Stamboom Bartholomeus Lievaart en Hilda van Spronsen » Rochus Johanness Huisman (< 1627-> 1690)

Persoonlijke gegevens Rochus Johanness Huisman 


Afbeelding(en) Rochus Johanness Huisman


Voorouders (en nakomelingen) van Rochus Johanness Huisman


Gezin van Rochus Johanness Huisman

Hij is getrouwd met Anna Johanness Wildevenen.

Zij zijn getrouwd op 4 juni 1645 te Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland.

Trouw gereformeerd
Opmerking op akte: attestatie gegeven op Sevenhuijsen den 23-06-1645

3 juni 1645
Rochus Huijsman, jongeman en notaris, en Anna Jansdr Wildevenen, hebben het voornemen om in het huwelijk te treden, en laten hun onderlinge voorwaarden beschrijven. Rochus wordt geassisteerd door Jan Rochusz Huijsman, en Anna door haar vader Johan Cornelisz Wildevenen, secretaris van Sevenhuijsen. Zij verklaren dat zij wettelijk trouwen in gemeenschap van goederen, wel moet de langstlevende 600 gulden betalen aan de nog te verwekken kinderen, alsmede over de opvoeding van deze kinderen. De akte is mede ondertekent door Jacobus Stermont, bedienaar van het Heilig Evangelie en meester Jacob Navandus, schepen van deze stad.
---
----------

Kind(eren):

 1. Maria Rochuss Huisman  1647-????
 2. Johannes Rochuss Huisman  1648-????
 3. David Rochuss Huisman  1650-????
 4. Jacobus Rochuss Huisman  1651-????
 5. Cornelis Rochuss Huisman  1653-????
 6. David Rochuss Huisman  1655-1721 
 7. Hilda Rochuss Huisman  1656-????
 8. Maria Rochuss Huisman  1658-????
 9. Adriaan Rochuss Huisman  1659-????


Notities over Rochus Johanness Huisman

SCHILDERIJEN
Jan is in het bezit van schilderijen. Dat blijkt uit volgende akte van 25 april 1646
---
Jan Roocken Huijsman, en Jan Woutersz van der Tijt, hebben een geschil dat wordt voorgelegd aan Willem van Couwenhove, secretaris van de stad, Willem van Aller en Johan Troost, en Pieter Augustijnz Vrolo. Hun uitspraak luidt dat Jan Woutersz van der Tijt gelijk krijgt en dat Jan Roocken Huijsman 88 gulden moet betalen in de vorm van schilderijen die door de arbiters worden getaxeerd. Jan Roocken Huijsman wordt vertegenwoordigd door zijn zoon notaris Rochus Huijsman.
---
----------

GETUIGE
Is getuige bij het huwelijk van zijn broer Jan Jans Huijsman die trouwt in Leiden met Sara Melcke in 1661
---
----------

ERFENIS

16 maart 1666
Notaris: Isaac Troost - Rotterdam
Cathalina Lambrechsz, bejaarde ongehuwde dochter, benoemt Rochus Huijsman, secretaris te Bleijswijck, of diens vrouw, tot universeel erfgenaam voor de helft, de andere helft is voor Geertge Joris, weduwe van Bastiaan Jacobsz, cleermaker, onder voorwaarde dat Geertge dan nog in leven is en dat Cathalina in haar huis overleden is.
Als Geertge voor Catalina overleden is en niet in haar huis sterft, is het geheel voor de voornoemde N. Buijsman.
Opmerking: Waarschijnlijk is de transcriptie niet helemaal correct en is de N. Buijsman in de laatste zin; R. Huijsman.
---
----------

AKTES

13 mei 1659
Cornelis van de Bergh, Schepen van Rotterdam, verklaart dat op 26-02-1659 in tegenwoordigheid van Schout en Weesmannen van Berckel en Rochus Huisman, Secretaris van Bleijswijck een acte van cautie gepasseerd is, waarin Van de Bergh belooft borg te staan voor alle kosten en schade voor de verkoop van het land van de erfgenamen van Trijntgen Arens aan Raetordinaris Willem Goos, Secretaris Andries van der Wijs en Jacob Jacobsz.
---

25 februari 1659
Cornelis van de Bergh stelt zich borg voor Rochus Huijsman, Secretaris van Bleijswijck op grond van een op 22-11-1658 geautoriseerde verklaring betreffende een huis van wijlen Neeltgen Aerents, destijds weduwe van Leonart Leonart Gerritsz. Van de Bergh zal alle aan aanmaningen verbonden kosten voor zijn rekening nemen.
---

30 oktober 1658
Tussen Catarina du Clercq (Clerc, Clerck), weduwe van Jan Wildevenen, in zijn leven secretaris van Zevenhuizen, en Rochus Huijsman, secretaris van Bleiswijk en voogd van Anna Wildevenen, de enige dochter van de overledene, is verschil van mening ontstaan over de verdeling van de goederen van Jan Wildevenen, vooral over die goederen die hij buiten de huwelijkse voorwaarden heeft gehouden.
Zij aanvaarden daarom de arbitrage en het oordeel van Adrijaen Vroesen, Schepen, Raet en Vroetschap, Alardus van Couwenhoven, Secretaris, en Samuel Beijer, oud-schepen.
---

11 september 1658
Cathalina de Clercq het laatst weduwe van Johan Wiedevenen, secreraris van Zevenjuizen, verklaart dat zij Jacob de Neckere, wijnkoper, schadeloos zal houden voor het arrest dat Rochus Huysman, secretaris van Bleyswijk, man van Anna Wiedevenen, enig nagelaten dochter en erfgename van Johan Wiedevenen, alsook Jan Gerritsz Robijn als crediteur. sprekende op de boedel van Johan Wiedevenen, en op de penningen die onder Jacob de Neckere berusten en haar Cathalina toekomen. Zij verklaart nogmaals dat Jacob de Neckere geen schade mag lijden.
---

6 augustus 1658
Jaq Dircxsz Vermeer, schout te Zevenhuizen, en Rochus Huijsman, schout te Blijswijk, benoemde erfgenamen van wijlen Jan Wilderens, secretaris te Zevenhuizen, verklaren dat Wilderens ooit een stuk land in de Wanlaasche Polder in het Ambacht van Zevenhuizen heeft gekocht. Jaq Dircxsz Vermeer en Cornelis Pietersz Crijgsman stelden zich borg voor het aankoopbedrag. Omdat nog niet alles betaald is, laten beide borgen beslag leggen op een partij turf die op het genoemde land ligt. Rochus Huijsman belooft de restschuld te zullen betalen.
---

19 maart 1658
De erfgenamen van wijlen Pancras Cornelisz zijn: Leendert Adrijaensz Tas, Thonis Cornelisz Tas, Pieter Jansz Slobbe, voogd van Neeltgen Eeuwouts, allen wonend te Sevenhuisen; Cornelis Cornelisz Tas te Hillegartsberg; Leendert Adrijaensz is ook gemachtigde van Cornelis Florisz, man en voogd van Annetgen Cornelis Tas. Deze erfgenamen verklaren verkocht te hebben aan Rochus Huijsman, secretaris van Bleijswijck, een stuk hooi- en weiland, liggend tussen de Rotte, de Buijtenkadesloot en het land van Leendert Adrijaensz Tas. Als eigenaren van belendende percelen land worden verder genoemd Jan Aertsz Verduijn, Ploon Maertensz Breetvelt.
De koper belooft in mei 1400 Carolusguldens te betalen,plus een jaarlijkse erfpacht van 40 gulden en ook alle verdere kosten voor zijn rekening te nemen.
---

14 december 1657
Rochus Huijsman, secretaris van Bleijsweijck, verzoekt de notaris te gaan naar Cathalina Cornelisdr de Clerq weduwe van Johan Wildeveen, in zijn leven secretaris van Sevenhuijsen, de vader van zijn vrouw. Rochus heeft op 10 september jongstleden een verklaring opgesteld waarin hij zegt dat hij niet de onkosten wil betalen. Aanleiding is een mondelinge submissie die op 7 augustus had moeten plaatsvinden ten huize van Engelburch van der Vloet notaris te Delft. De afspraak is verzet naar 21 september 1657 en moet plaats vinden in Rotterdam met de navolgende aanwezigen: 1, de genoemde notaris, 2 Daniël van Hoogendorp, balieu en dijkgraaf van Schielant, Diderick van Voorlant, heer van Sevenhuijsen, 3 Balthazar Blazius.

1e De notaris gaat nu naar Rochus Huijsman in opdracht van Catalina de Clercq. Met daarin de opdracht voor een nieuwe afspraak ten huize van deze notaris. Deze insinuatie is gedateerd op 14 september jongstleden.
2e De insinuatie van Catalina is opgesteld door notaris Adriaen Willemsz Hopcooper te Rotterdam, die hem ter hand stelt aan deze notaris.
3e In dit gedeelte verontschuldigd Rochus zich omdat hij andere besoinges had en verklaard dat hij de moeder van zijn vrouw Anna Wedervenen niet verder wil belasten over de akte van submissie en het geheel op zijn beloop laten.
---

1 mei 1657
Cornelis Abrahamsz van der Ruijcht, spekkoper, verklaart 180 Carolusguldens schuldig te zijn aan Rochus, Nicolaes en Jan Huijsman en aan Rochus Huijsman als voogd van Davit en Adrijaen Huisman. Het geld dient voor de betaling van de huur voor het huis met inventarisstukken aan de Lombartstraet dat Van der Ruijcht huurt van de familie Huijsman.
---

5 okt 1656
Adriaan Davits Vergilst te Sevenhuijsen, die door het gerecht te Leijden als voogd is aangesteld over de nagelaten kinderen van Jan Davits Vergilst, zijn broer, verklaart dat hij op 18-04 l.l. voor notaris Maarten Verzijden te Leijden, afgerekend heeft met Rochus Huijsman, secretaris te Bleijswijck, ter zake van een schuld van 1375 gulden, die de kinderen schuldig waren aan Huijsman.

Opmerking: Adriaan Davits Vergilst is de oom van Rochus, de broer van zijn moeder
---

20 juli 1655
Rochus Huijsman, secretaris te Bleiswijk, en Claes Huijsman te Gouda machtigen de heer Ravens, notaris en procureur te Leiden, om de inventaris van de boedel van Davidt Adriaens Vergilst, hun grootvader, te bevestigen en de voogden van de minderjarige erfgenamen te dwingen zich te zuiveren, dat zij niets verduisterd hebben.
---

14 november 1654
Rochus Huijsman, secretaris te Bleijswijk, machtigt, mede namens zijn 3 minderjarige broers, Isaacq Troost, notaris, om hun zaken te behartigen.
---

24 februari 1654
Rochus Huysman, secretaris in Bleiswijk, verklaart op verzoek van Pieter Drijffan, medestander van de impost van de bieren van Rotterdam, Schieland en Charlois tot eind juli 1651, dat hij in dezelfde periode pachter van de genoemde impost in Schieland en Charlois is geweest en dat toen in Charlois meerdere dagen, zowel in de zomer als in de winter, geen bier werd verïmpost of soms een half vat op een dag.

Opmerking: Rochus is pachter op de impost van wijnen. Hij neemt dit over van zijn vader. In zijn jongere jaren is hij de collecteur van de impost in opdracht van zijn vader. In bovenstaande akte betekent medestander waarschijnlijk dat hij ook rechten heeft op de impost of bier.
---

23 april 1651
Jan Mesjant en zijn vrouw Maria Gerritsdr, wonend in de herberg van de "rinsen toelast", verklaren op verzoek van Jan Rochussen Huijsman, wonend in Moercapelle, dat op 4/4 l.l. Nicolaes van Cruijsberche uit Amsterdam bij hun is komen logeren. Hij is gebleven tot 8/4, Paasavond. Gedurende die tijd heeft hij het met Rochus Huijsman, de zoon van Jan Huijsman, verschillende keren over diverse zaken gehad.
---

4 november 1650
Rochus Janssen Huijsman, collecteur van de impost op de wijn en Pieter Claessen van der Velde collecteur van de stadswijnaccijns verklaren op verzoek van Nicolaes Priem, pachter van impost op de wijn te Gouda, dat van 23 oktober j.l. tot op heden geen partij van acht oxhoofden wijn aan Boudewijn de Mos, wijnkoper te Gouda is gestuurd door Huijch Janssen Sleyt, wijnkoper alhier.
---

30 april 1648
Jan Rochus Huysman, uit Moercapelle, draagt een tegoed van 207 gld over aan zijn zoon Rochus Huysman. Hij heeft dit bedrag tegoed van Warnard van der Wel, ambachtsheer van de Wilde Venen (bij Moercapelle, GAR), vanwege geleverd bier en winkelwaar en arbeidsloon verricht door Willem Harmansz, scheepmaker. Hij geeft machtiging aan Rochus om dit geld bij van der Wel te innen.
Willem Harmansz verklaart zijn claim op van der Wel aan Jan Rochus te hebben overgedragen.
---

6 mei 1645
Teunis Dircsz van der Spoor, metselaer, ontvangt 130 gulden 9 stuivers en 8 penningen van Sacharias Jansz van der Waerden, als beschadigde borg voor zijn zwager Evert Jansz Schuylingh door een uitspraak van de schepenen d.d. 30-10-1642, gevolgd door de akte van cautie d.d. 23-3-1643 bij notaris Rochus Huijsman.
Hij geeft van der Waerden toestemming het bedrag bij Schuylingh of Leonard Visnich e.a. te verhalen.
---
----------

CONNECTIE MET VAN HOGENDORPS

Daniël van Hogendorp koopt onroerend goed van de Huijsmans. Het geslacht van Hogendorp heeft vele hoorwaardigheidsbekleders geleverd in Rotterdam en Den Haag en omstreken (familie SA)

1675
Verklaring van Rochus Huysman betreffende het restant van de koopsom van een huis, erf en land in Moerkapelle, van hem en Klaas, Jan, David en Adriaan Huysman gekocht door Daniël van Hogendorp, heer van Moerkapelle en De Wilde Veenen, en andere bedijkers in De Wilde Veenen.
--
----------

REGIMENT CRALINGEN

Maakt deel uit van het regiment Cralingen in 1672. Hij is dan 'capitain'. De colonel is Docter Godefridus Swynas

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Rochus Johanness Huisman?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Rochus Johanness Huisman

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Huisman

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Huisman.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Huisman.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Huisman (onder)zoekt.

Historische gebeurtenissen


 • Stadhouder Prins Frederik Hendrik (Huis van Oranje) was van 1625 tot 1647 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1645: Bron: Wikipedia
  • 6 maart » Paus Innocentius X creëert zeven nieuwe kardinalen, onder wie de curieprelaat Benedetto Odescalchi.
  • 14 juni » Slag bij Naseby: grote overwinning van Oliver Cromwell op Karel I.
  • 2 september » Eerstesteenlegging voor de Sael van Oranje, die later zou uitgroeien tot Paleis Huis ten Bosch.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Hedwich de Vries, "Stamboom Bartholomeus Lievaart en Hilda van Spronsen", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-lievaard-van-spronsen/I4135.php : benaderd 1 oktober 2022), "Rochus Johanness Huisman (< 1627-> 1690)".