Stamboom Schuurman, Van der Zwam, Van der Leede en Van der Velden » Aalbert Jeroens

Persoonlijke gegevens Aalbert Jeroens 


Voorouders (en nakomelingen) van Aalbert Jeroens


Gezin van Aalbert Jeroens

Hij is getrouwd met Burgje Cornelis.

Toestemming voor het huwelijk is 13 april 1577 verkregen te Leiden.Bron 1

Aelbert Jeroensz molenaer van Warmont vergeselschapt met sijn moeder Marie Ghijsbrechtsdr met Burchgen Corndr mede van Warmont vergeselschapt met Jan Jacobsz haer swager

Kind(eren):

  1. Jeroen Alberts Heemskerk  1585-1635 


Notities over Aalbert Jeroens

"Aelbert Jeroensz molenaer ende Cunera Jansdr man ende wijf wonende tot Lisse wesende gesont (...) de voorsz. Aelbert Jeroensz noch alleen zijne drie voorkinderen namelick Jeroen, Marijtgen ende Meijnsgen, ende de voorn. Cunera Jansdr mede allen haer vier voorkinderen als Dirck, Mees, Pieter ende Marijtgen"
Bron: ELO, ONA Leiden (toegangsnr. 506), inv.nr. 42, aktenr. 34, d.d. 01-03-1614
---
73v. 28-8-1599 met schepenen van Leiden en Warmont. Aelbert Jeroenszn. molenaar ruilt met Cornelis Maertenszn. mede molenaar en Cornelis ontvangt de helft van de korenmolen gelegen tegen Jan Vossensteeg op de wallen van Leiden alsmede de helft van een huis en erf gelegen aan der stede veste omtrent de voorsz. molen, waarvan de wederhelft toekomt aan Jan Lucaszn. molenaar gehuwd met de weduwe van Cornelis Lenaertszn., het huis en erf belend W Dionijs van de Steenstrate, N de Veststraat, O Pieter van der Mersch beenhouder en Z de weduwe van Busser van Simpel, belast met de helft van 4 gulden 10 st die de Burgemeesters van Leiden daarop hebben, de helft van 3 gulden 10 st zijnde een gedeelte van 15 gulden 10 st, daarvan de grond van het huis in erfpacht door de burgemeesters van Leiden is uitgegeven, van welk land Jan Lucaszn. de wederhelft moet dragen alsmede 1150 gulden eens tbv Huygh Luycken molenaar alsmede met 40 gulden volgens een papieren akte van 6-5-1594 getekend door Dionijs van der Steenstrate en Aelbert een korenmolen met huis en erf gelegen in Lisse op de Graft, belast met 30 st per jr welke de Grafelijkheid van Holland en West-Friesland wegens de wind daarop heeft, 2410 gulden tbv Meynsge Pietersdr. weduwe van Aelbert Adriaenszn. molenaar en Claes zal Aelbert 10 jr lang 10 gulden betalen met toegift door Cornelis aan Aelbert van 400 gulden, met waarborg door Aelbert van 3 morgen land gelegen in Warmond, belend NO Ermpge Pietersdr. weduwe van Jacob Heymanszn., ZO Willem Baerthoutszn., ZW Mr Gijsbert van Dam te Leiden en NW Thonis Dammaszn. met eigen en Jacob Janszn. te Warmond met bruikwaar. Borg voor Cornelis Maertenszn. Maerten Claeszn. molenaar te Wassenaar zijn vader, Jan Maertenszn. mede wonende te Wassenaar zijn zwager, Cornelis Claeszn. wonende te Voorschoten zijn oom en Adriaen Gerritszn. secretaris van Voorschoten zijn neef.
144v. 31-8-1602 stilo novo. Reynout van Oy verkoopt Aelbert Jeroenszn. molenaer 4 morgen 1 1/2 hond land genaamd de Nes gelegen in Lisserbroek alsmede al het recht dat verkoper heeft tot de watermolen, alles volgens de oude brief.
189. 4-4-1604 stilo novo. Willem Isaackszn. van Heemskerck en Anthonis Lenaertszn. van Tetroede mede gezworenen van Lisse vervangende Cornelis Claes Willemsznzn. en Dirck Anthoniszn. van Overgeest als oude voorgaande gezworenen verkopen Aelbert Jeroenszn. onze molenaar uit de Dorpsgraft een smal hoekje erf om daarop een schuurtje te laten timmeren hetgeen al is gebeurd, belend NW de koper, NO de erfgenamen van Jacob Floriszn. van Heemskerck met de Capelle weide en ZO en ZW de voorsz. Graftweg, voor 12 gulden.
189v. 4-4-1604 stilo novo. Aelbert Jeroenszn. erkent de overdracht met conditie dat de schuur alleen tezamen met het huis en erf en de korenmolen mag worden verkocht volgens de brief door Cornelis Maertenszn. voorgaande molenaar tbv de gezworenen gepasseerd op 17-51598.
190. 4-4-1604 stilo novo. Maerten Jacobszn. Langevelt timmerman verkoopt Aelbert Jeroenszn. molenaar een stuk erf uit zijn houttuin, belend NO de erfgenamen van Jacob Floriszn. van Heemskerck met de Capelle weide, ZO de koper, ZW de Dorpsgraftweg en NW de verkoper.
222. 5-6-1605 stilo novo. Aelbert Jeroenszn. onze molenaar eertijds weduwnaar van Burgje Cornelisdr. voormaals weduwe van Lenaert Dammaszn. ter eenre en Willem Dammaszn. van Griecken schout van Warmond als oud-oom van vaderszijde en Jan Lucaszn. molenaar te Leiden gehuwd met Anthonia Pietersdr. eertijds weduwe van Cornelis Lenaertszn. als stiefvader van moederszijde en overzulks bloedvoogden over Cornelis 6 jr, weeskind van de voorsz. Cornelis Lenaertszn. bij Anthonia Pietersdr., Anthonis Dirckszn. van Overgeest man en voogd van Maritge Aelbertsdr. en Foeyt Corneliszn. timmerman wonende Warmond oom en bloedvoogd over Jeroen 20 jr en Meynsge 18 jr beiden onmondige weeskinderen van Burgje Cornelisdr. bij Aelbert Jeroenszn. tezamen als erfgenamen van Burgje Pietersdr. hun bestemoeder en moeder ter andere hebben op 26-4-1604 de boedel gedeeld. Aelbert Jeroenszn. een huis en erf met korenwindmolen alsmede het gereedschap etc gelegen op de Lissergraft daarvan het huis en erf belend is [allerlei belendingen].
245. 22-5-1606 stilo novo. Aelbert Jeroenszn. molenaar althans man en voogd van Cunera Jansdr. eertijds weduwe van Engel Willemszn. ter eenre en Willem Thomaszn. als heertgen vader en Hendrick Willemszn. als oom en over zulks bloedvoogden over de 4 onmondige weeskinderen van Engel Willemszn. ter andere verwijzen naar de akte van uitkoop van 2-31605 waarbij Cunera Jansdr. weduwe van Engel Willemszn. met Wouter Jacobszn. Doncker haar oom en voogd ter eenre en Willem Thomaszn. en Hendrick Willemszn. voorsz. als bloedvoogden overr Dirck 9 jr, Meeus 7 jr, Pieter 6 jr en Maritge 4 jr de boedel delen. De weduwe behoudt alles en zal de kinderen opvoeden tot 20 jr en dan elk 12 gulden uitreiken.
255. 28-12-1606 stilo novo. Willem Thomaszn. weduwnaar van Maritge Dammasdr. zijn leste vrouw stelt circa 9 jr geleden aan wijlen Willem Engelszn. zijn zoon van het voorbedde verkocht te hebben en draagt nu op aan Aelbert Jeroenszn. molenaar man en voogd van Cunera Jansdr. eeder weduwe van de voorsz. Engel Willemszn. een klein erfke zoals nu betimmerd is met een huisje, belend NW de Heerweg en NO, ZO em ZW de verkoper. Voldaan met een obligatie tbv de verkoper van 30 st per jr gedurende zijn leven.
Bron: RA Lisse, inv.nr. 3 door H.J. van der Waag
---
235v. 14-5-1618 stilo novo. Dammas Willemszn. verkoopt Aelbert Jeroenszn. molenaer nomine uxoris 3 roe land, belend NO en ZO de verkoper, ZW de koper en NW de Heerweg, voor 25 gulden.
236. 15-5-1618 stilo novo. Aelbert Jeroenszn. molenaer gehuwd met Cunera Jansdr. weduwe van Engel Willemszn. verkoopt Pieter Thomaszn. een huis en erf, belend NO, ZO en ZW Dammas Willemszn. en NW de Heerweg, voor 318 gulden.
Bron: RA Lisse, inv.nr. 4 door H.J. van der Waag
---
162. 21-1-1625. Cunera Jansdr. lest weduwe van Aelbert Jeroenszn. in zijn leven molenaar met Cornelis Janszn. Wassenaer alias Doncker haar jongste broer en voogd ter eenre en Jeroen Aelbertszn. Heemskerck te Leiden voor hem zelve, Anthonis Dirckszn. van Overgeest man en voogd van Maritge Aelbertsdr., Jacob Maertenszn. Langevelt timmerman man en voogd van Meynsge Aelbertsdr., de voorsz. Jeroen Aelbertszn. Heemskerck nog als halve broer mitsgaders Anthonis van Overgeest en Jacob Langevelt tezamen naaste bloedvoogden over Jacob 19 jr en Burchge 17 jr onmondige weeskinderen van Aelbert Jeroenszn. en Cunera Jansdr. ter andere zijde delen de boedel. De weduwe de coornwindmolen met het huis en erf daartoe behorende gelegen aan de Graftweg van het Dorp, belend rondom met de Graftweg als mede de vaart genaamd de Graft met het huis, werf en schuur, belend NO jonge Dirck Jacobszn. Heemskerck, ZO en ZW de voorsz. Graftweg en NW Joris Maertenszn. Langevelt, belast met 30 st per jr tbv de Grafelijkheid, getaxeerd op 3500 gulden.
Bron: RA Lisse, inv.nr. 5 door H.J. van der Waag
---
101. 20-11-1626. Cuniera Jansdr. weduwe van Aelbert Jeroenszn. molenaar met Cornelis Janszn. Wassenaer haar broer als haar gekoren voogd voor de ene helft en Jeroen Aelbertszn., Anthonis Dirckszn. van Overgeest man en voogd van Maritge Aelbertsdr., Jacob Maertenszn. Langevelt man en voogd van Meynsge Aelbertsdr., nog de voorsz. Jeroen Aelbertszn., Anthonis Dirckszn. en Jacob Maertenszn. voogden over Jan Aelbertszn. en Burgtge Aelbertsdr. allen kinderen en erfgenamen van de voorsz. Aelbert Jeroenszn. voor de andere helft verkopen Joris Pieterszn. Cole 4 morgen 1 1/2 hond land genaamd de Nes, belast met 54 gulden per jr, alles volgens de oude brieven. Voldaan met een schuldbrief van 2400 gulden.
103. 20-11-1626. Dezelfde weduwe voor 1/4 en Jeroen Aelbertszn. voor 2/4 verkopen Jan Aelbertszn. haar zoon en broer die 1/4 toekomt een windkorenmolen met huis en erf belast met 30 st 1 p per jr. De moeder mag haar leven lang met een dochter of jonkwijf de molen bewonen, voor hoeveel?
Bron: RA Lisse, inv.nr. 6 door H.J. van der Waag
---
(blz. 23)
Aelbert Jeroensz. molenaer bruijcker eijgen Nijclaes vande Laen - v½ hont
Dit ende naervolgende aengetogen partijen (dat zijn deze en de twee volgende) overgebouct op Foijt Corn.z.
Aelbert Jeroensz. voorß eijgen opte Laeck - ij mor. v hont
Overgebouct op Willem Tijsz. opt Zweijlant
(blz. 24)
Aelbert Jeroensz. eijgen bij Broer Sijtgens dat P.r Willemsz. bruijct - iij mor. een half hont
Overgebouct op Foijt Corn.z.
(blz. 77)
Noch eijgen hem aengecomen bij coop van Aelbert Jeroensz. - iij mor. ½ hont
Bruijct noch in plaets vande voorß Aelbert Jeroensz. vañ kinderen van mr. Nijcolaes vañ Laen - v½ hont
(blz. 113)
Noch eijgen mette kerck van Warmont opte Groote Sloot hem aengecomen bij coope van Aelbert Jeroensz. - iij mor. iij½ hont
(blz. 140)
Noch eijgen opte Laeck hem aengecomen bij coope van Aelbert Jeroensz. - ij mor. v hont
Bron: Morgenboek Warmond 1608 door M.G.J. Kusse

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Aalbert Jeroens?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. Leiden - NH trouwboek

Over de familienaam Jeroens

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Jeroens.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Jeroens.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Jeroens (onder)zoekt.

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Timon Schuurman, "Stamboom Schuurman, Van der Zwam, Van der Leede en Van der Velden", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-zwam/I4760.php : benaderd 28 november 2022), "Aalbert Jeroens".