genealogieonline

Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum » Egbert Kornelis Gayckema (????-1700)

Persoonlijke gegevens Egbert Kornelis Gayckema 


Voorouders (en nakomelingen) van Egbert Kornelis Gayckema

Neeltje Annes
± 1568-± 1615

Egbert Kornelis Gayckema
????-1700

(1) 1654
(2) 1659

Gezin van Egbert Kornelis Gayckema

(1) Hij is getrouwd met Rixtie Harmanus Attama.

Zij zijn getrouwd op 8 april 1654 te Dokkum, Dongeradiel, Friesland, Nederland.

Aktedatum: 08-04-1654
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom: Egbert Cornelis wonende te Dokkum
Bruid: Richtsie Harmanus Attamma wonende te Dokkum

(2) Hij is getrouwd met Marijke Harmanis Reneman.

Zij zijn getrouwd op 26 juni 1659 te Burgum, Tytsjerksteradiel, Friesland, Nederland.

Aktedatum: 26-06-1659
Plaats: Hallum
Soort akte: derde proclamatie
elders getrouwd
Bruidegom: Eigbert Cornelus wonende te Hallum
Bruid: Marya Renemans wonende te Hallum

Notities over Egbert Kornelis Gayckema

HYPOTHEEKBOEKEN TIETJERKSTERADEEL
Aktedatum: 08-05-1660
Bijzonderheden:
Egbert Cornelis en Marike Renemans, el. te Hallum, verklaren £ 700 tegen 5% rente schuldig te zijn aan Harmen Synes, mede vroedschap van Harlingen; borgen: Daniel Reneman, predikant (te Harlingen) en Harmannus Sapiedes, conrector aldaar; geroyeerd 31 dec. 1687
---

Aktedatum: 20-08-1664
Egbert Cornelis Gayckama, brouwer te Bergum, mede voor zijn vrouw Marijke Reneman, verklaart £ 500 en een ducaat schuldig te zijn aan Neeltie Cornelisdr, huisvrouw van Jan Johannes te Surhuisterveen, wegens overdracht van haar gerechtigheid van de zate en landen, gelegen op het Zwartveen onder Oostermeer, tegenwoordig door Reyd Martens cum uxore als meiers gebruikt; met kwitantie voor £ 200; geheel geroyeerd 25 juli 1681
---

Aktedatum: 20-08-1664
Egbert Cornelis Gayckama, brouwer te Bergum, mede voor zijn vrouw Marijke Reneman, verklaart £ 500 en vijf rijksdaalders (d.i. het geschenk voor de kinderen) schuldig te zijn aan Goytien Gabesz te Surhuisterveen, als vader en voorstander van zijn kinderen bij wln. Ansck Cornelisdr, wegens koop van de gerechtigheid van de zate en landen in het Zwartveen onder Oostermeer, door Reyd Martens als meier bewoond en gebruikt; geroyeerd 3 sept. 1684
---

Aktedatum: 08-08-1665
Sioerdt Thuenis en Antie Jansdr, el. te Suameer, verklaren ƒ 200 schuldig te zijn aan Egbert Cornelis Gaeikema en Marike Renemans, el. te Bergum, wegens penningen, voor ons betaald aan Frans Eelckes te Leeuwarden, waarvoor Frans Eelckes een reversaal heeft overhandigd aan de crediteuren; verder nog £ 27-10-8 verschuldigd wegens onkosten van het vorige en geleverde bieren; zolang de debiteuren bier van de crediteuren afnemen voor hun tapperij hoeven ze alleen over ƒ 50 5% rente te betalen
---

Aktedatum: 30-08-1667
Egbert Cornelis Gaykema, brouwer te Bergum, mede voor zijn vrouw Marike Reneman, verklaart £ 280 tegen 5% rente schuldig te zijn aan Harmen Synes Nauta, burgemeester van Harlingen; geroyeerd 31 dec. 1687
---

Aktedatum: 28-04-1668
Rinse Wiltsz, herbergier te Oostermeer, verklaart £ 150 schuldig te zijn aan Egbert Cornelis Gayckema en Marijcke Reneman, el. te Bergum, wegens drie jaar achterstallige huishuur en geleverde bieren
---

Aktedatum: 07-05-1670
Egbert Cornelis Gayckema, brouwer te Bergum, mede voor zijn vrouw Marijke Reneman, verklaart ƒ 400 schuldig te zijn aan Adriaan van der Chijs, oud-burgervaandrig en biersteker te Leeuwarden; de lening is gebruikt tot betaling van de eerste termijn van onze huizinge, schuur, hovinge, bomen en plantagie, staande aan de Bergumerdam, in aanwezigheid van secretaris Recalff toegeteld aan Joannes Bouricius, raadsheer in het Hof van Friesland; terugbetaling over drie jaar, zonder rente
---

Aktedatum: 06-09-1671
Oets Doedes en Aagt Douwes, el. te Bergum, verklaren ƒ 1320 met een gouden en vijf zilveren ducatons schuldig te zijn aan Egbert Cornelis Gayckema en Marijcke Reneman, el. aldaar, wegens koop van een huizinge, schuur, hovinge, bomen en plantagie, staande aan de Bergumerdam, zijnde de tapperij aldaar, door Meyle Jacobs gebruikt, bezwaard met ƒ 2 grondpacht en per mei 1672 met 1 jaar huur; alles breder volgens koopbrief
---

Aktedatum: 04-05-1685
Verkoping bij decreet van het Gerecht van Tietjerksteradeel; Grytie Bartels te Bergum, weduwe van Jan Baniers Offringa, voor de helft; Banier Offringa, koopman te Enkhuizen; Romcktien Offringa, huisvrouw van Claes Jans, mr. kuiper te Hardegarijp en dorprechter aldaar; Galenus Offringa, procureur-fiscaal van Menaldumadeel, wonende te Jorwerd; Jochum Sioerds, mr. schoenmaker en dorprechter te Suameer, als vader etc. van zijn kinderen Jan Jochums en Bauckjen Jochums bij wijlen Bauckjen Offringa; Grytie Bartels voornoemd als moeder van Marcus Offringa, notaris publicus te Bergum, en van Bieuwkjen Offringa en Jeltie Offringa, haar minderjarige kinderen, tezamen erfgenamen van Jan Baniers Offringa, mede voor de helft verkopers; Geert Aetses enAlbert Jans, beiden schippers te Bergum, cum uxoribus, kopers van een huizinge en schuur, toren, poort, gracht, singel en hovinge, tot aan de middelgracht toe, "doch de zingel in 't geheel", met een regenwaterbak, c.a., staande en gelegen te Bergum,bezwaard met £ 4 jaarlijkse grondpacht ten profijte van verkopers, en met 3-15-8 floreen, maar weer inbeurende van de kopers van de andere hovinge en landen fl. 2-15-8, te weten van Sape Hendrix als koper van de hovinge 1/2 floreen, van de heer Glinstra als koper van de twee kampen land ten zuiden van voornoemde hovinge 1 floreen, van mr. Jelger Jelgers als koper van de vijf mad maden, daaraan liggende, fl. 1-1-8 en van verkopers kamp, liggende op het noord van de gebuurte voornoemd, achter de huizinge en hovinge van de executeur Dirck Harmens e.a., 1/2 floreen, houdende dus tot eigen last 1/2 floreen. Hebbende het recht van een vrije stem; naastliggers Sipke Harts en Sioerd Jochums erven ten oosten, Egbert Cornelis Gayckema ten westen,Sape Hendrix hovinge ten zuiden, de straat ten noorden; echter niet verkocht het "legerstede" (de graven) en het gestoelte in de kerk, hetgeen verkopers aan zich behouden; verkocht voor ƒ 600, waarin te korten ƒ 66-24-0 van strijkgeld
---

Aktedatum: 30-12-1687
Koopcontract; Egbert Cornelis Gayckema en Marijke Reneman, el. te Bergum, verkopers; Sytse Lefferts / Sixtus Leffardi Hemrica en Pytertie Pytersdr, el. aldaar, kopers van een huizinge en schuur, hovinge, bomen en plantagie, c.a., staande en gelegen aldaar aan de zuidkant van "de buyren", hebbende mr. Jelger Jelgers chirurgijn met zijn halve reed ten oosten, de erven van wijlen Haye Auckes, in leven mr. schoenmaker, ten westen, de schipsloot ten zuiden, de straat ten noorden; bezwaard met ƒ 5 jaarlijkse grondpacht; met gebruik van de halve put, staande in "de mande reed" en gebruik van de op-, uit- en invaart van voornoemde schipsloot; verkocht voor ƒ 520 en vijf zilveren ducatons
---
--------

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Egbert Kornelis Gayckema?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam Gayckema

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Gayckema.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Gayckema.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Gayckema (onder)zoekt.

Historische context    

Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Hedwich de Vries, "Stamboom Wopke Kooistra en Hiske van Doezum", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wierd-jans-kooistra/I410.php : benaderd 24 juni 2021), "Egbert Kornelis Gayckema (????-1700)".