Ancêtres Jonkman » Jan Gerritsz. Haegens (1605-1679)

Données personnelles Jan Gerritsz. Haegens 

 • Il est né en l'an 1605.Source 1
 • Il est décédé en l'an 1679, il avait 74 ans.Source 2
 • Cette information a été mise à jour pour la dernière fois le 28 juillet 2019.

Famille de Jan Gerritsz. Haegens

Il est marié avec Grietje Jans.

Ils se sont mariés


Enfant(s):Notes par Jan Gerritsz. Haegens

Schepen
REKENAAR IN WAARDER 1645-1651

scan 115
Beheersnummer: M023
Archief: Notarieel archief Montfoort
Beschrijving index: Notariële akten Montfoort, 1651 - 1651
Inventarisnummer: 1447
Folionummer: 106

Naam: Jan Gerritsz Hagens
Hoedanigheid: overige
Datum: 30-07-1651

Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Beschrijving index: Notariële akten Woerden, 1653 - 1653
Inventarisnummer: 8535
Aktenummer: 38

Naam: Jan Gerritsz Hagens
Woonplaats: Waarder
Hoedanigheid: borgsteller
Datum: 31-01-1653

Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Beschrijving index: Notariële akten Woerden, 1655 - 1655
Inventarisnummer: 8537
Aktenummer: 6

Naam:
Jan Gerritsz Hagens
Beroep: boer
Woonplaats: Waarder
Hoedanigheid: huwelijkspartner, testateur
Datum: 08-03-1655

Wederzijds testament, de 5 kinderen worden vermeld en er is sprake van een aan de kinderen uit te keren bedrag van 2000 carolusguldens van .....grooten vlaems 't stuck.

Transcriptie door Peter B (stamboomforum)
[...] sij Jan Gerritsen Hagens ende Grietjen Jansdr echteluijden woonende int oost eijnde van Waerden mij notario wel bekent den voorn. Jan Gerritsen sittende sieck bij den haert op eenen stoel ende de verst. Grietje Jansdr cloeck ende gesont van lichaeme gaende & staende met ons over der aerde [...]
[...] verclaeren sij testateuren malcanderen reciproce over ende weder over d'eerst overlijdende de langstlevende gemaect gegunt ende gegeven te hebben de lijfftochte ende het vruchtgebruijck van alle haer testateuren goederen, roerende ende ontoerende, soo wel van hunne erfftpachtlanden als andere allodiale landen ende vaste goederen haeff bouwgereetschap huijsraedt gemunt ende ongemunt gout ende silver renthebrieven obligatien actien ende crediten, egeene goederen uijtgesondert die ten tijde van des eerst overlijdende sterffdach in hun testatteurs boedel bevonden sullen worden, ende daer sijluijden alsdan toe gerechticht wesen sullen malcanderen te weten d'eerstoverlijdende de langstlevende de voorn. lijftochte ende het vruchtgebruijck van alle hunne goederen egeene uijtgesondert maeckende bespreekende gunnende ende gevende midts desen ende dat naer lijfftochtevrucht ter lester doodt, off tot herhuwelijcken van den langstlevende van hun testateuren toe, onder dese conditie nochtans dat de langstlevende gehouden sal sijn aen haer testateuren noch ongetrouwde kinderen, soo wanneer ijeder van de selve comen te huwelijcken off ongehuwelijct tot ten ouderdom van vierentwintich jaeren sullen gecomen sijn, soodanich huwelijcxgoet te moeten uijtkeeren, ende soodanige uijtsettinge te geven als hun testateuren kinderen die getrout sijn tot huwelijcx goet ende uijsettinge hebben genoten, ende daerenboven noch ten overlijden van de eerst stervende van hun testateuren aen haer t'samentlijcke kinderen uijt te keeren ende voldoen de somme van tweeduijsent car. guldens van xl groot Vlaems t'stuck eens omme onder hun testateuren gesamentlijcke kinderen bij egale ende gelijcke portien genoten ende geproffiteert te worden,ende off het gebeurde dat de langstlevende wederomme ten tweeden huwelijcke sich quame te begeven, dat alsdan de voorn. lijfftochte sal cesseren ende hun testateuren boedels goederen tusschen de langstlevende ende hunne kinderen deelbaer sijn sal midts dat de kinderen alsdan wederomme sullen moeten inbrengen t'gene d'selve ten huwelijck off anders souden mogen hebben genoten, verclarende wijders sij testaeuren tot haeren universele erfftgenamen in alle haere voorn. goederen soo onroerende als roerende, soo wel vrij allodiale erfftpachtlanden ende andere egeende goederen uijtgesondert van wat nature off conditie die souden mogen wesen, ende waer off tot wat plaetse d'selve gelegen sijn off bevonden souden mogen worden op te last van de voorn. lijfftochte genoemt gestelt ende geinstitueert te hebben gelijck sij doen bij desen Pieter, Aeltgen, Hagen, Jan ende Gerrit Jansen haer testateuren kinderen off bij voor overlijden van de selven off eende van hun derselver descentenden is haer overleden ouders plaetse bij reperesentatie alle de voorn. haer testateuren nae te laten goederen nae de expiratie van de voorn. lijfftochte in vijff egale ende gelijcke portien onder malcanderen gedeijlt genoten ende geproffiteert te worden sonder dat hij d'en meer als bij d'andere sal mogen worden getrocken off genoten uijt wat oorsaecke sulcx soude mogen worden voorgegeven als wilende dat hunne kinderen ende bij vooroverlijden derselve descendenten bij representatie elcx even diep inhaeren nae te laten goederen sullen erven ende deelen ende dat alles om sonderlinge redenen haer dar toe moverende. Alles twelcke voorn. staet haere testateuren van woorde tot woorde duijdelijck ende perfectelijck voorgelesen sijnde verclaerden sijluijden t'selve te wesen haer beijder testament leste ende uijtterste wille ordonnerende willende ende begerende dat t'selve staet grijpen ende volcomen effect sorteren sal t'sij als testament codicil fidei commis gifte ter saecke des doodts off andersuits sulcx ende indervoege t'selve alderlest sal cunnen off mogen bestaen, alwaert dat alle solemniteijte naer rechts off costume gereg.t hiervan niet volcomentlijck waeren onderhouden off geobserveert emploijerende oock tot meeste vasticheijtvan dese het speciael octroij bijde testateuren van den Ed. Eerw. heer deecken ende Cap[ittel] der kercke St Petrus t'Utrecht geob[serveer]t in dato den 22 februarij 1655 daer bij hem geconsenteert ende geoctroijeert is van sijne erffpachtlanden aent vern. capittel off kercke ten erffpacht behoorende naer sijn believen te mogen disponeren uijt crachte van welck octroij hij dese dispositie voor soo wel sijn erffpachtlandt aengaet is maeckende verordonnerende derogerende oock sij testateuren alle placcaten keuren ende ordonnantien desen hun testateuren uijtterste wille eenersuits hinderlijck off preiuciabel sijnde versoeckende hiervan gemaect ende gelevert te worden instrument in forma. Aldus gedaen ende gepasseert int oosteijnde van waerden op den hoffstede van den testateuren ter presentie van Pieter Cornelis Noorlander ende Ariaen Corn. Noorlander buurluijden uit oosteijnde van waerden woont, getuijgen van geloove hier toe versocht, die d’originelen deses neffens de testateuren & mij notaris mede hebben ondert[ekent] ten dage maend jare ende uijre als boven.

Beheersnummer:
W054 Archief:
Notarieel archief Woerden
Beschrijving index: Notariële akten Woerden, 1661 - 1661
Inventarisnummer: 8506-II
Aktenummer: 56
Naam: Jan Gerritsz Hagen
Woonplaats: Waarder
Hoedanigheid: getuige
Datum: 27-09-1661

Vrij vertaald door JP Ouweltjes:
Vrij vertaald:
Betreft huwelijksperikelen tussen Jan Jansz de Jonge en Aefken Gerrits (swaricheijt die hij van de ander niet heeft willen of kunnen verdragen) waarna zij enige tijd apart van elkaar hebben geleefd. Na bemiddeling (tussenspreecken) door Floris Adriaensz Bodegraven en Jan Gerritsz Hagen heeft Jan zich bedacht. Hij belooft haar vanaf dan te behandelen zoals in de huwelijkse voorwaarden staat beschreven, met dat verschil dat Aefke zal inbrengen de pacht van het land dat in de huwelijkse voorwaarden genoemd wordt en dat Jan datzelfde land zal mogen gebruiken als weiland en daarbij inbrengen zal de rente van het aangebrachte kapitaal dat op de huwelijksbrief is vermeld. Ook zal hij Aefken voortaan fatsoenlijk onderhouden (eten, drinken, kleren).

Beheersnummer: W054
Archief: Notarieel archief Woerden
Beschrijving index: Notariële akten Woerden, 1677 - 1677
Inventarisnummer: 8552
Aktenummer: 28

Naam: Jan Gerritsz Gerritz Hagensz
Woonplaats: Waarder
Hoedanigheid: huwelijkspartner, testateur
Datum: 28-04-1677
Op 28-4-1677 wordt het testament van 8-3-1655 herroepen en wordt geen nieuw testament opgemaakt.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Jan Gerritsz. Haegens?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!

Image(s) Illustration(s) Jan Gerritsz. Haegens

Ancêtres (et descendants) de Jan Gerritsz. Haegens


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

 • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
 • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
 • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).Visualiser une autre relation

Les sources

 1. Stambbom veldhuizen/schrama
 2. Stamboom veldhuizen/schrama

Sur le nom de famille Haegens

 • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Haegens.
 • Afficher des informations sur Haegens sur le site Archives Ouvertes.
 • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Haegens.

La publication Ancêtres Jonkman a été préparée par .contacter l'auteur
Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Heidi Jonkman, "Ancêtres Jonkman", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-jonkman/I4081.php : consultée 13 avril 2024), "Jan Gerritsz. Haegens (1605-1679)".