genealogieonline

Stamboom De Waal » Friedrich Anton von Rupprecht

Persoonlijke gegevens Friedrich Anton von Rupprecht 


Gezin van Friedrich Anton von Rupprecht

Hij is getrouwd met Johanna de Waal op 4 december 1889 te Amersfoort, hij was toen 38 jaar oud.Bron 5

Getuige: Antonie van Bever, Jan van Keulen, smid, Gerardus Verschuur, voerman e
Uit het huwelijk zijn de volgende kinderen geboren:

- Arie von Rupprecht, geboren in Amsterdam op 19 mei 1890 om 00.30u (akte 5715). Arie is geboren op de Albert Cuijpstraat 43. Getuigen bij de aangifte waren Karel Lucas Colpaar, van beroep werkman, leeftijd 45 jaar en wonende Prinshofsteeg 2 en Jan Manuël, van beroep werkman, leeftijd 70 jaar en wonende Lindengracht 94. Arie is overleden in Amersfoort op 30 januari 1892 om 07.00 u. Arie is overleden in de Bloemendal, wijk D, nummer 248. De aangevers waren Gijsbertus van Keken, van beroep aanspreker, leeftijd 67 jaren en Everardus ter Beek, van beroep aanspreker, leefijd 56 jaren.
- Henri von Rupprecht, geboren in Amersfoort op 3 december 1891 om 02.00 u (akte 549). Hij was van beroep graficus. Henri is overleden in 1970.
- Franz Theodor von Rupprecht, van beroep kunstschilder, geboren 2 september 1893 om 05.00 uur in Amersfoort (akte 414). De vader is door afwezigheid verhinderd de aangifte in persoon te doen. Franz is overleden op 18 december 1939 om 17.00 uur in Amersfoort (akte 532). Franz is dan ongehuwd. Hij is begraven in het familiegraf op de RK begraafplaats aan de Utrechtseweg in Amersfoort.
- Marie Louise von Rupprecht, geboren in Amersfoort op 20 oktober 1894 om 09.30 u (akte 476). Marie is begraven in het familiegraf op de RK begraafplaats aan de Utrechtseweg in Amersfoort.

Johanna heeft reeds een zoon uit een eerder huwelijk met Matthijs Louwerens:
- Matthijs Theodoor Louwerens, geboren op 8 mei 1886 in Amersfoort.

Notities over Friedrich Anton von Rupprecht

Friedrich is de zoon van Johan Nepomuk Freiherr von Rupprecht, overleden op 30 augustus 1883 in München en Susana Freifrau von Grafenstein, overleden 5 juli 1875 in Augsburg.
Friedrich is vrijgesteld van militaire dienst omdat hij geen ingezetene is.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Friedrich Anton von Rupprecht?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Rijksarchief Utrecht, huwelijkse bijlagen
 2. Rijksarchief Utrecht, huwelijkse bijlagen, akte 13
  Friedrich is gedoopt in de parochiekerk in Thierhaupten door priester Reicherzer.
 3. Gemeente-archief Amersfoort, overlijden 1923-1932, akte 179
  Heden twee Juli negentienhonderd dertig, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Amersfoort:
  Johannes Hendrikus Huurdeman, oud twee en vijftig jaren, aanspreker, wonende alhier en Hermanus Arnoldus van Zwieten, oud twee en vijftig jaren, conciërge, wonende alhier, die verklaarden dat op een Juli dezes jaars, des namiddags ten kwart voor negen ure, in deze gemeente is overleden:
  Friedrich Anton von Rupprecht, oud negen en zeventig jaar, geboren te Thierhaupten in Beieren, zonder beroep, wonende alhier, echtgenoot van Johanna de Waal, zoon van Johann Nepomuk von Rupprecht en Susanna von Grafenstein, beiden overleden.
  Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
 4. www.rk-begraafplaats-amersfoort.nl
  Friedrich is begraven in het familiegraf op de Rooms Katholieke begraafplaats aan de Utrechtseweg.
 5. Gemeente-archief Amersfoort, huwelijken 1883-1892, akte 109
  Op heden den Vierden dag der maand December achttien honderd negen en tachtig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Amersfoort, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan: Friedrich Anton von Rupprecht, kantoorbediende, oud acht en dertig jaren, geboren te Thierhaupten (Beieren) wonende thans alhier onlangs te Amsterdam, meerderjarige zoon van Joh. N. von Rupprecht en Susana v. Grafenstein, beide overleden; En Johanna de Waal, zonder beroep oud dertig jaren, geboren en wonende alhier, Weduwe van Matthijs Louwerens, meerderjarige dochter van Willem de Waal, overleden en van Maria Velthuizen, zonder beroep, alhier wonende.
  De beide afkondigingen van dit Huwelijk hebben alhier zonder verhindering plaats gehad op Zondagen den zevenentienden en vier en twintigsten November dezes jaars.
  En hebben de Comparanten aan ons overlegd: Vooreerst de akte waaruit blijkt dat gelijke afkondigingen mede onverhinderd te Amsterdam hebben plaats gehad; ten tweeden hunne geboorte akten en ten derden de doodakte van den vorigen echtgenoot der comparante.
  Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij in de naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door den Echt zijn vereenigd. - In tegenwoordigheid van Antonie van Bever, oud twee en veertig jaren, zonder beroep; Jan van Keulen, oud veertig jaren, smid; Gerardus Verschuur oud zeven en dertig jaren, voerman en Pierre Joseph Desrienneaux, oud drie en vijftig jaren, zonder beroep, allen alhier wonende bekenden van de comparanten als getuigen ten dezen verzocht; En hebben Wij deze akte, na gedane voorlezing, onderteekend met den Comparant en drie eerste eerste getuigen; Verklarende de comparante en laatste getuige niet te kunnen schrijven uit hoofde het niet te hebben geleerd.

Over de familienaam Von Rupprecht


    

De publicatie Stamboom De Waal is samengesteld door (neem contact op).