genealogieonline

Stamboom Corbey » Joannes Mathias Corbey

Persoonlijke gegevens Joannes Mathias Corbey Mannelijk


Gezin van Joannes Mathias Corbey

Hij is getrouwd met Antoinette Wilhelmine Meyer op 26 november 1810 te Thorn, hij was toen 36 jaar oud.Bron 1

Erkenning van 5 kinderen geboren 7-9-1797/22-12-1800/22-3-1803/2-7-1805/22-10-1808

Kind(eren):

 1. Peter Michaël Corbeij  1797-1859
 2. Joannes Mathias Corbeij  1799-1805
 3. Antoine Joseph Corbeij  1800-1880 Tree
 4. Marie Gertrude Corbeij  1803-1871
 5. Marie Catharine Corbeij  1805-1854 Tree
 6. Mathias Arnold Corbey  1808-1875 Tree
 7. Clara Elisabeth Corbeij  1817-1870 Tree


Notities bij Joannes Mathias Corbey

Door L.F.M. Corbey vermeldt als Jean Mathias. Bij overlijden echtgenote Jan Mathias.
In de Franse tijd gingen de abdij en het vorstendom teniet. De abdis, jonkvrouwen en de
priesters vluchten in 1794 naar Steele in het vorstendom Essen. De Fransen namen alle
bezittingen van het stift in beslag. In 1797 werd de abdij opgeheven. In 1814 werd de
abdijkerk parochiekerk. In 1817 werd de oude parochiekerk afgebroken. Op 27 februari 1818
verkocht kanunnik Jan Renier Broeckmeulen, toen eigenaar van de terreinen van de abdij en
het Hof, aan Jan Mathias Corbey de gebouwen waarin keukens, stallen, remisen, wacht en
prtiet ondergebracht waren geweest. Verder verkocht hij aan genoemde Corbey de terreinen
van het voorplein, de basse-cour, de pas en de lege plaatsen met gedeelten en muurblokken
van het Hof, de kruisgangen, pandhof en binnenplaatsen en het dameskwartier. Uitgezonderd
hiervan was de plaats en de tuin van de westvleugel en de dekanie. het gehele terrein was 88
are groot en bracht 1370,25 op. Bij de verkoop werd bepaald, dat geen uitgravingen
mochten geschieden of gebouwen mochten worden opgericht op een afstand van minder dan
4,48 meter van de muren van kerk en toren. De erven Corbey verkochten later hun eigendom
aan meerdere personen.

Afschrift van dae notariele copie van de akte van verkoop van de overgebleven gebouwen en
de ledige plaatsen van het zogenaamde "Hof" op 27 februari 1818.

Voor Henricus Erevardus Moers, Publiek notaris behoorlijk gepantenteerd ter residentie van
Thorn, Canton Maeseyck, Arrondissement van Maastricht, Provincie Limburg.
Compareerde Mijnheer Joannes Reinierus Broeckmeulen, gewesen Canonick van het het
voormalige kapittel van Thorn, aldaar woonagtig, denwelken mits desen heeft verklaart,
verkogt, gecedeerd en overgedragen te hebben met waarschap van daed en regt, vrij en
onbeswaart van alle schulden en onderpanden, de publieke grondschattingen alleen
uitgenomen, aan de Heer Joannes mathias Cobey en zijne huisvrouw Antoinetta Meyer, die
hij ten einde dese voor sooveel nodig autoriseerd, akkerlieden en inwoonders van de
gemeente van Thorn alhier tegenwoordig en aannemende voor hem, hunne erfgenamen en
regthebbenden: Eene Huising genaamd "De Hofferkeukens", inhoudenede vier onderplaatsen,
vijf bovenkamers en zolder, met stalling en remisen, de onbebouwde daaraan palende
plaatsen, zoowel binnen als buiten de mueren, en die den drijhoek van voorschreven
Hofplaats naar den zuidoost leggende, volgens dat de muer van de Hofstraat leidenmde op de
Beeck en die van het huis van Theodoor Tulleneers, te beginnen langs de Beeck, leidende tot
op gemelden hoek zullen aanwijsen, met alle ap- en dependentiën, deel makende van het
gewesene "Hof" binnen Thorn, op de Hoffstraat gelegen, reingenoten ten zuiden de Beeck,
ten noorden de Kerk, uitschietende ten westen op huis en moeshof van Theodorus Tulleneers,
ten oosten van drie kanten op het gebouw van Josephus, Dominucus en Mathias Schouffs, is
in desen verkoop begrepen de daar aanpalende ledige plaats "Den Pas" genaamd met de
poorte en den ingang leidende van Kloosterberg door het gewesene Stift naar de kerke, alsook
de daarneffens zuidwaarts gelegen ledige plaats reingenotende den moeshof van
voorschreven Tullneers, uitschietende aan de westenkant op Kloosterberg, ten oosten
voorsgeschreven verkogt pand; alle het voorgeschrevenen in het geheel groot omtrent agt en
tagtig aren, onder vrijwaring der maat; ook zijn in desen verkoop begrepen de Boomen,
staande uitgewassen op den regten oever van voorschreven Beeck, tegenover het verkogde
Erf, dewelke den verkoper tijdens zijn bezithebbinge in het gebruik geweest is te snoeyen.
Is uitdrukkleijk geconditioneert dat de aankopers geene uitgarvingen omterent de kerk mogen
doen, nog hoegenaamde gebouwen mogen zetten, die de kerk zouden kunne hinderen of te
beschadigen, in al zulke gevallen zullen zij de kerk niet naderen ter distantie van vier meters
en acht en veertig centimeters; om door gesgde aankopers, hunne erfgenamen en
regtverkrijgenden te genieten en te disponeren in vollen eigendom van verlogde Erf zoals den
verkoper het regt gehat heeft van te doen en hetselve beseten heeft met alle zijne servituten
zoo werkende als leidende, ogenschijnlijk of niet, gedurig of ongedurig, behoudens nogtans
dat de aankopers hen tegens de leidende kunnen verweren op hun perykel en gevaer, en van
besit te treden voor eigendom en genot van heden af te beginnen.
Desen verkoop is geschiedt om en voor eene somme van dertienhonderd en zeventig
Nederlandsche guldens an vijf en twintig cents of negen en twintighonderd francs, alwelke
som de verkoper van aankopers bekend reelijk ontvangen te hebben in goede gangbare en
metalieke speciën voor het passeeren van desen, waarvoor hij hun mits desn volle kwitantie
geeft; de hoegenaamde publieke schattingen zullen zijn vanaf heden te beginnen tot laste van
de aankopers, waarvan acte aan de parthijen is voorgelesen.
Aldus gedaan en gepasserd binne Thorn, ten kantore van mij notaris, den zeven en twintgste
februarij een duisend agt honderd agtien, in tegenwoordigheid van Wihelmus van de Boel,
zonder beroep en mathias Wiesen, kerkbewaarder, beide inwoonders van Thorn als getuiegen
hier toe versogt en dewelke dese minute hebben getekend met den verkoper, de aankopers en
mij notaris.
w.g. J.R. Broeckmeulen
J.M. Corbey
W. van de Boel

H.E. Moers, notaris

Enregistré au bureau de Maeseijck le dix mars 1818 folio 185 No.C.8 reçu pour droit soixante
huit florins, cinquante un cents.
Le resiveur
(signé) J. Noyean.

"Voor eensluidend afschrift uitgerijkt door Theodore Theelen notaris residerende te Thorn,
als besitter der protocollen van Hendrik Everhard Moers, voorheen notaris te gesegt
Thorn--en uitgerijkt op versoek van Reinier Nuchelmans, koster te Thorn wonende en
naastbestaande en mede-erfgenaam van de verkoper wijlen de kanonik Jean Reinier
Broeckmeulen"

Uit de archieven van Thorn (Jan Mathias staat onder IIIa, oude stamboom onder AC).

..........steld zou worden, het volgens in de akte omschreven wijze van de kerk gebruik mocht
maken. Aan de eigenaren van de abdijkerk werd de parochiekerk met de zich daarin
bevindende 3 altaren en orgel overgedragen. Het portaal, de toren de klokken en het uurwerk
bleven evenwel eigendom van de gemeente.
Op 24 augustus van hetzelfde jaar verkocht Broeckmeulen de plaats van de westelijke vleugel
en dekanie, alsmede de aadrom gelegen tuin, in totaal groot 9,68 are, aan Antonius van den
Boel en wel voor een bedrag van 281, 13. Evenals bij de verkoop aan Corbey werd
Een gedeelte aan de oostzijde werd in eigendom verkregen door een particulier, die er een
tuin aanlegde; een ander gedeelte aan de zuidzijde kwam eveneens in particulier bezit en
werd boerderij; het middenste en grootste gedeelte daarentegen werd eigendom van het
gemeentebestuur, dat er een opslagplaats maakte, school bouwde, onderwizerswoning
stichtte, enz.
Het gedeelte dat in het bezit kwam van de kerk, omvatte de plaats van de vroegere pandhoven
en kruisgangen, alsmede ten oosten van het priesterkoor, de kleine binnenpleinen en de
plaatsen van de daar noordelijk en zuidelijk aangrenzende achtervleugels van het hof.
Het in particuliere handen geraakte oostelijke deel omvatte de plaats van de oostvleugel van
het Hof langs de Hofstraat en was circa 33 meter lang en 12 meter breed.
Het particuliere gedeelte aan de zuidzijde omvatte de stallen, remisen, doorvaart, een groot
gedeelte van de dienstgebouwen en de grootste helft van de basse-cour, die nu binneplaats
van de boerderij is.
Het gedeelte dat eigendom van de gemeente werd, omvatte het voorplein, het keukengebouw,
de plaats van een klein gedeelte van de dienstgebouwen met de kleine remise, een klein deel
van de basse-cour, de plaats van de zuidvleugel van het Hof en de zuidvleugel van het
dameskwartier, alsmede een smal terrein ...........

Bronnen

 1. RA Limburg, toegnr. 12.113, inv.nr. 3, akte 0

Tijdbalk Joannes Mathias Corbey

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Corbey

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Corbey.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Corbey.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Corbey (onder)zoekt.

Historische context (op basis van trouwdag 26 november 1810)


    ?


De publicatie Stamboom Corbey is samengesteld door (neem contact op).