Parenteel Coert Axel Rosenquist


De parenteel van Coert Axel Rosenquist is samengesteld door R. G. de Neve (neem contact op). Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op 4 september 2009.


(X) I. Coert Axel Rosenquist van Skive (Viborg, Denemarken), als adelborst in dienst van de O.I.C. voor de kamer Amsterdam met het schip Berkenrode naar Indië gekomen 25 febr. 1735, aankomst ter rede van Batavia 9 sept.1735 (2) provisioneel assistent te Makassar 30 jan. 1738, assistent in het negotie-comptoir aldaar ult. juni 1740, burger van Makassar 1744, 1746, van Japara 18 mei 1748, overleden voor 22 juli 1751, getrouwd Makassar 16 febr.1738 Jacoba Happon (3) van Makassar, heeft een stoel in de kerk van Makassar 1790 (4), overleden na 1 aug.1795, dochtervan Jan Happon en --, zij hertr. Makassar 25 aug.1751 Willem Muller, oppertolk O.I.C. te Makassar.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Elisabeth Rosenquist, geboren Makassar tussen 1740 en 1745, verm. overleden aldaar voor 17 mei 1759, getrouwd Makassar 14 aug.1757 Abraham Treviso (Trevizo), meerderjarig 25 april 1753, assistent en gerechtsbode O.I.C., bevestigd als dispensier te Makassar 3 dec.1761, le gezworen klerk aldaar1764, boekhouder O.I.C. 23 juni 1769 , testeert 23 juni 1769 te Batavia op het punt naar Padang te vertrekken , overleden voor 24 dec.1771 , zoon van Christoffel Trevizo (5) hij hertr . Makassar 3 juni 1759 Henrietta Catharina Twijsel.

2 . Axel Anthony, volgt II.

Zijn te Batavia 18 mei 1748 geadopteerde dochter:

3. Maria Helena Rosenquist (ex matre de vrije inlandse vrouw Diana), verm. geboren Japara omstr. maart 1748, gedoopt Batavia 23 mei 1748.

II. Axel Anthony Rosenquist, qeb. Makassar omstr. 1748, aangenomen als soldaat aan de pen 1759, assistent te Makassar 1772-1776, sergeant 1782, l783, luitenant 1786, kapitein-luitenant 1787, 1794 en oud-kapitein 1795 der burgerij van Makassar, eigenaar van een schip (6), testeert Makassar 1 aug.1795 overleden ?, getrouwd Makassar 17 juli 1774 Jacoba van Clootwijk (7) geboren Makassar 17 jan.1752, verm. overleden aldaar voor 1 aug.1795, geadopt. dochter van Jan Dirk van Clootwijk en wed. van Thomas Johannes Lin(c)kers.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Coert, volgt IIIa.

2. Jacob Happon, volgt IIIb.

3. Elisabeth Johanna Maria Rosenquist, geboren Makassar omstr. 1778, heeft stoel in de kerk van Makassar 1790 (4) overleden Grissee (Soerabaja) 4 sept.1836, getrouwd le Makassar 12 febr.1792 Adam van Rossen, onderkoopman O. I. C., overleden Makassar 24 febr.1804 (8); getrouwd 2e Makassar 21 mei 1806 (door echtsch. ontb. 1807) Mr. Joan Hendrik Tobias, geboren Zwolle 12 nov.1783, komt in 1802 naar Indië, fiscaal te Makassar 1804, provisioneel koopman en geëligeerd resident van Bima 1806-1807, onderprefect aldaar1810, lid Hoge Raad van Justitie 4 febr.1818, president Raad van Justitie te Soerabaja 1818-1819, resident van Bantam 1819-1821, gouvernementscommissaris op Borneo 1821-1826, lid Raad van Justitie te Batavia en ommegaand rechter in de Westerafdeling 1831-1832, 1837-1838, lid Hooggerechtshof van Ned.-lndië 1832-1833, 1838-1841, eervol uit 's lands dienst ontslagen 1 okt.1841 (9), overleden Buitenzorg 27 nov.1857, zoon van Mr. Herman Anthony en Catharina Thomassen à Thuessink.

Zijn geadopteerde kinderen:

4. Reynier Godhelfsz Rosenquist, geboren Makassar 22 dec.1779, geadopteerd 24 dec. 1779, verm. overleden aldaar voor 1 aug.1795.

5. Arnold Rosenquist (ex matre de vrije inlandse vrouw Nakkoe), geb.Makassar 31 dec.1781, geadopteerd en gedoopt aldaar 7 jan.1782, verm. overleden Makassar voor l aug.1795.

6. Magdalena (Jacoba) Rosenquist (ex matre de vrije inlandse vrouw Nakkoe), geboren Makassar 15 mei 1783, geadopteerd 16 mei, gedoopt aldaar 25 mei 1783, overleden Salatiga (Semarang) 10 sept.1850, getrouwd Makassar 23 mei 1802 Ds. Paulus van der Dussen, geboren Kampen 1770, als proponent voor de Indische dienst bevestigd te Amsterdam 7 april 1794, predikant te Ternate 17 maart 1795, en te Makassar 1795, vertrekt 1808 naar de Molukken, overleden1818, wedr. van Wïlhelmïna Elisabeth Cramer.

7. Jacoba Elisabeth Rosenquist (ex matre de vrije inlandse vrouw Nakkoe), geboren Makassar 15 jan. 1786, geadopteerd 30 jan., gedoopt aldaar 31 jan.1796, vermeld in haar (adoptief-)vaders testament

l aug.1795, overleden?

8. Wilhelmina Johanna Rosenquist (ex matre de vrije inlandse vrouw Tjampaga), geboren Makassar 4 mei 1787, geadopteerd 21 mei, gedoopt aldaar 23 mei 1787, verm. overleden Makassar voor l aug.1795.

9. Alexius George Rosenquist (ex matre de vrije inlandse vrouw Nakkoe), geboren Makassar 27 jan. 1789, gedoopt aldaar 13 jan.1790, verm. jong overleden.

10. Alexius Glorie Rosenquist (ex matre de vrije inlandse vrouw Nakkoe), geboren Makassar 27 juni 1793, geadopteerd aldaar 11 jan.1794, op 31 aug.1809 wordt op zijn ("de onmondige zoon van A.A. Rosenquist'') door de weeskamer te Makassar uitgezette kapitaal rente over de periode primo maart tot ultimo augustus ontvangen (10).

IIIa. Dirk Coert Rosenquist, geboren Makassar 16 okt., gedoopt aldaar 27 okt.1776, testeert als kadet inf. samen met zijn eerste vrouw te Makassar 10 sept.1798, vaandrig der burgerij aldaar 14 juli 1803, boekhouder 18 sept.1804 en klerk te Makassar 12 okt.1807, overleden na 9 april 1814, getrouwd le Makassar 8 juli 1798 Dorothea Louisa Dresler geboren Makassar 15 okt.1776, verm. overleden aldaar omstr.1801/02, dochter van Johan Paul Jacob en Johanna Elisabeth Pielaat; getrouwd 2e te Batavia 31 juli 1803 (door echtsch. ontb.) Anna Maria (van) Panhuys, heeft in 1808 een vrouwenbank in de kerk van

Makassar, begraven Batavia 9 april 1814, wed. van Johan Hendrik Bauer.

Uit het eerste huwelijk:

1.Anna Elizabeth Maria Rosenquist, Makassar 26 mei, juni 1799, overleden ?

2. Jacoba Elizabeth Rosenquist, geboren Makassar 21 nov, gedoopt1800, overleden ?

IIIb. Jacob Happon Rosenquist, geboren Makassar 20 dec.1777, gedoopt aldaar 22 febr.1778, korporaal 1797 en vaandrig 1807 der burgerij van Makassar, burger van Grissee (Soerabaja) 1811, koopman aldaar 1817, pakhuismeester van het verkoopdepot te Grissee 1823, zoutverkooppakhuismeester te Pamekassan (Madoera) 1834-1837 en Grissee 1838-1850, overleden.

ald. 3 jan.1851, getrouwdMakassar 18 juni 1797 Jacomina Fay, geboren Makassar 26 nov.1783, overleden.

Grissee 17 mei 1851.

Uit dit huwelijk 25 kinderen (ongetwijfeld jong overleden en niet- voldragen drachten

meegerekend), waarvan bekend:

1.Jacoba Hendrietta Rosenquist, gedoopt Makassar 3 april 1798, verm. overleden Makassar voor 1811.

2. Christiana Geertruida Rosenquist, geboren Makassar 23 maart, gedoopt aldaar 6 april 1800, overleden Grissee 15 dec.1833, getrouwd Grissee (ondertr. aldaar 8 nov.) 1813 Anthonius Adrianus van Steenbergen, geboren Banda omstr. 1790, burger te Grissee 25 juni 1813, koopman aldaar 1817, eigenaar van de schoener ''Grissee'' 1820, overleden zoon van Adrianus Johannes en de vrije inlandse vrouw Maria.

3. Anna Christiana Elizabeth Rosenquist, Makassar 4 maart 1804, verm. overleden aldaar voor 1811.

4. Johan Daniel Anthony, volgt IVa.

5. Willem Happon Rosenquist, vermeld in zijn ouders testament, overleden Grissee 18 april 1835.

6. Elisabeth Dorothea Rosenquist, geboren verm. Grissee 22 maart 1811, overleden Soemenep

(Madoera) 3 juli 1841, getrouwd Grissee 4 febr.1827 Ieme Feikes Zijlstra, onderwijzer te Grissee.

7. Johanna Jacoba Rosenquist, overleden Soerabaja 10 april 1889.

8. Elisabeth Wilhelmina Rosenquist, geboren Grissee 9 sept., gedoopt nov.1814, overleden ?, getrouwd Grissee 26 jan.1843 Carl Christensen.

9. Anna Henrietta Rosenquist, geboren Grissee 8 okt.1821, overleden mei 1859.

10. Axel Anthony Leonardus Rosenquist, geboren Grissee 1823, verm. jong overleden.

11. Albertus Levinus, volgt IVb.

12. Jeme van Clootwijk, volgt IVc.

IVa. Johan Daniel Anthony Rosenquist, geboren Makassar 4 okt.1805, gedoopt aldaar 30 maart 1806, klerk residentiekantoor te Grissee 1823, overleden aldaar 25 juli 1855.

Zijn erkende kinderen (zie: RA 1855, 468):

1. Johannes Wilhelmus Theodorus, volgt Va.

2. Willem Frederik Rosenquist, geboren Grissee 23 april 1846, le klerk marinemagazijnen en stapelplaatsen te Soerabaja, overleden aldaar 9 april 1900.

3. Johanna Frederika Rosenquist, geboren Grissee 7 juni 1852, overleden aldaar17 april 1856.

Va. Johannes Wilhelmus Theodorus Rosenquist, geboren Grissee 28 maart 1841, commies marine-etablissement te Soerabaja, vermeld van 1902 tot 1913 als employe suikers. Sentanen-lor te Modjokerto, overleden Soerabaja 29 jan.1917, getrouwd aldaar 26 maart 1870 Delia Augustina van der Worm, geboren Soerabaja 10 aug.1844, woont in 1929 te Soerabaja, overleden (verm. aldaar) 4 juli 1932.

Uit dit huwelijk:

1. Amelia Charlotte Rosenquist, geboren Soerabaja 29 juni 1876, overleden aldaar 8 nov.1926, getrouwd Modjokerto (Soerabaja) 8 juli 1899 Henri Christiaan Raedt van Oldenbarnevelt, geboren Makassar 24 juni 1863, administrateur kalkbranderij Marmoyo, overleden Tanggoel 24 febr.1929, zoon van Christiaan Hendrik Arend en Frederika Louisa Wilhelmina Borgen.

2. Elisabeth Augustina Rosenquist, geboren Soerabaja 26 sept.1878, nog vermeld in 1901.

3. Nicolaesz, volgt VIa.

4. Emma Adriana Rosenquist, geboren Soerabaja 9 febr.1886, overleden aldaar 15 maart 1886.

5. Johanna Wilhelmina Rosenquist, geboren Modjokerto 14 okt.1887, overleden Apeldoorn 21 maart 1983, getrouwd Modjokerto 20 nov. 1907 Johan Leonard van Essen, geboren Haarlem 12 maart 1882, assistent-apotheker te Soerabaja, overleden aldaar 4 mei 1920.

6. Cornelia Frederika Rosenquist, geboren Modjokerto 6 maart 1892, vermeld van 1919 tot in ieder geval 1923 als employé Onderling Belang te Soerabaja.

7. Arthur Rosenquist, geboren Modjokerto 23 febr.1893, overleden aldaar 25 april 1893.

8. Leonie Justine Rosenquist, geboren Modjokerto 26 sept.1894, overleden aldaar 22 maart 1900.

9. Frans, volgt VIb.

VIa. Nicolaesz Rosenquist, geboren Soerabaja 24 nov.1880, vermeld van 1907 tot 1912 als 2e machinist suikerf. Dinojo te Modjokerto, in 1913 als 2e machinist suikerf. Bandjardawa te Pemalang, 1914-1916 als 2e machinist suikerf. Gempolkrep te Modjokerto, 1917-1922 als machinist suikerf. Pohdjedjer aldaar, 1923-? als machinist suikerf. Brangkal te Modjokerto, overleden Surabaja 22 nov.1950, getrouwd le Modjokerto 8 jan.1908 (echtsch.ingeschr. aldaar14 mei1908) Antonia Jeane Haccou, geboren Sidoardjo 2 okt.1890, vertrekt 5 mei 1955 met de "Willem Ruys'' naar Nederland, dochter van Johannes en Josephine Wilhelmine Brauns, zij hertr. Modjokerto 3 okt.

1910 Leopold Heinrich Schultz; getrouwd 2e Modjokerto 13 mei 1909 Wïlhelmine Victoire Lamaison, geboren Bandoeng 4 okt.1892, overleden 's-Gravenhage l juni 1981, dochter van Jean Chretien en Johanna Maria van Druten.

Uit het tweede huwelijk:

1. Johan Freddy, volgt VIIa.

2. Elisabeth Nicoline Rosenquist, geboren Soerabaja 21 mei 1915, vermeld in 1950 als administrateur 3e kl. dienst Volksgezondheid te Surabaja.

VIIa. Johan Freddy Rosenquist, geboren suikerf. Dinojo (Modjokerto) 19 maart 1910, vermeld in 1955 als tuinemployé cultuurondern. Djengkal te Kediri, in 1957 werkzaam op de rubberondern. Sumber Petung (Paree, Kediri), vertrekt 22 maart 1958 met het schip ''Roma'' naar Nederland, getrouwd Fernanda Petronella Sophia de Bruijn, geboren Rotterdam 25 dec.1915, dochter van Cornelis Jacobus Sebastianus en Anna Jacoba Schoonenbeek.

Uit dit huwelijk:

1. Louise Marianne Rosenquist, geboren Paree 6 juni 1950.

2. Liesbeth Frederika Rosenquist, geboren rubberondern. Sumber Petung juni 1957.

VIb. Frans Rosenquist, geboren Modjokerto 23 juli 1897, vermeld in 1916 en 1917 als employé suikerf. Menang te Kediri, in 1918 als employé suikerf. Sroeni te Sidoardjo, in 1919 als tuinemployé suikerf. Ketanen te Modjokerto, van 1923-? als employé B.P.M. te Soerabaja, overleden Modjokerto 14 april 1940, getrouwd le omstr.1923 J.F.P. Meyer Wielandt; getrouwd 2e Modjokerto 8 dec.1928 Sophie Fransz, geboren suikerf. Soeloredjo (Djombang, Soerabaja) 25 dec.1905, dochter van George en

Ngas.

Uit het tweede huwelijk:

Francisca Rosenquist, geboren Modjokerto l juli 1939.

IVb. Albertus Levinus Rosenquist, geboren Grissee 1824, klerk assistent-residentiekantoor te Madoera, zoutverkooppakhuismeester te Bangkallang (Madoera) 23 okt. 1849, later te Soerabaja, overleden aldaar 23 juli 1882, getrouwd Soerakarta 11 jan.1847 Augustina Frederika Albertina Portier, geboren Soerakarta 1827, overleden Soerabaja 4 aug.1889. (zie foto op pagina 11 van Albertus Levinus).

Uit dit huwelijk:

1. Albertina Louisa Jacoba Berendina Rosenquist, geboren Soerakarta 9 nov.1847, overleden Soerabaja 28 maart 1868, getrouwd aldaar 22 aug. 1865 Leendert Dirk Langenberg, vermeld in 1870 en 1871 als telegrafist 2e kl. te Probolinggo.

2. Albertina Charlotta Rosenquist, geboren Bangkallang 21 febr.1849, overleden Soerakarta 31 juli 1850.

3. Frederik George Lodewijk Rosenquïst, geboren Bangkallang 6 mei 1850, overleden Soerabaja 7 juni 1872.

4. Elisabeth Geertruida Rosenquist, geboren Bangkallang 7 mei 1851, overleden ?, getrouwd Soerabaja 20 april 1870 Johannes Jacobus Meijboom.

5. Jacob Happon Rosenquist, geboren Madoera 29 april 1853, vermeld 1902-1905 als employé suikerf. Gemoe te Kendal (Semarang), 1907-1908 als rietplanter te Soekoredjo, van 1914-(1923) als employé suikerf. Oemboel en Sentanen-lor, overleden Malang (Pasoeroean) 20 okt.1934, getrouwd Soerabaja 17 jan.1885 Geertruida Anthonette Phefferkorn, geboren Soerabaja 11 okt.1868, vermeld in 1934 als weduwe.

6. Mathilda Anthonetta Rosenquist, geboren Madoera 12 okt.1854, overleden ?, getrouwd Soerabaja 13 juni 1874 Filippus Cornelius Balkema.

7. Levinus Albertus Rosenquist, geboren Soerabaja 10 okt.1855, overledenald. 31 maart 1856.

8. Pieter Charles Rosenquist, geb.Soerabaja 1 jan.1857, overleden aldaar14 maart 1857.

9. Elisabeth Augustina Rosenquist, geboren Soerabaja 20 jan.1858 overledenald. 20 febr.1858.

10. Albertus Charles Rosenquist, geboren Soerabaja 7 maart 1859, overledenald. 31 aug.1859.

11. Charles Pieter, volgt Vb.

12. Willen Albertus, volgt Vc.

13. Maria Fredrika Albertina Rosenquist, geboren Soerabaja 29 maart 1863, overleden aldaar 20 juni 1863.

14. Henriette Mathilda Rosenquist, geboren Soerabaja 3 maart 1865, overleden?, getrouwd Soerabaja 25 juni 1890 Hendrik Marinus Adriaan Robert Litson, geboren Meester Cornelis 30 aug.1863: hoofdinspecteur staatsspoorwegen op Java, overleden Bandoeng 22 jan.1922, mog. zoon van Thomas Wilhelmus en Rosina Pieters.

15. Dirk Lodewijk, volgt Vd.

Vb. Charles Pieter Rosenquist, geboren Soerabaja 18 mei 1860, architect dep. Burgerlijke Openbare Werken (30 dec. 1916), eervol ontslagen 19 juni 1923, overleden Bandoeng 19 dec.1936, getrouwd le Soerabaja 14 mei 1884 Rosalie Angenetta Francina Nix, geboren Semarang 10 jan.1866, overleden aldaar27 dec.1906, dochter van Frederik Hendrik en Rosalie Anganeta Mulder; getrouwd 2e Kediri 21 juli 1908 Emma Emalia von Liebenstein, geboren Padang 31 dec.1867, overleden ?, mog. dochter van Carl Eugenius en Christina Magdalena Krijgsman.

Uit het eerste huwelijk:

1. Gottfried Friedrich Adolf Rosenquist, geboren Soerabaja 6 maart 1885, controleur 2e kl. P.T.T., overleden Bandoeng 22 jan.1938.

2. Augustine Angeline Rosenquist, geboren Soerabaja 10 aug.1886, overleden 's-Gravenhage 7 nov. 1970, getrouwd Semarang 25 april 1906 Frederikus Wilhelmus Burki, geboren Keboemen 22 mei 1880, waarn. architect dep. Burgerlijke Openbare Werken, overleden Bandoeng 27 juni 1935.

3. Francina Frederika Rosenquist, geboren Modjokerto 5 okt.1887, vermeld 1912-(1923) als telefoniste Intercommunale te Semarang, overleden 's-Gravenhage 17 mei 1973.

4. Elize Rosenquist, geboren Modjokerto 2 juni 1889, overleden 's-Gravenhage 22 aug.1965, getrouwd Tjiamis

1 sept.1910 Theodoor Tremio, geboren Semarang 28 okt.1882, hoofdcommies Ned.-lnd.

Spoorwegmij., overleden 's-Gravenhage 21 april 1940, zoon van Pierre Antoine en Louise Wilhelmina Geertruida van der Geugten.

5. Cecilia Rosenquist, geboren Modjokerto 23 aug.1890, overleden Veenendaal 25 juli 1969, getrouwd Tjiamis 7 dec.1912 Johannes Louis Alphonsus van Zuylen, geboren Batavia 3 mei 1888, overleden Tjimahi

7 sept.1944.

6? Jozef Rosenquist, geboren Modjokerto 17 jan.1892, overleden Soerabaja 11 juli 1892.

7. Albertus Jacob Henri Lodewijk, volgt VIc.

8. Albertine Jeanne Sophie Rosenquist, geboren Salatiga 24 nov.1895, overleden ?, getrouwd Poerwakarta 4 aug. 1915 Jeffri Alban Robinson geboren Batavia 21 mei 1889, overleden 's-Gravenhage 29 febr.1980, zoon van Jules Edouard en Josephine Antonia Zecha.

9. Charles Nicolaas, volgt VId.

10. Ernani Rosenquist, geboren Semarang 26 nov.1902, overleden Zaandam 22 juli 1974, getrouwd Bandoeng

3 nov.1927 Godard Philibert de Ceuninck van Capelle, geboren Soerabaja 24 aug.1903, overleden Hoogeveen 27 jan.1978, zoonvan Fredrik August en Maria van Zanten.

VIc. Ir. Albertus Jacob Henri Lodewijk Rosenquist, geboren Salatiga (Semarang) 23 juli 1893, civ. Ing., hoofdingenieur staatsspoorwegen op Java, leraar zeevaartschool, overleden 's-Gravenhage

20 nov.1986, getrouwd le aldaar 28 febr.1919 Cornelia Elizabeth Halbisch, geboren Serang (Bantam) 2 april 1894, overleden Temanggoeng 6 jan.1925; getrouwd 2e Meester Cornelis 4 sept.1926 Wilhelmina Cornelia Halbisch, geboren Djombang (Soerabaja) 31 okt.1905.

Uit het eerste huwelijk:

1. Christiaan Willem Rosenquist, geboren Bandoeng 4 april 1922, overleden aldaar 6 april 1922.

2. Christina Rosenquist, geboren Bandoeng 31 maart 1923.

Uit het tweede huwelijk:

3. Conrad Rosenquist, geboren Bandoeng 26 juli 1929, vermeld in 1955 als radio-telegrafist Radio-Holland N.V. te .s -Gravenhage, getrouwd aldaar 9 jan.1962 M.J.A. de Jong.

4. Jacob Rosenquist, geboren Bandoeng 21 juni 1944, getrouwd Rijswijk 25 juni 1971 J.A.A. Sondag.

VId. Charles Nicolaas Rosenquist, geboren Semarang 13 okt.1899, technisch ambtenaar le kl. P.T.T., overleden Dordrecht 21 sept.1985, getrouwd Loemadjang 27 juni 1922 Roseline Pauline de Graaff, geboren Probolinggo 31 maart 1898, overleden Rotterdam 11 juli 1968, dochter van Jan Pieter Wilhelmus Alexander en Samienten.

Uit dit huwelijk:

1. Harold Arnold, volgt VIIb.

2. Gerardine Rosemary Rosenquist, geboren Sitoebondo 12 okt.1925, vermeld in 1950 als leerling-verpleegster te Bandung.

3. Stevanus Albertus Janus Rosenquist, geboren Bandoeng 21 juni 1928, getrouwd Rotterdam 30 sept.1953 F. van der Laan.

4. Charles Lodewijk Rosenquist, geboren Bandoeng 18 jan.1930.

VIIb. Harold Arnold Rosenquist, geboren Sitoebondo 18 sept.1923, vermeld in 1954 als opzichter tegelfabriek Ligtvoet te Surabaja, vertrekt 27 sept.1955 met de ''Waterman'' naar Nederland, getrouwd Surabaja 26 aug.1953 Betsy Hoya, geboren Soerabaja 28 sept.1930, dochter van Mathäus en Hanna Nanlohy.

Uit dit huwelijk:

Edward (Esther?) Rosenquist, geboren Surabaja 15 okt.1954.

Vc. Willem Albertus Rosenquist, geboren Soerabaja 26 juli 1861, overleden aldaar 31 okt.1889, getrouwd Soerabaja 5 jan.1889 Anthonette Charlotte Flissinger, geboren Soerabaja 5 dec.1868, overleden Semarang 24 juni 1945, dochter van Anthony Coenraad en Hendrika Christina Cramer, zij hertr. Soerabaja 9 juni 1894 Jean Thomas Ernest Dernier.

Uit dit huwelijk:

VIe. Willem Albertus Rosenquist, geboren Soerabaja 28 febr.1890, hoofdopzichter dep. Burgerlijke Openbare Werken, overleden Rotterdam 9 juli 1961, getrouwd Koedoes 26 okt.1915 Gertrude Hamar de la Brethoniere, geboren Salatiga (Semarang) 20 sept.1896, dochter van Colas en Johanna Elisabeth Armstorff.

Uit dit huwelijk:

1. Hubert, volgt VIIc.

2. Veronica Rosenquist, geboren Koedoes 23 febr.1919, getrouwd Soerabaja 3 dec.1946 Johannes Nicolaas Bodeving, geboren Soerabaja 26 okt.1915, oud- leraar middelbareschool te Rotterdam, zoon van Nicolas en Carolina Matilde Gissot en gesch. echtg. van Frida Eichenberger.

3. Etienne Rosenquist, geboren Kandangan (Kediri) 6 mei 1921.

4. Rim Rosenquist, geboren Soerabaja maart 1923, nog vermeld in 1944, ovl. in de oorlog.

VIIc. Hubert Rosenquist, geboren Modjokerto 17 jan.1917, vermeld in 1950 als voorman-electriciën Marine Luchtvaart Dienst te Surabaja, daarna als monteur N.V. Matahari's IJsfabriek aldaar, elektricien te Rotterdam, overleden aldaar 12 dec.1976, getrouwd Soerabaja 15 okt.1948 Francisca

Weiffenbach, geboren Semarang 18 okt.1924, dochter van Frits Frederik Jacques en Frederika Hendrika Martina Conrad.

Uit dit huwelijk:

1. Edwin Gerard Rosenquist, geboren Surabaja 26 jan.1951, getrouwd Trzebnica (Polen) 4 aug.1973

B. Lamenta.

2. Edmay Loraine Rosenquist, geboren Surabaja 8 sept.1952, getrouwd Rotterdam 21 juli 1976 P.J. van der Schoor.

3. Wynand André Rosenquist, geboren Surabaja 28 juni 1954. getrouwd Jakarta 15 mei 1987 J.Sipahutar.

Vd. Dirk Lodewijk Rosenquist, geboren Soerabaja 5 okt.1867, vermeld in 1902 en 1903 als boekhouder ondern. Seloredjo te Djombang (Soerabaja), 1904-1906 boekhouder suikerf. Nieuw Tersana te Cheribon, 1907 tuinemployé aldaar, 1908-1910 tuinemployé suikerf. Ketangoengan te Brebes (Tegal), 1911-(1923) hoofdtuinemployé suikerf. Bandjar Atma aldaar, 1911-(1923) tevens penningmeester Hulp- spaar- en kredietbank te Brebes, overleden Soerabaja 18 juli 1937, getrouwd aldaar 6 mei 1893 Alice Keasberry: geboren Soerabaja 9 juni 1870, overleden ?, dochter William Henry en Catharina Williams.

Uit dit huwelijk:

1. Willen Jan Pieter, volgt VIf.

2. Piet Hein, volgt VIg.

3. Jacob Rosenquist, geboren Soerabaja 13 dec.1898, opteert Surabaja 28 nov.1951 voor de Indonesische nationaliteit, hoofd v.d. Zaalberg-handelschool aldaar, overleden Driebergen 4 sept.1979, getrouwd le (door echtsch. ontb.) Sonja Waersegers; getrouwd 2e Surabaja 7 maart 1950 Elly Richardine Johan, geboren Soerabaja 24 mei 1925.

4. Karel Nico, volgt VIh.

5. Georgette Philippine Rosenquist, geboren Malang (Pasoeroean) 28 juni 1903, overleden kort na 1950, getrouwd Soerabaja 23 april 1927 Jules Willem Inen, geboren Malang 10 nov.1900, zoon van Carel Frederik en Frederique Wilhelmine van Barneveld.

VIf. Willem Jan Pieter Rosenquist, geboren Soerabaja 3 april 1895, vermeld 1916-1917 als employé suikerf. Gajam te Pasoeroean,

in 1918 employé suikerf. Oemboel te Probolinggo, in 1919 employé suikerf. Wringin Anom te Sitoebondo, 1921-(1923) employé suikerf. Gajam te Pasoeroean, overleden Soerabaja okt.1937, getrouwd le omstr. 1921 Jeltje Ruitenschild, geboren -- 4 nov.1896, overleden Pasoeroean 14 dec.1922; getrouwd 2e Wilhelmina Ruitenschild, geboren Ngandjoek 27 nov.1907, zij hertr. Soerabaja 30 mei 1939

L.H. Deijkerhoff.

Uit het eerste huwelijk:

1. Johanna Alice Rosenquist, geboren Pasoeroean 21 febr.1921.

Uit het tweede huwelijk:

2. Willem Lodewijk Rosenquist, geboren Malang (Pasoeroean) 20 maart 1928, vermeld in 1951 als stafemployé Internatio te Surabaja, daarna van Brandon Mesrite te Medan.

3. Robert Rosenquist, geboren Malang 31 mei 1932, vermeld in 1950 als magazijnmeester Dassäd Masia Concern te Surabaja, vertrekt 29 juli 1955 met de ''Johan van Oldenbarnevelt'' naar Nederland, getrouwd Surabaja 17 dec.1954 Roos Edith Abels, geboren Probolinggo 6 sept.1928, dochter van Charles Pieter Ferdinand en Laura Maria Theresia Scheffmann.

VIg. Piet Hein Rosenquist, geboren Soerabaja 11 juni 1897, leerling-werktuigkundige Gouvernements Marine, eervol ontslagen 31 aug.1919, vermeld 1922-(1923) als machinist suikerf. Ketegan te Sepandjang, in 1950 als fabrikatiechef suikerf. Krian te Sidoardjo, daarna werkzaam op de suikerf. Pagottan te Madiun, overleden 's-Gravenhage 20 okt.1975, getrouwd Soerabaja 25 april 1925 Emmie Fruneaux, geboren Soerabaja 31 juli 1900, dochter van Emrich Arnoud en Euphrosine Albertine van Swieten.

Uit dit huwelijk:

1. Alice Albertine Rosenquist, geboren Djokjakarta sept.1928, getrouwd aldaar 3 maart 1949 E.I.A. Lecluese. 2. Diedonné Rosenquist, geboren Soerabaja 18 okt.1931.

VIh. Karel Nico Rosenquist, geboren Soerabaja 26 juli 1901, getrouwd na 10 mei 1936 Jeanne Ernestine van Ligten, geboren suikerf. Kalibaroe (Besoekie) 7 juli 1917, dochter van Ernst Eduard en Sien Swens, zij hertr. 's-Gravenhage 12 jan.1949 (echtsch. aldaar 3 maart 1954) Johan Cornelis Eijkman.

Uit dit huwelijk:

Zoon, geboren Soerabaja nov.1939.

IVc. Jeme van Clootwijk Rosenquist, geboren Grissee 29 sept.1827, wagenverhuurder te

Probolinggo (1861), overleden Soerakarta 10 sept.1883, getrouwd Semarang 13 jan.1853 Johanna Wilhelmina van Casand, geboren Magelang (Kedoe) 20 sept.1836, overleden Madioen 11 maart 1910.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Magdalena Rosenquist, geboren Ngadiredjo (Magelang) 28 dec.1853, overleden -- 21 sept. 1924, getrouwd Soerabaja 21 okt.1872 Henri Eduard Deibert, geboren Tegal 25 mei 1853, griffier landraad te Makassar, overledenald. 14 febr.1902.

2. Louisa Wilhelmina Rosenquist, geboren Magelang 3 febr.1856, overleden na 1903, getrouwd le Soerabaja 31 mei 1871 Louis Ambrosius Deibert, geboren Bagelen 26 aug.1845, overleden Soerabaja 20 juli 1886, getrouwd 2e Padang 18 febr.1891 Paul Otto Stolz, vermeld in 1903 als administrateur ondern. Soerian te

Solok.

3. Petronella Albertina Carolina Rosenquist, geboren Probolinggo 14 jan.1859, overleden aldaar 8 jan.1860.

4. Johanna Fredrika Rosenquist, geboren Probolinggo 4 okt.1860, overleden?, getrouwd Semarang 31 jan.1880 Willem Ouwel van der Sluis Veer.

Noten:

1. Dit artikel beoogt vooral ook een uitnodiging te zijn voor verder onderzoek, aangezien naar de naamdragers Rosenquist, die in Nederlandsch-Indië zijn geboren in de periode na 1923 nauwelijks onderzoek is verricht.

De volgende litteratuur en bronnen zijn geraadpleegd:

- P.C. Bloys van Treslong Prins, ''Genealogische en heraldische gedenk- waardigheden

betreffende Europeanen op Java'' (Batavia, 1934-1939), 4 dln.

- P.C. Bloys van Treslong Prins, De Indo-Europesche families in Nederlandsch-Indië, in:

''Bataviasch Nieuwsblad., 18 okt.1930.

- W. Wijnaendts van Resandt, Aantekeningen uit de oudste drie doop- boeken te Makassar, in:

''De Wapenheraut'' 5 (1901), p. 129-132, 153- 156; 6 (1902), p. 177-183, 249-256, 368-371,

465-468; 7 (1903), p.195-206 en aanvullingen in 7 (1903), p. 180-181.

- W. Wijnaendts van Resandt, Aantekeningen uit het oudste trouwboek te Makassar, in: ''De

Wapenheraut'' 5 (1901), p. 111.

- W. Wijnaendts van Resandt, Huwelijken te Makassar van 1727 tot 1828, in: ''De Nederlandsche

Leeuw'' 19 (1901), p. 180-188; 20 (1902), p.106-111, 119-122.

- De index (op microfiche bij het CBG) op de opgaven der burgerlijke stand in de Almanakken

van Nederlandsch-Indië (de collectie Indische fiches).

- De collectie familieadvertenties Javasche Courant 1810-1875 van het CBG.

- De collectie familieadvertenties van het CBG.

- ''Indische genealogische gegevens 's-Gravenhage, 1973-1982), 19 dln.

''De Indische Navorscher'' (Batavia, 1934-1941), 7 dln.

- ''De Indische Navorscher'' .s-Gravenhage, 1988-1989), 2 dln.

- De stamboeken van burgerlijke ambtenaren in het archief van het Ministerie van Koloniën in

het Algemeen Rijksarchief.

- De klapper op de Oost-indische testamenten uit de periode 1698-1807 aanwezig in het archief

van de VOC (studiezaal van het Algemeen Rijksarchief).

- De verzameling familiedossiers van het CBG (van de familie Rosenquist is geen dossier

aanwezig !).

2. Grootboek en journaal van het schip ''Berkenrode'' 1735, Archieven der VOC, kamer Amsterdam, inv. nr. 6008, fol. 209. Hij vertrok met een schuld van f 150,- aan ene Jan Jansz, welke in drie gedeelten, het laatste in december 1738, werd afgelost. De aflossingen worden betaald aan Abraham van Rooijen. Verder staat aangetekend dat hij was gehuwd met een ''Mextise vrouw'' (halfbloed). Van 1736 t/m 1744, elk jaar per ultimo juni, wordt hem gage ''over 12 (7 in 1736, RdN) maanden op Macassar'' betaald.

De laatste uitbetaling, welke volgt op die van ultimo juni 1744, dateert van 24 december (1744 ?) over 5 maanden ?(de maanden juli t/m november ?) 24 (gulden ?)(het maandsalaris van een assistent ?) ''op Macassar dat in vrijdom gaat''; hij verbreekt dus zijn dienstverband met de VOC en wordt vrijburger.

3. Bij het huwelijk van haar dochter Johanna Elisabeth Rosenquist met Abraham Treviso wordt deze een kleindochter van de overleden geëligeerd gouverneur van Celebes Happon en een volle nicht van majoor Reisweber genoemd. De grootvader van de bruid moet dus J(o)an Happon zijn en Jacoba Rosenquist-Happon haar moeder.

Joan Happon, sabandhaar te Makassar 27 maart 1708, koopman en fiscaal aldaar 27 dec.1715, opperkoopman en secunde te Makassar 29 maart 1718, gouverneur van Ternate 28 dec.1725, van Makassar 21 jan.1727, overleden Ternate 5 febr.1727.

Zijn kinderen:

1? Anna Happon, getrouwd le Makassar 11 april 1734 Booij Joons, ''van de Eyder in Holsteyn'',

assistent O.I.C. (1734), later boekhouder; getrouwd 2e (ondertr. Makassar 6 mei) 1745 Jean Baptiste

de la Haute Maison, ''van Brest., vaandrig O.I.C. (1745).

2. Elisabeth Happon, van Makassar overleden Batavia 26 mei 1787, getrouwdle Makassar 17 juni 1736

Frans Hendrik Langert, kapitein O.I.C.(1736)7; getrouwd 2e Makassar 22 jan.1747 Jan Caspar

Rijsweber (Reisweber), majoor inf. (1747).

3. Jacoba Happon, zie de genealogie Rosenquist.

4? Geertruyda Happon, van Makassar overleden (ald. ?) voor 23 aug.1742, getrouwd le Makassar 24 jan.

1739 George Jacob Alscher; getrouwd 2e Makassar 23 juli 1741 Christiaan Ignatius Legou, hij hertr.

(ondertr.Makassar 23 aug.) 1742 Johanna de Vrede.

4. Lijst weegens de zetting der stoelen in de kerk (te Makassar) voor 't jaar 1790 (CBG).

5. Christoffel Trevizo, begraven Batavia 16 mei 1753, na op 25 april 1753 aldaar te hebben getesteerd.

Zijn kinderen:

a. Hendrietta Treviso, begraven Batavia 4 juli 1755, getrouwd Jurrian (Jurgen) Wendt, ''van straalsondn'',

opziener der compagnies touwpakhuizen (4 juli 1755), hij hertr. Batavia (ondertr. aldaar 22 jan.)

1756 Anthona de Kraker, van Amsterdam.

b. Catharina Treviso, testeert met haar man Batavia 18 juni 1750 te Banda 15 nov.1762, getrouwd le Jan

Daems (Daams), onderkoopman O.I.C., adjunct-gezworen klerk Raad van Justitie te Batavia

18 juli 1749, gezworen klerk 9 nov.1751, koopman en fiscaal te Banda 18 dec.1761, zoon van

Jacob Daems; getrouwd 2e (ondertr. Batavia 19 juli) 1764 P. Broeksmith.

c. Meyntje Treviso, testeert Batavia 16 mei 1754, begraven aldaar 27 mei 1754, getrouwd le Willem Erven,

kapitein-luitenant ter zee; getrouwd 2e Batavia 6 aug.1752 Andries Zurmegede, van Kleef, burger te

Batavia (22 aug.1744), boekhouder O.I.C. aldaar (11 okt.1744), onderkoopman en overdrager

van het equipage-comptoir 8 jan.1745, koopman en eerste confrontist der Bataviasche boeken

16 juni 1750, overledenverm. Batavia voor 16 mei 1754, wedr. van le Elisabeth de Wit, 2e Cornelia

Johanna Buij(c)k.

d. Jacobus Treviso, komt met het schip ''De Waaksaamheyt'' (kamer Enkhuizen) in 1746 naar

Indië, testeert met zijn tweede vrouw Batavia 18 jan.1770; getrouwd le Elisabeth Cabes, begraven Batavia

4 febr.1767; getrouwd 2e Maria Dorothea Goldman, begraven Batavia 4 nov.1771, dochter van Christiaan,

chirurgijn-majoor te Soerabaja, en Maria de Reus.

e. Petrus Treviso, minderjarig op 25 april 1753, ordinair klerk ter generale secretarie, begraven

Batavia 19 jan.1759.

f. Hendricus Traviso, minderjarig op 25 april 1753, soldaat O.I.C., begraven Batavia 13 juli 1762.

g. Abraham Treviso, zie de genealogie Rosenquist.

h. Rutgerus Treviso, minderjarig op 25 april 1753, leerling in de 2e klas aan het seminarium,

begr. Batavia 4 aug.1755.

i. (Joh)anna Christina Treviso, minderjarig op 25 april 1753, testeert Banda 15 aug.1764 en 12

juli 1769, getrouwd Jan Hermanus Janszon.

6. ARA, VOC, inv. nr. 3760 specificaties van de sabandhaar van Makassar 1787/'88.

7. Jan Dirk van Clootwijk, assistent O.I.C., wordt onderkoopman en winkelier te Makassar 24 dec.1743, koopman en fiscaal aldaar 29 dec.1747, naar Batavia verlost 29 dec.1750, opperkoopman en gezaghebber te Makassar 15 nov.1751, gouverneur en directeur aldaar 31 okt.1752, opgeroepen behoudens kwaliteit en gage 9 sept.1755, voor het leven gebannen uit het ressort der VOC 8 dec. 1758.

Zijn kinderen:

a. Henriette van Clootwijk, geboren Makassar dec.1749, geadopt. 5 jan.1752, gedoopt aldaar 9 jan.1752,

testeert Makassar 25 mei 1779 en als weduwe, wonende aan de Tijgersgracht te Batavia 5 febr.

1806, begravenald. 17 okt.1809, getrouwd Makassar (ondertr. aldaar 22 nov.) 1764 George Breemer

boekhouder O.I.C., wordt secretaris van politie te Makassar 22 nov.1779, voordracht tot

onderkoopman 23 dec.1780, als zodanig geapprobeerd 9 juli 1781, begraven Batavia 6 april 1782.

b. Hendrik van Clootwijk, begraven Batavia 19 okt.1751.

c. Jacoba van Clootwijk, zie de genealogie Rosenquist.

d. Jan Dirk van Clootwijk, geadopt. Makassar 18 mei 1756, als soldaat aan de pen aangenomen

1768, laatstelijk onderkoopman en secretaris van politie te Ambon, overleden voor 3 juni 1795, getrouwd.

Makassar 2 maart 1777 Maria Deefhout, testeert als weduwe Ambon 3 juni 1795, dochter Van

Willem, onderkoopman en sabandhaar te Makassar, en Abigael Fransz.

8. ARA, Min.v.Ko1., inv. nr. 3153

9. ARA, Min.v.Kol. 1813-1849, inv. nr. A, fol.36.

10. Lijst der verscheens ses maanden. Rente van primo maart tot ultimo augustus 1809 .op de uytgesette capitaalens van de weeskamer aan den volgende personen..(CBG).

(x) Waarschijnlijke ouders van Coert Axel Rosenquist: Axel Antoni Rosenquist en Johanne Knudsdr Flouterup, geh. 9 nov.1712 te Skive, (Viborg, Denemarken).

IVb. Albertus Levinus Rosenquist

geb, Grisee 1824, ovl.1882 Soerabaja

Zoutpakhuismeester aldaar.