 te Soerendonk┼ 28 februari 1841

95.8 Johannes geboren 22 november 1845 te Soerendonk

95.9 Petronella geboren 22 november 1845 te Soerendonk

95.10 Franciscus geboren 5 februari 1848 te Soerendonk┼20 april 1860 te Soerendonk

95.11 Wilhelmus geboren 7 februari 1849 te Soerendonk

95.12 Hendrina geboren 29 mei 1850 te Soerendonk

95.13 Maria Catharina geboren 10 november 1851 te Soerendonk

 

Henricus was voor de tweede maal geh met Henrica Geven op 29 mei 1852

Henricus was voor de derde maal geh met Petronella Spoor op 23 juni 1862

Kinderen van Hendrik en Henrica Geven.

95.14 Hendrika geboren 25 februari 1853

95.15 Antonette geboren 24 september 1854

95.16 Henricus geboren 28 juni 1856

95.17 Johannes geboren 17 april 1859

Kinderen van Henricus en Petronella Spoor

95.18 Hendrikus geboren 14 februari 1865

95.19 Anna Maria geboren 8 maart 1867

95.20 Peter Johannes geboren 8 februari 1871

 

 

 

96                                                   Idonen-Dielis

 

Michael Idonen geboren 30 maart 1802 te Leende

Zv Petrus Idonen en Martina Maas

Geh op 16 januari 1831 te Leende met

Francina Dielis geboren 9 oktober 1798 te Leende(93.2)

Dv Henricus Dielis en Wilhelmina Klerkx(93)

96.1 Petrus geboren 20 oktober 1833 te Leende

96.2 Martina Idonen geboren 21 maart 1836 te Leende geh Johannes Bax.

96.3 Hendrikus geboren 29 juli 1839 te Leende

96.4 Hendrica geboren 16 september 1840 te Leende geh Johannes Clement.

 

97 IJsbouts-Dielis

 

Joannes IJsbouts geboren 30 mei 1797 te Leende

Zv Henrici IJsbouts en Petronella Peels

Geh op 20 januari 1828 te Leende met

Petronella Dielis geboren 8 september 1796 te Leende(93.1)

Dv Henricus Dielis en Wilhelmina Klerkx(93)

97.1 Petronella geboren 1 mei 1829 te Leende geh Franciscus Stooters

 

98 Raessens-Dielis

 

Henricus Raessens geboren 9 februari 1800 te Leende

Zv Wilhelmus Raessens en Maria v Gaal

Geh op 1 mei 1825 te Leende met

Joanna Dielis geboren 8 september 1800 te Leende┼ 24 september 1859 te Bu(93.3)

Dv Henricus Dielis en Wilhelmina Klerkx(93)

98.1 Wilhelmus geboren 4 juli 1826 te Leende geh Geertrui Jansen(24 april 1858)

98.2 Henricus geboren 8 oktober 1827 te Leende

98.3 Maria Catharina geboren 13 februari 1830 te Leende

98.4 Joannes geboren 5 juni 1832 te Leende geh Agnes Geurts (26 november 1861)

98.5 Wilhelmina geboren 2 november 1833 te Leende┼24 oktober 1902 te Bu. geh Corn Verhees(13 januari 1860)

98.6 Godefridus geboren 24 september 1835 te Leende

98.7 Agidius/Dielis geboren 4 september 1837 te Leende

98.8 Goverdina geboren 4 mei 1840 te Leende geh Ant. Sak.(22 april 1865)

98.9 Francis geboren 21 juli 1842 te Leende geh Wilh v/d Wijdeven(26 februari 1867)

98.10 Peter geboren 27 maart 1844 te Leende┼25 december 1845 te L

98.11 Michiel geboren 27 augustus 1845 te Leende┼28 oktober 1845

98.12 Peter geboren 1 augustus 1847 te Leende

98.1 Wilhelmus is voor de tweede maal geh met Hendrina Teeuwen op 3 april 1869

98.1 Wilhelmus is voor de derde maal geh met Catharina Vaessen op 5 mei 1875

98.1 Wilhelmus is voor de vierde maal geh met Antonetta Bogers op 9 juni 1882

98.4 Joannes is op 26 april 1876 voor de tweede maal geh met Anna Maria Teunissen

 

99 Dielis-van der Stappen

 

Johannes Dielis geboren 18 december 1856 te Leende(61.2)

Zv Petrus Dielis en Joanna Catharina v Mierlo (61)

Geh op 27 mei 1892 te Geldrop met

Hendrika van der Stappen geboren 18 augustus 1856 te Zesgehuchten

Dv Godefridus van der Stappen en Antonet Smits

 

 

99.1 Joanna Catharina geboren 7 december 1894 te Geldrop

99.2 Petrus Godefridus geboren 9 oktober 1896 te Geldrop

 

100 v Kemende-Dielis

 

Johannes geboren 2 april 1858 te Son en Breugel

Zv Martinus en Maria v Kemenade

Geh op 19 mei 1884 te Son en Breugel met

Johanna Maria geboren 10 januari 1856 te Leende(61.1)

Dv Petrus Dielis en Joanna Catharina v Mierlo (61)

Kinderen

 

101a Dielis-van Beek

 

Hendrikus geboren 7 april 1859 te Heeze┼10 december 1935 te Geldrop

Zv Petrus Dielis en Joanna van Mierlo

Geh op 8 oktober 1885 te Geldrop met

Antonet van Beek geboren 25 augustus 1861 te Geldrop

Dv Willem van Beek en Maria van Stiphout.

101.1 Marinus geboren 8 februari 1886 te Geldrop┼ 5 december 1886

Hendrikus is voor de tweede keer getrouwd met Maria Catharina Haans.

 

101b Dielis-Haans

Maria Catharina Haans geboren 1 september 1858 te Geldrop ┼ 5 februari 1937

Dv Adriaan Haans en Petronella van den Hurk

101.2 Petronella geboren 25 juni 1889 te Geldrop geh Petrus Jonkers(104)

101.3 Peter geboren 14 januari 1892 te Geldrop

101.4 Janus geboren 14 januari 1892 te Geldrop┼22 januari 1892

101.5 Joanna geboren 11 juli 1894 te Geldrop

101.6 Catharina Joanna geboren 7 oktober 1895 te Geldrop

101.7 Catharina Joanna geboren 7 oktober 1898 te Geldrop geh Barth.Joseph.Corn Rooijakkers.(102)

101.8 Cornelia Maria geboren 24 februari 1900 te Geldrop ┼7 april 1991 geh Marinus Beetz (105)

 

102 Rooijakkers-Dielis

Barth.Josephus Cornelus geboren 11 maart 1897 te Stratum

Zv Wilhelmus Rooijakkers en Wilhelmina v Buul

Geh op 24 september 1917 Geldrop met

Catharina Dielis geboren 7 oktober 1898 te Geldrop(101.7)

Dv Hendrikus Dielis en Maria Haans (101b)

Kinderen.

 

103 Dielis-Bogaarts

Josephus Petrus Dielis geboren 20 december 1882 te Geldrop(82.9)

Zv Jacobus Dielis en Maria Sweegers (82)

Geh op 24 oktober 1911 te Stratum met

Huberta Maria Boogaarts geboren 8 november 1888 te Stratum

Dv Johannes Boogaarts en Theodora Cornelissen.

103.1 Theodora Johanna Maria geboren 19 juli 1912 te Geldrop┼16 augustus 1912

103.2 Theodora Maria Josephina geboren 18 mei 1914 te Geldrop

103.3 Jacobus Martina Maria geboren 5 december 1915 te Geldrop

103.4 Johannes Josephus Maria geboren 14 oktober 1918 te Geldrop

103.5 Johannes Petrus geboren 10 oktober 1919 te Geldrop

 

 

 

 

103.6 Maria Wilhelmina Huberta geboren 17 november 1921 te Geldrop

103.7 Johanna Cornelia Maria geboren 5 oktober 1924 te Geldrop

 

104 Jonkers-Dielis

 

Petrus Jonkers geboren 11 maart 1891 te Gemert

Zv Gerardus Jonkers en Hendrika Rooijackers

Geh op 1 februari 1913 te Geldrop met

Petronella Dielis geboren 25 juni 1889 te Geldrop(101.2)

Dv Hendrikus Dielis en Maria Haans.(101b)

Kinderen

 

105 Beetz-Dielis

 

Marinus Beetz geboren 21 juni 1899 te Lieshout (Stoker) ┼28 april 1975 te Geldrop

Zv Martinus Beetz en Wilhelmina Tijssen.

Geh op 10 juni 1925 te Geldrop met

Cornelia Maria Dielis geboren 24 februari 1900 te Geldrop┼7 april 1991 te Geldrop(101.8)

Dv Hendrikus Dielis en Maria Haans (101b)

105.1 Wilh.Cath.Maria geboren ……. Geh Henry Jacobs

105.2 Mart.Henr.Ant. geboren 22 september 1933 te Geldrop┼8 juni 2006 te Den Helder.Geh Jacoba van der Linden

105.3 Cath. Petron.Susanna geboren ……. Geh Erdy de Jong

 

 

Informatiebronnen:

Regionaal Historisch Centrum.

Brabants Historisch Informatie Centrum

Plattelandsvereniging Leende

De heer Giel Deelen

De heer AJ Verhoeven

Meertens Instituut.