Over de plaats » Gemeente Leeuwarden, Gemeente Leeuwarden, Friesland, Nederland

De volgende plaatsen vallen (of vielen) administratief onder deze plaats:
Suorein
Zuiderburen
Wirdum
Wilaard
Wijtgaard
Westeinde
Weidum
Warten
Warstiens
Warga
Wammert
Tjeintgum
Tjaard
Tichelwerk
Teerns
Swichum
Stiens
Sprong
Snakkerburen
Schrins
Schillaard
Reduzum
Alde Leie
Oosterlittens
Nylan
Naarderbuorren
Miedum
Midsburen
Mantgum
Leons
Lekkum
Leeuwarden
Jorwerd
Jelsum
Jellum
Jirnsum
Idaerd
Huizum
Húns
Hoarnsterbuorren
Hijum
Hilaard
Hempens
Heechterp
Grou
Goutum
Friens
Fons
Feinsum
Domwier
De Hem
De Hem
Koarnjum
Britsum
Bilgaard
Beers
Baardburen
Baard
Aldlan-West
Eagum
Abbenwier
Camminghaburen
Hoptille
Noardein
Hoek
Vierhuis
Stiens-Zuid
Stiens-Oriënt
Stiens-Aldlân
Stiens-Heechhôf
Stiens-It Skil
Aldlân-Oost
Bedrijfsterrein Middelsé
Idaarderadeel
Baarderadeel


Geonames logo

Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
Friesland
Nederland
Vlag van Nederland


Gemeentegeschiedenis logo

Bekijk de gemeente geschiedenis van deze plaats.


ArchiefWiki logo

Deze plaats valt in het werkgebied van Tresoar