Stamboom Schuurman, Van der Zwam, Van der Leede en Van der Velden » Daniel Dirks van Starrevelt (1580-????)

Persoonlijke gegevens Daniel Dirks van Starrevelt 


Voorouders (en nakomelingen) van Daniel Dirks van Starrevelt

Dirk Gerrits
1543-????

Daniel Dirks van Starrevelt
1580-????Gezin van Daniel Dirks van Starrevelt

Hij is getrouwd met Lijsbet Gerbrands.

Zij zijn getrouwd


Kind(eren):

  1. Dirk Daniels van Starrevelt   


Notities over Daniel Dirks van Starrevelt

NH dopen Leiden:
11-04-1622 Geraerdt; o. Daniel Dircksz van Buttendijck en Elisabeth Gerbrants; g. Pieter Middelman, Elisabeth Gerbrands en Annetgen Gerbrants
25-07-1624 Martien; o. Daneel Dirxen en Lijsbeth Gerbrants; g. Cornelis Arentsen en Ide Jans
---
"Daniel Dircksz molenaer woonende opde st. Jacobsgraft binnen d'voorsz stede ende bekende voor hem sijnen erven ende naecomelingen well ende deuchdelijcken schuldich te wesen d'eerentrijcke joffrouwe Geertruijt van Berckenrade weduwe van wijlen Gielis van Heussen woonende mede binnen Leijden voorsz., een somme van drie hondert car. guldens"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 93, aktenr. 121, d.d. 03-05-1612
---
"Daniel Dircxsz molenaer wonende binnen der stadt Leijden, ende heeft mits desen geconstitueert ende machtich gemaeckt Jan Mote brouwer"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 88, aktenr. 103, d.d. 16-06-1613
---
"Daniel Dircksz molenaer jonghman oudt ontrent eenentwintich jaeren, verclaerende dat hij comparant ontrent vijff vierendeels jaers voor knecht gedient gehadt heeft bij Jan Stevensz molenaer aende Hoornbrugge tot Rijswijck, ende vanden selven gescheijden is meijedaege laetsten .. endedat hij inden voorlee winter bijden voorn. sijnen meester noch woonende tegens Pieter Lambrechtsz, Isaac Abrahamsz Stael ende Jan Joostensz alle woonende in Rijswijck versz. hem verboocht (?) ende geseijt hadde, dat hij bij Aeltgen Jans dochter van d'voorsz Jan Stevensz sijn meester versheijdelijcken hadde geslapen, ende dat d'selve van hem swanger off swaer ginck, ende dat all uijt jockerije ende sonder t'selve ernstelick gemeent te hebben" [Gezien de leeftijd gaat het hier om een andere Daniel Dircksz.]
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 96, aktenr. 153, d.d.17-06-1616
---
"Daniel Dirxsz van Starrevelt molenaer binnen deser stede ende bekende wel ende deuchdelicken schuldich te wesen aen ende ten behoeve van Willem Dirxsz Pijlsteecker backer binnen dese stede"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 292, aktenr. 79, d.d. 23-06-1623
---
"Daniel Dircxsz van Starrevelt molenaer wonende binnen Leijden, ende transporteerde, cedeerde ende gaf over bij desen aen ende ten behouve van d'E. Willem Dircxsz Pijlsteecker backer"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 311, aktenr. 162, d.d. 04-09-1625
---
"Daniel Dircxsz van Starrevelt molenaer wonende binnen Leijden, ende bekende bij desen op den sesten septembris deses jare xvje negenentwintich ten ... geweest te sijn aen d'eerbare Catarina Claesdr wedue van za. Cornelis Arentsz van Achthoven (?), eertijts brouwer in den Eenhoorn binnen Leijden, ende nu wonende in Sgravenhage"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 315, aktenr. 188, d.d. 21-12-1629
---
"Daniel Dircxsz van Starrevelt molenaer binnen Leijden, als man ende voocht van Elisabeth Garbrantsdr, die een dochter is van Garbrant Dammisz, voordeenhelfte, mitsg. Adriaen Dircxsz Corpet, Crijn Dircxsz Corpet ende Dammis Dircxsz Corpet alle drie soons item Henrick Dircxsz als man ende voocht van Neeltgen Dircxdr, Job Jacobsz Gordijn, als man ende voocht van Marijtgen Dircxde ende Jannetgen Dircxdr huijsvrou van Lenert Dircxsz (...) Annetgen Dammis gewonnen bij Dirck Jansz Corpet welcke Garbrant Dammesz ende ANnetgen Dammas broeder ende suster waren, van Beatrix Dammesdr in haer leven huijsvrou van Willem Lenartsz Corpet, ende bekenden zij comparanten (alle wonende tot Voorbuch behalven Adriaen Dircxsz Corpet in Haechambacht) hunluijden overgelevert zijn bij Aeltgen Jacobdsdr wedue van Jacob Dammesz in zijn leven metselaer"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 316, aktenr. 102, d.d. 15-05-1630
---
"Pieter Dircxsz van Starrevelt molenaer wonachtich tot Rhijnsburch item Gerrit Dircxsz van Starrevelt cleermaker ende Daniel Dircxsz van Starrevelt molenaer bijde wonachtich binnen deser stede alle nagelaten kindren ende erfgenamen van sa. Dirc Gerritsz molenaer verclarende ende bekennende sij comptn. voornt. mij notaris ende getuijgen welbekent wel te weeten ende goede kennisse te hebben dat sa. Huijch Liclaesz voortijts molenaer aen Dirc Gerritsz hare comparantes vader voornt. voldaen ende betaelt heeft sodanige tweeduijsent tweehondert vijftich gulden van xl groten vlaems tstuc uit paijen van drie hondert gl. gereet ende tweehondert gl. sjaers vroulichtenisse dage ao. xvje thien teerste als Huijch Liclaesz voornt. aende voorsz. hare comptn. vader schuldich geweest is int cope van een halve molen staende ende gelegen op deser stede veste aent eijnde vande Sijtgraft bij Jan Poulsz van Wijc inde voorleden winter aen Pieter Cornelisz den Haen vercocht"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 426, aktenr. 59, d.d. 22-06-1632
---
"d'eerbaere Daniell Dircxsz van Starrevelt molenaer ende d'eerbaere Lijsbeth Garbrantsdr desselfs huijsvrouwe beijde wonende binnen deser stadt Leijden mij notario well bekent, sijnde de versz. Daniell Dircxsz flinck ende gesont van lichaeme gaende ende staende, ende de voorn. Lijsbeth Garbrantsdr sieckelick van lichaeme"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 496, aktenr. 66, d.d. 17-03-1634
---
"Daniel Dirckxsz van Starrevelt molenaer, woonachtich binnen der stadt Leijden mij nots. wel bekent, ende heeft ten instantie ende requisitie (...) dat hij deposant eijgenaer is van de helft van seeckere coornwintmolen, ende huijender van de wederhelft die in eijgendom toebehoort sijne broeder Pieter Dircxsz van Starrevelt, staende op deser stads Vestwalle omtrent de st. Jacobsgraft genaempt het Bonte Varcken van welcke geheele molen jaerlicx van verpondinge wert betaelt tsestich carolus guldens"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 347, aktenr. 98, d.d. 06-03-1636
---
"Daniel Dircxsz van Starrevelt molenaer out lvj jaren ende Rijck Jansz van Overveen gorter out xlj jaren, ofte elcx daer omtrent, beijde wonende binnen deser stede, dewelcke ter requisitie van Jan Jansz van Warmont wonende tot Reijnsburch bij hare manne ware woorden in plaetse van eede verclaerden waerachtich te wesen"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 469, d.d. 30-05-1636
---
"staat ende inventaris vande goederen van Daniel Dirxz van Starrevelt molenaar binnen deser stadt Leijden gemaact ende bij geschrifte gestelt bij mij Jacob Fransz van Merwen openbaar notaris (...) ten versoucke van D. Cornelis Dircxz van Grotelande mede nots. publijc (...) dehelfte van een coornwintmolen, staande op deser stede westvalle tegens over de st. Jacobs graft, genaamt t Bonte Varcken, daarvan de wederhelfte competerende is Pieter Dircxz van Starrevelt, molenaar tot Rhijnsburch
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 536, aktenr. 21, d.d. 04/05-1638

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Daniel Dirks van Starrevelt?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Daniel Dirks van Starrevelt

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Van Starrevelt


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Timon Schuurman, "Stamboom Schuurman, Van der Zwam, Van der Leede en Van der Velden", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-zwam/I4765.php : benaderd 28 november 2022), "Daniel Dirks van Starrevelt (1580-????)".