genealogieonline

West-Europese adel » Helena de Witt

Persoonlijke gegevens Helena de Witt Vrouwelijk


Gezin van Helena de Witt

Zij is getrouwd met Johan Sels Heer van Dennenbroek op 28 juli 1775 te Amsterdam, zij was toen 21 jaar oud.


Notities bij Helena de Witt

Naast deze richting stond de godsdienstig mystische, niet de orthodoxistiesch huichelachtige - de richting Slimpslamp*) - deze willen we voor 't oogenblik buiten aanmerking laten, om dat ze zich in de literatuur van die tijd weinig geopenbaard heeft, maar eene oprechte ijverig biddende en boetende dweeperij een rigorisme dat echter eene zoogenaamde platonische vereering der vrouwen niet uitsloot, iets Labadistiesch. Van deze was M. Willem Hendrik Sels een der hoofdmannen. Als ge mij ten zijnent binnen Amsterdam wilt volgen, zal ik u zijn kennis laten maken; ik verg u niet bij hem het middagmaal te gebruiken, als man van uw tijd zoudt gij u misschien niet al te wel weten te gedragen met een kluizenaar die nimmer dierlijk voedsel nuttigt. Menig beschaafd mensch huivert alleen bij de gedachte, niet waar? Trouwens, de uiterste strengheid zijner levenswijze brengt hij vooral in praktijk op zijn landgoed Dennbroeck, liggende op de Veluwe onder Barneveld. Liever wil ik u dan ook - daar bij een goed vriend van Pypers geweest is en een braaf man meteen - zijne kennis laten maken op het buitentjen, dat hij nog boekhouder aan de Wisselbank en later auditeur militair te Amsterdam zijnde, aan de Weesperzij pleegt te betrekken, waaraan hij den naam van Klein Dennebroeck heeft gegeven, terwijl het vroeger dien van Amstelvreugde droeg, en waarop hij nu of dan, ondanks deze waarschuwende verdooping, zijne weinige burger-vrienden te gast heeft. Tot die vrienden behoort in de eerste plaats Bartholomeus Ruloffs, de bekende organist der oude kerk en orchestmeester van den Schouwburg, en Felix Meritis, een volijverig man die veel kunstliefde aan veelzijdige talenten paarde, want hij was niet alleen toonzetter en exekutant, maar ook dichter en heeft het nederlandsch tooneel tot grooten steun verstrekt, ja zelfs was hij in het schermen en velerlei lichaamsoefeningen een eerste bol. Dat hij de vriend was van Sels en Pypers bewijst dat hij braaf was en fatsoenlijk. Hij woonde in 1783, het jaartal dat ik boven deze pagina schrijf, nog met Mr. Willem Hendrik in een huis, en dit maakte dan ook dat Sels een vrij gezel van 42 jaren eigenlijk alleen des zomers den naam van een waar filozoof en kluizenaar verdiende, dien men trouwens reeds aan Schullepbrug hem vrij algemeen toekende. Zijn buitenhuis lag wat diep in het plaatsjen, en wat somber achter het zelden gesnoeid geboomte. Hij hield zich daar doorgaands bezig met godsdienstige oefeningen en letterarbeid, vooral ook vond hij zijn vermaak in uitvoerige briefwisselingen met zijne geestverwanten. In dit oogenblik echter, op een Junizondag van voormeld jaar, is zijn verblijf alles behalven een hermitaadje, of men moest het woord in den zin verstaan der toenmalige fransche romancedichters die er alles van maken, behalven de boete kluis van een Antonius of Benedictus. Door het hooge en breede, klein maar heldergeruite venster van 's Heeren Sels binnenkamer, heeft men het uitzicht op eene groote graskom met een borstbeeld in het midden, links is de volière, rechts de hooge haag die tot eene mythologische waterpartij leidt aan gene zij der graskom, achter een paar bloemperken is een boogvormig prieel waar onze kluizenaar dikwerf zit te peinzen en te schrijven. Maar thands hebben wij alleen met de kamer te doen. Aan het venster zit ter eener zijde van de tafel zijne schoonzuster, Mevrouw Helena Sels, geb. De Witt, echtgenote van den Heer Jan Sels, Lieutenant Collonel en Capitein ter Zee bij het Edelm. Collegie ter Admiraliteit van Amsterdam, de vriendin wier dood Willem Hendrik met zoo talrijke tranen beschreid heeft, een vrouwtjen van veel gemoed, maar met iets weekelijks naar lichaam beide en ziel. Tegenover haar zit Juffrouw Pypers, geb. Hollingerus, met haar bruine oogen, gullen lach en putjens in de wangen het beeld der gezondheid. Die Dames zijn naar de mode van de tijd voor getrouwde vrouwen hier in Holland met een kantmuts gekapt, die het achterwaards gekamde haar van voren vrij ver met een punt zichtbaar laat, en boven op rijkelijk met striklint is voorzien. Juffrouw Pypers draagt een witten japon met kleine bloemen, waarover een gele gefigureerd zijden sac, een geschenk van Mevr. Crevenna, na dat Mijnheer die niet slechts koopman en vroeger Patroon van Pypers was, maar een groot en soms afgetrokken bibliomaan met zijn tabakspijp haar een kleed bedorven had. Juffrouw De Witt draagt heur naam met volle recht, ze is geheel in 't wit, gelaat handen, kleed en peleriën, de beide laatste met veel stroken en falbalaas van zeer dun linon. Behalven Pypers, die altijd even net gepoederd en gekleed is, vinden we in deze kleine zaal den Heer des huizes den ernstigen Sels, die zich veroorlooft zijne vrienden te ontvangen in japon en muts, de laatste van changeant zijde, de eerste van gebloemd en gevoerd katoen, een amersfoortschen vriend van Pypers, den Heer Rogier de Wys, een vurig patriot die later Pypers zwager is geworden, den Heer Jacor Tirion, zoon of neef van den vermaarden uitgever van Wagenaars Vaderl. Historie en van den Tegenwoordigen Staat, een bel-esprit die veel gereisd heeft en zich de genoegens des levens zonder erg laat welgevallen, voords den dichter en aptheker Petrus Johannes Kasteleyn, eindelijk eenen stoel gereed staande om Bartholomeus Ruloffs te ontvangen.
*) Bekend uit Sara Burgerhart van Wolff en Deken
Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, Volume 11, Van Langenhuysen, 1862, Pag. 179
https://books.google.nl/books?id=SdAPAAAAQAAJ&pg=PA179&dq=helena+de+witt+sels&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwj2ttuvuZXOAhWKSRoKHbGnCv0Q6AEILzAE#v=onepage&q=helena%20de%20witt%20sels&f=false

Mevrouw Helena Sels, geb. De Witt. Ze was eigenlijk in 1783 reeds overleden, Sels heeft haar dood uitvoerig beschreven. Zie zijn "Offer der Vriendschap aan mijne zuster Vrouwe Helena de Witt enz. geb. 5 Sept 1753, getr. 8 Feb. 1775 en gest. 13 Sept. 1779
Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken, Volume 11, Van Langenhuysen, 1862, Pag. 276, noot 18
https://books.google.nl/books?id=SdAPAAAAQAAJ&pg=PA276&dq=Helena+de+Witt,+1775&hl=nl&sa=X&ved=0ahUKEwjRvfzjvpXOAhXFthQKHaxuAD0Q6AEIHzAA#v=onepage&q=Helena%20de%20Witt%2C%201775&f=false

Over de familienaam De Witt

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam De Witt.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over De Witt.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam De Witt (onder)zoekt.

    ?


De publicatie West-Europese adel is samengesteld door (neem contact op).