genealogieonline

Genealogie Glaser » Jan van Driel (± 1325-± 1385)

Persoonlijke gegevens Jan van Driel 


Gezin van Jan van Driel

Hij is getrouwd met Adriana Meeus.

Zij zijn getrouwd rond 1385.


Kind(eren):

  1. Dirck Jansz. van Driel  ± 1385-> 1428 


Notities over Jan van Driel

vermoedelijk wonende in de Zwijndrechtse Waard
overleden na 1382 (wellicht 1385).
wordt in 1382 vermeld in de domeinrekening van Zuid-Holland, wegens een l evering aan de stad Dordrecht, vermoedelijk van rijshout.In 1385 kocht J an v Driel een korentiende in het land van Zwijndrecht, in ''Aper en de J ans van Leyden ghemeyn Volgherlant ''.
In de domeinrekeningen van Zuid-Holland wordt rond de jaren 1383--1385 nad rukkelijk een jonge Jan (Jansz) van Driel genoemd.
Deze aanduiding zou kunnen betekenen, dat de vader van deze Jan Jansz . v an Driel een zelfde patroniem heeft gehad : (oude) Jan Jansz. van Driel.
Jan v Driel zou identiek kunnen zijn met Johan v Driel, die in 1384 was t oegewezen als voogd aan Beatrijs van der Dussen, vrouwe van Ammerzode n, in de Bommelerwaard: ''Johan van Drile hoeren gekoeren momber, die ho er mit ordeel en mit rechte gegeven ward ''.
Wellicht was dit dezelfde als Jan v Driel, poorter van Utrecht, wiens do de lichaam in 1394 in plechtige processie werd vervoerd naar zijn laats te rustplaats in de Sinte Marie aldaar.
<< ovl. te Zwijndrechtse Waard in 1382 wellicht 1385.
Wordt in 1382 vermeld in de domeinrekening van Zuid-Holland, wegens een le vering aan de stad Dordrecht, vermoedelijk van rijshout.In 1385 kocht J an v Driel een korentiende in het land van Zwijndrecht, in ''Aper en de J ans van Leyden ghemeyn Volgherlant ''.
In de domeinrekeningen van Zuid-Holland wordt rond de jaren 1383--1385 nad rukkelijk een jonge Jan (Jansz) van Driel genoemd.
Deze aanduiding zou kunnen betekenen, dat de vader van deze Jan Jansz . v an Driel een zelfde patroniem heeft gehad : (oude) Jan Jansz. van Driel.
Jan v Driel zou identiek kunnen zijn met Johan v Driel, die in 1384 was t oegewezen als voogd aan Beatrijs van der Dussen, vrouwe van Ammerzode n, in de Bommelerwaard: ''Johan van Drile hoeren gekoeren momber, die ho er mit ordeel en mit rechte gegeven ward ''.
Wellicht was dit dezelfde als Jan v Driel, poorter van Utrecht, wiens do de lichaam in 1394 in plechtige processie werd vervoerd naar zijn laats te rustplaats in de Sinte Marie aldaar.
In het klepboek van Dordrecht is een veroordeling uit het jaar 1394 opgete kend, waarbij een zekere Aecht v Driel voor drie jaar verbannen werd.
De reden van verbanning wordt niet vermeld.
Een lichter vergrijp was gepleegd door Margriete v Driel, die samen met d rie andere vrouwen in 1412 werd beschuldigt '' van qwaed werck, van quaets precken ende onzedeliken leven ",
Zij werden veroordeeld tot het leveren van elk 1000 stenen voor de bouw v an de kerk, een in die tijd niet ongebruikelijke boete, die ten goede kw am aan de gehele stedelijke gemeenschap.
Vermoedelijk behoorden zowel Aechte als Margriete v Driel tot de verwant en van Jan v Driel en is het niet uitgesloten dat een van beiden diens ec htgenote of weduwe was.
In dat verband is een Dordtse akte uit het jaar 1407 interressant, waar in een boedelscheiding plaats vond tussen Jan ( Willemsz. ) van Beveren, a ls man van Margriete Meeus Meeuszdochter, en een zekere Heinken Jansz.. U it die akten blijkt dat Heinken Jansz. een zoon was van Margriete Meeus M eeuszdochter uit haar eerste huwelijk met Jan Jansz.!. Het is niet ondenkb aar dat Margriete Meeus Meeusz, identiek was met de in 1412 veroordeelde M argriete v Driel, Heinken Jansz zou in dat geval een halfbroer van de hier onder genoemde kinderen kunnen zijn : aangezien deze oudere broers Van Dri el niet in de boedelscheiding uit 1407 worden genoemd zullen zij in ied er geval een andere moeder dan Margriete hebben gehad.
>>J.Swarts
geboorteplaats onzeker (www.van-den-hout.nl
<In de Zuid-hollandse domeinrekeningen (1383--1386) van rentmeester Goedsca lc van Brakel zijn de kopers van korentienden van Zwijndrecht met name gen oemd.
In drie rekeningen wordt ''jonge '' Jan Jansz v Driel als koper van koren tienden in de Zwijndrechtde Waard (jaren 1383, 1384, en 1385 ).
Op zaterdag 1 december 1403 ''keerde'' Jan Jansz de ''pandinghe'' (=gerech telijke beslaglegging) die Jan Scoenhout op hem gelegd had. Jan Jansz. bes treed het beslag met een schepenbrief van rente ''die hem die abdt van Bae rne opgedraghe(n) heeff''. Met deze schepenbrief als bewijs meende Jan Jan sz, ''dat hij geen wete hadde als recht is''.
en dat het beslag onterecht was.
Bijna vier maanden later, in maart van het jaar 1404 dingde Jan Jansz, ''d ie havercoper '' in dezelfde zaak opnieuw voor het gerecht van Dordrecht b etreffende de panding op zijn erf in ''Gherit Heijnricxz. ambochte''Jan Ja nsz verklaarde dat hij niet tijdig had geweten van de panding en hij hoop te dat dit uit het ''register'' en de getuigenis van de heemraden van h et ambacht zou blijken.
Hij meende dat hij de panding mocht keren binnen de eerste veertien dage n. Daarop zei Jan Scoenhout dat zijn knecht namens hen Jan Jansz ''een we te gedaen hadde'' )verwittigd had), en dat de vierschaar dit had bevesti gd .Hij meende daarom dat hij het beslag '' met recht volghen soude''.
Na hoor en wederhoor, vonnisten de schepenen dat indien Jan Jansz aannemel ijk kon maken dat hij niet had geweten van de panding, dat hij alsnog binn en veertien dagen de panding mocht keren.
Als bewijs hiervoor zou hij een verklaring onder ede moeten laten aflegg en door de schout en twee of meer heemraden van Gherit Henricxz Ambacht.
Op 13 augustus 1423 beloofde ''Jane v Driel'' voor schepenen van Dordrech t, dat zij de koeien die zijn had ontvangen van de voogd van Lijsbet h, de onmondige dochter van Piet(er) Michielsz, zou terug geven op de Dord tse bamismarkt (in oktober).
Uit enkele dagen later gepasseeerde akte blijkt, dat deze voogd niemand m inder was dan haar zoon Jan van Driel. Deze verklaarde dat hij aan ''Jae ne Jans weduwe van Driel'' verkocht had een zekere haver '' staende opt la nd'' en zekere ''stije'' (stee) met toebehoren en ''beesten'' : 4 koeie n, 4 kalveren en 15 ooien.
Jan v Driel had dit goed als voogd van Lijsbeth Pieter Michielsdochter ''g eplant'' en (de) geeyghent (...) op Heye(n) van D(r)yel sine broeder''.
In dezelfde akte van 16 aug. 1423 verklaarde Jaene dat zij Jan van Dryel v erkocht had 3 morgen land in Schiltmanskinderenambacht ''gehe(te)n die po erkamp''.>>J.Swarts)

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Jan van Driel?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam Van Driel


    

De publicatie Genealogie Glaser is samengesteld door (neem contact op).