Stamboom Pot(t)jewijd » Jan Klasens Potjewijd (1796-1871)

Persoonlijke gegevens Jan Klasens Potjewijd 


Afbeelding(en) Jan Klasens Potjewijd


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Jan Klasens Potjewijd


Gezin van Jan Klasens Potjewijd

Hij is getrouwd met Sijtske Jans Pottjewijd.

Zij zijn getrouwd op 7 januari 1823 te Oude Pekela, hij was toen 26 jaar oud.Bron 3

Huwelijk 07-01-1823 Oude Pekela
Bruidegom Jan Klaassens Pottjewijd, zeeman
Geboren Oude Pekela
Vader Klaas Harms Pottjewijd, schipper
Moeder Jeltje Jans
Bruid Sietske Jans Pottjewijd
Geboren Oude Pekela
Vader Jan Halbes Pottjewijd, landgebruiker
Moeder Stientje Boeles
Bron Huwelijksregister Oude Pekela 1823 Aktenummer 1

Kind(eren):

 1. Klaas Potjewijd  1825-????
 2. Jan Potjewijd  1827-1847
 3. Jeltje Potjewijd  1829-1858
 4. Stijntje Potjewijd  1831-1869
 5. Meiltje Potjewijd  1834-1880
 6. Aaltje Jans Potjewijd  1839-1891
 7. Jantje Potjewijd  1842-1912


Notities over Jan Klasens Potjewijd

http://www.wikipekela.nl/doku.php?id=jan_klaassens_potjewijd
Potjewijd was een zoon van de schipper Klaas Harms Potjewijd en Jeltje Jans. Hij was gehuwd met Sietske Jans Potjewijd, dochter van de landgebruiker Jan Halbes Potjewijd en Stijntje Boeles uit Oude Pekela.
Potjewijd was zeeman. Hij was van 1822-1834 schipper van de schoenerkof De Twee Gebroeders van reder H.E. Evers te Blijham, van 1839-1849 van het schip Eppien en van 1849-1866 van de 173 ton grote schoenerkof Afiena, gebouwd in 1848 in Pekela.

Bron: Jan de Jong
Vergaan kofschip Alfina in januari 1866 voor de Nederlandse kust

In een groene blikken scheepstrommel met opschrift

“ JOHANNA PAULINA”
Kapt P. Wessels *
van
Pekela

trof ik prachtig (dik en dun) met de handgeschreven papieren aan die een beschrijving gaven van het vergaan van het kofschip “Alfina” van kapitein Jan Klazens Potjewijd ** in januari 1866.

Als ex- schadeverzekeraar intrigeerde mij wat de status van dit document was en hoe het in de scheepstrommel van mijn voorva(ar)der Pieter Wessels beland zou zijn. Daarnaast was mij niet duidelijk langs welke route de reis verlopen was en waarom zo lang voor de Nederlandse kust heen en weer gevaren was.
Met behulp van mijn broer, die jaren bij de Ned Lloyd gevaren heeft, er is toch wat nautiek in onze aderen gebleven , mijn buurman die loods is in Rotterdam en een bevriende notaris met “roots” in Veendam is er toch voor mij wat licht gekomen in het mysterie van de ondergang van Afina.

Laat ik voorop stellen dat stambomen zelf mij weinig interesseren, maar als er een mogelijkheid is een voorvader/moeder een gezicht te geven en iets van zijn/haar doen en laten tot leven te wekken dan interesseert mij dat in hoge mate. Daarnaast vind ik het leuk deze kennis te delen met anderen, in het bijzonder als zij ook een bijzondere (familie)band met betrokkene hebben.

Allereerst een kleine schets van de tijd waarin Jan Klazens Potjewijd leefde.
Vergelijkbaar met de huidige energievoorziening middels de gasbel van Slochteren was Groningen en in het bijzonder de Veenkolonien in de 19e eeuw de energie leverancier van Nederland. De turfafgravingen zorgden voor veel werk en de gewonnen turf moest getransporteerd worden naar haar gebruikers door geheel Nederland. Dit leidde tot een enorme vlucht van de scheepsbouw en aanverwante industrieën, zoals smederijen,ankers-, beslag-, nagelmakers (spijkers), mastenmakers , houthandelaren, tuigerijen, zeilmakers, proviandleveranciers(scheepsbeschuitbakkers), bankiers, notarissen , iedereen pikte een graantje mee van de toegenomen bedrijvigheid. Vele van de huidige scheepswerven en machinefabrieken in het Noorden stammen uit deze tijd.
In de periode 1820- 1880 waren er meer schepen geregistreerd in de Veenkoloniën dan in Rotterdam en Amsterdam samen.
In de begin fase van de turfvaart overzee gingen veel (binnenvaart)schepen verloren door onvoldoende zeewaardigheid en gebrek aan nautische kennis. Dit leidde tot de opkomst van zeevaartscholen in diverse plaatsen in de Veenkoloniën, zoals o.a. Veendam, Pekela en Wildervank. Dikwijls werd de winterperiode benut voor de lessen.
Scheepskapiteins hadden status in de Veenkoloniale leefgemeenschappen, zeker als men zich een woning op stand kon permitteren langs het kanaal.

Vele kapiteins waren schipper/eigenaar, echter de kapitaalverschaffing verliep nog moeizaam, zodat als een schip gebouwd werd alle leveranciers een gedeelte van de betaling van hun werkzaamheden als medefinanciering risicodragend in het schip lieten zitten. Dit systeem had wat trekjes van de door de VOC geëntameerde naamloze vennootschap. Een prima, doch gedwongen risicospreiding.

Als zekerheid dat men ingeval van stranding of schipbreuk zijn geld terugkreeg, ontstonden er in de 19e eeuw in de Veenkoloniën per woonplaats onderlinge waarborgmaatschappijen, compacten genoemd, die de schepen verzekerden.
Voor zover bij mij bekend had elke onderlinge waarborgmaatschappij zijn eigen wimpel en elk lid zijn eigen nummer. Onderweg kon men dan aan wimpel en nummer daarin herkennen tot welk compact het schip behoorde (dus waar de thuishaven was) en bij het eigen compact via het nummer wie de kapitein was.
Dikwijls had de eigenaar een aquarel/krijttekening van zijn schip thuis hangen, afgebeeld op verschillende koersen , voor de wind, aan de wind met bijbehorende wimpel in de mast.

Terug naar de schipbreuk van de Afina in 1866.
Kapitein Jan Klazens Potjewijd was een zeer ervaren zeeman, tijdens de schipbreuk was hij reeds 69 jaar oud. Uit een overzicht van het kerkhof van de NH kerk in Oude Pekela blijkt Potjewijd hier op 75 jarige leeftijd begraven te zijn en naar ik aanneem in bed overleden en niet op zee gebleven.
Het vaargebied voor de kofschepen was vnl. Zuid –Europa tot in de Oostzee.
Het feit dat Potjewijd de winterstormen trotseerde geeft reeds aan dat hij veel ervaring had en niet zoals vele van zijn jongere collega’s in zijn thuishaven of ingevroren in de Oostzeehavens overwinterde. Tijdens deze gedwongen overwinteringen vonden vele scheepsgezellen dikwijls hun toekomstige vrouw op de nabijgelegen medeoverwinterende schepen uit Pekela en omstreken.
Ook de catechisatielessen bij dominee Winkler Prins (encyclopedie samensteller) in Veendam waren eveneens een plek om een levenspartner te vinden.

Zijn lading zout, veelal afkomstig uit Portugal of uit de zoutpannen bij La Boule (Bretagne), in dit geval bestemd als conserveringsmiddel voor de haringinleggerij in Vlaardingen was zeer waardevol, niet alleen voor Nederland maar ook voor de Staten rond de Oostzee. Het geeft ook aan dat een scheepje van de omvang van de Afina met deze vracht uit de kosten kon komen.

Het bij de notaris opgemaakte document, waarin de verklaring van kapitein Potjewijd over de schipbreuk staat vermeld, was naar mijn mening noodzakelijk in verband met het innen van de verzekeringspenningen van de locale onderlinge scheepsverzekeringsmaatschappij.
De aanhef van de verklaring waarbij gesteld wordt dat het schip in deugdelijke staat verkeerde toen het vertrok dient ervoor om te voorkomen dat er discussie zou kunnen ontstaan over het begrip onzeker voorval. Als het schip niet in goede staat was bij vertrek zou de conclusie getrokken kunnen worden dat het vergaan niet te wijten was aan een onzekere gebeurtenis , maar gezien de gesteldheid van het schip een logisch te verwachten gevolg zou zijn van slecht onderhoud.

Deze veronderstelling wordt ondersteund door een tweede notarisverklaring in mijn scheepstrommel van een soortgelijke verklaring van een andere schipbreuk rond dezelfde tijd bij Denemarken waarbij soortgelijke bewoordingen gebezigd worden.
Ik veronderstel dat mijn overgrootvader Pieter Wessels eveneens een dergelijk akkevietje gehad heeft en deze verklaring als voorbeeld ontvangen heeft van zijn schoonvader en gebruikt heeft voor zijn eigen geval.

De manier waarop in de verklaring de gebeurtenissen beschreven worden spoort in grote lijnen met de wijze waarop heden ten dage nog bij de koopvaardij het journaal ingevuld wordt(vermelding van weersomstandigheden, koerswijzigingen, bijzondere gebeurtenissen).
De gekozen vaarroute vanuit het zuiden was reeds tijdens de VOC- tijd gebruikelijk. In verband met stranding meed men de scheepsonvriendelijke Franse eilanden en kust, mede door de slechte zeil eigenschappen ( verlijeren) van de toenmalige schepen. De Engelse zuidkust was gunstiger zonder het gevaar aan lager wal te geraken.
Uit de opgegeven posities blijkt dat de Afina slechts weinig snelheid maakte mede ten gevolge van stroom en wind.(1-3 knopen per uur,een knoop is 1.850km)

Het gemis van een loods voor het binnenzeilen van het Haringvliet tussen Voorne-Putten en Goeree Overflakkee ligt uiteindelijk aan de basis van de schipbreuk,ook de mist voor de monding van het Haringvliet draagt hiertoe bij. Met de vele zandbanken voor de kust is een goede loods belangrijk om veilig binnen te lopen. Ook heden ten dage worden reeds bij de Engelse kust loodsen aan boord genomen om zeeschepen met een minder bekwame bemanning in de diverse Nederlandse en Duitse zeehavens naar binnen te loodsen.
Het was de opzet van Potjewijd via het in 1830 geopende Voornse kanaal bij Hellevoetssluis en de Oude Maas Vlaardingen te bereiken.
Door de aantrekkende wind was hij genoodzaakt de volle zee op te zoeken en voor de storm weg te lopen.
De mogelijkheid ergens een beschutte haven op te zoeken was er toen niet. Nieuwe Waterweg en Noordzeekanaal waren nog niet gegraven. Vandaar dat zover mogelijk van de Nederlandse kust gebleven is en voor de wind richting volle zee gevaren is. Ter hoogte van Texel is de bemanning van boord gegaan.
23.05.09jjo

* Pieter Wessels 1829 – 1904 gehuwd met Meiltje Potjewijd 1834 – 1880
** Jan Klazens Potjewijd 1796 – 1871 (schoonvader)

Bron: Jan de Jong

Brief d.d. 20 Febr. 1866 van Jan Klasens Potjewijd aan B & A SCHERPBIER Commissionair in assurantiën en effecten wissels bhs(?) te Oude Pekela

B & A SCHERPBIER
Commissionair
in assurantiën en effecten
wissels bhs(?)
O PEKEL A

Aan het Bestuur van het Zeemanscollegie Trouw O. Pekela

Mijne Heeren !

Ondergeteekende Jan Klaasens Potjewijd geeft zoo wel namens hem als zijne scheepsequipage aan het bestuur te kennen dat zij den 10 January 1866, als wanneer wij met onze bodem de “Afina” in de Noordzee voor wrak in geheel ontredderde toestand, masteloos rond dreven en ten gevolge van het aanhoudend slechte rijden(?) reeds aan het behoud van onze levens wanhoopten, met levensgevaar zijn gered, negen dagen zorgvuldig en liefderijk zijn verpleegd, en daarna welwillend te Dover aan de wal zijn gebracht door Kapt. H. Carpenter, voerende de Engelsche schooner James Hall woonachtig te Kingsbridge, provintie Devon, welke ons allen door zijn edelmoedige behandeling met dank en erkentelijkheid ten diepste aan zich heeft verplicht en het is daarom dat wij de vrijheid nemen het geacht bestuur voorstellen en beleefdelijk uitnodigen, om die belanglooze edelmoedigheid van genoemde kapitein, aan mij, mijn dochter en zes scheepelingen bewezen door een eerbewijs of lofwaardig getuigschrift …… te belonen, hetzij door bij het Gouvernement of de reddingmaatschappij daartoe aan te vragen, zullende het bestuur daardoor de zeevaart eene wezenlijke dienst bewijzen en tevens op onze regtmatige dank en erkentelijk aanspraak maken.
Edelmoedigheid en menschlievendheid aan ongelukkige schipbreukelingen bewezen dient ook bij ons in Nederland op prijs te worden gesteld en niet twijfelende of de meeste onze geeerde leden der Trouw welke zich in deeze onze toestand verplaatsen zullen zich gaarne met ons verenigen om dit ons voorstel te ondersteunen.

Oude Pekela 20 Febr. 1866

Bron: Jan de Jong
Verklaring van de Nederlandse consul in Dover in 1866

-Copy –

Note and Entry of the Ship Alfine
-----------------------------------

On this thirteenth day of January in the year of ourlord one thousand eight hundred sixty six personally appeared and presented himself at the office of Thomas Fox Notary Public Dover Jan Klaasens Pottjewijdd master of the Galliot or Vessel the Alfine of Pekela which sailed from Lisbon on the seventh day of December one thousand eighthundred and sixty five bound on a voyage from hence to Vlaardingen laden with a cargo of salt having on the third instant lost her mast in a heavy gale of wind and became very leaky and unmanageable and having on the fourth instant been compelled to abandon the ship in latitude 54 - 20 North , longitude 4 East and having on the same day been taken off the wreck by the Brigantine James Hall of Southhampton, Captain Carpenter , with his daughter and a crew of six men , and landed by means of a Doverhugger at Dover on the 12th instant.
And the said master hereby gives notice of his intention of protesting and causes this note or minute of all and singular the premises to be entered in this register

Jan Kal Pottjewijdd

In de zijlijn van dezelfde bladzijde staat het volgende geschreven :

The undersigned Netherlands Vice Consul at Dover do hereby certify that the signature affixed to the annexed Certificate of Protest is that of Mr. Thomas Fox Notary Public residing in Dover and that due Credit may be given thereto.

Zegel Consulate United Netherlands Dover

S.M. Lacham Netherlands Vice Consul
Dover 15th January 1866

Inventarisatie begraafplaats Oude pekela door Dick Kuil
Potjewijd, Jan Klaassens, geboren Oude Pekela 16 december 1796, overleden Oude Pekela 10 juni 1871, H3,
zeeman, vader Klaas Harms Potjewijd, schipper, moeder Jeltje Jans, trouwt Oude Pekela 7 januari 1823
Sietske Jans Potjewijd, geboren Oude Pekela 18 september 1799, overleden Oude Pekela 8 oktober 1858,
H3, vader Jan Halbes Potjewijd, moeder Stijntje Boeles, kinderen: Jeltje Jans Potjewijd, Stijntje (Stiena)
Jans Potjewijd

In 1846 veroozaakte met zijn schip Eppin een aanvaring op de Schelde met het schip Verere van kapiteitn Dabinoviem.

https://www.marhisdata.nl/gezagvoerder&id=10203
Familiegegevens en opleiding
Jan Pottiewijt/Pottjewijd werd geboren/gedoopt op 16/27december 1796 te Oude Pekela als zoon van schipper Klaas Harms Pottejewijd/Pottjewijt en Jeltje Jans.
Jan Klaassens Potjewijd trouwde op 07 januari 1823 te Oude Pekela als schipper met met Sijtske/Sietske Jans Potjewijd, geboren/gedoopt op 18/25 augustus 1799 te Oude Pekela als dochter van Jan Halbes Pottejewijd/Pottiewijt en Stientje/Stijntje Boeles. Sietske overleed op 08 oktober 1858 te Oude Pekela, 59 jaar.
Jan overleed op 10 januari 1871 te Oude Pekela, 74 jaar, rustend schipper, weduwnaar.
Zie ook: http://www.belgraver.be/kwartierstaat/getperson.php?personID=I572&tree=Gronert#cite2
Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen vermelden Jan Klaassens als schipper in 1823, 1825, 1829, 1831, 1834, 1839, 1842, 1856, 1858, 1863, als zeeman in 1827, als rustend schipper in 1869, 1871.
Lidmaatschap zeemanscollege(s)
J.K.Potjewijd (adres: J.Corver & Co) werd met vlagnummer 388 effectief lid van Zeemanshoop per 29 juli 1834 op voorspraak van E.H.de Groot. Als zijn schip is genoemd de "Eppien"002.
In de Algemene Vergaderingen van 22/29 juli 1834 van het college “Zeemanshoop” werd voorgedragen/benoemd tot effectief lid Jan Klaassen Potjewijd, oud 38 jaar, voerend de schonerkof “Twee Gebroeders”, wonende te Oude Pekela en met adres bij F.Smit te Amsterdam, op voordracht van kapitein E.H. de Groot. Zijn vlagnummer werd 388. (Er is in de notulen foutief het vlagnummer 387 vermeld).
J.K.Potjewijd was effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” met vlagnummer 388 in de periode 1834 t/m 1836, met vlagnummer 275 in de periode 1836 t/m 1854 en met vlagnummer 85 in de periode 1854 t/m 1871.
J.K.Potjewijd was effectief lid van het naamloze zeemanscollege in Pekel-A met vlagnummer 85 in de periode 1828 t/m 1844 en 1849 t/m 1851.(vermoedelijk aaneengesloten periode van 1828 t/m 1851).
J.K.Potjewijd was met vlagnummer 19 in de periode 1851 t/m 1871 effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw te Oude Pekela.112.
Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)
In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 03 mei 1866 verzoekt kapitein J.K.Potjewijd om een uitkering. Deze wordt geweigerd in de vergadering van 26 juli 1866. Hij reclameert tegen dit besluit in de vergadering van 06 december 1866 maar zonder succes.042.
In de notulen van de Algemene Vergadering dd 07 augustus 1866 staat vermeld een verzoek van kapitein J.K.Potjewijd om een ondersteuning, die echter werd afgewezen. Op 27 november 1866 wordt het verzoek herhaald en wederom geweigerd.023.
De schepen van de kapitein
lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001
vlagnummer jaren type scheepsnaam naam reder/boekhouder
388 1834-1835 sch.kof De Twee (Ge)Broeders geen opgave
275 1836-1837 sch.kof De Twee (Ge)Broeders H.E.Evers te Blijham
1838-1848 kof Eppiena geen opgave
1849-1852 kof Afiena idem
1853 geen vermelding van schip en boekhouder
85 1854 kof Afina idem
1855-1857 sch.kof Afina idem
1858-1865 sch.kof Afina A.Waalkens te Blijham
1866-1871 geen vermelding van schip en boekhouder
Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093
J.K.Potjewijd Afina 25 maart 1861 10 november 1862
Afina 31 maart 1863 04 juni 1863
Afina 23 juni 1863 21 augustus 1863
Afina 28 september 1863 22 januari 1864
Afina 19 maart 1864 30 april 1864
Afina 31 maart 1864 14 augustus 1864
Afina 13 september 1864 09 oktober 1864
Afina 01 april 1865 geen melding
Afina 04 september 1865 geen melding
Bouma025 vermeldt J.K.Potjewijd als gezagvoerder gedurende:
* 1830 t/m 1837 van de schoenerkof “Twee Broeders”, gebouwd in 1826, bouwplaats niet vermeld, 131 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Pekela;
* 1829 t/m 1838 van de schoenerkof “Twee Gebroeders”, gebouwd in 1826, bouwplaats niet vermeld, 180 ton varend voor H.E.Evers te Blijham;
Voorgaande opgaven betreffen hetzelfde schip.
* 1838 van hetzelfde schip maar nu varend voor H.E.Evers te Blijham. Het schip is in 1838 gestrand op St.Mary Scillies. De lading werd geborgen;
* 1839 t/m 1849 van de kof “Eppiena”, gebouwd in 1838 te Veendam, 107 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Pekela;
* 1850 t/m 1866 op de schoenerkof “Afiena”, gebouwd in 1848 te Pekela, 173 ton o.m., varend voor A.E.Waalkens te Blijham. Het schip werd in 1866 zinkend binnengebracht en afgekeurd.
De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen bevat:
03 februari 1847, schip “Eppien”, kapitein Jan K.Potjewijd uit Oude Pekela.
03 maart 1849, schip “Afiena”, kapitein Jan K.Potjewijd uit Oude Pekela.
24 januari 1865, schip “Afina”, kapitein Jan Klaassens Potjewijd uit Oude Pekela.
Overige bijzonderheden
"De Drie Gebroeders" op de rede van Paramaribo057:
09 oktober 1837 "... heden gearriveerd Captijn J.K.Potjewijd kof de 2 Gebroeders komende van Gibraltar ...".
05 december 1837 "... Heden vertrokken captijn Potjewijd De Gebroeders ...".
Monsterrol dd 03 mei 1837 van de schonerkof “De Twee Gebroeders" onder gezag van Jan Klasen Potjewijd met 6 manschappen. Bestemming Magadoor, Gibraltar en Suriname. Boekhouder F.Smit011.
De “Urania” onder kapitein Cornelis Abrahamsz op 22 mei 1848 in het Engels Kanaal op weg naar Nieuwediep:
“Wij praaiden nog een kof, zijnde kapt Potjewijd welke van Cardif kwam, beladen met ijzer”
p.55 in: Anna Abrahams. Journaal eener Oostindiesche Reis. De belevenissen van een tienjarig meisje in 1847 en 1848.
Geannoteerde uitgave door de stichting Terra Incognita te Amsterdam. 1993. 72 pp.
Het is niet zeker dat het hier om kapitein Jan Klaassen Potjewijd ging!
Krantenartikelen
Rotterdamsche Courant 05 april 1828114
…..Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild AURORA, kapt. A.J. de Boer, naar St. Andero en MARIA MATHILDA, kapt. C. van der Hoeven, naar Rio-Janeiro; DE JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken en DE JONGE RENTES, kapt. W.R. Huisman, naar Cork; DE LEEUW, kapt. J. Jansen, naar St. Jago en REINIERA, kapt. C. Meugens, naar de Havannah; DE VRIENDSCHAP, kapt. R.E. Roelfsema; DE JACOBA, kapt. E.M. de Jong en DE COMMERCIE, kapt. J. Duriez, naar Topsham; MARGARETHA, kapt. H.K. Dijkhuis, naar Kadix; DE VROUW REINA, kapt. H. Koops, THERESIA, kapt. L.J. Besseling, JOSEPHUS, kapt. M. Bakker, DE GEZINA, kapt. R.F. Taaij, DE HEMMINA, kapt. S.F. Taaij, DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot en DE HARMONIE, kapt. C.J. Reus, naar de Marennes; DE HERSTELLING, kapt. A.H. Karsijns, naar Liverpool; CLOTHILDE, kapt. H.J. Poker, naar Livorno; DE JONGE HORTENCE, kapt. H.A. Nieberding, naar Gibraltar; DE FANNY, kapt. P. de Boer, naar Batavia; DE VROUW ANNA, kapt. A.K. Wijkmeijer, DE JUFVROUW TITSIA, kapt. D.G. Schuur en DE VROUW MARGARETA, kapt. A.T. Steffens, naar Koningsbergen; DE ELISA, kapt. J. Renken, DE DRIE GEBROEDERS, kapt. H.H. Rieke en CATHARINA, kapt. J. van der Schuit, naar Londen; DE VROUW JANTINA, kapt. G.G. Smit, naar Dantzig; HENDRIKA, kapt. T.T. Harding en DE JONGE ANNA, kapt. D.G. Bleeker, naar de Oostzee, DE GEZINA, kapt. H.H. Veen en CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar …..; DE TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar Penzance en DE VICTORIE, kapt. G. Kuper, naar Havre-de Grace; ook zijn van de rede van Vlissingen gezeild JOHANNA CORNELIA, kapt. A. Seeuwen en DE LIEFDE, kapt. S. Koorn, van Rotterdam naar Duinkerken……
Rotterdamsche Courant 29 mei 1828114
Rotterdam, 28 mei. …..Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar…. ; DE JONGE JOHANNA, kapt. W.J. Poel, naar Petersburg; AURORA, kapt. J.C. Maak, naar Rostock; JUPITER, kapt. J.H. Mandels, naar Bremen; MERCATOR, kapt. P. Landsberg, naar Batavia; DE MERCURIUS, kapt. J. Roose, naar Colchester en LA JOYEUSE ARRIVÉE, kapt. J.A. Bunnemeijer, naar Londen……
Dordrechtsche Courant 26 juni 1828114
Dordrecht, 25 juni. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen de JONGE WILLEM, kapt. W.J. Mellema, van Neustad met tarwe, B. HAITSEMA VIËTOR, kapt. J.H. van Wijk, IDA HILLEGONDA, kapt. H.A. Hendriks, beiden van Liverpool met klipzout, JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur, de VREEDE, kapt. J.J. Greeven, ALBERDINA, kapt. T.E. Mooi, alle drie van Marennes, en TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Liverpool, alle vier met zout.
Rotterdamsche Courant 22 juli 1828114
Rotterdam, 21 juli. De 18e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE JONGE ELIZABETH, kapt. H. Bruin, van Batavia; HELENA, kapt. L.J. Greeve van …. en zeilde MARIA, kapt. J. Sikkes, naar Liverpool. De 19e, des morgens, arriveerde DE TWEELINGEN, kapt. H.L. Webert, van Libau; des namiddags arriveerden DE JONGE CAROLINA, kapt. N. Zeplien, van Arendsberg; CHRISTIAAN BENJAMIN, kapt. C.J. Brandt, PAUL FREDERIK, kapt. J.L. Permien, van Riga. De 20e, des morgens, zeilden CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. H.K. Potjewijd, naar Liverpool.
Rotterdamsche Courant 13 september 1828114
Rotterdam, 12 september. De 11e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord en DE TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Liverpool.
Rotterdamsche Courant 13 september 1828114
Rotterdam, 12 september. De 11e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis MARIA EN ADRIANA, kapt. J. Parlevliet, CHRISTINA CORNELIA, kapt. J. Noord en DE TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Liverpool.
Rotterdamsche Courant 02 april 1829114
Rotterdam, 1 april. …..
…..Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild PAULINE, kapt. J. den Duyts, naar Liverpool, STAD EN LANDE, kapt. F. de Leeuw, naar Cork; NEPTUNUS, kapt. W.A. Bakker, GOUVERNEUR IMHOF, kapt. G.H. Peperboom en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar Leith; CHRISTINA VOS, kapt. N.A. Smaal, naar ……; JASPERDINA, kapt. W. A. Kleindyk, naar Rouaan; EMANUEL, kapt. F. Marting en DE MARIA, kapt. H. Lange, naar Bordeaux; VENERATOR, kapt. Z. Renblom, naar Nantes; THERESIA, kapt. K.E. Boswyk en MARIA PETRONELLA, kapt. M. de Boer, naar de Oostzee; SUSANNA, kapt. W. Dunn, naar Coole; AGNES, kapt. D. Anstratter, naar St. Domingo en DE NEDERLANDER, kapt. E. Mazens, naar Rio de Janeiro……
Provinciale Groninger Courant 17 juli 1829114
30 juni - 11 juli :…..
Vertrokken 10 juli - 11 juli:
…..Van Helvoet: J.K. Potjewijd, de TWEE GEBROEDERS, naar Liverpool, C.A. Hazewinkel, AURORA, naar Yarmouth…..
Algemeen Handelsblad 08 december 1830114
Carga-lijsten. Amsterdam, 7 december. HARMONUS, kapt. H.A. Jongebloed, van Petersburg; DE LIEFDE, kapt. L.J. Karsijns, DE WELVAART, kapt. A.H. Dijkhuis, DE VROUW ANNA MARIA CATHARINA, kapt. W.D. Kleininga en GOUDVISCH, kapt. J.H. Scholtens, van Koningsbergen; DE VROUW MARIA, kapt. J.H. Aden en DE VROUW JANTINA, kapt. R.T. de Jonge, van Dantzig; FENNEGINA, kapt. A.K. Braam, van Koningsbergen; DE VRIENDSCHAP, kapt. J.J. Brans, van Koningsbergen; JOHANNA HILLEGONDA, kapt. J.D. Flik, van Koningsbergen; TWEE GEBROEDERS. kapt. J.K. Potjewijd, van Libau; CONCORDIA, kapt. H.W. Groenhoff, van Dantzig; DE JONGE JOHAN VAN LETTEN, kapt. J. Damster, van Dantzig; GOEDE WELVAART, kapt. J.G. Voss, van Stettin; SOPHIE, kapt. P.C. Kruning, van Stettin; VROUW JANTJE, kapt. E.J. de Groot, van Hamburg.
Algemeen Handelsblad 17 april 1832114
Vlie, 11 april. Vertrokken: PETRUS JACOBUS, kapt. M.P. de Jonge, naar Riga; VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Bakker, naar Riga; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, op avontuur; HARMONIE, kapt. H.K. Potjewijd, op avontuur;…..
Rotterdamsche Courant 22 augustus 1833114
Rotterdam, 21 augustus. De 20e dezer, des morgens, arriveerden te Helvoetsluis DE HOOP , kapt. J.H. Mugge, van Liverpool en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Liverpool.
Rotterdamsche Courant 19 september 1833114
Rotterdam, 18 september. De 16e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE DORTENAAR, kapt. S. van der Koppel, van Batavia, laatst van Philadelphia en is door de stoomboot HERCULES binnengesleept; UDONIA, kapt. W.P. Wessels, WILLEM, kapt. H.W. Kiers en HET VERTROUWEN, kapt. B.J. Bakker, van Liverpool en zeilden DE OPHEFFING, kapt. C. van Limmen, van Port-à-Port en WENNERNE, kapt. T. Oelsen, naar Drammen; de 17e, des morgens, DE VREEDE, kapt. D.J. Wiersma; ADEONA, kapt. P. Oelsen, naar Drammen en DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar Liverpool…..
Rotterdamsche Courant 17 oktober 1833114
Rotterdam, 16 oktober. ….
….De 15e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd en ENGELINA, kapt. R.H. Bock, van Liverpool…..
Dordrechtsche Courant 05 april 1834114
Hellevoetsluis, 2 april. Heden morgen zeilden naar zee: FORTUNA, kapt. H. van der Kolff, naar St. Thomas; FRIENDS, kapt. J. Mennen, naar London; TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar Hull….
Algemeen Handelsblad 02 augustus 1834114
Advertentie. Schepen in lading…..
Naar Frankrijk, Engeland, Spanje, Portugal, de Middellandse Zee, de Levant, enz.:
Genua en Livorno. Het Nederlands schooner kofschip DE TWEE BROEDERS, kapt. Jan Klasen Potjewijd. Adres bij van Olivier en Comp., d’Arnaud en Comp, Van den Bey en Kroon en Nobel en Holtzapffel.
Genua en Livorno,….
Dordrechtsche Courant 08 april 1834114
Hellevoetsluis, 4 april. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: MARGARETHA SUSANNA, kapt. W.J. Warnekes, van Emden, en de VROUW BOUWINA, kapt. H.J. Dekker, van Ditzum. Heden morgen zeilde in zee: Zr. Ms. stoomboot SURINAME, kapt. luit. Van Frank; en arriveerden uit zee: MARY EN HILLEGONDA, kapt. A. Glazener, van Batavia, en JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur, van Liverpool.
Dordrechtsche Courant 03 juni 1834114
….Brielle, 2 juni. Heden morgen zeilden naar zee: CHRISTINA, kapt. D.C. Bartels; CATHARINA CAROLINA, kapt. J.J. Schul, GEORG PHILIPP, kapt. T.C. Rentz; FLORA, kapt. J.D. Meincke, CATHARINA, kapt. H. Heeren, MARGARETHA JOHANNA, kapt. J.C. Walles, en MAGDALENA, kapt. H. Maass, allen naar de Oostzee; VROUW TETINA, kapt. H. Gerdes, HERMANUS, kapt. H. van Veen, en GEZINA, kapt. A.K. Bekkering, allen op avontuur; JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur, en ANNA MARGARETHA,….
Dordrechtsche Courant 26 juli 1834114
Hellevoetsluis, 23 juli. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: NEDERLANDSCHE NIJVERHEID, kapt. A.L. van der Valk, van Soerabaija, welke rapporteert, voor de wal gezien te hebben de STAD ROTTERDAM, kapt. C. Poort, van Batavia; HERCULES, kapt. F. Kamps, van Antwerpen; MARIA, kapt. H.T. Mulder, van Oleron; COLUMBO, kapt. A. Cardillo, van Messina, en de VROUW CATRIENA, kapt. T. Dirks, van Emden. Heden morgen zeilden in zee: NEERLANDS KROONPRINSES, kapt. D. Varkevisser, naar Batavia, en de HOOP, kapt. G. Siebertz, naar Antwerpen; en arriveerde uit zee: JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur, van Arendsburg. ….
Algemeen Handelsblad 26 augustus 1834114
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
….Naar Liverpool, het Nederlands kofschip JOHANNA GEZINA, kapt. P.C. Schuur.
Adres ten kantore van Kuyper, Van Dam en Smeer….
Dordrechtsche Courant 11 september 1834114
Hellevoetsluis, 8 september. Heden morgen zeilden naar zee: GUTE HOFFNUNG, kapt. P. Gerdes, naar Bremen; GEERTRUIDA, kapt. R.R. Tunteler, naar Nantes, NEPTUNES, kapt. W.A. Bakker, naar Cardiff; LAMORAAL ULBO, kapt. H.A. Smaal, naar Shields; UDONIA, kapt. W.P. Wessels, naar Newcastle; HELENA, kapt. H. Permien, en die PERLE, kapt. W. Koops, beiden naar Rostock; NEERLANDS KROONPRINS, kapt. J. van der Weyde, naar Lissabon; CATHARINA JULIA, kapt. P.H. Hazewinkel, WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, en JOHANNA GEZINA, kapt. P. Schuur, allen naar Liverpool;….
Dordrechtsche Courant 23 oktober 1834114
….Hellevoetsluis, 20 oktober. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VRIENDSCHAP, kapt. B.J. de Boer, van Bordeaux, en WILLEMINA, kapt. J.J. Swart, van Liverpool. Heden morgen arriveerden uit zee: HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, van Faro; ANNETTE, kapt. P. Ouwehand, van Sunderland; JOHANNA GEZINA, kapt. P.G. Schuur, van Liverpool. …
Algemeen Handelsblad 27 maart 1835114
…..Uitgezeild:
Genua, 9 maart. DE TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, naar Amsterdam……
Algemeen Handelsblad 24 april 1835114
Binnengekomen:
Texel, 22 april. SURINAME, kapt. L.J. Luytjes, van Suriname; TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Genua; DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Walker, van Bordeaux; VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Cardiff; VROUW MARGARETHA, kapt. B.R. Berg, van Newcastle; VROUW HILLEGINA, kapt. H.A. Tap, van Hull; ACHTTIEN HONDERD, kapt. J. Albertsen, van Stubbekiobing; DIANA, kapt. A.K. Jongebloed, van Papenburg……
Algemeen Handelsblad 30 april 1835114
Carga-lijsten Amsterdam: TWEE BROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Genua met olie, essence, macaroni, citroenen, sukade en blokken marmer; DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. L.K. Dominie, van Cette met wijn en Spaans groen; DRIE GEBROEDERS, kapt. J.J. Walker, van Bordeaux met kurk, anijszaad, wijn, honing, vanille, terpentijn en terpentijn-zaad; VROUW JACOBA, kapt. H.R. Grimminga, van Cardiff met ijzer; HOOP, kapt. S.E. Scherpbier, van Dundee met traan; VRIENDSCHAP, kapt. K.H. Bakker, van Seaham met 1 lading steenkolen.
ZeePost 22 februari 1838 – 10114
Scilly (opm: Scilly Isles), 17 februari. De schepen TWEE GEBROEDERS, kapt. Potjewijd (opm: kof, kapt. J.K. Potjewijd.), van Suriname naar Amsterdam, en ZORG EN VLIJT, kapt. Berghuis (opm: tjalk, kapt. J.R. Berghuis), van Liverpool naar Rotterdam, zijn alhier op de rotsen van St. Mary verongelukt. Een gedeelte der ladingen zijn geborgen.
ZeePost 23 februari 1838 – 11114
Van de lading van het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. Potjewijd, van Suriname naar Amsterdam, op de rotsen van St. Mary verongelukt, zijn 60 balen katoen op de rots geborgen. Het schip is vol water en vreest men, dat hetzelve geheel weg zal zijn. De equipage is gered.
ZeePost 02 maart 1838 – 17114
Volgens bericht van Scilly in dato 19 februari, was de katoen (67 balen) van het aldaar gestrande schip (opm: kof) de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Suriname naar Amsterdam gedestineerd geweest, geborgen, doch de lading suiker zal geheel weg zijn. Het wrak van het schip zat nog op de rotsen.
Provinciale Groninger Courant 02 maart 1838 114
Het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Suriname naar Rotterdam, is volgens brief van St. Mary op Scilly, van den 15 februari, die nacht op de rotsen van dat eiland gestrand en gebarsten, doch het volk gered; het wrak zat vol water en zou vermoedelijk geheel weg zijn, van de lading waren omstreeks 60 balen katoen op de rotsen geworpen en zouden waarschijnlijk, ofschoon beschadigd geborgen worden.
ZeePost 09 maart 1838 – 23114
Het wrak van het schip (opm: kof) TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, bij Scilly gestrand, is publiek verkocht geworden.
Provinciale Groninger Courant 09 maart 1838 114
Aangaande het schip de TWEE GEBROEDERS, kapt J.K. Potjewijd, van Suriname naar Amsterdam, op Scilly gestrand, wordt van daar van den 19 Februari gemeld, hetzelve op de rotsen den bodem uitgestoten heeft; van de lading was al de katoen, ten getale van 67 balen beschadigd geborgen, doch de suiker geheel weg.
Provinciale Groninger Courant 16 maart 1838114
Het wrak van het schip (opm: kof) de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.K. Potjewijd, van Suriname naar Amsterdam, op de rotsen van St. Mary’s Scilly gestrand is aldaar openlijk verkocht.
ZeePost 21 december 1839 – 579114
Het schip (opm: kof) EPPIENA, kapt. J.K. Potjewijd, van Cette (opm: Sète) te Antwerpen gearriveerd, heeft volgens brief van daar van de 20e december schade aan tuigage bekomen.
Provinciale Groninger Courant 05 oktober 1841114
Te Liverpool hebben een aanvang gemaakt met laden de 22e september de schepen ANJA, kapt. Hazewinkel, voor Amsterdam; CATHARINA, kapt. Hansen, voor Antwerpen; de 24e het schip VENILIA, kapt. Kranenborg, voor Dordrecht; de 25e de schepen CONCORDIA, kapt. Eddes, voor Stettin; AURORA, kapt. Meppelder, voor Rotterdam; en de 26e het schip EPPIEN, kapt. Potjewijd, voor Dordrecht.
Rotterdamsche Courant 01 maart 1842114
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. J.H. Potjewijd.
Adres bij Boutmy & Co.
Rotterdamsche Courant 05 april 1842114
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. J.K. Potjewijd; ligt gereed.
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip HOOP EN VERWACHTING, kapt. K.K. de Boer.
Adres bij Boutmy & Co.
Provinciale Groninger Courant 17 mei 1842114
Te Liverpool hebben een aanvang gemaakt met laden, de 3e mei, de schepen ANNA AGATHA, kapt. De Boer en EPPIEN, kapt. Potjewijd, beide voor Rotterdam, de 6e mei ANNA MARIA, kapt. Sprik, voor Nerva en JANTINA, kapt. v.d. Werff, voor Danzig.
Rotterdamsche Courant 14 juni 1842114
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. J.K. Potjewijd.
Adres bij Boutmy & Co.
Rotterdamsche Courant 25 juni 1842114
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. J.K. Potjewijd.
Adres bij Boutmy & Co.
Rotterdamsche Courant 28 juni 1842114
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. J.K. Potjewijd.
Adres bij Boutmy & Co.
Rotterdamsche Courant 02 juli 1842114
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading naar Liverpool, het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. J.K. Potjewijd.
Adres bij Boutmy & Co.
Rotterdamsche Courant 23 juli 1842114
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:
Naar Liverpool, het Nederlands kofschip EPPIEN, kapt. J.K. Potjewijd.
Adres bij Boutmy & Co.
Provinciale Groninger Courant 16 januari 1846114
Het schip EPPIEN (opm: kof EPPIENA), kapt. Potjewijd, is de 13e januari van Bordeaux te Antwerpen binnengekomen na op de Schelde aangezeild te hebben het schip CERERE, hetwelk daardoor zware schade heeft bekomen en lossen moet om te repareren.
Provinciale Groninger Courant 15 januari 1847 114
Mr. B.HAITZEMA VIËTOR, Notaris te Winschoten, gedenkt, ten verzoeke van H.E.SCHREUDER en ZOON, op VRIJDAG den 22sten Januarij 1847, des avonds te 5 uren, ten huize van den Logementhouder G.W.POTT, te Oude Pekela, in openlijke veiling te Verkoopen navolgende SCHEEPSAANDEELEN, als:….”
Dan volgen 15 verkopen waaronder:
“VIII 4/60 in het KOFSCHIP EPPIEN, Kapit. JAN K.POTJEWIJD”.
NRC 05 maart 1849114
Ramsgate, 28 februari. Het Nederlandse schip EPPIEN, kapt. Potjewijd, van Amsterdam naar Liverpool, is heden middag bij het binnenkomen, na op het oostelijk havenhoofd gestoten te hebben, op strand geraakt, waar het zich in slechte staat bevindt. De lading is beschadigd, de equipage gered, doch de loods, van Deal, omgekomen.
NRC 05 maart 1849114
Ramsgate, 2 maart. Het Nederlandse schip EPPIEN, kapt. Potjewijd, van Amsterdam naar Liverpool en gisteren op strand geraakt, is in de haven gebracht. Schip en lading bevinden zich in zeer slechte staat.
NRC 08 januari 1850114
Hamburg, 1 januari. Alhier zijn, onder meer anderen in de haven liggende (opm: ingevroren), de volgende Nederlandse schepen:…. EPPIEN, kapt. Potjewijd,…
NRC 29 augustus 1850114
Shields, 24 augustus. Aan boord van het schoenerschip AFINA, kapt. J.K. Potjewijd, alhier binnen, zijn gevonden vijf pond tabak, welke aan twee mannen der equipage behoorden. Zij zijn voor de rechterlijke autoriteiten van South Shields gebracht en veroordeeld tot een boete.
NRC 10 december 1850114
Rotterdam, 9 december. Het Nederlandse kofschip EPPIEN, kapt. Potjewijd, is de 6e dezer te Falmouth lek binnengelopen. Hetzelve moet lossen om te repareren.
NRC 30 november 1852114
Farsund, 13 november. Het schip EPPIEN, kapt. Potjewijd, van Londen naar St. Petersburg, is alhier met schade aan tuigage en zeilen binnengelopen en moet gedeeltelijk lossen.
NRC 07 juni 1853114
Elseneur (opm: Helsingör), 3 juni. Het schip EPPIEN, kapt. Potjewijd, van Londen naar St. Petersburg, is alhier lek binnengelopen, hebbende bij Gilleleie (opm: Gilleleje) aan de grond gezeten.
Provinciale Groninger Courant 07 juni 1853 114
Het schip EPPIEN, kapt. Potjewijd, van Londen naar St. Petersburg, te Fahrsund binnen, was de 16e mei van de geleden schade hersteld, en gereed om de reis voort te zetten.
NRC 22 juli 1853114
Elseneur (opm: Helsingör), 17 juli. Het Nederlandse kofschip EPPIEN, kapt. Potjewijd, van Londen naar St. Petersburg bestemd, hetwelk de 24e juni alhier in averij is binnengelopen, is afgekeurd en zal in de aanstaande week in publieke veiling verkocht worden.
NRC 05 augustus 1853114
Elseneur (opm: Helsingör), 1 augustus. De ter plaatse afgekeurde Nederlandse schoener EPPIEN, kapt. Potjewijd is de 30e juli met de inventaris voor 3015 R.B. verkocht (opm: zie bericht NRC 180853; R.B. betekent mogelijk roebels banco)
Provinciale Groninger Courant 06 augustus 1853 114
Het schip EPPIEN, kapt. Potjewijd is de 30e juli verkocht geworden voor 3.015 Rijksbancodaalders.
NRC 18 augustus 1853114
Elseneur (opm: Helsingör), 13 augustus. De Nederlandse kof EPPIEN, kapt. Kjolner voor wijlen Potjewijd, verliet heden in ballast, naar Dantzig (opm: Gdansk) bestemd, onze haven.
NRC 03 januari 1854114
Aan de Zeepost ontlenen wij de volgende lijst van Nederlandse schepen, welke in het jaar 1853 verongelukt, verbrand, afgekeurd, vermist of gesloopt zijn: …..EPPIEN, kapt. Potjewijd…
NRC 19 november 1862114
Flekkefjord, 27 oktober. De Nederlandse kof AFINA, kapt. Potjewijd, van Libau (opm: Liepaja) naar de Maas, is hier 21 dezer met overgeschoten lading, gebroken boegspriet en andere schade binnengelopen.
Algemeen Handelsblad 17 januari 1866114
Dover, 12 januari. De equipage van het te Pekela thuis behorende galjootschip AFINA, kapt. Potjewijd, van Lissabon naar Vlaardingen bestemd, in de Noordzee gezonken, is gered door kapt. Carpenter, voerende de Engelse schoener JAMES HULL en hier aangebracht. Ook de dochter van de kapitein is gered.
Algemeen Handelsblad 17 januari 1866114
Dover, 12 januari. De equipage van het te Pekela thuis behorende galjootschip AFINA, kapt. Potjewijd, van Lissabon naar Vlaardingen bestemd, in de Noordzee gezonken, is gered door kapt. Carpenter, voerende de Engelse schoener JAMES HULL en hier aangebracht. Ook de dochter van de kapitein is gered.
Provinciale Groninger Courant 18 januari 1866 114
Douvres, 12 januari. Het te Pekela te huis behorende galjootschip AFINA, kapt. Potjewijd, van Lissabon naar Vlaardingen, is in de Noordzee gezonken (opm: onjuist, ontredderd te Scarborough binnengebracht), doch de equipage alsmede de dochter van de kapitein door een Engelse schoener gered en hier aangebracht.
Provinciale Groninger Courant 20 januari 1866114
Scarbro, 15 januari. Het schip AFINA, kapt. Potjewijd, van Lissabon naar Vlaardingen, in zinkende staat door de equipage verlaten - zie ons vorig nummer - is alhier mastloos en geheel ontramponeerd binnengesleept.
Algemeen Handelsblad 19 november 1866114
Amsterdam, 18 november. Directeuren van de Zuidhollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam, hebben in de loop van dit jaar de volgende beloningen toegekend:…..
…..De grote zilveren medaille aan H. Carpenter, voerende het Engelse schoenerschip JAMES HULL, voor de redding van de equipage van het Nederlandse galjootschip AFINE, kapt. K.J. Potjewijd, de 9e januari jl. in de Noordzee mastloos ronddrijvende……
In de opgaven voor deze kapitein Jan K. Potjewijd komen een aantal vooralsnog (voor mij) onverklaarbare discrepanties voor.
Karntenbericht NRC 18 augustus 1853 spreek over de overname van de “ Eppien” door kapitein Kjolner “VOOR WIJLEN POTJEWIJD”. Dit duidt op het overlijden van kapitein Potjewijd in 1853.
De schepenlijst in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Scheepvaart meldt kapitein J.K.Potjewijd als gezagvoerder van de “ Afina” vanaf 1854, maar Bouma geeft 1850 als begindatum op dit schip
In de krantenberichten zijn er meldingen van een “ Eppiena” vanaf 1839 doorlopend tot 1854. In 1862 wordt de “ Afina” genoemd, maar ook een incidentele melding van dit schip in 1850.
Dit alles zou kunnen duiden op een tweede kapitein Potjewijd met de initialen J.K., maar een relevante persoon heb ik niet kunnen vinden

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Jan Klasens Potjewijd?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Doop- en trouwboek Oude Pekela 1770-1797 Collectie DTB (toegang 124) Inventarisnummer 382
 2. Overlijdensregister Oude Pekela 1871 Aktenummer 4
 3. Huwelijksregister Oude Pekela 1823 Aktenummer 1

Tijdbalk Jan Klasens Potjewijd

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Potjewijd


Historische gebeurtenissen


 • De temperatuur op 16 december 1796 lag rond de -2,0 °C. De wind kwam overheersend uit het zuid-oosten. Typering van het weer: zeer betrokken. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • In het jaar 1796: Bron: Wikipedia
  • 1 maart » In Den Haag komt de eerste democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging bijeen, de Eerste Nationale Vergadering.
  • 2 maart » Napoleon Bonaparte wordt benoemd tot opperbevelhebber van het Franse leger in Italië.
  • 14 mei » Eerste vaccinaties tegen pokken door Edward Jenner.
  • 1 september » Wet van 5 Fructidor an IV. Opheffing van alle geestelijke instellingen (kloosters, kapittels, enz.) in de Eerste Franse Republiek, inclusief de geannexeerde gebieden (o.a. de Zuidelijke Nederlanden, het Prinsbisdom Luik en Maastricht).
  • 19 september » George Washington houdt zijn afscheidsrede.
  • 11 december » De kloosterlingen van Abdij van Villers worden door Franse troepen verdreven uit hun abdij omdat de abt de zijde koos van keizer Leopold II van het Heilige Roomse Rijk.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 27 december 1796 lag rond de -3,0 °C. De wind kwam overheersend uit het oost-noord-oosten. Typering van het weer: zeer betrokken. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • In het jaar 1796: Bron: Wikipedia
  • 1 maart » In Den Haag komt de eerste democratisch gekozen Nederlandse volksvertegenwoordiging bijeen, de Eerste Nationale Vergadering.
  • 2 maart » Napoleon Bonaparte wordt benoemd tot opperbevelhebber van het Franse leger in Italië.
  • 14 mei » Eerste vaccinaties tegen pokken door Edward Jenner.
  • 1 september » Wet van 5 Fructidor an IV. Opheffing van alle geestelijke instellingen (kloosters, kapittels, enz.) in de Eerste Franse Republiek, inclusief de geannexeerde gebieden (o.a. de Zuidelijke Nederlanden, het Prinsbisdom Luik en Maastricht).
  • 19 september » George Washington houdt zijn afscheidsrede.
  • 11 december » De kloosterlingen van Abdij van Villers worden door Franse troepen verdreven uit hun abdij omdat de abt de zijde koos van keizer Leopold II van het Heilige Roomse Rijk.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 7 januari 1823 lag rond de -7 °C. De wind kwam overheersend uit het oost-noord-oosten. Typering van het weer: omtrent helder. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • In het jaar 1823: Bron: Wikipedia
  • 19 maart » Agustín de Iturbide treedt af, Mexico wordt een republiek.
  • 10 september » Simon Bolivar wordt president van Peru.
  • 28 september » Kardinaal Annibale della Genga wordt gekozen tot Paus Leo XII.
  • 5 oktober » Kroning van paus Leo XII in Rome.
  • 2 december » President James Monroe van de Verenigde Staten houdt een rede in het Amerikaanse Congres waarin hij Europese inmenging in Noord- en Zuid-Amerika afwijst, evenals Amerikaanse inmenging in Europa. Dit zou later de Monroedoctrine worden genoemd.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


 • De temperatuur op 10 januari 1871 lag rond de -0.3 °C. De winddruk was 1 kgf/m2 en kwam overheersend uit het zuid-zuid-oosten. De relatieve luchtvochtigheid was 90%. Bron: KNMI
 • Koning Willem III (Huis van Oranje-Nassau) was van 1849 tot 1890 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 4 juni 1868 tot 4 januari 1871 was er in Nederland het kabinet Van Bosse - Fock met als eerste ministers Mr. P.P. van Bosse (liberaal) en Mr. C. Fock (liberaal).
 • Van 4 januari 1871 tot 6 juli 1872 was er in Nederland het kabinet Thorbecke III met als eerste minister Mr. J.R. Thorbecke (liberaal).
 • In het jaar 1871: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 4,0 miljoen inwoners.
  • 18 januari » Wilhelm I wordt de eerste keizer van het Duitse Keizerrijk.
  • 24 februari » Charles Darwin publiceert in Londen zijn Descent of Man (De afstamming van de mens).
  • 29 maart » De Royal Albert Hall wordt geopend door koningin Victoria.
  • 10 mei » Iejoor, de ezel uit Winnie de Poeh wordt gemaakt door A.A. Milne.
  • 10 mei » Met het afsluiten van de Vrede van Frankfurt wordt de Frans-Pruisische Oorlog officieel beëindigd.
  • 10 november » Journalist Henry Morton Stanley ontdekte de vermiste Schotse zendeling David Livingstone in het Afrikaanse dorpje Ujiji, en sprak daarbij de later legendarische woorden "Dr. Livingstone, I presume?".

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.Bron: Wikipedia


Bron: Wikipedia
Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


De publicatie Stamboom Pot(t)jewijd is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Geert Jan Pottjewijd, "Stamboom Pot(t)jewijd", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-pottjewijd/I247.php : benaderd 11 juni 2023), "Jan Klasens Potjewijd (1796-1871)".