genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Anna Sophia Frederike Pusch

Persoonlijke gegevens Anna Sophia Frederike Pusch Vrouwelijk


Aanknopingspunten in andere publicaties

Aanknopingspunten tussen stambomenDeze persoon komt ook voor in de publicatie:

Gezin van Anna Sophia Frederike Pusch

Zij is getrouwd met Cornelis van Gheel op 14 juni 1734 te Grave, Noord-Brabant, Netherlands, zij was toen 19 jaar oud.

Kind(eren):

  1. Johanna Cornelia van Gheel Van Spanbroek  1737-1797 Tree 8
  2. Anna Sophia Frederica van Gheel  1745-1801 Tree 8


Notities bij Anna Sophia Frederike Pusch

http://test.hops-research.org/all/brabants_leeuw_1960_1_13_14.pdf

PUSCH
In de „Genealogische Sprokkelingen" op bl. 77 van jaargang
VIII, wijst de heer Sluyters te Utrecht op de alliantie Van
Gheel van Spanbroek-Pusch. In dit verband zij nog opgemerkt,
dat volgens „De Wapenheraut" III, 1899, bl. 141 de genoemde
Cornelis van Gheel, heer van Spanbroek, geboren te Doornik
8 October 1714 als zoon van Daniël tot Spanbroek, enz., kolonel
en van Jacoba de Casembroot, luitenant-generaal der Infanterie
en commandeur van Naarden, aldaar overleden 9 Februari
1794, op 14 Juni 1734 gehuwd was te Grave — zie : „de Nederlandsche
Leeuw" XLVI, 1928, kol. 87 — met Anna Sophia Frederica
Pusch aldaar, geboren 14 October 1714 en overleden 29
April 1762. Over dit huwelijk in 1734 hetwelk door een ernstige
ziekte der vrouw zeer geforceerd werd, is heel wat te doen
geweest, zoals uit de laatstgemlede bron ten duidelijkste voortvloeit
!
Reeds had ik in mijn korte bijdrage in ons periodiek (deel V,
1956, bl. 22-24) melding gemaakt van de luitenant-kolonel van
de Infanterie Hendrik Pusch, die klaarblijkelijk als Heer van
Op- en Neer Andel opgevolgd is door Antony Pusch en tevens
van het feit, dat deze laatste Heer bij testament zijn nalatenschap
vermaakt heeft aan een tweetal te Alkmaar gewoond
hebbende gezusters, te weten Elisabeth en Catharina Scriba.
Bij nader inzien blijkt nu, dat deze twee dames volstrekt niet
de enige erfgenamen van de te Andel overleden Antony Pusch
zijn geweest en dat hangende de afwikkeling van de nalatenschap
van die heer van Op- en Neer Andel, die verscheidene
jaren in beslag genomen moet hebben, de eerstgenoemde van
haar overleden is. Aldus werd mejuffrouw Catharina Scriba,
die de langstlevende was, geïnstitueerde erfgename uit eigen
hoofde voor het 1/9 gedeelte in de helft der nalatenschap van
de erflater Antony Pusch, maar bovendien voor een gelijk 1/9
gedeelte als enige zuster en opvolgster onder algemene titel
van de boven aangehaalde Elisabeth Scriba, in leven weduwe
van Adrianus Bolten, bekend notaris en procureur te Alkmaar.
Deze gegevens komen vast te staan op grond van een acte,
verleden te Alkmaar voor de aldaar geresideerd hebbende
notaris Pieter Groen, gedagtekend 7 Mei 1757 (inventaris deel
593, no. 44). Bij die acte verleende juffrouw Catharina Scriba
een volmacht op haar neef, Willem Frederik Schorping, „gepensioeneert
Luijtenant", woonachtig in de stad Buren, pro
parte mede-geïnstitueerde erfgenaam van Antony Pusch, heer
13

van Op- en Neer Andel, teneinde namens haar de boedelrekening
aan te horen betreffende meergemelde nalatenschap-
Pusch, welke in den Haag gedaan stond te worden door Mr.
Jan Josephus Scherping, advocaat aldaar.
Hierbij zij nog aangetekend, dat het niet onmogelijk schijnt
dat de familie Pusch te Dordrecht heeft gewoond, immers onder
de goederen, die door de Weduwe Bolten aan haar zuster
Catharina Scriba bij haar dood op 7 Augustus 1751 waren nagelaten,
behoorden krachtens de aangifte voor de successie
(waarvan ik in mijn opstel over Op- en Neer Andel reeds melding
maakte) o.a. 1/9 deel in diverse huizen en erven te Dordrecht
(waarbij één tussen de Lommerstraat en de Groote Vismarkt)
, in de hofstede Vreedenburg aan de Zwijndrechtschen
Zeedijk bij de Steenplaatse onder het Volgerland van Kindelinger
Ambagt en in een hofstede te Molenaarsgraaf.
Het schijnt, dat de familie Pusch talrijke militaire relaties
heeft gehad, althans onder de minuten van de Maastrichtse
notaris Johan Guichard (register no. 1951 ; mij medegedeeld
door mijn vriend J. J. M. H. Verzijl aldaar) wordt onder dagtekening
van 13 Maart 1750 een testament aangetroffen van de
heer Samuel Rees, cadet in het Regiment van sijn Excellentie
den Heer Luitenant-Generaal Grave d'Envie, garnizoen houdende
op de Jouwer in de Provincie Friesland, thans alhier (te
Maastricht), De hier comparerende testateur stelde daarbij in
tot zijn universele erfgename zijn moeder de Wel Eed. Vrouwe
Rosina Charlotte Pusch, gewezen weduwe van wijlen de Heer
Cornet Pieter Rees, nu in huwelijk met de WelEdGestr.Heer
Paraviciny di Capelli, Capiteyn in het bovengenoemde Regiment-
d'Envie en Onder-Majoor des Garnizoens der Stad Maastricht.
Alkmaar. Mr. M. J. Belonje.

Over de familienaam Pusch

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Pusch.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Pusch.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Pusch (onder)zoekt.

    ?