genealogieonline

Stamboom Boonstra/Boven » Keympe Doeckesz. van Martena (1487-< 1540)

Persoonlijke gegevens Keympe Doeckesz. van Martena 


Voorouders (en nakomelingen) van Keympe Doeckesz. van Martena


Gezin van Keympe Doeckesz. van Martena

Hij is getrouwd met Jaw Heres Wiarda.

.


Kind(eren):

  1. Anna Keimpesdr. van Martena  1513-1588 


Notities over Keympe Doeckesz. van Martena

http://www.inghist.nl/retroboeken/vdaa?source=aa__001biog14_01.xml&page_number=298">Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa):


 


MARTENA (Kempo van), doctor, ridder en raad van keizer Karel V in Friesland, een man van uitstekenden aanleg en groote geleerdheid, die dikwerf tot de belangrijkste bezendingen, zoo naar den keizer en den rijksdag als naar de landvoogdes gebruikt werd. In den Gelderschen oorlog werd zijn huis Martena-state te Kornjum, waarop hij woonde, verbrand. De staten van Friesland het van het uiterste belang achtende om een Landboek ofte Annael te hebben, waarin alles wat sedert de komst van hertog Albrert van Saksen in Friesland, dat is van den jare 1498 tot den jare 1530 ingesloten, belangrijks voorgevallen, overeengekomen of besloten was, wisten dezen arbeid niet beter dan aan hem op te dragen, doch benoemden tevens nog vijf aanzienlijke mannen om het ontwerp, 't welk hij zou hebben opgesteld, te


herzien en te beoordeelen. Martena kweet zich met zulk een ijver van zijn last, dat de staten reeds in 1532 zijn werk goedkeurden. Hij ontving daarvoor 200 goodguldens, onder voorwaarden, er twee afschriften van te leveren, een op perkament, een op papier. Dit werk, dat met de uiterste zorg als een dierbaar kleinood bewaard werd en steeds in de hoogste achting is geweest, werd voor het eerst in 1772 door den baron thoe Schwartzenberg in het tweede deel van het Charterboek van Friesland uitgegeven (Leeuw. 1773 fol. 2e dl. bl. 1-205). Er bestaan verscheidene handschriften van dit Annael, van hetwelk de Wind een uitvoerig verslag geeft, van welke sommige van het uitgegeven werk zouden verschillen.

Er bestaat een brief van Viglius aan hem.


Hij was algemeen bekend als een edelmoedig en uitstekend mensch. Hij huwde voor de eerste maal Peye Lieuwes, uit Groningerland, in 1531 gestorven, en voor de tweede maal Magdalena Schenck van Tautenburgh, weduwe van Oene Roelofs van Euwsum, die in 1537 overleed. De derde vrouw was Anna Walta van Heerma.


Hij maakte den 6 Mei 1538 zijn testament en stierf niet lang daarna, zeker voor 1540.


 


Zie Naamr. der Raden 's Hofs van Friesland, bl. 5; Suffridus Petrus, de Script. Frisia, decus XIII, p. 145, seqq. Winsemius, Chr. v. Friesl. bl. 422, 499-443, 448, 457, 471, 472, 473, 476, 483, 485, 487, 414; Hamconius, Frisia, p. 84, 102, 103; Hoynck van Papendrecht, Anal. T. I. p. 62, T. II. P. I. p. 170, 171; Schwartzenberg, Charterb. v. Friesland, Voorrede in D. II bl. 78 en volg. en 203 en volg.; Gäbbema, Verhaal v. Leeuw. bl. 239: Focke Sjoerds, Inl. tot de beschrijv. van Friesland, D. I. bl. 29; Paquot, Mém. T. IV. p. 306; te Water, Verb. der Edelen. D. II bl. 36; Scheltema, Staatk. Nederl D. II. bl. 80; de Wind, Bibl. v. Nederl. Gesch. D. I. bl. 130; G. de Wal, de claris Frisiae Jurisc, p. 7 seqq.


 

Hij woonde in Cornjum en Leeuwarden.


Op 10-6-1503 als student te Orleans, in 1507 te Leuven, in 1508 studeerde hij letteren in Orléans en vermoedelijk ook rechten en in 1511 als student te Bologna.


In 1515 bij de heerschappen, die Karel V huldigen, als Heer Kempo Martena (Thabor) en als Kempo Doctor Martena (Winsemius).


Keimpe was raadsheer bij het Hof van Friesland 1515/1538 en wordt in 1517 genoemd als grietman van Tietjerksteradeel.


Dr.Kempo van Martena testeerde op 3-5-1538 (F.T.144).


 

historicus, jurist, raadsheer bij het Hof van Friesland, grietman van Tietjerksteradeel


 


Hij trouwde (1) met Jaw Heres Wiarda (zie: stamboom).


Hij had een relatie (2) met Luts Bockes Harinxma (geboren in 1492 in Sloten, Gaasterland-Sloten, FR en overleden op 02-04-1537).


Hij trouwde (3) in 1510 met Peye Lieuwesdr (geboren in 1490 in Groningen, GR, overleden op 02-04-1531 en begraven in de Galileërkerk in Leeuwarden, FR).


Hij trouwde (4) in 1535 met Anna Tjerks (Herema van) Walta (gebren in 1486 in Bolsward, FR, overleden op 08-11-1537 en begraven in de Galileerkerk in Leeuwarden, FR).


 

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Keympe Doeckesz. van Martena?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Keympe Doeckesz. van Martena

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Van Martena


    

De publicatie Stamboom Boonstra/Boven is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Karel Boonstra, "Stamboom Boonstra/Boven", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-boonstra-boven/I2573.php : benaderd 17 september 2021), "Keympe Doeckesz. van Martena (1487-< 1540)".